Obsah

15. schůze ze dne 16.04.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 15. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16.04.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

562 - schvaluje upravený program schůze

 

563 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/61, k. ú. Domažlice za cenu 317.950 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.05.2019(OSM)

 

564 - schvaluje uzavření trojstranné dohody, kterou se sjednává změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 01.03.2007 na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 144, jež je součástí pozemku p. č. st. 20 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce, dle předloženého návrhu(OSM)

 

565 - schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci, instalaci a umístění kontejnerů na vyřazený textil a párovanou obuv se společností DIMATEX CS, spol. s r. o., se sídlem Stará 24, Svárov, Stráž nad Nisou, PSČ 460 01, IČ 43224245 dle předloženého návrhu(OSM)

 

566 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3122 pol. 6121 + 31.000 Kč (PD - změna vytápění, zdravotní škola)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 31.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

567 - souhlasí s úplnou uzavírkou v ul. Fügnerova před domem č. p. 236, Domažlice z důvodu stavby kanalizační přípojky, a to od 06.05.2019 – do 07.05.2019(OSM)

 

568 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 10.11.2014 mezi městem Domažlice jako budoucím povinným a obcí Česká Kubice jako budoucím oprávněným uzavíranou v rámci stavby Česká Kubice, Folmava - Vodovod, kanalizace a ČOV, jejíž investorem je obec Česká Kubice, dle předloženého návrhu

b) souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to části pozemků p. č. 357/19 a 369/1, oba v k. ú. Česká Kubice o výměře 931 m2, dotčených stavbou Česká Kubice - Folmava, Vodovod, kanalizace a ČOV, na dobu 30 let, za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesních pozemcích stanovená ve Výpočtu k žádosti z dubna 2019(OSM)

 

569 - bere na vědomí informaci o zadání změny č. 1 územního plánu Nevolice, ve které je navrhováno prověření způsobu likvidace splaškových vod ze stávajících i rozvojových lokalit obce a jejich čerpání na centrální čistírnu odpadních vod v Domažlicích, s tím, že očekává ze strany obce Nevolice žádost o souhlas s napojením a prokázání, že napojení kanalizace umožňují kapacitní a technické možnosti dle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích(OSM)

 

570 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávku s názvem „Dodání nového nakladače Locust 903“ vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace, v rámci které byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Agrowest a. s., se sídlem Božkovská 397/15, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 27961958 za cenu 979.000 Kč bez DPH

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 1.127.025 Kč z fondu investic DTS Domažlice, příspěvková organizace na financování zakázky na dodávku s názvem „Dodání nového nakladače Locust 903“(OSM)

 

571 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávku s názvem „Dodání nové travní sekačky Kubota GZD 15“ vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace, v rámci které byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Agrowest a. s., se sídlem Božkovská 397/15, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 27961958 za cenu 349.500 Kč bez DPH

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 402.344 Kč z fondu investic DTS Domažlice, příspěvková organizace na financování zakázky na dodávku s názvem „Dodání nové travní sekačky Kubota GZD 15“(OSM)

 

572 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávku s názvem „Nákup 250 tun posypové soli“ vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace, v rámci které byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Solsan, a. s., se sídlem 1. pluku 621/8-10, Praha 8, PSČ 186 30, IČ 15273105 za cenu 1.449 Kč bez DPH/t(OSM)

 

573 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.09.2018 mezi městem Domažlice a Vladimírem Švarcem, fyzickou osobou podnikající, Postřekov, PSČ 345 35, IČ 18720811, jejíž předmětem je realizace zakázky „Domažlice, Branská ulice č. p. 56, stavební úpravy a půdní vestavba“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 241.361 Kč (Branská 56, stavební úpravy a půdní vestavba - realizace, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 241.361 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

574 a) schvaluje zadání zakázky na úpravu a osetí další části plochy skládky zeminy v Petrovické ulici v rámci projektu „Terénní úpravy U jezera“ společnosti AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 80.000 Kč včetně DPH

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0458 § 3639 pol. 5171 + 80.000 Kč (osetí skládky zeminy U jezera)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 80.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

575 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 159.720 Kč (PD DÚR rekonstrukce ul. Kosmonautů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 159.720 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

576 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu plnění smluv uzavřených mezi městem Domažlice a spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Palackého 379, IČ 00524123 při realizaci stavby Domažlice, modernizace stadionu Střelnice a souhlasí s navrhovaným postupem a záměrem realizace zpevněných ploch v areálu, včetně opěrné zdi, stadionu městem Domažlice(OSM)

 

577 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“ realizovanou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

578 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu domácího rozhlasu v budově Městského centra rehabilitačních služeb domově pro seniory, Baldovská 638, Domažlice společnosti ABEL C&C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 za cenu 72. 100 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 4351 pol. 5171 + 87.241Kč (DPS Baldovská 638 - oprava evakuačního rozhlasu)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 15.141 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 72.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

579 - a) schvaluje zadání zakázky na pořízení nového systému EPS v budově Chodského hradu, Chodské náměstí 96, Domažlice Zbyňku Fryčovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Plzeň, PSČ 326 00, IČ 13893084 za cenu 232.781, 51 bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 6121 + 281.666 Kč (EPS Chodský hrad a MIC)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 281.666 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

580 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.10.2018 mezi městem Domažlice a společností Gabriel a Pangrác s. r. o., se sídlem Školní 112, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 45349576, jejíž předmětem je realizace zakázky „Domažlice - ul. Špillarova, Waldhegerova – VO“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 5171 - 50.729 Kč (VO, Špillarova a Waldhegerova ul.– Dodatek č.1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 50.729 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

581 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 08. 04. 2019

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2018 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2018 ve výši 789.079 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 176.136 Kč, na účet nerozdělený zisk společnosti ve výši 612.943 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2018 takto: výsledek hospodaření za rok 2018, zisk ve výši 11.761.552,88 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk hospodářské činnosti, daň z příjmů ve výši 2.758.900 Kč ponechat v hospodářské činnosti

Termín splnění: 30.06.2019(OF)

 

582 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 15.000 Kč (Městská policie – náhrady mezd v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 15.000 Kč (Městská policie – platy)(OF)

 

583 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 22. března 2019

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 25. března 2019

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 28. března 2019

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 1. dubna 2019

e) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 3. dubna 2019

f) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 8. dubna 2019(OKS)

 

584 - schvaluje platový výměr Bc. Haně Hruškové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2019(OKS)

 

585 - bere na vědomí inspekční zprávu Čj. ČŠIP – 166/19 – P, protokol o kontrole Čj. ČŠIP – 167/19 - P, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, ve dnech 26. až 28.02.2019 a vyjádření ředitelky Bendové k inspekční zprávě a k protokolu a oznámení o přijatých opatřeních(OKS)

 

586 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 18.12.2019

b) souhlasí s použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy apod.) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“(OKS)

 

587 - a) bere na vědomí kalkulaci měsíčních neinvestičních výdajů na 1 dítě v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci a na 1 dítě v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci

b) doporučuje řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 ve výši 300 Kč/měsíc

c) doporučuje ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 ve výši 300 Kč/měsíc(OKS)

 

588 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 201/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 202/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 203/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 204/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2019(OKS)

 

589 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 205/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Muzeem Chodska v Domažlicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ 344 01, IČ 00073873, dle předloženého návrhu(OKS)

 

590 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 206/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Spolkem rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze, se sídlem Praha 6 - Řepy, Vondroušova 1154/13, PSČ 163 00, IČ 49279033, dle předloženého návrhu(OKS)

 

591 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 207/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídlištěm Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, PSČ 344 01, IČ 22661492, dle předloženého návrhu(OKS)

 

592 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 208/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Konfederací politických vězňů České republiky, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 44/6, PSČ 120 00, okresní pobočka č. 10 Domažlice, se sídlem Kdyně, Rýzmberská 553, PSČ 345 06, IČ 00417581, dle předloženého návrhu(OKS)

 

593 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 209/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.160 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu(OKS)

 

594 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 41 - výměna střešní krytiny a klempířských prvků – ve výši 45.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 123, nám. Míru – oprava jižní fasády včetně klempířských prvků – ve výši 30.000 Kč

Termín splnění: 24.04.2019

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 § 3322 pol. 5493 - 325.000 Kč (opravy památek v MPR)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 325.000 Kč (rozpočtová rezerva)

d) bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 200.000 Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 na následující akce obnovy:

- akce obnovy č. 1: – měšťanský dům čp. 41 nám. Míru - návrh dotace MK ČR – 120.000 Kč

- akce obnovy č. 2: – měšťanský dům čp. 123, nám. Míru – návrh dotace MK ČR – 80.000 Kč(OKS)

 

595 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností CZ.NIC, z. s. p. o. se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, IČ: 67985726 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

596 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 410/2019, 8 P a Nc 87/2019, 8 P a Nc 88/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

597 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 01.04.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR státní památkové péče ze dne 12.03.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 04.04.2019

 

598 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2019(MP)

 

599 - schvaluje návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24.04.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

600 - schvaluje zadání zakázky na upravení projektové dokumentace „Rekonstrukce střechy objektu hrubého předčištění v areálu ČOV Domažlice“ společnosti DEKPROJEKT s. r. o., se sídlem Tiskařská 257/10, Praha Malešice, PSČ 108 00, IČ 27642411 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 7.260 Kč vč. DPH(OSM)

 

601 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení odstranění vad a nedodělků u řadových domů v OZ Na Bábě, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranila, tzn. kompletní rekonstrukci skladby střech řadových domů B 1.11 (č. p. 318), B 1.12 (č. p. 319), B 1.13 (č. p. 320), B 1.15 (č. p. 322) a B 1.18 (č. p. 325) panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky ve výši 1.537.375 Kč bez DPH za předpokladu, že zastupitelstvem města bude schváleno příslušné rozpočtové opatření

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171  + 1.767.982 Kč (OZ Na Bábě – opravy střech ŘD)
org. 0240 § 6399 pol. 5362   -    230.607 Kč (odpočet DPH)       

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 1.537.375 Kč (OZ Na Bábě)

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

602 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Revitalizace parčíku v Hruškově ulici v Domažlicích“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

603 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka 30 ks tabletů, 10 ks notebooků a 1 ks PC“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jejíž zadavatelem je Základní škola Domažlice, Komenského 17(OSM)

 

604 - doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 1.858.627 Kč (Branská 56, realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.858.627 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

605 - schvaluje použití městského znaku na dětské obrázkové karty vydávané spolkem Chodsko žije(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 23. 4. 2019
Poslední aktualizace: 23. 4. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná