Obsah

99. schůze ze dne 15. 4. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 99. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 4. 2014Rada města v Domažlicích:

5474 - a) bere na vědomížádost o změnu v osobě nájemce bytové jednotky č. 4, v budově č. p. 251 v ulici 17. listopadu, v Domažlicích
b) nesouhlasí se změnou stávajícího nájemního vztahu k této bytové jednotce (Dohody o užívání bytu ze dne 13. 2. 1986) spočívající ve změně osoby nájemce (OSM)

5475 - a) bere na vědomížádost o přidělení bytové jednotky
b) schvaluje udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů a zařazení do "Evidence žadatelů o přidělení bytové jednotky" (OSM)

5476 - bere na vědomí, že bytová jednotka nacházející se v budově č. p. 638 v Baldovské ul., Domažlice (určená pro pracovníka zajišťujícího domovnické práce) bude přidělena, a to po dobu výkonu domovnických prací pro organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638 v Domažlicích (OSM)

5477 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu" (OSM)

5478 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 12, v budově č.p. 613, v ulici Michlově v Domažlicích ve výši 43 268,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

5479 - souhlasí se zasláním výpovědi z nájmu bytu č. 12, v budově čp. 169, v ulici Školní v Domažlicích, a to dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (OSM)

5480 - a) bere na vědomížádost o prominutí penále
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5481 - a) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 10 nacházející se v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 8 nacházející se v budově čp. 245, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
c) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 nacházející se v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
d) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 nacházející se v budově čp. 248, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5482 - ruší usnesení č. 4368 b) ze dne 20. 8. 2013 (OSM)

5483 - neschvaluje pronájem bytu č. 5, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu dle předloženého návrhu (OSM)

5484 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na rozdělení bytu č. 5 v bytovém domě v Branské ulici č.p. 56, Ing. Zbyňku Wolfovi, podnikající pod označením Ing. Zbyněk Wolf, se sídlem podnikání Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 3374792, v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje zadání zakázky na zpracování studie na využití půdního prostoru v bytovém domě v Branské ulici č.p. 56, Ing. Zbyňku Wolfovi, podnikající pod označením Ing. Zbyněk Wolf, se sídlem podnikání Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 73374792, v rozsahu dle předložené nabídky
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 59.895,- Kč (investiční rezerva)
org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 59.895,- Kč (PD, studie Branská 56) (OSM)

5485 - a) schvaluje zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně výkazu výměr pro výběr dodavatele na akci „Domažlice, Sportovní hala - zateplení objektu“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, podnikající pod označením Ing. Zbyněk Wolf, se sídlem podnikání Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 28.830,- Kč (PD - zateplení sportovní haly - dofinancování)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 25.830,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5486 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava severní části oplocení letního kina v Domažlicích“ se společností STAVBY VZL s. r. o., náměstí Míru č. 57, Domažlice, IČ 1567411 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3313 pol. 5171 + 242.743,- Kč (oprava oplocení letního kina)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 42.130,- Kč (odpočet DPH)
org. 0239 § 3639 pol. 2324 + 97.549,- Kč (přijaté pojistné náhrady)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 103.064,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5487 - a) nesouhlasí s pokácením 1 kusu túje v nacházející se na pozemku p. č. 293/4 k. ú. Domažlice u domu č.p. 177 v ul. Kozinova, Domažlice
b) souhlasí s pokácením 1 kusu stříbrného smrku nacházející se na pozemku p. č. 293/3 v k. ú. Domažlice u domu č. p. 177 v ul. Kozinova, Domažlice (OSM)

5488 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést prořezávku zeleně nacházející se na pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice před centrem Družba v Mánesově ul., Domažlice, a to z bezpečnostních důvodů (OSM)

5489 - a) nesouhlasí s pokácením 1 kusu lípy nacházející se na pozemku p. č. 686 v k. ú. Domažlice na Městském hřbitově v Domažlicích
b) souhlasí s pokácením 1 kusu douglasky nacházející se na pozemku p. č. 690/1 v k. ú. Domažlice na Městském hřbitově v Domažlicích (v urnovém háji), a to z bezpečnostních důvodů (OSM)

5490 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu jasanu nacházející se na pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice v ul. Pelnářova, před domem č. p. 530 v Domažlicích (OSM)

