Menu
Město Domažlice
Domažlice

Umístění stavby do 50 m od lesa

3. Základní informace:

Na této straně naleznete informace potřebné k problematice stavby v pásmu do 50 m od okraje lesního pozemku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu má být rozhodnutí vydáno, popřípadě osoba zplnomocněná k zastupování v dané věci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti s příslušnými přílohami, lokalita musí být zařazena v územním plánu příslušné obce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Adresa: MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, pracoviště U nemocnice 579, 34420 Domažlice

(budova komerční banky, 2.patro, č. dveří 308)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přílohy k žádosti:
- snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku
- výpis z katastru nemovitostí  o pozemcích jichž se územní rozhodnutí přímo týká + výpis z katastru nemovitostí o dotčených lesních pozemcích
- vyjádření příslušného odborného hospodáře,
- vyjádření vlastníka daného (daných ) lesního pozemku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30-60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb, lesní zákon, v platném znění, vyhláška MZ 77/1996 Sb. O náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Zahájení správního řízení a udělení pokuty.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)