Menu
Město Domažlice
Domažlice

109. schůze ze dne 4.1.2010

-

U S N E S E N Í

 

ze 109. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 4. 1. 2010Rada města v Domažlicích:

5167 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5168 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 3122/2 a 3124/3 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003925/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5169 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 5048/1 KN a p.č. 3476 PK k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti DOMAKO s.r.o., se sídlem Domažlice, Masarykova 414, a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5170 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 156/5 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí do 22. 1. 2010
b) doporučuje ZM schválit záměr prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 156/5 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy za minimální kupní cenu 577 854,- Kč dle předloženého návrhu, pokud nebude uzavřena kupní smlouva na výše popsanou nemovitost do 22. 01. 2010 (OSM)

5171 - bere na vědomí informaci o posunutí termínu podepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice,o.s. (OSM)

5172 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního sporu s Bohdaleckou obchodní s.r.o. o neplatnost odstoupení od kupní smlouvy
b) ukládá Mgr. Endrštové odůvodnit odvolání podané proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č.j. 4 C 152/2008-221 z 16. 11. 2009 (OSM)

5173 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti Karpem a.s., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, na realizaci akce „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ za cenu 2.403.959,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ s firmou Karpem a.s., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn (OSM)

5174 - ukládá OSM předložit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se prodeje pozemků (určených k výstavbě rodinných domů) v lokalitě Na Bábě
Termín: příští rada (OSM)

5175 - doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemkové parcely č. 2194/14, k. ú. Domažlice ve vlastnictví města a částí stavebních parcel č. st. 1649/11, st. 1649/37, st. 1649/38, st. 1649/39, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti STAFIKO duo v.o.s., společnosti STAFIKO duo v.o.s., Domažlice, se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01 (OSM)

5176 - schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 5545/1, k.ú. Domažlice společnosti STAFIKO duo, v.o.s., Domažlice, se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01 (OSM)

5177 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 2194/7, k.ú. Domažlice s příslušenstvím společnosti STAFIKO duo, v.o.s., Domažlice, se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01, dle předloženého návrhu s tím, že splatnost kupní ceny se stanoví do 31. 12. 2010 (OSM)

5178 - ukládá odboru správy majetku připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemkové parcely č. 5545/1, k.ú. Domažlice (OSM)

5179 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláře č. 203 a 209 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích společnosti MAVO s.r.o., se sídlem Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, za účelem realizace projektu "Začni znovu v Plzeňském kraji" na dobu určitou 2 let za cenu 1.000,- Kč/m2/rok, výše kauce čtyřnásobek měsíčního nájmu
b) schvaluje Předběžný souhlas vlastníka o nájmu nebytových prostor pro projekt "Začni znovu v Plzeňském kraji" (OSM)

5180 - schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001, provozované dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2009, do doby uzavření nové smlouvy na zajištění provozu v roce 2010 v dohodnuté částce ve výši 75. 820,- Kč za měsíc se zajištěním provozu podle stávajícího jízdního řádu (OSM)

5181 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 404/04, v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7407/92390 na společných částech budovy č. p. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7407/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, vše v k. ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 404/04, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7407/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7407/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu (OSM)

5182 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/B3, v ulici Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

5183 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 155/7 ve Vojtěchově ul., Domažlice z důvodu hrubého porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

5184 - schvaluje cenu za ubytování na ubytovně Kozinova 177, Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

5185 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98071 + 447,80 Kč (dotace - volby do poslanecké sněmovny)
Org. 0223 § 6114 pol. 5139 ÚZ 98071 + 79,- Kč (volby - materiál)
Org. 0223 § 6114 pol. 5156 ÚZ 98071 + 230,80 Kč (volby - PHM)
Org. 0223 § 6114 pol. 5173 ÚZ 98071 + 138,- Kč (volby - cestovné) (OF)

5186 - bere na vědomí žádost občanského sdružení MCT CZ o.s. Domažlice (OF)

5187 - schvaluje otevírací dobu Plaveckého bazénu pro veřejnost dle předloženého návrhu (OF)

5188 - a) bere na vědomí zprávu o 3 školních úrazech žáka v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci listopadu 2009
b) bere na vědomí zprávu o 6 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci listopadu 2009 (OKS - ÚŠK)

5189 - bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2008/2009 (OKS - ÚŠK)

5190 - schvaluje spolupořádání akce „Chovatelská přehlídka a výstavy trofejí“ Okresním mysliveckým spolkem Domažlice a městem Domažlice ve dnech 7. 6. - 13. 6. 2010 v prostorách MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

5191 - schvaluje spolupořádání akce „Regionální soutěž ve stolování oboru vzdělání Kuchař – číšník“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 20. 1. 2010 v prostorách MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

5192 - ukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 částku ve výši 22.500,- Kč na spolufinancování V. ročníku soutěže Dívka Šumavy (OKS - ÚŠK)

5193 - bere na vědomí informaci o žádostech o granty pro rok 2010 (OKS)

5194 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2010 (OKS - ÚŠK)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 15. 1. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)