5491 - a) bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřené dne 31. 1. 2014 se společností RK KLIKA s. r. o., se sídlem Plzeň - Doudlevce, Samaritská 204/14, PSČ 301 00, IČ 29089140, DIČ CZ29089140 jakožto nájemcem na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem zřízení a provozování pobočky advokátní a realitní kanceláře, podanou nájemcem dne 28. 3. 2014 s tím, že nájemní vztah skončí dne 30. 6. 2014
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 208 - v budově č.p. 40 na náměstí míru v Domažlicích – Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1, k. ú. Domažlice, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu (OSM)

5492 - doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodu a kanalizace ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s organizacemi Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, IČ 72053119, Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 640, IČ 18230083 a Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, IČ 00073873 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2014 (OSM)

5493 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit část pozemku p. č. 4824/1 – ostatní plocha nově označenou dle geometrického plánu č. 3873-163/2013 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. jako pozemek p. č. 4821/11 – druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města za pozemky v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti Estate Czech Republic s. r. o., IČ 25708261
Termín splnění: 12. 5. 2014 (OSM)

5494 - schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 dle předloženého návrhu (OSM)

5495 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace do Programu mobility pro všechny – 134D215, vyhlášeném Ministerstvem kultury ČR a s realizací projektu „Bezbariérový přístup do MKS – I. etapa interiér“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Bezbariérový přístup do MKS – I. etapa interiér“ do výše nákladů 3.664.733,05 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014
c) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt: „Bezbariérový přístup do MKS – I. etapa interiér“ společnosti BS CENTRAL, s. r. o., Děkanská vinice I 823/13, 140 00 Praha 4, IČ 24160938, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 21.780,- Kč
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 21.780,- Kč (příprava podkladů žádosti – bezbariérové Město)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 21.780,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5496 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o prezentaci projektů Kulturní centrum – Pivovar - Domažlice a Rekonstrukce MKS a budovy radnice společnosti MEPRO s. r. o., Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, která proběhne na zasedání zastupitelstva města
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5497 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti PTÁČNÍK – Dopravní stavby s. r. o. Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 na provedení zpevnění ploch v okolí odpočívky u akvaduktu v Domažlicích v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.458,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 +15.458,- Kč (odpočívka u akvaduktu v Havlovicích) (OSM)

5498 - a) schvaluje zahrnutí třetího kamerového bodu (v ulici Prokopa Velikého, SOU) do žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, II. etapa“
b) ruší usnesení č. 5449 b) ze dne 1. 4. 2014, kterým rada schválila vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, II. etapa“ dle upraveného návrhu ve výši 236.928,- Kč vč. DPH
c) schvaluje vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, II. etapa“ ve výši 262.159,- Kč vč. DPH (OSM)

5499 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést v pozemcích p. č. 2352/2, 2358/3, 2358/1, 4908/41, vše v k. ú. Domažlice vodovodní přípojku, kanalizační přípojku a plynovou přípojku, provozovat je a udržovat, a to ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2360/3, k. ú. Domažlice, jehož součástí bude stavba rodinného domu, pro kterou jsou přípojky inženýrských sítí určeny, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí (OSM)

5500 - a) schvaluje uložení kabelu veřejného osvětlení v ulici Kovařovicova v Domažlicích v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 262 § 3631 pol. 5171 +19.820,- Kč (kabel VO Kovařovicova ul.)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 19.820,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5501 - neschvaluje zadání zakázky na vybudování vodoměrné šachty a rozdělení vodovodu na dvě části, kdy každá bude osazena vlastním vodoměrem, ve stravovacím centru na parkovišti u rybníka Babylon Pavlovi Královcovi, podnikajícímu pod označením, Pavel Královec, s místem podnikání Pelechy 31, Domažlice, IČ 12866865 v rozsahu dle předložené nabídky (OSM)

5502 - schvaluje uzavření Dohody o instalaci a umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv se společností H. B. TEXTILIE s. r. o., se sídlem Polní 458, 330 00 Zbůch dle předloženého návrhu (OSM)

5503 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy chodníků v ulici Mánesova v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 292.272,- Kč (oprava chodníků v ulici Mánesova)
org. 0246 § 6409 pol. 6901 - 292.272,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5504 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. st. 4487 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 319, a pozemku p. č. 2446/51 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/73 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí za cenu 2.471.600,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5505 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. st. 4486 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 320, a pozemku p. č. 2446/50 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/72 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí za cenu 2.471.600,- Kč
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5506 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. st. 4484 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 322, a pozemku p. č. 2446/48 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/70 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí za cenu 2.471.600,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5507 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 310/2 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na jednotce č. 310/6 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice za cenu 2.601.172,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5508 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 310/3 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice za cenu 2.628.573,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5509 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej jednotky č. 310/5 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice za cenu 2.794.392,- Kč, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5510 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5511 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci „Veřejné osvětlení v Kostelní ulici“ Tomáši Váchalovi podnikajícím pod označením Tomáš Váchal s místem podnikání Kout na Šumavě 322, 345 02 Kout na Šumavě, IČ 73816442, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.100,- Kč (investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 12.100,- Kč (PD veřejné osvětlení Kostelní ulice) (OSM)

5512 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2311/2, 2355/2, 4813/9, 4813/12 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, Benešova ul. - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) (OSM)

5513 - a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je užívání pozemku p. č. 2554, k. ú. Domažlice nacházejícího se v areálu dětského dopravního hřiště, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0239 § 3421 pol. 5164 + 16.125,- Kč (nájemné, DDH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 16.125,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

5514 - bere na vědomížádost obce Česká Kubice o souhlas se záměrem stavby Česká Kubice, posílení vodního zdroje a předběžně souhlasí s jejím umístěním v pozemcích ve vlastnictví města p. č. 357/9, 357/1, 850/2, vše k. ú. Česká Kubice v rozsahu dle předloženého návrhu (OSM)

5515 - schvaluje výpůjčku movitého majetku tvořícího vybavení baseballového hřiště a budovy tvořící jeho zázemí sdružení Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ 69980616, a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu (OSM)

5516 - doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1269 a) ze dne 26. 3. 2014
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5517 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemek p. č. 1466 a části pozemku č. 369/13 (původně č. 369/1), k. ú. Česká Kubice, označené dle geometrického plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly jako pozemek p. č. 369/7 a pozemek p. č. st. 416, vše v k.ú. Česká Kubice
Termín splnění: 12. 5. 2014 (OSM)

5518 - ruší usnesení č. 5388 ze dne 18. 3. 2014 (OSM)

5519 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést v pozemku p. č. 2586/2 v k. ú. Domažlice plynovou přípojku, provozovat ji a udržovat, a to ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Kozinova č.p. 154 - 155, Kozinova 155, 344 01 Domažlice, IČ 72047178, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí (OSM)

5520 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1193, 1195 ze dne 18. 12. 2013, kterými byla schválena Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka a Smlouva o půjčce akcií
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OF)

5521 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě které vstupuje město Domažlice do tohoto svazku a schválit stanovy Vodohospodářského svazku obcí a dále pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha podpisem této smlouvy
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5522 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zápůjčce akcií uzavíranou mezi městem Domažlice a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění a pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha podpisem této smlouvy
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5523 - ukládá finančnímu odboru připravit návrhy nových znění zakladatelských listin společností s ručením omezeným, ve kterých je město Domažlice jediným společníkem dle předloženého konceptu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5524 - ukládá finančnímu odboru připravit návrhy nových smluv o výkonu funkce jednatele mezi společnostmi s ručením omezeným, ve kterých je město Domažlice jediným společníkem, a jejich jednateli dle předloženého konceptu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5525 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 27. 3. 2014
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za rok 2013 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení výsledku hospodaření takto:
částku 1.564.121,64 Kč ponechat jako neuhrazenou ztrátu minulých let (OF)

