Obsah

28. schůze ze dne 10.09.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 28. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10.09.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1050 - schvaluje upravený program schůze

 

1051 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí navržený postup prací na provedení sanace dřevěné nosné konstrukce západního křídla budovy bývalého pivovaru provedené v rámci stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 15.347.530 Kč (pivovar - sanace dřevěné konstrukce západního křídla)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 2.663.621 Kč (odpočet DPH)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 12.683.909 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)

Termín splnění: 18.09.2019(OSM)

 

1052 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 5310 c) ze dne 17.04.2018 do 31.03.2020

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 369 ze dne 19.02.2019 do 30.06.2020

c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1053 a) schvaluje výjimku z pravidel při rozhodování o pronájmu bytů s užitnou plochou nad 90m2 při přidělování bytu č. 5 nacházejícího se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích

b) schvaluje přidělení bytu č. 5 nacházejícího se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1054 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1055 schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 235/11, ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1056 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 257/30, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1057 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 56/6, ul. Branská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, náhradníci(OSM)

 

1058 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1059 schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 613 v ul. Michlova v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1060 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 204 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1061 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 1, jež je součástí pozemku p. č. st. 244 v k. ú. Domažlice, v ulici Břetislavova v Domažlicích, za účelem zřízení klubovny a skladu, na dobu neurčitou, za cenu 24.000 Kč/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1062 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Domažlice, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Komenského 68, IČ 48342076, za cenu 675 Kč/celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1063 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Rodinný dům Domažlice, k. ú. Domažlice, parc. č. 2382/36“ vypracovanou Ing. Janou Kolaříkovou – Ateliér TOJAKO a opatřenou datem 01/2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23.10.2018(OSM)

 

1064 - bere na vědomí řešení dopravy v klidu v souvislosti se změnou užívání stavby č. p. 74, Týnské předměstí, Domažlice, jež je součástí pozemku p. č. st. 509/1, k. ú. Domažlice a souhlasí jako vlastník nemovitostí – pozemků p. č. 4779/3, 4814/46, oba v k. ú. Domažlice dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se změnou užívání stavby označené číslem popisným 74, Týnské předměstí, Domažlice, jež je součástí pozemku p. č. st. 509/1, k. ú. Domažlice, dle doplněného návrhu(OSM)

 

1065 - a) schvaluje zadání zakázky na výrobu výlepové plochy – tubusu panu Zdeňkovi Kurcovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 63501309 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 15.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5137 + 19.118 Kč (výlepová plocha - tubus)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 3.318 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1066 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 6 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 27.06.2019 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu (OSM)

 

1067 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 4784/2 označené dle geometrického plánu č. 4446-1159/2019 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s. r. o., IČ 00869759 novým parcelním č. 4784/5, vše v k. ú. Domažlice za cenu 18.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2019(OSM)

 

1068 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 280 a 319, oba v k. ú. Spáňov za cenu 105.380 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 105.380 Kč (výkupy pozemků)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 105.380 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1069 doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p. č. 357/3 v k. ú. Česká Kubice, vymezené situačním plánkem, obci Česká Kubice, se sídlem č. p. 82, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ 00253294 za cenu 416 Kč/m2 bez DPH, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1070 a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 13.06.2019 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/61 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 18.09.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/694490-01/19/01-002/00/R jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/61 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 3446/61 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1071 - a) doporučuje zastupitelstvu vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/694490-01/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 19.09.2019

b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/694490-01/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1072 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.633.500 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1073 doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0556              pol. 4222 + 350.000 Kč (dotace PK - bezbariérový přístup dílna DCHP)
org. 0556 § 4377 pol. 6121 + 750.200 Kč (bezbariérový přístup dílna DCHP)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 400.200 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 18.09.2019(OSM)

 

1074 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí splnění usnesení č. 344 a) ze dne 21.08.2019(OSM)

 

1075 - bere na vědomí dopis ze dne 29.08.2019, včetně jeho přílohy - dopisu ze dne 05.08.2019, týkající se areálu "koupaliště Babylon"(OSM)

 

