Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat pro provozování živnosti
vázané zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je stanovena
přílohou č. 2 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními předpisy uvedenými v této
příloze. Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Kdo může ohlásit vázanou živnost?:

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti vázané jsou v tomto případě právnické osoby se
sídlem na území České republiky.

Jaké jsou podmínky provozování vázané živnosti?:

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.
Všeobecné podmínky provozování živnosti:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona
nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného
členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody
o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob
s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl
povolen dlouhodobý pobyt na území ČR) může prokázat odbornou způsobilost dokladem
o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu
a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního
registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINTu).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo příp.
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně
státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě
pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý
pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu
posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika,
živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový
doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti,
učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před
notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento
doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím
prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do
obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo
doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku,
pokud již byl zápis proveden. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být
starší než 3 měsíce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na
území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do
obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního
rejstříku nebo jiné evidence zapsána.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.
• Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost
provozována:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
- Místo pobytu na území České republiky, pokud mu byl pobyt povolen,
a jedná-li se o osobu s bydlištěm mimo území České republiky.
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
- Místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení.
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Předmět podnikání v souladu s přílohou č. 2, uvedený v částečném nebo úplném
rozsahu.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li ohlášení učiněno prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (vedle výše uvedeného správního poplatku).

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Živnostenský úřad je povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne
doručení ohlášení a vydat podnikateli výpis, splní-li ohlašovatel podmínky stanovené
zákonem. Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na
zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, živnostenský úřad
potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu, je-li prokázáno, že
právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění
dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90
dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že
ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil. Právnickým osobám již
zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem
ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění,
tímto dnem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)