5526 - a) schvaluje odpis pohledávek na pokutách za rok 2003 v celkové výši 394.295,- Kč dle předloženého návrhu
b) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení za rok 2004 v celkové výši 291.019,- Kč dle předloženého návrhu
c) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení za rok 2005 v celkové výši 186.300,- Kč dle předloženého návrhu
d) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení – odbor pro projednávání přestupků za rok 2005 v celkové výši 140.240,- Kč dle předloženého návrhu
e) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení za rok 2006 v celkové výši 11.000,- Kč dle předloženého návrhu
f) schvaluje odpis pohledávek na blokových pokutách městské policie za rok 2006 v celkové výši 25.742,- Kč dle předloženého návrhu
g) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení – odbor pro projednávání přestupků za rok 2006 v celkové výši 121.200,- Kč dle předloženého návrhu
h) schvaluje odpis přeplatku na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 423,19 Kč
i) schvaluje odpis přeplatku na místním poplatku ze psů v celkové výši 1.131,- Kč
j) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2013 dle předloženého návrhu (OF)

5527 - schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o vzájemné spolupráci, uzavřenou mezi Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 dle předloženého návrhu (OF)

5528 - a) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
c) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B.Němcové 118, 344 58 Domažlice dle předloženého návrhu
d) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
e) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
f) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu
g) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
h) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Komenského 17, Domažlice dle předloženého návrhu
i) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
j) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice dle předloženého návrhu
k) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

5529 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích a uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-38843/2013-Kr (OF)

5530 - a) schvaluje uzavření smlouvy o sponzorství – o reklamních službách mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a firmou Silnice Horšovský Týn a. s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 45359164 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o sponzorství – o reklamních službách mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 a obcí Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice, IČ 00253294 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 § 3319 pol. 2321 + 35.000,- Kč (přijaté dary)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 35.000,- Kč (Akce - Sportovec roku) (OKS)

5531 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 31. března 2014
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, který se konal dne 31. března 2014
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 7. dubna 2014 (OKS)

5532 - schvaluje ceník služeb a poplatků v příspěvkové organizaci města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice dle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2014 (OKS)

5533 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Bc. Lence Schirové, dle předloženého návrhu (OKS)

5534 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Venuši Klimentové, dle předloženého návrhu (OKS)

5535 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 30. 5. 2014 od 7.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

5536 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2013/2014 ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (OKS)

5537 - bere na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce č. j. ČŠIP – 169/14 – P, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dne 10. 2. 2014 (OKS)

5538 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
TJ Jiskra Do,oddíl basketbalu Fügnerova 647, Do 27.000 Podpora sportovní činnosti
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu Fügnerova 647, Do 69.000 Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu Fügnerova 647, Do 13.000 Podpora sportovní činnosti
TJ Jiskra Do, oddíl st.tenisu Fügnerova 647, Do 21.000 Podpora sportovní činnosti
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu Fügnerova 647, Do 33.000 Sportovní činnost
AC Domažlice Palackého 215,Do 33.000 Atletika dospělých
TJ Jiskra Do, oddíl kopané Fügnerova 647, Do 88.000 Sportovní činnost „B“ mužstva
TJ Havlovice Havlovice 123 2.000 Sportovní činnost oddílu
Wolfs Domažlice Kovařovicova 255, Do 93.000 Baseball - dospělí
Judo-club Domažlice Maškova 318, Do 16.000 Zabezpečení soutěží juda
Mílaři Domažlice Vrchlického 656, Do 25.000 Sportovní příprava,soutěže
TJ Sokol Do, oddíl šachy Benešova 281, Do 17.000 Sportovní činnost
Velosport Domažlice Luženická 674, Do 62.000 Podpora členů-závody
Celkem   499.000  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Motorsportklub AMK Domažlice Havlíčkova 508, Do 100.000

Pohár o Chodský čakan 2014, Mezinárodní mistrovství Německa

(OKS)

5539 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
Org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 278.800,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže-sport a tělovýchova)
Org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 278.800,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

5540 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
TJ Jiskra Do, oddíl aikido Fügnerova 647, Do 8.000 Podpora sportovní činnosti
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu Fügnerova 647, Do 320.000 Podpora sportovní činnosti
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu Fügnerova 647, Do 95.000 Zajištění činnosti mládeže
TJ Jiskra Do, oddíl plavání Fügnerova 647, Do 596.000 Sportovní plavání mládeže
TJ Jiskra Do, oddíl karate Fügnerova 647, Do 108.000

