Obsah

88. schůze ze dne 26. 11. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 88. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 11. 2013Rada města v Domažlicích:

4841 - schvaluje slevu z nájemného za užívání bytové jednotky č. 2, v budově čp. 49, v Domažlicích, a to ve výši 25% v souladu s § 698 Občanského zákoníku v platném znění, a to od 29. 10. 2013 do doby odstranění závad v předmětu nájmu (OSM)

4842 - ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zahrnout provedení hydroizolace domů č.p. 49 v ul. Tovární, Domažlice a č. p. 68 v ul. Břetislavova, Domažlice do plánu oprav prováděných v rámci hospodářské činnosti města pro rok 2014
Termín splnění: 31. 1. 2014 (OSM)

4843 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 3, v budově č.p. 238, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 13.530,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

4844 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5 v budově čp. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

4845 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování kabelového vedení VN a 1 ks betonového sloupu a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 3800/7, 3800/117, 3800/121, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti EURO TEPLO s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 120, IČ 26333384 v rámci stavby „EuroTeplo s.r.o., přípojka kabelem VN, TS a kabely NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že jednorázová finanční náhrada se stanoví ve výši 15.600,- Kč bez DPH (OSM)

4846 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 17.175,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 2219 pol. 5166 + 17.175,- Kč (prohlídky mostů)
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke komisionářské smlouvě ze dne 12. 4. 2006 uzavřené mezi městem Domažlice a Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající pod označením Ing. Naděžda Hájková, s místem podnikání Česká Lípa, Sosnová 105, 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu (OSM)

4847 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene odpovídající právu umístit a provozovat stavbu Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa na stavební parcele č. st. 1414 v k.ú. Domažlice se sdružením Automotoklub Domažlice, se sídlem Havlíčkova 508, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 14703068, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

4848 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene odpovídající právu umístit a provozovat stavbu Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa na stavební parcele č. st. 800 v k.ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

4849 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene odpovídající právu umístit a provozovat stavbu Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa na pozemkové parcele č. 4781/1 v k.ú. Domažlice s Plzeňským krajem, jednajícím Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

4850 - schvaluje v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene odpovídající právu chůze a jízdy na pozemkových parcelách parcele č. 2898/55 a 5310/1, obě v k.ú. Domažlice se společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

4851 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa umísťované na pozemkových parcelách parcele č. 2898/55 a 5310/1, obě v k.ú. Domažlice se společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

4852 - a) schvaluje uzavření dodatku č. XXV k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004, kterým se mění výše nájmu na rok 2013, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 5.000.000,- Kč (nájemné DML)
org. 0240 § 3612 pol. 3119 - 5.000.000,- Kč (příjmy z prodeje z majetku)
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

4853 - bere na vědomí sdělení pana Jiřího Lodra, fyzické osoby podnikající pod označením Jiří Lodr, s místem podnikání Osvračín 37, PSČ 345 61, IČ 88634248 o odstoupení od záměru uzavřít s městem Domažlice nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěné na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcely č. st. 3565 a části pozemkové parcely č. 5704 (vymezené situačním plánem), vše v k.ú. Domažlice (OSM)

4854 - schvaluje záměr pronajmout nemovitosti - budovu č. p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěnou na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcelu č. st. 3565 a část pozemkové parcely č. 5704, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

4855 - a ) schvaluje konání pravidelných středečních trhů v roce 2014 od 5. 3. 2014 do 17. 12. 2014 v rozsahu dle předloženého návrhu
b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru od kašny směrem k bráně k čp. 139 po straně jedné a od čp. č. 51 k čp. 42 směrem k bráně po straně druhé za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2014 ve dnech 5., 12., 19. a 26. března 2014, 2., 9., 16., 23. a 30. dubna 2014, 7., 14., 21. a 28. května 2014, 4., 11., 18. a 25. června 2014, 2., 9., 16., 23. a 30. července 2014, 6.,13., 20. a 27 srpna 2014, 3.,10.,17. a 24. září 2014, 1., 8., 15., 22. a 29. října 2014, 5., 12., 19. a 26. listopadu 2014, 3., 10. a 17. prosince 2014 (OSM)

4856 - a) souhlasí s realizací obnovy lip na Chodském náměstí v Domažlicích spočívající v odstranění stávajících 4 kusů lip a nové výsadby lip velkolistých (Tilia platyphylla) v rozsahu 4 kusů o velikosti obvodu kmínku 16-18 cm dle varianty A
b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvkové organizaci provést odstranění stávajících 4 kusů lip na Chodském náměstí v Domažlicích Domažlicích, a to na náklady této organizace
Termín plnění: 28. 2. - 31. 3. 2014
c) ukládá odboru správy majetku zajistit poptávkové řízení na odfrézování pařezů a dodávku a výsadbu 4 kusů lip velkolistých (Tilia platyphylla) o velikosti obvodu kmínku 16-18 cm na Chodském náměstí v Domažlicích
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

