Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rozchod rodičů

Základní informace

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na děti:

- jejichž rodiče zemřeli,

- jejichž rodiče si neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,

- jejichž rodiče nevykonávají, zneužívají svá rodičovská práva,

- které byly svěřeny do výchovy jiné osobě

- které vedou zahálčivý, nemravný způsob života – zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol, nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, přestupek nebo jinak ohrožují občanské soužití,

- které se dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,

- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,

- které jsou umístěny v odborných zařízeních zajišťujících nepřetržitou péči o děti,

- které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu,

- které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty, atd.

 

Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v prvním odstavci.

Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně svého              života  a  dalších svých práv. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů                  nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

FORMY PŘIJETÍ OZNÁMENÍ:

- písemná forma     - telefonické oznámení     - osobní oznámení   - oznámení e-mailem

- oznámení faxem     - oznámení datovou schránkou

Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí se při sdělování údajů řídí § 51 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Povinnosti státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí jsou zakotveny v § 53 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Město Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálně-právní ochrany dětí má zpracované Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany.

Postupy a pravidla pro plnění standardů kvality SPOD jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice, U Nemocnice 579, Domažlice.

3. Základní informace:

 Rozchod rodičů

Životní situace:

Rozchod rodičů

Role pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí(dále jen OSPOD) je:

1. Poskytnout sociálně-právní poradenství, vysvětlit rodiči, případně dítěti – dle věku, možné způsoby řešení situace v době před, po rozchodu rodičů, kdy bývá zapotřebí upravit poměry dítěte tak, aby byly zajištěny jeho potřeby.

Poradenství může pomoci ke vzniku dohody rodičů, může pomoci při hledání odpovědí na dotazy dětí, rodičů, jak to bude, až nebudou žít společně, aj. Pracovník může pomoci rodičům vytipovat vhodné poradenské zařízení s odborníky na mezilidské vztahy, kteří mohou v nelehké životní situaci, jakým jistě rozchod rodičů či partnerů je, pomoci najít tu správnou cestu.

2. Vydávat stanoviska k situaci v rodině (k dalšímu využití soudu, policie, okresního státního zastupitelství, úřadu práce).

3. Přijímat opatření, která mají přispět ke zlepšení situace nezletilého dítěte.

4. Pracovník OSPOD nesupluje právního zástupce rodiče.

Pro pracovníka OSPOD je předním hlediskem zájem dítěte.

5. Pracovník OSPOD při svých postupech dodržuje platné právní normy.

Jaké mohou nastat situace........?

Svěření do péče jednoho z rodičů ...

Tato situace nastává, když si rodič podá k soudu návrh na svěření dítěte do své výhradní péče.

Soud zahájí řízení, kdy po výslechu rodičů jako účastníků řízení a po vyslechnutí kolizního opatrovníka (kterým bývá zpravidla ustanoven orgán SPOD podle adresy trvalého bydliště dítěte), po využití cesty důkazů, případně po slyšení dítěte před soudem, rozhodne vydáním rozsudku a upraví tak práva a povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti/dětem, tj. rozhodne o tom, kterému z rodičů se dítě svěřuje do péče a určí výši vyživovací povinnosti druhému rodiči.

Předloží-li rodiče soudu návrh dohody, který je v zájmu jejich dítěte, soud dohodu rodičů respektuje a schválí ji vydáním rozsudku, ve zkráceném řízení pak může následně proběhnout i rozvodové řízení (dohodnou-li se rodiče také na vyrovnání SJM).

Střídavá péče

Odborníky velmi diskutovaná forma úpravy poměrů u nezletilých dětí. Vhodnost jejího využití se projednává s ohledem na věk dětí, jejich nastavení na přijetí pravidel, která spočívají při stěhování z jednoho "domova" do druhého "domova". Profitovat z tohoto modelu by měly především DĚTI.

