Obsah

31. schůze ze dne 08.10.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 31. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 08.10.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1155 - schvaluje předložený program schůze

 

1156 - a) ruší usnesení č. 915 ze dne 13.08.2019

b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1157 a) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1158 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 258/35, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1159 schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 222/2, ul. Žižkova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1160 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 276/29(D5), ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1161 - bere na vědomí záměr úpravy bezbariérového bytu č. 2, Kozinova 86 v Domažlicích dle předložené žádosti a ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. připravit projektovou dokumentaci a zařadit realizaci do Plánu oprav pro rok 2020

Termín splnění: 29.02.2020(OSM)

 

1162 - neschvaluje výjimku z platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice s tím, že žádost o přidělení bytu nebude zařazena do Evidence žádostí(OSM)

 

1163 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 2239/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 11.11.2019(OSM)

 

1164 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 3386, 3390, 3457, 3541 a 3562, vše v k. ú. Klíčov u Mrákova

Termín splnění: 30.10.2019(OSM)

 

1165 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 275/1, 300, 315, 316/3, 668/1, vše v k. ú. Spáňov za cenu 329.080 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 329.080 Kč (výkupy pozemků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 329.080 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1166 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977335202 mezi Českou republikou - ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, IČ 60162694 jako prvním převodcem, Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6, IČ 60460580 jako druhým převodcem a městem Domažlice jako nabyvatelem, jejíž předmětem převodu jsou stavba technického vybavení bez čp/če na pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava, pozemky p. č. 1592/10 v k.ú. Pec, p. č. 1845/6 v k. ú. Chodov u Domažlic, p. č. 2153/5 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem, včetně jejich součástí a příslušenstvím tvořeným rozvody vody, kanalizace, kabelu silnoproudu, kabelu slaboproudu a příjezdové komunikaci a movité věci - čističky odpadních vod umístěné ve stavbě technického vybavení bez čp/če na pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava, pozemek p. č. st. 485, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če (hydroforová stanice) v k. ú. Pec, stavba technického vybavení bez čp/če na pozemku p. č. st. 250 (čerpací stanice) v k. ú. Dolní Folmava včetně jejích příslušenství tvořeních přívodem vody a jímáním vody, a jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny předloženým konceptem smlouvy

Termín splnění: 29.02.2020(OSM)

 

1167 -a) ruší usnesení č. 1067 ze dne 10.09.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, označené dle geometrického plánu č. 4446-1159/2019 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s. r. o., IČ 00869759 novým parcelním č. 4784/5 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1168 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 2446/59, k. ú. Domažlice a nesouhlasit s navrhovanými úpravami konceptu smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní a vypuštěním povinnosti budoucího stavebníka (kupujícího) zavázat se na území města bydlet(OSM)

 

1169 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 403/1 a část pozemku p. č. 711/20, vymezenou situačním plánkem, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 11.11.2019(OSM)

 

1170 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek

c) doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města Domažlice na rok 2020 veřejnou zakázku s názvem "Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop“

Termín splnění: 30.10.2019(OSM)

 

1171 - předběžně souhlasí se záměrem zřízení dvou sjezdů na pozemku p. č. 2311/49, k. ú. Domažlice pro budoucí dopravní napojení pozemků p. č. 2311/24, p. č. 970/2 a p. č. 2311/23, p. č. 969/4, vše v k. ú. Domažlice na místní komunikaci za podmínky předložení příslušné projektové dokumentace, vypracované odborně způsobilou osobou v oboru dopravních staveb a odsouhlasené dopravním inspektorátem(OSM)

 

1172 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu Domažlice, k. ú. Havlovice u Domažlic, p. č. 260/30“ vypracovanou Ing. Viktorem Beníškem, č. zakázky 2180782/2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 02.10.2018(OSM)

 

1173 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 1205/2 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1174 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, jejíž předmětem je vypracování žádosti o dotaci na akci „Demolice objektů na Čerchově“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 § 2143 pol. 5169 + 30.000 Kč (žádost o dotaci demolice Čerchov )

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1175 a) předběžně souhlasí s umístěním dobíjecí stanice na pozemku p. č. 345/3, k. ú. Domažlice za podmínky uzavření smlouvy o nájmu části dotčeného pozemku před samotnou realizací umístění dobíjecí stanice

b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 345/3, k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily

c) ukládá odboru správy majetku prověřit možnosti umístění nabíjecích stanic pro elektrokola na území města Domažlice, konkrétně na pozemcích p. č. 4779/16 a 4779/3 k. ú. Domažlice a vytipovat další vhodné pozemky a zajistit podklady pro případnou realizaci jejich umístění

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

1176 - schvaluje záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým by došlo k aktualizaci předmět pachtu a ke snížení pachtovného za pacht pozemků na výši 1.104 Kč/ha/rok(OSM)

 

1177 - souhlasí s předloženým návrhem řešení dopravy v klidu v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí stavby označené číslem popisným 68, Hořejší předměstí, Domažlice, jež je součástí pozemku p. č. st. 481/1, a ostatních staveb bez č. p./č. ev., jež jsou součástí pozemků p. č. st. 481/2, st. 481/3, st. 481/4, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1178 - bere na vědomí dopis ze dne 20.09.2019 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

1179 - a) bere na vědomí konání akce „MIKULÁŠ V KOČÁŘE“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 05.12.2019

b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od budovy čp. 124 a čp. 62 k čp. 61 a Alejím ve čtvrtek 05.12.2019 od 13:00 do 19:30 hodin, a to za účelem konání akce „MIKULÁŠ V KOČÁŘE“ s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

1180 - bere na vědomí nabídku na koupi pozemku p. č. 2382/38 v k. ú. Domažlice (v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul.) a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu s tím, že nabídku nelze akceptovat, neboť nabízená cena 300.000 Kč je nižší než cena minimální 1.238.400 Kč schválená zastupitelstvem města jeho usnesením č. 104 b) ze dne 30.01.2019(OSM)

 

1181 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a provedení autorského dozoru projektanta na stavbu „Domažlice – stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ se společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 64.493 Kč (Cyklostezka podél hřbitova - PD, autorský dozor)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 64.493 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)(OSM)

 

1182 - mění a doplňuje usnesení č. 1084 ze dne 10.09.2019 takto:

"schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

1183 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby „Protierozní opatření rokle“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 362 21 IČ 66366917, za cenu 30.000 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0525 § 2341 pol. 6121 + 30.000 Kč (PD – Protierozní opatření rokle)

org. 0264 § 6409 pol 6901 - 30.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1184 - bere na vědomí žádost společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. - dotaz na stav a časový výhled rekonstrukce objektu Břetislavova 209, Domažlice ze dne 05.09.2019 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

1185 - neschvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 2624/2 a 2624/3, oba v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1186 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu nákladním vozidlům na parkoviště v Hruškově ulici v Domažlicích pro vozidla

RZ povolená hmotnost

Renault Master 6P3 9199 6 t

Volkswagen Crafter 4P8 9922 6,3 t

IVECO Eurocargo 5P2 7099 10,99 t

IVECO Eurocargo 4P2 3793 10,99 t

IVECO Eurocargo 3P3 2599 10,99 t

Fiat Ducato 7P6 5839 6,5 t

Fiat Ducato 6P1 8089 5,8 t

Fiat Ducato 5P4 9993 6,5 t(OSM)

 

1187 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 01.05.2014 mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958 a panem Daliborem Kubů, dle upraveného návrhu(OF)

 

1188 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

§ 6330 pol. 5342 + 1.423.656 Kč (výdaj z běžného účtu- příděl sociální fond)

§ 6330 pol. 4134 + 1.423.656 Kč (účet sociálního fondu – příjem přídělu z rozpočtu)

Termín splnění: 30.10.2019(OF)

 

1189 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0558 pol. 4111 ÚZ 98018 + 64.190 Kč (dotace- podklady na Sčítání lidí, domů a bytů)

org. 0558 § 6171 pol. 5021 ÚZ 98018 + 64.190 Kč (příprava podkladů na Sčítání lidu, domů a bytů)(OF)

 

1190 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5137 - 1.235 Kč (JSDHO Havlovice – DHM)

org. 0221 § 5512 pol. 5154 - 2.000 Kč (JSDHO Havlovice – elektřina)

org. 0221 § 5512 pol. 5156 + 1.235 Kč (JSDHO Havlovice – pohonné hmoty)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 + 2.000 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné pomůcky)(OKS)

 

1191 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 30. září 2019

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 1. října 2019(OKS)

 

1192 - a)souhlasí s uzavírkou střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 30.11.2019 od 12.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) souhlasí s uzavírkou střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání „Vánočních trhů od pondělí 16.12.2019 od 7.00 hodin do pátku 27.12.2019 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

c) souhlasí s uzavírkou náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. B. Němcové a ul. Chodská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 01.01.2020 od 13.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

1193 - souhlasí se spolupořádáním akce při příležitosti Dne veteránů ve čtvrtek 11. listopadu 2019(OKS)

 

1194 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice pro účely výstavy „NEZAPOMEŇME“ pořádanou společností POST BELLUM, o.p.s., pobočka Paměť národa Plzeňský kraj, Thámova 23, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 265 48 526, v „Alejích“ v Domažlicích v termínu 1. - 30. listopadu 2019(OKS)

 

1195 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 03.09.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 24.09.2019

 

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, bezpečnost a dopravu ze dne 23.09.2019

d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 23.09.2019

 

1196 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2019(MP)

 

1197 schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1198 schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1199 schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 dle upraveného návrhu(OSM)

 

1200 - schvaluje zahraniční cestu členům zastupitelstva města Domažlice do partnerského města Two Rivers ve dnech 23.05. - 30.05.2020 JUDr. Zdeňkovi Novákovi, JUDr. Miroslavu Vokáčovi a členům výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Jaroslavě Veckové, Ing. Romanovi Kalousovi, Ph.D.(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 14. 10. 2019
Poslední aktualizace: 14. 10. 2019 14:28
Autor: Hana Pokorná