Obsah

17. schůze ze dne 30.04.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 17. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 30.04.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

609 - schvaluje předložený program schůze

 

610 - schvaluje přidělení bytu č. 11 nacházejícího se v budově čp. 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

611 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem prezentace jógy u příležitosti Mezinárodního dne jógy dne 21. června 2019 od 13 do 18 hod. za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

612 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4827/13, 4783/34, oba v k. ú. Domažlice v rámci stavby „Domažlice st. 638/1 – vodovodní přípojka“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/přípojka(OSM)

 

613 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4827/25, 5525 a st. 686/1, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 209, Dolejší předměstí, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „RVDSL1617-C_P_DOMA 169_MET“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti(OSM)

 

614 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2390/3 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Čapka Choda 253 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

615 - a) ruší usnesení č. 24 ze dne 27.11.2018

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemků p. č. 4296/1, p. č. 4304, p. č. 4312/3, p. č. 4315 a p. č. 4316, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem o celkové výměře 3533 m2

Termín splnění: 03.06.2019(OSM)

 

616 - a) schvaluje zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky vybudované v rámci stavby Rekonstrukce lávky ev. č. L-12 přes řeku Zubřinu v Domažlicích k části pozemku p. č. 5154/2, k. ú. Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 4395-100/2018 vyhotoveným Jiřím Novotným, 340 22 Nýrsko ve prospěch města Domažlice na dobu určitou (po dobu životnosti lávky) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 70/2019-SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 3639 pol. 5122 + 12.100 Kč (lávka L 12 - služebnost)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

617 - schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 2585/13 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

618 - a) schvaluje zpětvzetí žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Revitalizace parku v Hruškově ulici v Domažlicích CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006587

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0553 pol. 4213 - 274.730 Kč (Dotace OPŽP – revitalizace parčíku Hruškova ul.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 274.730 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

619 - a) ruší usnesení č. 509 a) ze dne 02.04.2019

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 1590 včetně jeho součásti - budovy bez čp./če. - objektu občanské vybavenosti v k. ú. a obci Domažlice, část obce Město, za účelem provozování veřejných WC(OSM)

 

620 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

621 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu(OF)

 

622 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 300.000 Kč (DTS Domažlice, účet 511 – opravy a udržování)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 300.000 Kč (rozpočtová rezerva) OF

 

623 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 869.670 Kč (Plavecký bazén – úroky z úvěru)

org. 0408 § 3412 pol. 5141 + 408.330 Kč (Plavecký bazén – úroky z úvěru po kolaudaci)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.278.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 22.05.2019(OF)

 

624 - jmenuje členy komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek na poskytnutí úvěru na financování akce Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C2.11, C2.12, C2.13, C2.14, C2.15, C2.21, C2.22, C2.23 a C2.24. ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Ing. Alena Kučerová, člen rady města JUDr. Miroslav Vokáč(OF)

 

625 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 10.04.2019

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za rok 2018 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení výsledku hospodaření takto: použití zisku ve výši 137.360,87 Kč na úhradu ztráty minulých let

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. na rok 2019 dle předloženého návrhu tj. výnosy 7.416.100 Kč, náklady 7.402.499 Kč, výsledek hospodaření zisk 13.601 Kč

f) schvaluje plánovanou kalkulaci vyrovnávací platby ve výši 1.291.600 Kč, poskytovanou společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. v roce 2019 dle předloženého návrhu(OF)

 

626 - bere na vědomí konání akce Léto s Blaníkem 27.07.2019 v letním kině OKS

 

627 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 12.05.2019 od 12.00 do 12.15 hodin a od 19.00 do 19.15 hodin pro vozidlo – autobus registrační značky 6P8 1715 z důvodu dopravy nástrojů a účinkujících ze Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice na koncert do Furth im Wald(OKS)

 

628 - souhlasí s vyřazením kopírovacího stroje CANON IR 1210, inv. číslo DDHM 842, pořízeného v roce 2006 v pořizovací ceně 19.598 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace(OKS)

 

629 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 310/2019, 8 P a Nc 98/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 414/2019, 8 P a Nc 101/2019, 8 P a Nc 102/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod 13 P 68/2016, 8 P a Nc 103/2019, 8 P a Nc 104/2019 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

d) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 120/2008 ve věci schválení právního jednání

e) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 88/2013, 8 P a Nc 117/2019, 8 P a Nc 118/2019 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

630 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 15.04.2019

 

631 - a) bere na vědomí informaci o stavu soudního sporu sp. zn.: 12C124/2016 ve věci zaplacení částky 3.247.776,10 Kč mezi společností BIS a. s. se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151, městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha, IČ 48025721

b) souhlasí s částečným zpětvzetím žaloby společnosti BIS a. s. se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151 o částku 1.410.574,80 Kč ve věci soudního sporu sp. zn.: 12C124/2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

632 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

633 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby INTERNET BUSINESS/IOL ETHERNET mezi O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336 a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316(OKS)

 

634 - souhlasí s vjezdem a parkováním 2 bojových vozidel Stryker na náměstí Míru a Chodské náměstí v době od 01.05. do 05.05.2019(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 3. 5. 2019
Poslední aktualizace: 3. 5. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná