Menu
Město Domažlice
Domažlice

55. schůze ze dne 23.6.2008

-

 

 
U S N E S E N Í
 
z 55. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 23. 6. 2008


Rada města v Domažlicích:

2558 - schvaluje uzavření smlouvy ve věci chemické likvidace bolševníku mezi městem Domažlice, obcí Otov, obcí Postřekov, obcí Pocinovice, městem Poběžovice a panem Janem Bezděkem, Tlumačov 2, dle předloženého návrhu     (OŽP)

2559 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí na úrovni obcí s rozšířenou působností“ firmy A.D.R. GIS SERVISE, Ing. Kohoutek, Osadní 26, 170 00 Praha 7. Na druhém místě se umístila nabídka firmy GEOREAL Plzeň spol. sr.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň .
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou A.D.R. GIS SERVISE, Ing. Kohoutek, Osadní 26, 170 00 Praha 7 na realizaci akce „Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí na úrovni obcí s rozšířenou působností“   (OISPRM)

2560 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Chodník v ulici Petrovická v Domažlicích“ p. Jaroslava Webera. Na druhém místě se umístila nabídka od p. Antonína Becka.
b) schvaluje návrh mandátní smlouvy uzavírané s firmou Jaroslav Weber, IČ 69253307, na zajištění výkonu technického dozorování realizace stavby „Chodník v ulici Petrovická v Domažlicích“ za cenu 13.800,-- Kč bez DPH (mandatář není plátcem DPH)     (OISPRM)

2561 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Parkoviště Mánesova ulice v Domažlicích“ p. Jaroslava Webera. Na druhém místě se umístila nabídka od p. Antonína Becka.
b) schvaluje návrh mandátní smlouvy uzavírané s firmou Jaroslav Weber, IČ 69253307, na zajištění výkonu technického dozorování realizace stavby parkoviště pro osobní automobily v ulici Mánesova za cenu 44.200,-- Kč bez DPH (mandatář není plátcem DPH)     (OISPRM)

2562 - a) schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání zakázek č. 3/2007 zadání zakázky "Zřízení chodníku v ulici Petrovická" firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. za cenu 339.586,00 Kč vč. DPH
b) schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. Domažlice, se sídlem Cihlářská 552 Domažlice na zřízení chodníku v ulici Petrovická za cenu 339.586,00 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2563 - souhlasí s financováním akce „Restaurování pomníku Svobody v Husově ulici v Domažlicích"     (OISPRM)

2564 - schvaluje rozpočtové opatření na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Nástavba ZŠ Komenského 17 v Domažlicích“ takto:
org. 0245 § 3113 pol. 6121 + 222.000,- Kč (PD – Nástavba ZŠ Komenského)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 222.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OISPRM)

2565 - neschvaluje rozpočtové opatření na opravu chlorovacího zařízení takto:
org. 0414 § 3412 pol. 6331 + 15.000,- Kč (chlorátor)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OISPRM)

2566 - schvaluje cenovou nabídku a zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Voborníkova“ firmě Tomáš Váchal – Projektování el. zařízení, IČ:73816442 za cenu 17.850,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

2567 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s přemístěním parkovacího automatu z ulice Hruškova do ulice Msgre B. Staška takto:
org. 0247 § 2212 pol. 5169 + 32.000,- Kč (přemístění parkovacího automatu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 32.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OISPRM)

2568 - a) schvaluje cenu placeného stání na parkovišti v ulici Msgre B. Staška před Chodskou Rychtou dle předloženého návrhu
b) schvaluje doplnění Ceníku parkovného a parkovacích karet o parkoviště v ulici Msgre B. Staška před Chodskou Rychtou takto :
(1) parkování s poplatkem Po - Pá …........ 8.00 – 17.00, Sobota ….......... 8.00 – 13.00,
(2) cena za 1. hod. = 10 Kč, další hodina 20 Kč, minimální poplatek 1/2 hod. = 5 Kč
Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve vozidlech označených značením O1 nebo O2 je parkování bezplatné.     (OISPRM)

2569 - doporučuje ZM souhlasit se spoluúčastí na dofinancování akce „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích" (evidované pod číslem OSFA 2008-113) jako rozdíl mezi poskytnutou dotací a vysoutěženou cenou    (OISPRM)

2570 - schvaluje návrh smlouvy uzavírané s firmou Ing. Arch. Ladislav Schejbal o výpůjčce části elektronických dat z referenční digitální mapy katastru nemovitostí     (OISPRM)