Stejně jako u předchozí formy úpravy probíhá soudní řízení na základě podání návrhu jedním z rodičů, kdy v závěru řízení je rozhodnuto rozsudkem. V současné době lze navrhovat i střídavou péči s odlišným rozdělením péče právě s přihlédnutím k aktuálním potřebám dětí.

Společná péče

Institut, který zohledňuje potřeby dítěte. Rodiče dokážou společně dále ve shodě děti vychovávat a zajišťovat jejich péči i přesto, že se jejich partnerský vztah rozpadl. V ideálním případě je pro dítě zachován jeden domov, kde dále dítě vyrůstá v péči obou svých rodičů. Vyživovací povinnost k dítěti se rodičům neurčuje.

Stanovení vyživovací povinnosti rodiči

Oba rodiče jsou povinni zajišťovat a podílet se na uspokojování potřeb dítěte. Výživné stanovuje soud s přihlédnutím k majetkovým a celkovým poměrům rodiče a s ohledem na potřeby nezletilého dítěte. Pokud rodiče nedokážou uzavřít dohodu, nedokážou se domluvit na výši vyživovací povinnosti, soud po provedeném důkazním řízení rozhodne o výši výživného sám.

Úprava rodičovského styku

Dítě má právo na oba rodiče! Nemohou-li se rodiče dohodnout na tom, u koho a kdy bude pobývat jejich společné dítě, rozhodne na návrh jednoho z rodičů soud.

Je správné, když se rodiče snaží zohlednit věk, zájmovou činnost, školu, čas na kamarády svého dítěte při rozvrhu střídání dítěte mezi bydlišti rodičů. Dítě prožívá obavy, jak to bude, učí se žít ve dvou rodinných systémech, nechce být důvodem pro hádky dvou nejdůležitějších lidí svého života. Spory ohledně rodičovských styků dětem velmi ubližují.

Kdo rodičům pomůže sepsat návrh k soudu?

S žádostí o bezplatné sepsání návrhu se mohou rodiče obracet přímo na opatrovnické oddělení příslušného okresního soudu podle místa současného, faktického pobytu dítěte.

Návrh k soudu si může rodič sepsat sám - formuláře s uvedením náležitostí podání jsou dostupné na internetu.

Rodiče se mohu obrátit na advokátní kanceláře a využít jejich odborné právnické služby.

Kdomůže rodičům pomoci tuto životní situaci řešit?

Rodiče mohou požádat sociální pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálně-právní ochrany dětí o odborné sociální poradenství. Sociální pracovníci umí na základě obdržených informací a případně dalších získaných skutečností, vyhodnotit míru ohrožení dítěte. Cílem jejich dalšího působení na rodiče, na dítě samotné je minimalizace rizik pro dítě v dané situaci. Pracovnice umí rodičům popsat proces na úřadech, u soudu a poskytnout pomoc při hledání vhodných způsobů řešení situace dítěte. Umí pomoci rodičům zorientovat se v dostupných službách. Pracovníci jsou povinni poučit rodiče o jejich rodičovské odpovědnosti, přičemž je vždy při jejich postupech zohledňován nejlepší zájem dítěte.

Mohou také doporučit rodičům vhodnost využití odborných poradenských zařízení, případně ve správním řízení rodičům stanoví povinnost odborné poradenské zařízení navštěvovat.

Pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí najdete na adrese:

Městský úřad Domažlice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

2. patro vpravo, č. dveří 321

Duchková Marie, DiS.:e-mail: marie.duchkova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 287

Bc. Markéta Hrbková, DiS.: e-mail: marketa.hrbkova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 282

Bc. Václava Němcová, DiS.: e-mail: vaclava.nemcova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 293

2. patro vpravo, č. dveří 322

Marie Cingrošová, DiS.: e-mail:marie.cingrosova@mesto-domazlice.cz,

tel. č.: 379 719 286

Kateřina Dikanová, DiS.: e-mail:katerina.dikanova@mesto-domazlice.cz,

tel. č.: 379 719 295

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)