4857 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 96.903,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0247 § 2221 pol. 5193 + 96.903,- Kč (dopravní obslužnost) (OSM)

4858 - souhlasí s pokácením 1 kusu akátu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 5141/27, k.ú. Domažlice v Kozinově ul. Domažlice z bezpečnostních důvodů (OSM)

4859 - a) souhlasí s pokácením 3 kusů bříz a 2 kusů olší náletového charakteru nacházejících se na pozemkové parcele č. 881/ v k. ú. Domažlice na náklady pana Miroslava Peteříka, Domažlice
b) zplnomocňuje pana Miroslava Peteříka, Domažlice k vyřízení žádosti o kácení zeleně rostoucí mimo les v souladu se zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně krajiny a přírody u příslušného orgánu ochrany přírody MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí ve věci pokácení 3 kusů bříz a 2 kusů olší náletového charakteru nacházejících se na pozemkové parcele č. 881/ v k. ú. Domažlice (OSM)

4860 - souhlasí s pokácením 7 kusů tújí nacházejících se na pozemkové parcele č. 2660/8 v k. ú. Domažlice, u objektu čp. 518 v Zahradní ul. v Domažlicích, který je užíván jako klubovna Svazu skautů a skautek JUNÁK (OSM)

4861 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ uzavřené mezi městem Domažlice a společností morez stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 dle přiloženého návrhu (OSM)

4862 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Babylon, 344 01 Babylon 27, IČ 00572551 dne 28. 11. 2005, dle předloženého návrhu s tím, že se nájemné stanovuje ve výši 10,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem (OSM)

4863 - schvaluje pronájem části stavební parcely č. st. 2977/1 o výměře 123 m2 za cenu 20,- Kč/ m2/rok za účelem umístění budovy č.e. 347, Domažlice - Hořejší Předměstí a garáže s přístřeškem a části stavební parcely č. st. 2977/1 o výměře 278 m2, vše v k.ú. Domažlice za cenu 10,- Kč/m2/rok pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4864 - bere na vědomí vyúčtování příkazní smlouvy za rok 2011 předložené Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123, v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28. 4. 2011 (OSM)

4865 - bere na vědomí vyúčtování příkazní smlouvy za rok 2012 předložené Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123, v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28. 4. 2011 (OSM)

4866 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 v rámci akce „Protipovodňových úprav – zkapacitnění Zubřiny“ uzavřené mezi ČR - Ministerstvem zemědělství se sídlem Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05 a Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 a městem Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

4867 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby č. 33/09/BS mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, Plzeň – Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13, dle předloženého návrhu (OSM)

4868 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436 dne 13. 12. 2007 dle předloženého návrhu (OSM)

4869 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. Baldovská s. r. o., 344 01 Újezd-Petrovice 27, IČ 01494872 dne 14. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4870 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Václavem Schleissem, 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270 dne 14. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4871 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 13. 12. 2010 na pronájem části stavby nezapsané do katastru nemovitostí umístěné na pozemkové parcele č. 423/2 k.ú. Domažlice - přístřešku č. 1 dohodou, a to ke dni 30. 11. 2013, a uzavření dohody dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytového prostoru vedlejší stavby umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice, přináležící k bytovému domu č.p. 155 ve Spálené ul., Domažlice - Město, a to přístřešek č. 1 (OSM)

4872 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkovou parcelu č. 4779/6, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Kostelní - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-0005133 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4873 - ruší usnesení č. 3377, 3380, 3397, 3398, 3399, 3407, 3416, 3417, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3427 a 3429 ze dne 18. 12. 2012, kterými schválila v souvislosti s legalizací stávajících užívacích vztahů k zaploceným pozemkům tvořícím jednotný funkční celek s bytovými domy ve vlastnictví města pronájem částí těchto pozemků a uzavření příslušných nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám s konkrétními nájemci bytových jednotek nacházejících se v těchto bytových domech (OSM)

4874 - a) schvaluje záměr pronajmout pozemky - část stavební parcely č. st. 1074, vymezenou situačním plánkem, a pozemkovou parcelu č. 2585/13, vše v k.ú. Domažlice, k zajištění přístupu a příjezdu, za účelem individuální rekreace a pro zahrádkářské účely
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2675/1, vymezenou situačním plánkem, v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění kůlen a přístřešků
c) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - stavební parcely č. st. 20, vymezenou situačním plánkem, v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a za účelem individuální rekreace
d) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - stavební parcely č. st. 571/1, vymezenou situačním plánkem, v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a za účelem individuální rekreace
e) schvaluje záměr pronajmout pozemky - část stavební parcely č.st. 773/2, vymezenou situačním plánkem, a pozemkovou parcelu č. 3762/5, vše v k.ú. Domažlice, k zajištění přístupu a příjezdu a za účelem individuální rekreace (OSM)

4875 - ukládá společnosti Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. vyzvat spoluvlastníky bytového domu č.p. 406 v ul. Pelnářova v Domažlicích k vyklizení a zatravnění části pozemkové parcely č. 5633, v situačním plánku označena jako část 2, k.ú. Domažlice, která není předmětem nájmu
Termín splnění: 31. 1. 2014 (OSM)

4876 - bere na vědomí splnění usnesení č. 3921 b) ze dne 30. 4. 2013 (OSM)

4877 - schvaluje vzorovou nájemní smlouvu o nájmu bytu s platností od 1. 1. 2014 dle předloženého návrhu (OSM)

4878 - ukládá odboru správy majetku předložit návrh dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem je pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání, kterými bylo vyloučeno uplatnění ustanovení § 2315 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravující náhradu za převzetí zákaznické základny při ukončení nájemního vztahu v rozsahu dle předloženého návrhu
Termín splnění: 10. 12. 2013 (OSM)

4879 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projekt pro provedení stavby na investiční akce: „Lávka L 03 Domažlice u plaveckého bazénu“ a „Most M – 09 Domažlice – u silnice do Bořic“ nabídku Ing. Naděždy Hájkové, fyzické osoby podnikající pod jménem Ing. Naděžda Hájková, s místem podnikání Sosnová 105, PSČ 470 01, Česká Lípa, IČ 69398631 za cenu 147.684,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projekt pro provedení stavby na investiční akce: „Lávka L 03 Domažlice u plaveckého bazénu“ a „Most M – 09 Domažlice – u silnice do Bořic“ s Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající pod jménem Ing. Naděžda Hájková, Sosnová 105, PSČ 47001 Česká Lípa, IČ 69398631 předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 178.698,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 178.698,- Kč (PD Lávka L03, Most M 09) (OSM)

4880 - bere na vědomí žádost o vybudování přístupového chodníku a souhlasí se záměrem prodloužení přístupového chodníku před domem č.p. 156 v ulici Jindřichova v Domažlicích (OSM)

4881 - ukládá odboru správy majetku předložit podkladové materiály pro zadání zakázky na vypracování studie/PD DÚR, DSP provedení stavby přístupového chodníku před domem č.p. 156 v ulici Jindřichova v Domažlicích
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

4882 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu chodníků na náměstí Míru před domy č.p. 44 a č.p. 68 v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 +29.155,- Kč (oprava chodníků na náměstí Míru )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 29.155,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

4883 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích společnosti Primagra, a. s., Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 0239 § 2321 pol. 5169 +143.990,- Kč (deratizace kanalizace v Domažlicích)
org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 24.990,- Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 119.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4884 - a) ruší usnesení č. 4795 a) ze dne 12. 11. 2013, kterým schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“ do 29. výzvy vyhlášené ROP Jihozápad, oblast podpory: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
b) ruší usnesení č. 4795 b) ze dne 12. 11. 2013, kterým schválila zadání zakázky na přípravu a podání žádosti do výzvy č. 29 vyhlášené Regionální radou soudržnosti Jihozápad, název projektu: „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“, Ing. arch. Pavlu Lejskovi, ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Krátká ul. 98/III, Sušice, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 60.500,- Kč vč. DPH
c) ruší usnesení č. 4795 c) ze dne 12. 11. 2013, kterým schválila toto rozpočtové opatření:
org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 60.500,- Kč (žádost o dotaci – Plavecký bazén)
org. 0408 § 6399 pol. 5362 –10.500,- Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 50.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4885 - vydává vnitřní směrnici č. 2/2013 Evidence a vyřazování majetku dle předloženého návrhu (OF)

4886 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 +78.450,- Kč (dotace Mze- výsadba dřevin)
org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 +78.450,- Kč ( výsadba zpevňujících dřevin) (OF)

4887 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0236 § 3632 pol. 2111 + 400.000,- Kč (příjmy z pronájmu hrobových míst)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 400.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4888 - schvaluje uhrazení pohledávky ve výši 527,- Kč za úhradu pobytu po zemřelém příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Domažlice, Baldovská 583, Domažlice (OF)

4889 - a) ruší usnesení č. 4695 a) ze dne 15. 10. 2013, týkající se převedení nerozděleného zisku minulých let od společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. ve výši 5.000.000,- Kč do rozpočtu města
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1139 ze dne 23. 10. 2013 – rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu města zařazuje příjem nerozděleného zisku minulých let od společnosti Domažlické městské lesy spol s r.o. ve výši 5.000.000,- Kč
Termín splnění: 18. 12. 2013 (OF)

