Obsah

25. schůze ze dne 13.08.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 25. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.08.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

901 - schvaluje upravený program schůze

 

902 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

903 - neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

904 - a) ruší usnesení č. 232 ze dne 22.01.2019

b) ruší usnesení č. 235 ze dne 22.01.2019(OSM)

 

905 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.03.2017 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.03.2017 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

906 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 1 nacházející se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

907 - a) schvaluje proplacení vložených investic do bytu č. 13 v ul. Vojtěchova 115 v Domažlicích ve výši 14.776 Kč z hospodářské činnosti města

b) schvaluje přijetí daru – vestavěné skříně instalované do bytu č. 13, v budově čp. 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích a schvaluje zavedení tohoto darovaného předmětu do pasportu bytu, tj. do vlastnictví pronajímatele(OSM)

 

908 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/1 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 15.11.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

909 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/2 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 30.11.1992, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

910 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/3 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 23.06.2000, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

911 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/4 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 02.01.2014, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

912 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/5 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 05.09.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

913 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/6 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 21.07.1996, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

914 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 169/1 v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 02.01.2003, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

 

915 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 169/2 v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 14.03.2012, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

916 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 169/3 v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 20.11.2017, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

917 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 169/4 v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 29.10.2013, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

918 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 169/6 v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 14.06.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

919 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění přístřešku pro posezení, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

920 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4803/26 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu k výběrové obrazovce bankomatu umístěného ve fasádě budovy čp. 264 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích České spořitelně, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, na dobu neurčitou, za cenu 200 Kč/ m2/ rok, s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu s tím, že výpovědní doba se stanoví 12 měsíců(OSM)

 

921 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2677/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Smetanova 427, se sídlem Smetanova 427, Bezděkovské předměstí, Domažlice, IČ 72071214, za účelem umístění dřevěné pergoly pro sezónní posezení, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

922 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel(OSM)

 

923 - ukládá odboru správy majetku upozornit ... na vady její nabídky na uplatnění předkupního práva a vyzvat ji k doručení řádné nabídky s náležitostmi dle občanského zákoníku

Termín splnění: ihned(OSM)

 

924 - a) souhlasí jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s vypouštěním tetřeva hlušce dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 23.07.2019

b) souhlasí jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s neomezeným lovem jelena siky bez rozdílu pohlaví a věkových tříd v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 23.07.2019

c) souhlasí jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s odlovem nenormované zvěře spárkaté - jelena siky a muflona v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 23.07.2019

d) souhlasí jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s lovem dančí zvěře při společném lovu v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 23.07.2019(OSM)

 

925 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit záměr zřízení dvou sjezdů na pozemku p. č. 2311/49 pro budoucí napojení pozemků p. č. 2311/24, 970/2, 2311/23, 969/4, vše k. ú. Domažlice na místní komunikaci

Termín splnění: 15.09.2019(OSM)

 

926 - a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 v budově č. p. 86 v Kozinově ul., Domažlice Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 600 Kč/měsíc, neboť se bude jednattzv. krizový byt, který bude určen pro osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc, přičemž tyto osoby budou určovány Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice, a jedná se o byt, který není užíván od 29.08.2013

b) ukládá oboru správy majetku a odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit na jednání rady informaci o provozu tzv. krizového bytu (bytu č. 1 v budově č. p. 86 v Kozinově ul., Domažlice), a to po uplynutí lhůty 6 měsíců jeho užívání k tomuto účelu

Termín splnění: 30.03.2020(OSM)

 

927 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 260/22 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 02.09.2019(OSM)

 

928 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/62, k. ú. Domažlice za cenu 319.000 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.11.2019(OSM)

 

929 - bere na vědomí informaci o konání dražby nemovitosti nařízené usnesením soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, č. j. 134 EX 17390/11-097 ze dne 28.04.2015, jejíž předmětem je dražba stavby bez čp./če. umístěné na pozemku p. č. st. 4028 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

930 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/1 v budově čp. 222 Žižkova v Domažlicích ze dne 27.06.2005, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

931 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/3 v budově čp. 222 Žižkova v Domažlicích ze dne 18.04.2007, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

932 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/4 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 18.11.2013, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

933 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/5 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 18.05.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

934 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/6 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 06.06.2005, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

935 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/7 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 05.11.2015, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

936 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/8 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 28.12.2018, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

937 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/9 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 03.12.2012, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

938 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/10 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 18.04.2007, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

939 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/11 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 01.11.2016, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

940 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 222/12 v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích ze dne 19.07.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o části pozemků p. č. st. 316 a p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle předloženého návrhu (OSM)

 

941 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 913 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

942 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění kůlny a částí pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezených situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 1.363 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

943 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 470 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

944 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 465 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

945 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)(OSM)

 

946 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

947 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 486 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

948 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 470 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

949 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 848 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

950 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

951 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou, za cenu 579 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

952 - schvaluje pronájem částí vedlejších staveb - kůlen, které jsou součástí pozemků p. č. 4246/6, 4246/7 a 4246/8, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí na dobu neurčitou, za cenu 200 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

953 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemků p. č. 4246/7 a 4246/8, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí a části pozemku p. č. 4246/7 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění kůlny na dobu neurčitou, za cenu 280 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

954 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemků p. č. 4246/6 a 4246/7, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

955 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění činnosti administrátora a činností souvisejících v rámci realizace projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth in Wald“, v souladu s pravidly programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0528 § 3315 pol. 5169   + 290.400 Kč (Pivovar – cíl EÚS – administrace projektu RRA)

org. 0528 § 6399 pol. 5362   -    50.400 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901   - 240.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

956 a) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického zařízení, v rámci projektu Novostavba MŠ Petrovická ul., k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01_4121548844 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 20.000 Kč (MŠ Petrovická  – připojení ČEZ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 20.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

957 - a) ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhlášené na profilu zadavatele dne 27.06.2019

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Lenka Králová/Bc. Michal Hájek a Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková(OSM)

 

958 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti A.M.O.S. DESIGN s. r. o., se sídlem Beethovenova 641/9, Brno, PSČ 602 00, IČ 63479982 za cenu 1.804.545 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ se společností A.M.O.S. DESIGN s. r. o., se sídlem Beethovenova 641/9, Brno, PSČ 602 00, IČ 63479982 předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6122 + 2.183.500 Kč (IC Chodský hrad – interiér, nábytek)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 - 378.955 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.804.545 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2019(OSM)

 

959 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6122 + 6.351.241 Kč (Plavecký bazén - interiéry)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 1.102.281 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.248.960 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2019(OSM)

 

960 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynové přípojky a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4814/46 v k. ú. Domažlice ve prospěch ... v rámci stavby „Domažlice, Komenského 70, stavební úpravy objektu – změna v užívání prodejny v přízemí na nehtové studio, kadeřnictví a byt“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/přípojka(OSM)

 

961 - bere na vědomí informaci o konání opakované dražby pozemku p.  č. st. 137, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 5, Město, ul. Branská, Domažlice, vyhlášené ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Územní pracoviště Plzeň(OSM)

 

962 - souhlasí s akceptací WC karty na veřejných WC v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1590 v k. ú. Domažlice, v Chodské ulici v Domažlicích (do 30.09.2019) a v budově č.p. 96, je je součástí pozemku p. č. st. 115/1 v k. ú. Domažlice, na Chodském náměstí v Domažlicích ( MIC – po zprovoznění) a se zveřejněním dat v mapě WC kompas(OSM)

 

963 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce: „Arboristické ošetření významných stromů města Domažlice“ fyzické osobě podnikající Lukáši Čermákovi, se sídlem Všeruby, IČ 74843192, v rozsahu dle předložené nabídky v celkové ceně 63.767 Kč včetně DPH

b) schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z programu Plzeňského kraje (Dotační titul: Ochrana přírody 2019) na realizaci projektu: „Arboristické ošetření významných stromů města Domažlice“

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0557              pol. 4122 + 50.000 Kč (dotace PK - arboristické ošetření významných stromů)

org. 0557 § 3745 pol. 5169 + 63.770 Kč (arboristické ošetření významných stromů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 13.770 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

964 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 158 ze dne 24.04.2019

Termín splnění: 21.08.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice označenou dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/20, vše v k. ú. Česká Kubice

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice označenou dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/22, vše v k. ú. Česká Kubice

Termín splnění: 02.09.2019

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice označenou dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/19, vše v k. ú. Česká Kubice

Termín splnění: 02.09.2019(OSM)

 

965 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 357/3 v k. ú. Česká Kubice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 02.09.2019(OSM)

 

966 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2587/9, 2587/10 a 2587/13, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977335166 s Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, IČ 60162694 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

967 - schvaluje nabytí daru pěti soch vytvořených v rámci sochařského sympozia TUSTA SCULPTA konaného ve dnech 1. - 6. července 2019 do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu(OSM)

 

968 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích z důvodu provedení opravy rekonstrukce komunikace u pošty od 19.08.2019 do 10.09.2019 pro vozidla:

                                                        RZ                                      povolená hmotnost
Rypadlo JCB 444TA-81E B2A      C024816                                          8,95 t
Rypadlo Volvo BL 71                   P001566                                          8,85 t
Mercedes-benz 970.05               5C4 2497                                         22 t                                      

Škoda – sklápěcí                          2P8 9332                                         35 t(OSM)

 

969 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9419001377/2019/4000224021 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, IČ 27935311, a to v rámci stavby plynárenského zařízení pro stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ (Domažlice, STL plynovod a přípojky, 8 MO_BD, p. č. 5545/1 aj.) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (OSM)

 

970 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, kterým bude prodloužena doba nájmu ve vztahu k pozemku p. č. 2094/48 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

971 - a) bere na vědomí zápisy z mostních prohlídek za II. pol. 2018

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, Domažlice provést běžné udržovací práce v rozsahu:

1. u mostu M-01: odstranění vegetace v zámkové dlažbě, krajnice očistit

2. u mostu M-03: vyčištění krajnic komunikace, odstranění vegetace a mechu z mostu, dosypání předpolí, zhutnění

3. u mostu M-09: vyčištění krajnic komunikace (vč. odstranění vegetace z křídel mostu), oprava poškozeného zinkování zábradlí (modrá barva na zábradlí, očistit)

4. u mostu M-11: odstranění vegetace z krajnic objektu, očištění říms od mechu

5. u mostu M-12: odstranění vegetace pod mostem

6. u lávky L-07: očištění dlažby (odstranění vegetace), vyplnění spár

7. u lávky L-13: vyčištění obou mostních otvorů

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

972 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 317/1 a 318/2, oba v k. ú. Spáňov za cenu 76.340 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2019

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 76.340 Kč (výkupy pozemků)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 76.340 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

973 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 317/2 a 318/1, oba v k. ú. Spáňov za cenu 82.850 Kč a uzavření kupní smlouvy předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2019

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 82.850 Kč (výkupy pozemků)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 82.850 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

974 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 2948 včetně jeho součásti - budovy č. p. 230 (stavba občanského vybavení) a části pozemku p. č. 2624/1, vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice a uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a nájemné za areál plaveckého bazénu se stanoví ve výši 231.310 Kč/rok bez DPH, dle předloženého návrhu (OSM)

 

975 - schvaluje výpůjčku pozemku p. č. st. 88/1 v k. ú. Babylon, včetně jeho součásti - budovy bez č. p./č. e. (objekt občanské vybavenosti - kabiny) za účelem provozování činnosti v souladu s příslušným živnostenským oprávněním či jiným oprávněním orgánu veřejné moci k jejímu provozování společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu(OSM)

 

976 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem „Interaktivní 3 LCD projektor“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

977 - schvaluje uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu dle smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 02.07.2015 uzavřené mezi městem Domažlice a společností ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216 ke dni 31.12.2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

978 - schvaluje propachtování částí pozemků p. č. 4312/3, 4315, 4312/12, 4312/7, vymezených situačním plánkem a pozemky p. č. 4322 a 4319/12, vše v k. ú. Domažlice společnosti ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216 na dobu neurčitou za cenu 4.250 Kč/ha/rok, bez inflace a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)OSM

 

979 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4296/1, 4304, 4312/3, 4315, 4316, 4312/2, 4312/12, 4312/7, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 388, PSČ 344 78, IČ 49788761 za účelem provedení terénních a stavebních prací a umisťování stavebních materiálů a zeminy z výkopů na dobu neurčitou a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že odstavce 5, 6 a 8 článku III. se vypouští(OSM)

 

980 a) bere na vědomí informaci Mgr. Lenky Žákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, p. o. o výsledku kontroly Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje v budově mateřské školy v Poděbradově ulici č. p. 53 v Domažlicích

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na opravu suterénu budovy MŠ včetně odvlhčení s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5169    +  42.350 Kč (PD - MŠ Poděbradova, odvlhčení suterénu)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 42.350 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

981 - a) bere na vědomí informaci o připravované změně tarifu Integrované dopravy Plzeňska změnu v souvislosti s uzavřením nové smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících se společností veřejnou linkovou dopravou - oblast JIH mezi Plzeňským krajem a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.

b) schvaluje záměr sjednocení cen jízdného MAD v rámci Integrované dopravy Plzeňska dle předloženého návrhu(OSM)

 

982 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 26.600 Kč (městská policie – kamerový bod č. 19)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.600 Kč (investiční rezerva) (OF)

 

983 - souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku města – nová elektroinstalace v halách na pozemcích č. st. 338 a č.st. 339 v k. ú. Česká Kubice společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem(OF)

 

984 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 15.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 15.000 Kč (Městská policie – platy)(OF)

 

985 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2019

Termín splnění: 21.08.2019(OF)

 

986 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO svazek Domažlicko za rok 2018

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2018

c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2018

d) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2018

Termín splnění: 21.08.2019(OF)

 

987 - odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 a § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v návaznosti na usnesení zastupitelstva města Domažlice č. 336 ze dne 19.06.2019 pana Jiřího Houšku z funkce ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, IČ 71237666, se sídlem Domažlice, Palackého čp. 230, PSČ 34401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 660, a to s účinností ke dni 31.08.2019(OF)

 

988 - a) souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 363.000 Kč na posílení fondu investic příspěvkové organizace

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 363.000 Kč na pořízení tabule a 5 ks dataprojektorů Epson EB - 695Wi(OF)

 

989 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 70.000 Kč na pořízení žákovských lavic, židlí a učitelských kateder(OF)

 

990 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0094 § 2143 pol. 5169 + 48.448 Kč (DSO Domažlicko – brožury, úprava běžeckých stop)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 48.448 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

991 - doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 11.437.000 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019(OF)

 

992 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0554 pol. 4216 ÚZ 17969 + 18.947.995,20 Kč (dotace Revitalizace BD – investice EU)

org. 0554 pol. 4216 ÚZ 17968 + 947.399,76 Kč (dotace Revitalizace BD – investice SR)

org. 0554 pol. 4116 ÚZ 17015 + 363,00 Kč (dotace Revitalizace BD – neinvestice SR)

org. 0554 pol. 4116 ÚZ 17016 + 7.260,00 Kč (dotace Revitalizace BD – neinvestice EU)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 § 6330 pol. 4131 + 19.903.000 Kč (převod z hospodářské činnosti)

pol. 8115 - 19.903.000 Kč (financování – změna stavu fin.prostředků na BÚ)

Termín splnění: 31.08.2019(OF)

 

993 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1, uzavřený ke Smlouvě o úvěru č .2019006419, mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na financování akce Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C2.11, C2.12, C2.13, C2.14, C2.15, C2.21, C2.22, C2.23 a C2.24 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019(OF)

 

994 - schvaluje spolupořádání 13. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 19. listopadu 2019 v prostorách MKS v Domažlicích(OKS)

 

995 - bere na vědomí Protokol o kontrole Čj. ČŠIP-149/19-P a Inspekční zprávu Čj. ČŠIP-148/19-P z kontroly a inspekční činnosti, kterou provedla Česká školní inspekce v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, ve dnech 20. - 24. května 2019 a vyjádření ředitelky MŠ Domažlice (OKS)

 

996 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3419 pol. 5169 - 21.000 Kč (akce Sportovec roku – nákup služeb)

org. 0219 § 3319 pol. 5175 + 21.000 Kč (kulturní akce - pohoštění)(OKS)

 

997 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0266 pol. 4116 ÚZ 34054 + 200.000 Kč (dotace MK-Program regenerace MPR)

org. 0266 § 3322 pol. 5493 ÚZ 34054 + 200.000 Kč (poskytnutí dotace MK vlastníkům domů v MPR)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 210/2019 ve výši 165.000 Kč

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 211/2019 ve výši 110.000 Kč

Termín splnění: 31.12.2019(OKS)

 

998 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 30.000 Kč (JSDHO Domažlice - DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 30.000 Kč (JSDHO Domažlice - ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 7.000 Kč (JSDHO Domažlice - služby)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 30.000 Kč (JSDHO Domažlice - materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 30.000 Kč (JSDHO Domažlice - PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 + 7.000 Kč (JSDHO Domažlice - školení)(OKS)

 

999 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5171 - 3.943 Kč (JSDHO Havlovice – opravy a údržba)

org. 0221 § 5512 pol. 5169 + 3.943 Kč (JSDHO Havlovice – služby)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 - 20.000 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné pomůcky)

org. 0221 § 5512 pol. 5134 - 13.000 Kč (JSDHO Havlovice - oděvy)
org. 0221 § 5512 pol. 5137 + 33.000 Kč (JSDHO Havlovice - DHM)

org. 0221 § 5512 pol. 5167 - 5.000 Kč (JSDHO Havlovice - školení)

org. 0221 § 5512 pol. 5156 + 2.000 Kč (JSDHO Havlovice – pohonné hmoty)

org. 0221 § 5512 pol. 5139 + 3.000 Kč (JSDHO Havlovice - materiál)(OKS)

 

1000 - podporuje záměr předsedkyně Okresního soudu v Domažlicích JUDr. Martiny Dufkové o převod správy budovy čp. 288 v Paroubkově ul. v Domažlicích na Ministerstvo spravedlnosti ČR a vybudování justičního paláce v tomto objektu

 

1001 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 317/2019, 8 P a Nc 251/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

1002 - a) pověřuje Bc. Janu Adamovskou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 186/2004, 4 P a Nc 205/2019, 4 P a Nc 206/2019 ve věci prodloužení doby omezení ve svéprávnosti

b) pověřuje Bc. Janu Adamovskou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 29/2015, 8 P a Nc 223/2019 ve věci schválení právního jednání(OSVZ)

 

1003 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 15.07.2019

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 29.07.2019 a 08.08.2019

c) bere na vědomí zápis z komise SPOZ ze dne 08.07.2019

d) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 01.07.2019

 

1004 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2019(MP)

 

1005 - schvaluje návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 21.08.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1006 - bere na vědomí skutečnost, že došlo v souladu s ustanovením § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 22.08.2014 jejíž předmětem je užívání bytu č. 2 v budově čp. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích, a to do 22.08.2020(OSM)

 

1007 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 v budově čp. 579 v ulici U Nemocnice v Domažlicích ze dne 08.07.2019, kterým se prodlužuje doba nájmu do 22.08.2020(OSM)

 

1008 - schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Park na Dolejším Předměstí“ uzavřené 10.02.2013 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 24, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1009 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny Sluníčko Domažlice, obecně prospěšné společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091, DIČ CZ25245091 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Dotace dětské skupiny Sluníčko“ se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091, DIČ CZ25245091

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3539 pol. 5169 +33.880 Kč (RRA PK – žádost o dotaci na provoz dětské skupiny Sluníčko)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -33.880 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1010 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo Kenworth K 125 tahač návěsů, RZ: 10V0681, povolená hmotnost 38 000 kg, provozní hmotnost 7 003 kg z důvodu konání akce „Sraz historických vozidel a jízda spolehlivosti“ - 45. ročník, a to dne 17.08.2019 od 09:00 do 14:00 hodin(OSM)

 

1011 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 10.774.151 Kč (ZŠ Msgre B. Staška, bezbariérové úpravy, odborné učebny, stavební práce)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 1.869.894 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.904.257 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.08.2019(OSM)

 

1012 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 3319 pol. 6122 + 2.279.423 Kč (KC Pivovar - IT vybavení a audiovizuální technika)

org. 0434 § 6399 pol. 5362  - 395.603 Kč (KC Pivovar - odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 1.883.820 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.08.2019(OSM )

 

1013 - a) bere na vědomí přípis společnosti BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151 ze dne 31.07.2019 ohledně sdělení ve věci soudního sporu sp. zn. 12 C 124/2016 o zaplacení částky 3.247.776,10 Kč mezi společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 40526151, městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721

b) schvaluje ukončení soudního sporu sp. zn. 12 C 124/2016 o zaplacení částky 3.247.776,10 Kč mezi společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 40526151, městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o. soudním smírem, jehož obsahem by byl závazek města Domažlice zaplatit společnosti BIS, a. s. částku ve výši 1.410.574,80 Kč a závazek společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721 zaplatit společnosti BIS, a. s. částku ve výši 250.000 Kč, přičemž každá ze stran by si nesla náklady související se soudním sporem(OSM )

 

1014 - a) souhlasí s podáním žaloby o zaplacení smluvních pokut na základě smlouvy o dílo ze dne 04.09.2015 proti společnosti GEOSAN GROUP a. s. se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

b) zmocňuje Mgr. Tomáše Rydvana, advokáta, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1, k zastoupení ve shora uvedeném soudním řízení(OSM )

1015 - souhlasí s umístěním 9 ks výstavních panelů Akce "Kámen" na náměstí Míru v Alejích, na pozemku p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice od 15.08.2019 do 18.09.2019(OSM)

 

1016 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 16. 8. 2019
Poslední aktualizace: 21. 8. 2019 09:22
Autor: Hana Pokorná