Celoroční podpora činnosti a rozvoje oddílu

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu Fügnerova 647, Do 164.000 Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl st.tenisu Fügnerova 647, Do 32.000 Podpora sportovní činnosti
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu Fügnerova 647, Do 89.600 Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl krasobruslení Fügnerova 647, Do 180.000 Celoroční podpora oddílu
AC Domažlice Palackého 215, Do 143.750 Atletika dětí a mládeže
Ivana Kozinová Chrastavice 115 37.600 Sportovní činnost
TJ Jiskra Do,oddíl kopané Fügnerova 647, Do 736.000 Sportovní činnost

Klub sportovního potápění Andros

Vodní 17, Do 57.600 Plavecký výcvik dětí a mládeže
GJŠB Pivovarská 323, Do 70.000 Centrum volného času
TJ Havlovice Havlovice 123 21.600 Sportovní činnost
HC Domažlice, oddíl mládeže Husova 42, Do 1.111.800 Lední hokej mládeže
Wolfs Domažlice Kovařovicova 255, Do 145.850 Baseball - mládež
S.K.DoLez Husova 31, Do 72.000 Možnosti častějších tréninků
Kristina Kazimourová Husova 31, Do 40.000 Cvičení rodičů s dětmi
Judo-club Domažlice Maškova 318, Do 105.600 Zabezpečení sportovní přípravy
Mílaři Domažlice, atletický oddíl Vrchlického 656, Do 69.600 Sportovní činnost

TJ Sokol Do, sportovní gymnastika

Benešova 281, Do 180.000 Sportovní činnost
TJ Sokol Do, oddíl šachy Benešova 281, Do 54.800 Podpora činnosti mládeže
Velosport Domažlice Luženická 674, Do 40.000 Podpora mladých členů
Celkem   4.478.800  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Motorsport AMK Domažlice Havlíčkova 508, Do 100.000

Pohár o Chodský čakan 2014, Mezinárodní mistrovství Německa

(OKS)

5541 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
Org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 501.000,- Kč (grant– reprezentace města v dl.mistrovských soutěžích)
Org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 501.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

5542 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka(v Kč) Činnost
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu Fügnerova 647, Do 163.000 A tým mužů ve 2.lize
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu Fügnerova 647, Do 110.000 2.liga mužů
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu Fügnerova 647, Do 68.000 A tým mužů ve 3.lize
AC Domažlice Palackého 215, Do 50.000 1.celostátní liga atletů
TJ Jiskra Do, oddíl kopané Fügnerova 647, Do 1.245.000 Sportovní činnost A mužstva
Wolfs Domažlice Kovařovicova 255, Do 365.000 Baseball-ČML
Celkem   2.001.000  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Velosport Domažlice, oddíl triatlonu Luženická 674, Do 45.000 Český pohár v triatlonu - podpora závodníků
Velosport Domažlice Luženická 674, Do 45.000 Podpora závodníků v účasti na seriálech mistrovských závodů

(OKS)

5543 - bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Český svaz chovatelů Vrchlického 122, Do 25.960 Chovatelská činnost
Konfederace politických vězňů Hluboká 107 8.000 Zájezd Jáchymov
Okr. klub Svazu PTP ČR Klenčí p.Č.290 4.000 Organizace činnosti klubu
Sbor dobrovolných hasičů Břetislavova 243, Do 8.000

Startovné na memoriálech,Sv.Florian-OSA

Městské centrum soc.reh.služeb Baldovská 638, Do 9.600 Činnost spolku Beseda
Městské centrum soc.reh.služeb Baldovská 638, Do 2.400

Činnost Seniorského tanečního klubu

Moskyto klub Dvořákova 437, Do 18.000

Podpora regionálních hudebních skupin a divadel

Městská rada seniorů Do Baldovská 638, Do 14.400 Celoroční činnost
TJ Sokol Do, Klub seniorů Benešova 281, Do 16.000 Podpora činnosti
TJ Sokol Do, TS Hanka Benešova 281, Do 16.000 Celoroční činnost TS
PS Čerchovan Máchova 131, Do 70.560 Roční provoz PS
Klub českých turistů Mánesova 512, Do 17.840 Turistické akce
Celkem   210.760  

(OKS)

5544 - bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Sbor dobrovolných hasičů Břetislavova 243, Do 5.000 Vybavení, soutěžní materiál

Římskokatolická farnost Domažlice

náměstí Míru 136,Do 16.000 Rozvoj a podpora dětí
Celkem   21.000  

(OKS)

