Menu
Město Domažlice
Domažlice

3. schůze ze dne 27.11.2006

-

U S N E S E N Í
 
ze 3. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 27. 11. 2006Rada města v Domažlicích:

117 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na akci „Průmyslová zóna Za kasárny“ ve výši 3.130.000,- Kč
b) ukládá OF najít finanční prostředky na rozpočtové opatření přednostně z ušetřených provozních nákladů a již ukončených investičních akcí     (OISPRM)

118 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 3612 pol. 5166 - 50 tis. Kč (studie – změna býv. OVS)
org. 405 § 5512 pol. 6121 - 10 tis. Kč (hasičská zbrojnice)
org. 245 § 4316 pol. 6121 + 60 tis. Kč (domov důchodců)     (OISPRM)


119 - bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 5213/b ze dne 13.2.2006 - vlhkost v bytě č. 1 čp. 86 v ulici Kozinově v Domažlicích     (OISPRM)

120 - schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 158 000,- Kč (ZŠ Msgre. Staška – stavební úpravy)
org. 0272 § 3612 pol. 6121 - 158 000,- Kč (Úspora 30 b.j.)     (OISPRM)


121 - schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Domažlice - rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě dle generelu kanalizace" mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Domažlice, Sadová 324, 344 79 Domažlice, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

122 - schvaluje dodatek č. 3 k SOD ze dne 18.4.2005 uzavřené mezi městem Domažlice a firmou VP-stav s.r.o. Postřekov, na prodloužení termínu k dokončení změny stavby vodního díla „Malá vodní nádrž – rybník Valcha“, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

123 - doporučuje ZM zařadit lokalitu 5/1 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

124 - nedoporučuje ZM zařadit lokalitu 5/17 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

125 - nedoporučuje ZM zařadit lokalitu 5/18 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

126 - doporučuje ZM zařadit lokalitu 5/23 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

127 - doporučuje ZM zařadit lokalitu 5/24 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

128 - nedoporučuje ZM zařadit lokalitu 5/25 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

129 - doporučuje ZM zařadit lokalitu 5/26 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

130 - doporučuje ZM zařadit lokalitu 5/27 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

131 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/2 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

132 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/3 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

133 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/4 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

134 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/5 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

135 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/6 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

136 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/7 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

137 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/8 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

138 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/9 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

139 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/10 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

140 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/11 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

141 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/12 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

142 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/13 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

143 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/14 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

144 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/15 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

145 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/16 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

146 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/19 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

147 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/20 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

148 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/21 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice

149 - doporučuje ZM nezařadit lokalitu 5/22 do zadání změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice    (OISPRM)

150 - doporučuje ZM vypracovat návrh změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice    (OISPRM)

151 - doporučuje ZM, aby v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 50/1976 Sb. Stavební zákon nebyla od žadatelů, jejichž požadavky jsou zahrnuty do změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice, požadována poměrná část nákladů vynaložených na pořízení změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice    (OISPRM)

152 - schvaluje mandátní smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti – stavebního dozoru stavby „Oprava chodníku ul. Kozinova“ ve výši 12.436,- Kč vč. DPH, uzavíranou mezi městem Domažlice a panem Antonínem Beckem, držitelem autorizace dopravních staveb číslo 0201305, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

153 - schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby veřejného osvětlení v obci Havlovice, na poz. parc. č. 630/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic, uzavíranou mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Domažlice, se sídlem Sadová 324, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

154 - schvaluje v souladu s Čl. IV a IX „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 13, v budově DPS čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích     (OSM)

155 - ruší usnesení č. 53 ze dne 13. 11. 2006, kterým byl přidělen byt č. C 7, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích    (OSM)

156 - schvaluje přidělení bytu č. 10 v budově čp. 115 v ulici Vojtěchově v Domažlicích     (OSM)

157 - schvaluje přidělení bytu č. C7, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení příjmu od října roku 2005 do října roku 2006 a za podmínky, že není vlastníkem žádné nemovitosti s čp.     (OSM)

158 - schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2583/2 k.ú. Domažlice pro umístění vstupní terasy k objektu č.p. 305 v Kozinově ulici v Domažlicích panu Marku Hrůšovi na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/m2/rok včetně inflačního nárůstu, dle předloženého návrhu smlouvy s tím, že chodník bude protažen až k asfaltovému chodníku vedoucímu k městské ubytovně     (OSM)

159 - bere na vědomí informaci o plnění usnesení č. 51 a,b,c,d) ze dne 13. 11. 2006    (OSM)

160 - ukládá AK Křivánek vypracování právního rozboru, jehož obsahem bude posouzení odpovědnosti za vady díla jednotlivých subjektů, kteří se na realizaci díla podíleli, tj. od projektanta přes gen. dodavatele, subdodavatele až po subjekt provádějící pravidelné revize se zaměřením na posouzení reklamačních lhůt a s návrhem na konkrétní postup
Termín: do konce roku 2006     (OISPRM)

161 - schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 16.12.1993 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18.6.1998 a dodatku č. 2 ze dne 20.6.1999, uzavřené mezi městem Domažlice a Střední zdravotnickou školou v Domažlicích, který se uzavírá s právním nástupcem Střední zdravotnické školy v Domažlicích - Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou, a kterým se doplňuje účel pronájmu, dle předloženého návrhu    (OSM)

162 - doporučuje ZM schválit darování pozemku st.p. č. 451 k.ú. Babylon TJ Jiskra Domažlice, Fügnerova 647, IČO: 00524123     (OSM)

163 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období z důvodu provedení výkopových prací pro uložení plynové přípojky v ul. Havlíčkova u domu čp. 85 v Domažlicích v termínu 29.11.2006 až 6.12. 2006, které provede pan Zdeněk Novák    (OSM)

164 - bere na vědomí vzdání se p. Antonína Nikodéma funkce člena školské rady v Základní škole praktické Domažlice     (OŠKTVV)

165 - jako zřizovatel Základní školy praktické Domažlice, Msgre Staška 232 jmenuje do školské rady této školy členem p. Jana Lažanského    (OŠKTVV)

166 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny č.33 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

167 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny č. 14 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

168 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny č. 23 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B.Staška 232 dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

169 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny č. 28 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

170 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny č. 24 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B.Staška 232 dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

171 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice a vydat ji v plném znění pod číslem 36 dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

172 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Okresnímu klubu Domažlice Svazu PTP ČR ve výši 5.000,- Kč     (OŠKTVV)

173 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Taneční skupině Hanka pod TJ Sokol Domažlice, ve výši 2.500,- Kč     (OŠKTVV)

174 - schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0229 § 6112 položka 5023 + 414 000,- Kč (výplata odměn při skončení funkčního období)
org. 0229 § 6171 položka 5011 - 414 000,- Kč (snížení rozp. pol. z důvodu čerpání účel. dotací)    (OKS-PaM)


175 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 862.898,- Kč ÚZ 98116 (dotace na výdaje spojené s vydáváním cestovních dokladů s biometrickými prvky)
org. 0223 § 6171 pol. 5137 + 99.485,40 Kč ÚZ 98116 (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 25.228,- Kč ÚZ 98116 (služby)
org. 0230 § 6171 pol. 5137 + 29.293,- Kč ÚZ 98116 (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 10.000,- Kč ÚZ 98116 (dohody o provedení práce)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 517.697,60 Kč ÚZ 98116 (platy)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 134.601,- Kč ÚZ 98116 (soc. pojištění)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 46.593,- Kč ÚZ 98116 (zdravotní pojištění)     (OF)


176 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu města začleňuje dotace na aktivní politiku zaměstnanosti takto:
org. 0810 pol. 4116 + 146.080,- Kč ÚZ 13101 (dotace – aktivní politika zaměstnanosti)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 146.080,- Kč ÚZ 13101 (platy)    (OF)


177 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0417 pol. 4216 + 1.898.680,- Kč ÚZ 17774 (dotace z EU)
org. 0417 pol. 4218 + 1.898.680,- Kč ÚZ 95739 (dotace ze státního rozpočtu)
org. 0417 § 3639 pol. 6121 + 1.898.680,- Kč ÚZ 17774 (výdaje do průmyslové zóny)
org. 0417 § 3639 pol. 6121 + 1.898.680,- Kč ÚZ 95739 (výdaje do průmyslové zóny)    (OF)


178 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit pravidla rozpočtového provizória pro rok 2007 takto:
1)Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2)Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2007 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami.
3)Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4)Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5)Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2006.
6)Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7)Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.     (OF)


179 - souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Dům penzion – byty s pečovatelskou službou ve výši 198.502,50 Kč na pořízení el. konvektomatu    (OF)

180 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje rozpočet příspěvkové organizace REHA – centrum takto:
org. 0213 § 3539 pol. 5331 + 35.000,- Kč (účet 501 – spotřeba materiálu – el. invalidní vozík)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 35.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)    (OF)


