Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vedení doručovací adresy v IS EO

3. Základní informace:

Od 1.7.2009 je možné na žádost občana vést v evidenci obyvatel též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.

Dne 1.7.2009 nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Tímto zákonem je novelizován mimo jiné i zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel).

Od 1.7.2009 je možno vést v informačním systému evidence obyvatel kromě adresy místa trvalého pobytu také tzv. doručovací adresu.

Podle § 10b odst. 1 zákona o evidenci obyvatel na žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.

Adresu pro doručování písemností podle zvláštních právních předpisů, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v podmínkách Městského úřadu Domažlice, správní odbor, pracoviště U nemocnice 579) nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pracovníci Městského úřadu, správního odboru tento údaj zavedou do informačního systému evidence obyvatel.
Hlášení adresy pro doručování v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány, v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Hlášení adresy pro doručování ve formátu pdf

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)