5545 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0112 § 4329 pol. 5229 – 60.380,- Kč (Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast)
org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 60.380,- Kč (Podpora činnosti dospělých – sociální oblast) (OKS)

5546 - bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Název projektu
MCT CZ P.O.BOX 21, Do 57.500 Raná péče
Diakonie ČCE-stř.Západní Čechy Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň 100.000 Služby pro děti
Asociace rodičů a přátel zdr. postiž. dětí Msgre B.Staška 265, Do 29.000

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

MC Benjamínek Komenského 4, Do 11.600 Dětství bez úrazu 2014
STOP PPP, o.s. Komenského 4, Do 19.300 VÍŠ, CO SN(M)ÍŠ
Celkem   217.400  

(OKS)

5547 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Akce
Český červený kříž Fügnerova 647, Do 54.400 Zajištění činnosti spolku
Poradenské centrum SNN v ČR Jindřichova 214, Do 33.000

Sociální služby pro osoby se sluchovým postižením

Svaz postižený civilizačními chorobami Msgre B. Staška 265, Do 11.200 Činnost organizace 2014
Svaz tělesně postiž. v ČR Msgre B.Staška 265, Do 22.200 Činnost organizace 2014
Centrum pro zdravotně postižené Msgre B.Staška 265, Do 24.250 Činnost Centra 2014
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Jindřichova 214, Do 5.600

Udrženi a podpora činnosti organizace

Dia-územní organizace Příkopy 38, 345 25 Hostouň 5.750 Činnost organizace 2014
Network East-West U Nemocnice 148, Do 62.500 Centrum JANA
Svaz tělesně postižených Msgre B.Staška 265, Do 11.600 Činnost organizace 2014
Domácí péče Domažlice U nemocnice 148, Do 24.000

Podpora počítačové gramotnosti pracovníků v sociálních sl.

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 635, 120 00 Praha 2 43.580 Dluhová poradna v Domažlicích
STOP PPP, o.s. Komenského 4, Do 12.300

KDY(Ž) JE TŘEBA PREVENCE III.

Celkem   310.380  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Diakonie ČCE Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň 50.000 Poradna pro občany v nesnázích
OV SPCCH Domažlice Msgre B. Staška 265, Do 20.000 Rekondiční pobyt
Vital life, o.s. Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6 500.000 Instalace výtahu pro postižené osoby
Tyfloservis, o.p.s. Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň 15.000 Zase můžu číst
Mateřské centrum Benjamínek Komenského 4, Do 47.500 Darovat krev nebolí
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Kozinova 236, Do 17.600 Činnost organizace 2014

(OKS)

5548 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Akce
Český červený kříž Fügnerova 647, Do 9.600

Okresní kolo soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“

SKP ŠPS Domažlice Kosmonautů 165, Do 2.960 Běh Škarmanem 2014
Sídliště Šumava Čerchovská 488, Do 5.600 Rozloučení se školním rokem i
Sídliště Šumava Čerchovská 488, Do 1.200 Rozloučení s prázdninami
Sídliště Šumava Čerchovská 488, Do 1.600 Pálení čarodějnic
SK Sněhaři Domažlice o.s. Klášterského 193, Do 5.600 Memoriál Matěje Mauera
Pionýr z.s.-PS Čtyřlístek Do Mánesova 521, Do 5.600 Den otevřených kluboven
PS Mír Domažlice Komenského 17, Do 9.600 Dětský maškarní karneval
Pionýrská skupina Mír Komenského 17, Do 3.200 Čertoviny
Pionýrská skupina Mír Komenského 17, Do 3.200 Slavnost světel

Okresní organizace ČSCH Domažlice

Kostelní 90, Do 2.400 Olympiáda mladých chovatelů
Pionýr z.s.-PS Ptáčata Domažlice Zahradní 518, Do 5.600 Dílna velikonočního zajíčka
Pionýr z.s.-PS Ptáčata Domažlice Zahradní 518, Do 4.640 Vánočník VI.
Klub českých turistů Mánesova 512, Do 1.200 Májová vycházka rodičů s dětmi
Klub českých turistů Mánesova 512, Do 1.200 Toulky zlatem podzimu
Celkem   63.200  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Akce
DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň Kozinova 101, Do 6.000

Víkendový pobyt zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů a drogovou prevenci

Pionýr z.s.-PS Čtyřlístek Domažlice

Mánesova 521, Do 20.000 Cesta na Xapatan
VOŠ, OA a SZŠ Do Erbenova 184, Do 7.000

Soutěž v psaní na klávesnici pro žáky základních škol

OS Raubíři Husova třída 31, Do 10.000 Příměstský tábor
SK Sněhaři Domažlice o.s. Klášterského 193, Do 15.500

Lyžařské běžecké kritérium Domažlice

SK Sněhaři Domažlice o.s. Klášterského 193, Do 13.500 93.ročník-Chodská třicítka

(OKS)

5549 - doporučuje ZM schválit tato rozpočtová opatření:
org. 0114 § 3421 pol. 5229 – 15.250,- Kč (grant Jednorázové akce pro mládež)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 15.250,- Kč (grant Reprezentace města)
org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 22.000,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže – kultura)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 22.000,- Kč (grant Reprezentace města-Domažlická dudácká muzika)
org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 16.000,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže – kultura)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 16.000,- Kč (grant Reprezentace města 2. a 3. kolo)
org. 0114 § 3392 pol. 5229 – 39.240,- Kč (grant Podpora činnosti dospělých – kultura)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 39.240,- Kč (Reprezentace města 2. a 3. kolo) (OKS)

5550 - doporučuje ZM schválit navýšení částky 88.000,- Kč u žádosti Domažlická dudácká muzika o 22.000,- Kč (OKS)

5551 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč, Výbor sport.) Částka (v Kč, Výbor kult.) Akce
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu Fügnerova 647, Do 16.500 16.500 Budel - Holandsko
Sbor dobrovolných hasičů Břetislavova 243, Do 15.100 15.100

Festival Soptíků, Břehy a Sušice

Městské centrum sociálně rehab.sl. Baldovská 638, Do 2.400 2.400 9.přátelské setkání seniorů partnerských měst
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu Fügnerova 647, Do 25.600 25.600

Podpora v Poháru České pošty

Wolfs Domažlice Kovařovicova 255, Do 13.200 13.200

Mezinárodní turnaj v Rakousku

Pěvecký sbor Čerchovan Máchova 131, Do 3.300 3.300 Koncertní vystoupení

Domažlická dudácká muzika

Mánesova 531, Do 88.000 110.000 Koncertní turné v USA
Celkem   164.100 186.100  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Akce
Motorsportklub AMK Domažlice Havlíčkova 508, Do 105.000 Pohár o Chodský čakan 2014, Mezinárodní mistrovství Německa
SK Sněhaři Domažlice o.s. Klášterského 193, Do 10.000 15. ročník Capartice-Gibacht
Okresní org.ČSCH Domažlice o.s. Kostelní 90, Do 35.000 Reprezentace města-chovatelská
Veteran Car Club AMK Domažlice Havlíčkova 508, Do 25.000 Pamětní medaile-40.ročník jízdy veteránů

(OKS)

5552 - doporučuje ZM schválit tato rozpočtová opatření:
org. 0114 § 3421 pol. 5229 – 21.550,- Kč (grant Jednorázové akce pro mládež)
org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 21.550,- Kč (grant Podpora významných počinů)
org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 41.000,- Kč (Podpora činnosti mládeže – kultura)
org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 41.000,- Kč (Podpora významných počinů - PS Čerchovan) (OKS)

5553 - doporučuje ZM schválit navýšení částky 164.000,- Kč u žádosti PS Čerchovan o 41.000,- Kč (OKS)

5554 - a) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč, Výbor sport.) Částka (v Kč, Výbor kult.) Akce
Zdeněk Procházka Vodní 18, Do 44.000 44.000 Město Domažlice - Historicko turistický průvodce
Zdeněk Procházka Vodní 18, Do 28.800 28.800 Dokumentace domažlických kostelů
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu Fügnerova 647, Do 25.000 25.000 Přebor Chodska
AC Domažlice Palackého 215, Do 64.000 64.000 Atletický mítínk, Chodská 1500
Městské centrum soc.reh.služeb Baldovská 638, Do 3.000 3.000 40 let od otevření objektu Břetislavova 84
Mgr.Markéta Schubertová Skupova 2576/14, 301 00 Plzeň 16.000 16.000 Letní hudební kurzy
Westmusic Pražská 39, 301 00 Plzeň 40.000 40.000 Warm-up večírek
TJ Sokol Do, TS Hanka Benešova 281, Do 3.000 3.000 10 let činnosti TS Hanka

Pěvecký sbor Čerchovan

Máchova 131, Do 164.000 205.000 Antonín Rejcha a Antonín Dvořák Te Deum
Veteran Car Club AMK Domažlice Havlíčkova 508, Do 24.000 24.000 Mezinárodní jízda veteránů Chodskem
Judo-club Domažlice Maškova 318, Do 4.750 4.750 Zabezpečení návštěvy sportovců z družebního města Ludres
Mílaři Domažlice, atletický oddíl Vrchlického 656, Do 35.000 35.000 Hvězdné házení na Chodsku a 5.ročník Memoriálu Jana Mazance
Velosport Domažlice Luženická 674, Do 20.000 20.000 Velká cena Domažlic MTB
Karel Šmirkl Kunešova 504, Do 50.000 50.000

Domažlický Kulturovar 2014

Celkem   521.550 562.550  


b) bere na vědomí návrhy jednotlivých výborů na rozdělení grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
 

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Akce
AC Domažlice Palackého 215, Do 50000 Mistrovství ČR v krosu
Jana Pavlíková Janáčkova 481, Do 78000 Pohádky z kraje pod Čerchovem
Mílaři Domažlice Vrchlického 656, Do 46000

Český pohár amatérů - Chodský strongman

(OKS)

5555 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 34, nám. Míru - výměna střešní krytiny Bobrovka za stejný typ, včetně výměny střešních latí, výměny klempířských prvků z pozinkovaného plechu za stejný typ - ve výši 50.000,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 60, nám. Míru - obnova severní fasády do náměstí Míru včetně podloubí a klempířských prvků - ve výši 30.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 134, nám. Míru – výměna střešní krytiny včetně latí a klempířských prvků - ve výši 170.000,- Kč
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OKS)

5556 - bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 200.000,- Kč v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2014 na následující akce obnovy:
- měšťanský dům čp. 34, nám. Míru - návrh příspěvku MK ČR - 50.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 60, nám. Míru - návrh příspěvku MK ČR - 30.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 134, nám. Míru - návrh příspěvku MK ČR - 107.000,- Kč
- Město Domažlice, nám. Míru čp. 1, 344 20 Domažlice - pomník MUDr. Antonína Steidla, parc. č. 412/1, ul. B. Němcové - návrh příspěvku MK ČR - 13.000,- Kč (OKS)

5557 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0266 § 3322 pol. 5493 - 150.000,- Kč (opravy památek v MPR)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 150.000,- Kč (investiční rezerva) (OKS)

5558 - zjistila v součinnosti s NDG skutečný stav rozšíření bytových jednotek a bere na vědomí usnesení NDG z členské schůze konané 9. 4. 2014 (tajemnice)

5559 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25. 3. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 3. 4. 2014
c) bere na vědomí zápis z Komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 1. 4. 2014
d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 4. 2014

5560 - doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o průběhu členské schůze NDG konané 9. 4. 2014

5561 - schvaluje návrh programu 38. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 30. 4. 2014 dle upraveného návrhu

5562 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Dohody o partnerství na projekt „VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÍLY“ mezi obcí Díly a městem Domažlice, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5563 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C3, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, a to v režimu sociálního bydlení (OSM)

5564 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o změně závazku (o způsobu úhrady kupní ceny) mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2014 (OF)

5565 - bere na vědomí dopis společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, IČ45356815 ze dne 11. 4. 2014 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OSM)

5566 - uděluje plnou moc panu Bc. Hájkovi, vedoucímu Odboru správy majetku MěÚ Domažlice k nahlížení do spisu pod spisovou značkou 1049/2014PRAV Městským úřadem Horšovský Týn, odborem vnitřních věcí a památkové péče v záležitosti žádosti společnosti Stavební Montáže spol. s r. o. o ochranu pokojného stavu (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 28. 4. 2014
Poslední aktualizace: 28. 4. 2014 00:00
Autor: