Menu
Město Domažlice
Domažlice

Přestupkové řízení

3. Základní informace:

Ke dni 30.06.2017 byl zrušen zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od dne 01.07.2017 ho nahradil zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“), který obsahuje úpravu hmotněprávní i procesní.

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků jsou upraveny samostatně ve zvláštních zákonech.

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Jako přestupek jsou označována protiprávní jednání fyzických osob, ale i protiprávní jednání fyzických osob podnikajících a právnických osob.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Protiprávní jednání jiného může oznámit příslušnému orgánu kdokoliv. Tato osoba má postavení oznamovatele.

Účastníkem přestupkového řízení dle ust. § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jsou pouze tyto taxativně vymezené osoby:

a) obviněný

b) poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a

c) vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení odborem pro projednávání přestupků Městského úřadu Domažlice je doručení Oznámení o přestupku, či podnětu o protiprávním jednání pachatele přestupku, které je v rozporu zejména s ustanoveními upravenými v zák. č. 251/2016 Sb, o některých přestupcích, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Protiprávní jednání jiného je vhodné oznámit na Policii České republiky, která přijímá a prošetřuje každé oznámení přijaté osobně či na telefonní lince 158. Oznámení lze případně učinit i u Městské policie či u správního orgánu.

Správní orgán po obdržení Oznámení o přestupku nejprve posoudí obsah tohoto Oznámení, včetně zaslané spisové dokumentace a rozhodne, zda bude postupovat dle ust. § 76 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a věc, aniž řízení zahájí, usnesením odloží nebo bude postupovat dle ust. § 78 a § 79 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zahájí řízení o přestupku.

Zahájení řízení

(1) Správní orgán dle ust. § 78 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

(2) Ust. § 79 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich stanoví, že řízení o přestupku, o němž tak stanoví jiný zákon, lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Správní orgán poučí osobu přímo postiženou spácháním přestupku, o tom, že řízení o přestupku bude zahájeno pouze pokud k tomu dá souhlas a současně jí určí lhůtu, do kdy může podat souhlas na přiloženém tiskopise.

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem se vyžaduje u těchto přestupků:

a) proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích

 • přestupek ublížení na cti zesměšněním nebo hrubou urážkou

b) proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) a c) a ust. § 7 odst. 2 písm. b) zákona o některých přestupcích spáchanými mezi osobami blízkými:

 • přestupek ublížení na zdraví

 • přestupek vyhrožování újmou na zdraví

 • přestupek nepravdivé obvinění z přestupku

 • přestupek schválnosti

 • přestupek hrubé jednání

c) proti majetku dle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 3 o některých přestupcích spáchanými mezi osobami blízkými

 • přestupek způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, zničením nebo poškozením věci z takového majetku

d) dle § 125c odst. 1 písm. h) zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací spáchanými mezi osobami blízkými

 • způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví

Osobou blízkou se rozumí podle ust. § 22 odst. 1  zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníka

 • příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

(3) Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Odbor pro projednávání přestupků projednává, mimo jiné, též přestupky pro obce, se kterými má město Domažlice uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků. Jedná se o tyto obce:

1. Babylon 9.  Klenčí p.Čerch 17. Pařezov 25. Tlumačov
2. Česká Kubice 10. Koloveč 18. Pec 26. Únějovice
3. Díly 11. Luženičky 19. Pelechy 27. Újezd
4. Draženov 12. Milavče 20. Postřekov 28. Zahořany
5. Hradiště 13. Nemanice 21. Rybník 29. Ždánov
6. Chrastavice 14. Nevolice 22. Srbice  
7. Chodov 15. Nový Kramolín 23. Stráž  
8.  Kanice 16. Pasečnice 24. Trhanov  

 

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, odbor pro projednávání přestupků
náměstí Míru 1
pracoviště U 
Nemocnice 579
344 20 Domažlice

telefon: 379 719

 • linka 248, 249 - obecné přestupky
 • linka 231, 232, 233, 234 a 235 - dopravní přestupky

úřední hodiny:

 • Po,St: 07:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00
 • Út,Čt: 07:00 – 11:30 a 12:00 – 15:15
 • Pá: zavřeno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)