2571 - ukládá OISPRM provést výběrové řízení na TDI a ve spolupráci s ním provést výběrové řízení na zhotovitele stavby, včetně zajištění stavebního povolení na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Hruškova – propojení na cyklostezku     (OISPRM)

2572 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2355/2, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

2573 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2398/11, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

2574 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2373/1, 2385/20, 2385/22, 2389/5, 2389/16, 2390/3, 4922/1, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

2575 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci "Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Domažlicích, vč. přípojek a zpevněných ploch" se změnou trasy vodovodní přípojky zpracovanou Tomášem Kupkou a zodpovědným projektantem Ing. Zdeňkem Čejkou
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 835 ze 17. zasedání konaného dne 26.3.2008     (OSM)

2576 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4824/1, k. ú. Domažlice za účelem rozšíření a zřízení vjezdu k sousednímu pozemku     (OSM)

2577 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Havlovice, p. Kralovec – kabel NN na pozemkové parcele č. 322/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003478/4 dle předloženého návrhu     (OSM)

2578 - bere na vědomí podání výpovědi manžely Josefem a Pavlínou Schneiderovými z nájemní smlouvy uzavřené dne 25.4.2001 ve znění dodatku č. I ze dne 25.8.2006 a dodatku č. II ze dne 25.10.2007 na pronájem pozemků - pozemkové parcely č. 24/16 a stavební parcely č. 331, k.ú. Babylon, pro podnikatelské účely - provoz restaurace    (OSM)

2579 - schvaluje pronájem stavební parcely č. 478/7 a pozemkových parcel č. 5502 a 5500, vše v k. ú. Domažlice společnosti MANHATTAN Development a. s. , se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 3/656, IČ 63079224 a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu s tímto doplněním:
1. nájemné se stanoví ve výši 26.000,-- Kč / rok,
2. kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného     (OSM)

2580 - schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003497/4 mezi městem Domažlice a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, dle předloženého návrhu     (OSM)

2581 - souhlasí s využitím prázdných objektů, jmenovitě býv. OVS, Petrovická 117, Domažlice a býv. jeslí, Benešova 97, Domažlice pro výcvik služebních psů Policie ČR za podmínek OSM     (OSM)

2582 - nesouhlasí s provedením staveb Domažlice, náměstí Míru č. p. 48 - kNN a Domažlice, Vodní č. p. 50 - kNN, jejímž investorem je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, dle předložené části projektové dokumentace     (OSM)

2583 - souhlasí s uzavírkou v Havlíčkově ulici a vedením objízdné trasy v rámci územního obvodu Města Domažlice v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2008 dle předloženého návrhu     (OSM)

2584 - schvaluje uzavření upravené „Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka“ na stavbu rekonstrukce mostu „I/26 Babylon, most ev. č. 26-040“ na pozemcích p.č. 28/1 a 7/1 k.ú. Babylon mezi Městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČO: 65993390, dle předloženého návrhu    (OSM)

2585 - bere na vědomí výzvu JUDr. V. Kaplana, Horšovský Týn k zaslání písemného stanoviska k otázce odstranění řadiče semaforů z pozemku č. st. 505/1, k.ú. Domažlice     (OSM)

2586 - mění a doplňuje usnesení č. 2432 ze dne 26. 5. 2008 takto:
"doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 9. 7. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2007 se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 dle předloženého návrhu s těmito připomínkami:
v článku II. Změna smlouvy se mění text 3. odstavce (V části B. se článek III. mění a nahrazuje tímto zněním:) takto:
1. Pro případ porušení povinností budoucího kupujícího vyplývajících pro něho z části B článku I. první věty smlouvy, tedy za nedodržení termínu pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy, dále z části B článku I. odstavec 1, tedy za nedodržení termínu pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a dále z části B článku I. odstavec 2, tedy za nedodržení podmínky předložení projektové dokumentace k odsouhlasení, sjednaly smluvní strany smluvní pokutu v neprospěch budoucího kupujícího ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. Pro případ, že prodlení budoucího kupujícího se splněním jeho povinností vyplývajících pro něho z této smlouvy bude delší než 1 měsíc, je budoucí prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dojde-li k odstoupení budoucího prodávajícího od této smlouvy, sjednaly smluvní strany, že budoucí prodávající není povinen nahradit budoucímu kupujícímu jím do doby odstoupení vynaložené náklady. Odstoupením budoucího prodávajícího od této smlouvy podle první věty tohoto odstavce není dotčena povinnost budoucího kupujícího uhradit smluvní pokutu dle odstavce 1. tohoto článku.
3. Ustanoveními této smlouvy o budoucí smlouvě kupní o smluvních pokutách není dotčeno právo budoucího prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením povinností budoucího kupujícího sankcionovaných smluvní pokutou. Budoucí prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu. "     (OSM)

2587 - schvaluje záměr dát do výpůjčky části pozemku - pozemkové parcely č.5536,k.ú. Domažlice za účelem zřízení a provozování dětského hřiště přístupného veřejnosti na dobu 10 let    (OSM)

2588 - a) souhlasí s prodejem movitých věcí - zařízení a vybavení ubytovny na Střelnici, Hořejší předměstí, Domažlice dle předloženého seznamu za cenu 24.735,- Kč a ukládá Plaveckému bazénu a ubytovně Domažlice, příspěvkové organizaci, tuto částku odvést do rozpočtu města Domažlice
b) uděluje souhlas Plaveckému bazénu a ubytovně Domažlice, příspěvková organizace s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor nemovitosti - budovy ubytovny bez č.p./č.e. objektu občanské vybavenosti na stpč. 3280, Hořejší předměstí, Domažlice za účelem provozování ubytovací služby s Petrem Novákem, fyzickou osobou podnikající pod označením Petr Novák IČ 73387878 dle upraveného návrhu     (OSM)

2589 - souhlasí s rozšířením plochy podnajímané Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Palackého 230, IČ 71237666, p. Miroslavu Tichému, fyzické osobě IČ 12868633     (OSM)

2590 - a) uděluje souhlas Plaveckému bazénu a ubytovně Domažlice, příspěvková organizace s uzavřením podnájemní smlouvy s Miroslavem Tichým, fyzickou osobou IČ 12868633
b) ukládá OSM přepracovat nájemní smlouvu na smlouvu podnájemní     (OSM)

2591 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích ohledně vlastnictví pozemku p.č. 2615(PK) k.ú. Domažlice - hřiště za garážemi u Zubřiny a zplnomocňuje Mgr. J. Endrštovou, advokátku, k vymáhání nákladů žalobce na soudní řízení dle čl. II. rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích     (OSM)

2592 - ukládá OISPRM zadat zpracování PD v úrovni studie na hřiště za garážemi na pozemku p.č. 2615(PK) k.ú. Domažlice

2593 - a) neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 547, v ulici Švabinského v Domažlicích
b) ukládá OSM řešit bytovou situaci přidělením bytové jednotky v neprivatizovaném domě s tím, že bytová jednotka č. 4, v budově čp. 547, v ulici Švabinského v Domažlicích bude vrácena zpět k dispozici Městu Domažlice     (OSM)

2594 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 222,v ulici Žižkově v Domažlicích     (OSM)

2595 - bere na vědomí, že v souladu s § 706 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice" došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích. Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytu, která byla uzavřena dne 30.3.2000.     (OSM)

2596 - a) bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 22, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích
b) vyřazuje ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky 2 + 1     (OSM)

2597 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích     (OSM)

2598 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytu č. 10, v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích z hospodářské činnosti města a souhlasí se zprostředkováním jednání původního nájemníka bytu č.10, v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích a osoby, jíž bude byt nově přidělen. V případě, že nedojde k uzavření dohody s novým nájemcem, je povinností původního nájemníka úpravy odstranit a uvést byt do původního stavu.     (OSM)

2599 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Podpory sociálních služeb poskytovaných na území Plzeňského kraje pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, na pořízení šokového zchlazovače
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0225 pol. 4222 + 72.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje)
org. 0225 § 4351 pol. 6351 + 72.000,- Kč (převod dotace pro MCSRS-DPS na pořízení šokového zchlazovače)     (OŠKTVV)

2600 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 24.104,- Kč z investičního fondu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice na dofinancování nákupu šokového zchlazovače     (OŠKTVV)

2601 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 93.740,- Kč z investičního fondu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice na nákup masážní zvedací vířivé vany     (OŠKTVV)

2602 - a) schvaluje úhradu nákladů na kyvadlovou dopravu na akci Bavorsko – český den
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 – 17 225,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 3399 pol. 5169 + 17 225,- Kč (doprava “Bavorsko – český den“ 31.5.2008)     (OŠKTVV)

2603 - a) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci květnu 2008
b) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci květnu 2008
c) bere na vědomí zprávu o 1 školním úrazu dítěte v Mateřské škole Domažlice, v měsíci květnu 2008     (OŠKTVV)

2604 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 28 441,- Kč z rezervního fondu Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup kopírky do kanceláře školy     (OŠKTVV)

2605 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 29 690,50 Kč z rezervního fondu Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup softwaru do školní jídelny    (OŠKTVV)

2606 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů, které se konaly v těchto příspěvkových organizacích: Základní škola Domažlice, Komenského 17, Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, v měsíci květnu 2008     (OŠKTVV)

2607 - schvaluje Organizační řád Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, dle přeloženého návrhu s účinností od 1.7.2008     (OŠKTVV)

2608 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, p. Anně Bauerové , dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2609 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, Mgr. Václavu Bufkovi, dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

2610 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2611 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2612 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, Mgr. Jiřině Holoubkové, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2613 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Vendule Klimentové, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2614 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2615 - schvaluje odměnu Mgr. Haně Mlnáříkové, pověřené řízením příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2616 - schvaluje plat Mgr. Luboši Kuboňovi, pověřenému zastupováním ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 7. 2008    (OŠKTVV)

2617 - bere na vědomí informace o „Chartě 2008“, která se týká Evropského týdne mobility a schvaluje připojení města Domažlice k Evropskému dni bez aut dne 22. 9. 2008    (OŠKTVV)

2618 - bere na vědomí informaci o plnění usnesení č. 447 z 8. schůze rady města ze dne 5.2.2007    (OŠKTVV)

2619 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 +318.818,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 §1036 pol. 5169 +318.818,- Kč ÚZ 29008 (činnost odborného lesního hospodáře)    (OF)

2620 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol.4116 +200.000,- Kč ÚZ 34054 (příjem dotace z Programu regenerace MPR)
org. 0266 §3322 pol.5493 +200.000,- Kč ÚZ 34054 (poskytnutí dotace vlastníkům objektů v MPR)     (OF)

2621 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0209 §3114 pol.2123 + 84.300,- Kč (odvod příspěvkové organizace ZŠ praktická)
org. 0251 §3639 pol.2123 +113.445,- Kč (odvod příspěvkové organizace DTS Domažlice)
org. 0225 §4351 pol.2123 + 5.000,- Kč (odvod přísp. organizace Městské centrum soc.sl.)
org. 0264 §6409 pol.6901 +202.745,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

2622 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Miloslavem Milerem dne 1. 11. 2005 dle varianty I upraveného návrhu     (OF)

2623 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Janem Bendou dne 1. 1. 2006 dle varianty I upraveného návrhu    (OF)

2624 - bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly dotace poskytnuté TJ Jiskra Domažlice v roce 2007 na zajištění údržby fotbalového hřiště, atletické dráhy a správy Městského stadiónu Střelnice (OF)

2625 - a) zrušuje dle § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oddělení místního hospodářství na odboru majetku, oddělení personální a platové, oddělení právní a kontrolní, oddělení školství, kultury a vnějších vztahů, oddělení vnitřních věcí, kontrolní a registrační oddělení na odboru živnostenském, oddělení vodoprávního úřadu a ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody, les.hospodářství, myslivosti a zemědělství s účinností od 1.7.2008
b) zrušuje dle § 102 odst.2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odbor investic, strategického plánování a rozvoje města s účinností od 1.8.2008
c) stanovuje dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 117 od 1.8.2008
d) doporučuje ZM stanovit celkový počet městských strážníků na 15     (OKS)

2626 - schvaluje na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 11 organizačního řádu MěÚ s účinností od 1.7.2008 dle předloženého návrhu     (OKS)

2627 - schvaluje na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 12 organizačního řádu MěÚ s účinností od 1.8.2008 dle předloženého návrhu     (OKS)

2628 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č.: KS13/08/R0133/1238 mezi městem Domažlice a firmou ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, dle předloženého návrhu     (OICTaGIS)

2629 - a) ruší platnost usnesení č. 2534 ze dne 9. 6. 2008
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemkových parcel č. 2311/18, 2311/19 a 986/6 a celou stavební parcelu č. 2936, vše v k. ú. Domažlice za účelem umístění stavby objektu domu pro seniory a rekonstrukce tohoto objektu     (OSM)

2630 - souhlasí s nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky č. 18, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 30. 6. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)