181 - schvaluje toto rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice:
org. 0200 § 3111 pol. 5331 + 6.400,- Kč (501 – spotřeba materiálu – hračky, výtvarný materiál)
org. 0200 § 3111 pol. 2123 + 6.400,- Kč (odvod příjmů do rozpočtu města Domažlice)    (OF)


182 - schvaluje toto rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice:
org. 0200 § 3111 pol. 5331 + 272.046,- Kč (účet 501 – spotřeba materiálu - 122.046,- Kč, účet 518 – ostatní služby – 150.000,- Kč)
org. 0241 § 3111 pol. 2322 + 272.046,- Kč (přijatá pojistná plnění)     (OF)


183 - schvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice takto: snížení účtu 521 – mzdové náklady o částku 31.530,- Kč a navýšení účtu 518 – ostatní služby o částku 31.530,- Kč     (OF)

184 - odkládá projednání bodu č. 25 na příští schůzi rady     (OF)

185 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 300075 o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat (emitace poštovních poukázek A) uzavřené mezi městem Domažlice a Českou poštou s.p. dle předloženého návrhu    (OF)

186 - doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnout v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o prodeji podílových listů otevřeného podílového fondu SPOROINVEST (Investiční společnosti České spořitelny a.s.)    (OF)

187 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej podílových listů otevřeného podílového fondu SPOROINVEST (Investiční společnosti České spořitelny a.s.)    (OF)

188 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření týkající se prodeje podílových listů otevřeného podílového fondu SPOROINVEST (Investiční společnosti České spořitelny a.s.)     (OF)

189 - schvaluje uzavření mandátní smlouvy o provádění správy nemovitostí mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. dle upraveného návrhu    (OF)

190 - zmocňuje, v souvislosti s uzavřením mandátní smlouvy o provádění správy nemovitostí mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. k zastupování města Domažlice ve věcech dle upravených návrhů plných mocí     (OF)

191 - schvaluje odpisový plán hospodářské činnosti města Domažlice     (OF)

192 - schvaluje změnu finančního plánu v hospodářské činnosti, a to snížením hospodářského výsledku o výši odpisů spravovaného majetku     (OF)

193 - a) doporučuje ZM vyhradit si pravomoc rozhodovat o schválení vnitřní směrnice č.x/2006 Hospodářská činnost města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit vnitřní směrnici č. x/2006 Hospodářská činnost města Domažlice     (OF)

194 - bere na vědomí plnění finančního plánu v hospodářské činnosti města Domažlice k 30. 9. 2006     (OF)

195 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 1. 12. 2003 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. dle upraveného návrhu     (OF)

196 - bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Domažlice za měsíc říjen 2006

197 - schvaluje v souladu s Čl. VI Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice výměnu bytů Dvořákova 464, Domažlice a Hájkova 315, Domažlice, dle předloženého návrhu za podmínky uzavření aktuálních nájemních smluv o nájmu výše uvedených bytů a za podmínky odkoupení bytu č. 12, v budově čp. 563, v ulici Švabinského v Domažlicích     (OSM)

198 - a) zřizuje šestičlennou komisi pro prevenci kriminality
b) jmenuje členem komise pana JUDr. Miroslava Vokáče, Františka Gazdíka, Bohuslava Perlovského a pí Janu Kaiserovou a Jarmilu Poórovou
c) jmenuje předsedou komise pana Dalibora Kubů     (OKS)

199 - a) jmenuje členem bytové komise pana Jana Hrušku, Mgr. Janu Terelovou, Jaroslava Klimenta, Janu Palkovičovou, Ivanu Dolejší, Šárku Jansovou, Lenku Vlčkovou, Vladislava Maschla, Luďka Procházku, Mgr. Hynka Berku
b) jmenuje předsedou bytové komise pana Jana Anderleho     (OKS)

200 - a) jmenuje členem výběrové komise pí Janu Wolfovou, Bc. Jaroslava Říhu, Jana Šturmu, Romana Kalouse, Ing. Vítězslava Brody, Jaroslava Bauera, Ing. Petra Císlera, Františka Ruterleho
b) jmenuje předsedou výběrové komise pana Josefa Urbana     (OKS)

201 - a) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR pí PhDr. Věru Závackou, Stanislava Antoše, Josefa Doubka, Ondřeje Tauchmanna
b) jmenuje předsedou komise pro regeneraci MPR pana Ing. Františka Kroce    (OKS)

202 - uděluje výjimku z pravidel pro povolování předzahrádek a schvaluje celoroční provoz předzahrádky na náměstí Míru před domem č.p.68 panu Janu Březinovi     (OSM-MH)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 4. 12. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)