4890 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 21. 10. 2013
b) schvaluje vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřímu Houškovi dle předloženého návrhu
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 18. 11. 2013 (OF)

4891 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace dle projednaného návrhu takto:
54, 55x - Ostatní finanční náklady - 31.000,- Kč
528 - Ostatní sociální náklady - 22.000,- Kč
527 - Zákonné sociální náklady + 27.000,- Kč
501 - Spotřeba ostatního materiálu + 26.000,- Kč (OF, OKS)

4892 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace na pořízení kytarového kompletu COMBO a dvě kytary ve výši 52.000,- Kč (OF, OKS)

4893 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, takto:
54x, 56x - Ostatní finanční náklady - 40.000,- Kč
511 - Opravy a udržování + 40.000,- Kč
501 - Spotřeba materiálu - 90.000,- Kč
558 - Pořízení dlouhodobého drobného majetku + 90.000,- Kč (OF, OKS)

4894 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:
502 - Spotřeba energie - 80.000,- Kč
558 - Pořízení dlouhodobého drobného majetku + 80.000,- Kč
54x - Ostatní náklady - 10.000,- Kč
518 - Ostatní služby + 10.000,- Kč (OF, OKS)

4895 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2013 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

4896 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na pořízení myčky podložních mís a močových lahví NINJO ve výši 143.565,- Kč (OF)

4897 - seznámila se záměrem společnosti LAPITA s. r. o. se sídlem Bořice 45, 34401 Zahořany, IČ 1830422 obnovit provoz v areálu bývalé domažlické pekárny a souhlasí s vydáním vyjádření o přínosu pro město Domažlice (OKS)

4898 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2014 mezi městem Domažlice, IČ 00253316, se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., IČ 61860981, se sídlem v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II. 8/5 dle předloženého návrhu (OKS)

4899 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, který se konal dne 7. listopadu 2013 (OKS)

4900 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za školní rok 2012/2013
b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za školní rok 2012/2013
c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2012/2013 (OKS)

4901 - bere na vědomí protokol Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu - ŠMS/10934/13 - o výsledku průběžné kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, kterou provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, dne 16. 10. 2013 a oznámení Mgr. Váchalové o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků (OKS)

4902 - schvaluje návrh smlouvy uzavírané mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu za rok 2014 (OKS)

4903 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, pí Anně Bauerové, dle předloženého návrhu (OKS)

4904 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4905 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4906 - schvaluje odměnu statutární zástupkyni ředitele školy Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Ivance Váchalové, dle předloženého návrhu (OKS)

4907 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4908 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvková organizace města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu (OKS)

4909 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4910 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr vzniku ulic v lokalitách U Baldovské rokle, V Pískovně, V potocích, Pod Vavřincem, Horní Baldov, Na Dlouhých Mezích, Staňkův Mlýn, Vlčí Hrdlo
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OVÚP, OS)

4911 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 7. 11. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Domažlice a státní památkové péče ze dne 6. 11. 2013
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19. 11. 2013

4912 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 36.487,- Kč (pojistná plnění od pojišťovny)
org. 0241 § 3639 pol. 5192 + 2.000,- Kč (spoluúčast města na pojistném)
org. 0239 § 3113 pol. 5171 + 2.717,- Kč (ZŠ Komenského - pojistná událost, okapový svod)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 31.770,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4913 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003445/001 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, kterou se zřizuje právo odpovídající věcnému břemeni zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby „Domažlice, Mánesova - úprava vedení kNN“ a vstupu a vjíždění k nemovitostem - pozemkovým parcelám č. 2322/3, 2322/8, 2322/11, 2322/12, 2322/15 a 2322/15, vše v k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

4914 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 13152063 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR se Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 na akci „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ dle předloženého návrhu (OSM)

4915 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o plnění požadavků objednatele (města Domažlice) na zhotovitele (STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o.) uvedených v zápise z jednání rady města dne 4. 11. 2013 a ukládá odboru správy majetku nadále postupovat v souladu se zápisem jednání rady města ze dne 4. 11. 2013 a dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 11. 2013 (OSM)

4916 - schvaluje žádost o vinkulaci pojistného plnění č. 1288/13/5642, týkající se bytového domu na adrese Kozinova 86, Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

4917 - schvaluje žádost o vinkulaci pojistného plnění č. 1273/13/5642, týkající se bytových domů na adrese Hořejší Předměstí č.p. 281 a č.p. 282, Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

4918 - pověřuje Šárku Strnadovou vedením příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2014 do doby jmenování ředitele příspěvkové organizace (OKS)

4919 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice prováděním všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník ustanovený usnesením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 4. 11. 2013 pod č.j. 13 Nc 1201/2013 – 68 (OSVZ)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 16. 12. 2013
Poslední aktualizace: 16. 12. 2013 00:00
Autor: