Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vydání občanského průkazu

Pojmenování (název) životní situace:

Vydání občanského průkazu

Předmluva:

 

Základní informace:

 

Obsah:

OBČANSKÉ PRŮKAZY

1. Základní informace:

- Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz vydán (dále jen držitel občanského průkazu) prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.

- Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanských průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen "data pro elektronické využití občanského průkazu").

- Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

- Státní občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud:

a) je mladší 15 let,

b) je omezen ve svéprávnosti, nebo

c) nemá trvalý pobyt na území České republiky

2. Žadatel o vydání občanského průkazu

- Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.

- Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce.

- Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník.

- K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

3. Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu

- je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“).

- Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů (dále jen „ zrychlený režim“)

- organizační útvar Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a určený tímto ministerstvem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“), nejde-li o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu.

4. Lhůty pro podání žádosti o vydání občanského průkazu

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do:

a) 30 dnů ode dne, ve kterém

1) dosáhl věku 15 let

2) nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu

3) ohlásil změnu trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině

b) do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu podle:

- § 34 odst 1 písm a) – uplynutím doby v něm uvedené

b) - ohlášením ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití

c) - dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

- § 34 odst. 2  platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne :

a) ohlášením změny místa trvalého pobytu

b) nabytím právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení

c) nabytím práv. moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občan. průkazu

d) změna pohlaví

- § 34 odst. 3 - platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo

údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne :

a) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství

b) úmrtí manžela nebo partnera

c) nabytí právní moci rozhodnutí o – rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství

- zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství

- prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné

- prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého

- § 34 odst. 4 - platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu

c) 60dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením

5. Podání žádosti o vydání občanského průkazu

a) Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit:

- rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo

- cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“)

b) Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen předložit rodný list a doklad o státním občanství České republiky

c) Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

- rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

- pas

d) Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz.

d) Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit: - rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo

- průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

e) Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit: - rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

- doklad totožnosti.

f) Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

g) Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti předložit:

- rodný list a doklad o státním občanství,nebo

- cestovní pas.

f) Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit potřebné doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

6. Lhůty pro vydání občanského průkazu

a) občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, byla-li žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je uveden pověřený úřad,

b) občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti,

c) občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti; tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu

7. Vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu

- Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání občanského průkazu, který o to požádal v žádosti o vydání občanského průkazu, že občanský průkaz je připraven k převzetí způsobem uvedeným v žádosti o vydání občanského průkazu.

8. Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu

- vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána pověřenému úřadu, je pověřený úřad

- vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, je pověřený úřad, který si žadatel o vydání občanského průkazu uvede v žádosti

- vydávaného ve lhůtě do 5 pracovních dnů, je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání občanského průkazu, nebo ministerstvo vnitra

- vydávaného ve lhůtě do 24 hodin, je ministerstvo vnitra

9. Doba platnosti občanského průkazu

a) 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,

b) 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let,

c) 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let,

d) 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou

10. Skončení platnosti občanského průkazu

(1) Platnost občanského průkazu skončí

a) uplynutí doby v něm uvedené,

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d) ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

e) pozbytím státního občanství České republiky,

f) úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,

g) převzetím nového občanského průkazu,

h) odevzdáním nalezeného občanského průkazu

(2) Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu,

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu

d) změny pohlaví

(3) Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí 45 dnů ode dne

a) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství

b) úmrtí manžela nebo partnera

c) nabytí právní moci rozhodnutí o – rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství

- zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství

- prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné

- prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého

(4) Platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu.

11. Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu

V občanském průkazu se na žádost žadatele o vydání občanského průkazu uvede rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

12. Vyznačení změny skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v občanském průkazu

Nastane-li u držitele občanského průkazu změna skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v občanském průkazu, oddělí se vyznačená část občanského průkazu

Vyznačenou část občanského průkazu oddělí:

a) orgán veřejné moci nebo orgán církve a náboženské společnosti, který je oprávněn k uzavírání manželství, jde-li o změnu rodinného stavu sňatkem,

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, jde-li o vznik registrovaného partnerství,

c) pověřený úřad nebo matriční úřad, jde-li o

- změnu jména, popřípadě jmen nebo příjmení

- změnu rodinného stavu zánikem manželství z důvodu rozhodnutí o rozvodu manželství, zdánlivosti manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, z důvodu úmrtí jednoho z partnerů nebo z důvodu rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého,

- zánik registrovaného partnerství z důvodu rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství,

neexistenci registrovaného partnerství nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné,

z důvodu úmrtí jednoho z partnerů nebo z důvodu rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého,

- změnu rodného čísla

d) obecní úřad, jde-li o změnu místa trvalého pobytu.

Oddělení vyznačené části občanského průkazu se nepovažuje za poškození nebo zničení občanského průkazu.

13.Práva držitele občanského průkazu

- Držitel občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo na elektronické využití občanského průkazu.

- Držitel občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo za asistence úřední osoby pověřeného úřadu provést aktivaci nebo jinou správu státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, pokud tak neučinil při převzetí občanského průkazu.

- Držitel občanského průkazu má právo na vydání nového občanského průkazu v případě nesprávnosti údajů uvedených v občanském průkazu nebo nefunkčnosti nosiče dat.

- Držitel občanského průkazu má právo na zablokování státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou potřebná pro jeho elektronickou identifikaci a autentizaci.

14. Povinnosti držitele občanského průkazu
- chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
- ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

- ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky,

- ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení , ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

- odevzdat nebo, má-li zájem si občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, předložit k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne skončení jeho platnosti,

- odevzdat neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii občanský průkaz, který ohlásil jako ztracený nebo odcizený a který po ohlášení nalezl, nebo, má-li zájem si tento občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, jej předložit neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

15. Povinnosti jiných osob

- každý, kdo nalezne občanský průkaz vydaný jiné osobě, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii.

- každý, kdo má v držení občanský průkaz vydaný osobě, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, který není úředně znehodnocen, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

16. Nedovolené nakládání s občanským průkazem

Zakazuje se:

- odebírat občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemky,

- přijímat občanský průkaz jako zástavu,

- pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,

- zpracovávat údaje uvedené v občanském průkazu a data pro elektronické využití občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu

- provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy

17. Dočasný občanský průkaz

1) Dočasný občanský průkaz se vydá

- z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů,

- v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz

- na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením

2) Vlastnosti a náležitosti dočasného občanského průkazu

- dočasný občanský průkaz není prostředek pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu.

- podpis a biometrické údaje osoby, jíž je dočasný občanský průkaz vydán, se v dočasném občanském průkazu neuvedou.

- údaje se v dočasném občasném průkazu uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem.

3) Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání dočasného občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti. Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při podání žádosti předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu.

4) Správním orgánem příslušným k vydání dočasného občanského průkazu je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání dočasného občanského průkazu.

5) Správním orgánem příslušným k předání dočasného občanského průkazu je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání dočasného občanského průkazu.

6) Dočasný občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu.

7) Platnost dočasného občanského průkazu:

a) 5 měsíců ode dne vydání – z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat, která trvá déle než 7 dnů , v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události

b) 2 měsíce ode dne vydání – na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky

18. Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Pověřený úřad nebo ministerstvo poskytne na písemnou žádost držitele občanského průkazu údaje, které se o něm vedou v evidenci občanských průkazů. Žádost o poskytnutí údajů lze podat rovněž na elektronickém formuláři.

Žadatel o poskytnutí údajů, který podává žádost o poskytnutí údajů osobně na pracovišti pověřeného úřadu nebo ministerstva, je povinen ji podepsat před úřední osobou pověřeného úřadu nebo ministerstva vlastnoručním podpisem a současně prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Žádost o poskytnutí údajů, kterou žadatel o poskytnutí údajů podává prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

Ministerstvo poskytne na písemnou žádost osobě, která je rodičem, prarodičem, sourozencem, manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství držitele občanského průkazu, který zemřel, digitální zpracování podoby tohoto držitele občanského průkazu vedeného v evidenci občanských průkazů, ledaže takové poskytnutí za svého života zakázal.

19. Přestupky

1) Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz

b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky

c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu

d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu

e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy

2) Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve stanovené lhůtě nebo si občanský průkaz nepřevezme.

Za přestupek lze uložit pokutu do – 10 000,- Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

15 000,- Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

20. Jednání za osobu mladší 15 let

Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce.

Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

21. Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let

Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník.

Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

22. Správní poplatky

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

osobám starším 15 let:

- při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 1.000,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

- při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč

- při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

občanům starším 15 let:

- při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč

- při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra - 250,- Kč

- při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř. působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

- při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300,- Kč

- při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra - 100,- Kč

- při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř.  působností - 300,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let - 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti - 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

a) osobám, které dosáhly věku 15 let - 200,- Kč

b) osobám mladším 15 let - 100,- Kč

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností - 100,- Kč

23. Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

24. Kde s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Domažlice

správní odbor

náměstí Míru 1

prac. U nemocnice 579

344 20 Domažlice

Telefony: 379 719 242 - 245

Úřední hodiny:

Pondělí a středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30

Úterý a čtvrtek: 07:30 – 11:30 12:00 - 14:00

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na internetových stránkách města (www.domazlice.eu).

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)