1076 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu a doplnění automatického chemického hospodářství pro plavecký bazén a dětský bazén, okruhy A a B společnosti Lacus Technology s. r. o., se sídlem Zděbradská 8, Jažlovice, Říčany, PSČ 251 01, IČ 05617791 ve výši 249.280 Kč bez DPH v rozsahu dle předloženého návrhu a úhradu těchto nákladů v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou 30.05.2008 se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 301.629 Kč (plavecký bazén - chemické čištění)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 52.349 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 249.280 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1077 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu písků do filtrů pro plavecký bazén a dětský bazén, pro okruhy A a B společnosti Lacus Technology s. r. o., se sídlem Zděbradská 8, Jažlovice, Říčany, PSČ  251 01, IČ 05617791 ve výši 98.700 Kč bez DPH v rozsahu dle předloženého návrhu a úhradu těchto nákladů v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou 30.05.2008 se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 119.427 Kč (plavecký bazén – výměna písku)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 20.727 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 98.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1078 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu dmychadla pro plavecký bazén a dětský bazén, okruhy A a B společnosti Lacus Technology s. r. o., se sídlem Zděbradská 8, Jažlovice, Říčany, PSČ 251 01, IČ 05617791 ve výši 31.772 Kč bez DPH v rozsahu dle předloženého návrhu a úhradu těchto nákladů v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou 30.05.2008 se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 38.445 Kč (plavecký bazén - dmychadlo)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 6.673 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 31.772 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1079 - bere na vědomí výzvu k náhradě za změnu v území - poslední snahu o smír ve výši 1.403.000 Kč doručenou dne 03.09.2019 a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1080 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to pozemků p. č. 964/23 a 964/32, k. ú. Pasečnice o výměře 1 352 m2, dotčených stavbou "Vývod Folmava, DO - selektivní kabelizace", na dobu provádění stavby(OSM)

 

1081 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení, provozování, udržování a opravování podzemního komunikačního vedení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 274/2 a p. č. st. 1358, jehož součástí je stavba - budova bez čísla popisného/evidenčního, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Plzeň, IČ 03579051 v souvislosti se stavbou „Přípojka elektronických komunikací - Domažlice“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

1082 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti FLAME System s. r. o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava, PSČ 709 00, IČ 26846888 za cenu 393.601 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ se společností FLAME System s. r. o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava, PSČ 709 00, IČ 26846888 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6122 + 248.172 Kč (IC Chodský hrad – interiér, IT a elektro vybavení, LCD monitor)

org. 0540 § 3319 pol. 5137 + 228.086 Kč (IC Chodský hrad – interiér, IT a elektro vybavení)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 - 82.657 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 393.601 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1083 - souhlasí s vydáním čestného prohlášení pro Energetický regulační úřad o tom, že výměna kotlů v kotelně v budově č. p. 513 v Zahradní ul., Domažlice nemá vliv na znění nájemní smlouvy a žádný dodatek upřesňující samotnou technologii kotelny nebyl sepsán, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1084 - schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1085 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu špatného stavu horních ploch dřevěných konstrukcí zábradlí lávky pro pěší a cyklisty – Akvadukt Havlovice (Hadrovec) Karlu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, IČ 61152731 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 22.950 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 27.770 Kč (Akvadukt Havlovice - oprava zábradlí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 27.770 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1086 - schvaluje s účinností od 01.01.2020 do 31.12.2020 ceny za zajištění svozu směsného odpadu (kód odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb., 20 03 01), mimo odpadu objemného, pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající takto:

nádoba 110 litrů (popelnice) při četnosti svozu 1x týdně 2.320 Kč bez DPH/rok

nádoba 1100 litrů (kontejner) při četnosti svozu 1x týdně 23.200 Kč bez DPH/rok(OF)

 

1087 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 320.000 Kč (DTS Domažlice, účet 511 – opravy a udržování)

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 58.000 Kč (DTS Domažlice, účet 558 – náklady na DDHM)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 378.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1088 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 2324 + 6.286 Kč (městská policie – přijaté náhrady)

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 16.286 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

1089 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 324.992 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 +324.992 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

1090 - a) schvaluje Smlouvu o běžném účtu číslo 194707126/0300, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Smlouvu o ČSOB kontu pro neziskové organizace č.ú. 194606632/0300, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

c) schvaluje Smlouvu o ČSOB kontu pro neziskové organizace č.ú. 246318959/0300, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

d) schvaluje Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB č.. 42734650-3, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

e) schvaluje Zmocnění č. 227559581 k nakládání s peněžními prostředky na účtech města, vedených ČSOB, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

1091 - schvaluje podání výpovědi dle čl. III. příkazní smlouvy ve věci správy pojistných smluv města, uzavřené dne 20.02.2015 mezi společností OK GROUP a. s., se sídlem Brno, Mánesova 3014/16, PSČ 612 00, IČ 25561804 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316(OF)

 

1092 - schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - zimní stadion Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1093 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 28. 08. 2019

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30.06.2019

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

1094 - souhlasí s vyřazením majetku:

zesilovač 100V SA 8120 ART, inventární číslo 280, pořízen r. 2002, v pořizovací ceně 18.386,30 Kč

telefonní repeater, inventární číslo 560, pořízen r. 2006, v pořizovací ceně 10.640,30 Kč

čistič Turbolava 2000, inventární číslo 282, pořízen r. 2003, v pořizovací ceně 39.972,10 Kč

čistič Turbolava 2000, inventární číslo 284, pořízen r. 2003, v pořizovací ceně 36.587,80 Kč

sušák na vlasy, inventární číslo 45, pořízen r. 2001, v pořizovací ceně 73.858,80 Kč

sušák na vlasy, inventární číslo 46, pořízen r. 2002, v pořizovací ceně 80.000 Kč

vysoušeč vlasů, inventární číslo 47, pořízen r. 2002, v pořizovací ceně 69.855,10 Kč

čistič vody Dolphin 3001, inventární číslo 35, pořízen r. 1995, v pořizovací ceně 86.620 Kč

mycí stroj ALTO Encore L20, inventární číslo 103, pořízen r. 2005, v pořizovací ceně 187.562 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1095 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu č. 301/2019 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu č. 302/2019 o poskytnutí dotace, mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 5169 + 3.000.000 Kč (SSZMD – provoz plavecký bazén)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 3.000.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 18.09.2019(OF)

 

1096 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 5169 + 300.000 Kč (SSZMD – plavecký bazén)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 300.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1097 - schvaluje nákup 3000 ks brožur o zaniklých vsích s mapkou od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 do max. ceny 6 Kč/ks(OKS)

 

1098 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2019/2020 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

1099 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2019/2020 ve třídách MŠ v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232 příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

1100 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 320/2019, 4 P a Nc 217/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 319/2019, 8 P a Nc 284/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 155/2016, 8 P a Nc 298/2019, 8 P a Nc 299/2019 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

d) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 322/2019, 8 P a Nc 310/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

e) pověřuje JUDr. Zdeňka Nováka, starostu města Domažlice, k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 111/2018, 8 P a Nc 313/2019 ve věci schválení právního jednání(OSVZ)

 

1101 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5166 - 60.000 Kč (OICT - konzultační služby)

org. 0230 § 6171 pol. 5172 + 60.000 Kč (OICT - programové vybavení)

b) souhlasí s pořízením diskového pole odborem ICT a GIS(OICT a GIS)

 

1102 - souhlasí se zapojením města Domažlice jako partnera do projektu EntRe2Land – revitalizace areálů průmyslového dědictví a reaktivace jejich kreativního a podnikatelského ducha

 

1103 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 26.08.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 26.08.2019 a 29.08.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.08.2019

d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 26.08.2019

 

1104 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2019(MP)

 

1105 - schvaluje návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18.09.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1106 - schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd" uzavřené dne 07.11.2014 mezi městem Domažlice a společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 40526151 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1107 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta, se sídlem v Rakovníku, PSČ 269 01, číslo osvědčení ČAK 11279 zastupováním města Domažlice v rámci exekuce vedené proti povinnému společnosti Kalliopé s. r. o., se sídlem Šandova 271, Poběžovice, PSČ 345 22, IČ 25794914, zejména k sepisu, podpisu a podání exekučního návrhu, jakož i k zastupování v exekučním řízení(OF)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 16. 9. 2019
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 16:51
Autor: Hana Pokorná