Menu
Město Domažlice
Domažlice

Jak může OSPOD pomáhat?

3. Základní informace:

 Sociální práce při výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Životní situace:

- Z DOMÁCNOSTI ODEŠEL DRUHÝ RODIČ VAŠEHO DÍTĚTE?

- ZŮSTAL/A JSTE NA VÝCHOVU DÍTĚTE SÁM/A?

- PARTNER NECHCE UZNAT OTCOVSTVÍ ?

- V OKOLÍ SE NACHÁZÍ DÍTĚ, KTERÉ JE BEZPRIZORNÍ (bez péče), KTERÉMU RODIČE ZEMŘELI A VY NEVÍTE, JAK DÁL?

Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí umí v těchto situacích poskytnout poradenství a podat informace o dostupných možnostech pomoci „šitých“ na míru problému, zkoordinovat adekvátní pomoc.

NEVÍTE, JAKÉ MÁ VLASTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK OSPOD KOMPETENCE?

Dítě má právo pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) oslovit bez vědomí jiné osoby, zákonného zástupce a OSPOD má povinnost dítě vyslechnout.

V případě, že se na OSPOD obrátí se svými problémy nezletilé dítě, je s ním nejprve proveden pohovor, ve kterém samo dítě může sdělit všechny okolnosti své situace, svá přání a rozhodnutí. Po zjištění těchto informací OSPOD provede předběžné vyhodnocení a dle povahy problému navrhne dítěti pomoc a aktuální postup, jak je možné problém řešit.

Postup:

Pracovník OSPOD sdělí dítěti stanoviska k možnostem řešení problému, snaží se přispět k uklidnění dítěte. Pro pracovníky OSPOD je důležité znát přání a aktuální potřeby dítěte.

Po zjištění potřebných informací následuje ze strany OSPOD individuálně zvolený postup:

- návštěva v rodině a pohovor s rodiči, případně s osobami odpovědnými za výchovu dítěte nebo i s

jinými příbuznými dítěte

- rozhovor s učiteli ve škole nebo jinými pedagogickými pracovníky

- doporučení i zprostředkování pomoci odborníka – psychologa, psychiatra, pedagogicko- psychologické poradny

- odborné lékařské vyšetření dítěte

- kontaktování policie, soudu, aj.

Jaké má orgán SPOD kompetence vůči nezletilým dětem?

OSPOD je kompetentní:

- řešit osobní problémy dítěte v prostředí, kde se zpravidla zdržuje, a to zejména osobním

kontaktem s dítětem a rodinou

- vyhodnotit aktuální situaci dítěte

- zajistit dítěti, které se ocitne bez přiměřené péče nebo jeho život a příznivý vývoj jsou vážně

ohroženy, neodkladnou péči

- poskytnout pomoc dítěti vyžadující zvýšenou pozornost při překonávání nepříznivých sociálních

podmínek se zaměřením: na děti z rodin s nízkou sociokulturní úrovní

na děti vyhledávající styky s osobami užívajícími alkohol či návykové

látky

- sledovat vývoj dětí svěřených do péče jiných fyzických osob než rodičů

- sledovat dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy

- navštěvovat dítě, o něž pečuje obviněná nebo odsouzená žena ve věznici

- navštěvovat dítě umístěné ve výkonu vazby

- působit proti opakovaným poruchám chování a jednání se zvláštní pozorností zaměřenou na

pachatele trestné činnosti

Jaké má orgán SPOD kompetence vůči rodičům?

OSPOD je kompetentní:

- působit na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti

- pomáhat rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

- projednat s rodiči a dítětem nedostatky ve výchově a chování dítěte

- poskytnout kontakt nebo zprostředkovat rodičům dětí odborné poradenství ve věcech výchovy a

péče o děti

- poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení vyžadující okamžitou pomoc nebo do

zařízení pro výkon ústavní výchovy

- navštěvovat rodiče dítěte umístěného v ústavní či ochranné výchově

Jaké má orgán SPOD kompetence vůči rodičům, případně pečujícím osobám?

OSPOD je kompetentní:

- vykonávat funkci poručníka a opatrovníka, činit neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho

zastoupení, když není dítěti jmenován poručník nebo dokud se neujme funkce

- sledovat dodržování výchovných opatření

- rozhodovat ve správním řízení o uložení výchovného opatření

- rozhodovat ve správním řízení o uložení povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení

Jaké má orgán SPOD kompetence vůči ostatním institucím?

OSPOD je kompetentní:

- Podávat návrhy k soudu:

- na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte

- na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, na omezení nebo pozastavení

výkonu rodičovské odpovědnosti

- na určení otcovství za nezletilé dítě

- na nařízení ústavní výchovy

- na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy

- na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

- na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení

- na nařízení výchovného opatření, na prodloužení doby trvání tohoto opatření nebo na jeho

zrušení

- na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče

- na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti

- na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil – li soud rodiče rodičovské odpovědnosti

- na nařízení předběžného opatření

!!! o podaných návrzích rozhoduje soud !!!

- Poskytovat součinnost soudům při výkonech rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.

- Spolupracovat s dalšími institucemi, školami, zdravotnickými zařízeními v zájmu dítěte.

OSPOD vychází z právních norem jakými jsou:

- Ústava ČR

- Listina základních práv a svobod

- Úmluva o právech dítěte

- Ratifikované mezinárodní smlouvy a dohody

- Zákon o sociálně právní ochraně dětí

- Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

- Zákon o zvláštních řízeních soudních

- Nový občanský zákoník

- Občanský soudní řád

- Trestní zákon, Trestní řád

- Správní řád

- Přestupkový zákon, aj.

Pro výkon činnosti je významným dokumentem Etický kodex sociálního pracovníka ČR.

Sociálně právní ochrana dětí

Smyslem a cílem je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně, aby se nedostávaly do konfliktu se svým okolím ani širší společností.

Předním hlediskem jakéhokoli působení SPOD je zajištění všech oprávněných potřeb a právem chráněných zájmů dítěte (kompetence sociálních pracovníků), ochrana rodičovství a rodiny, vzájemného práva rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

SPOD se zaměřuje na dodržování právních předpisů a společenských norem ze strany nezletilých dětí (kompetence kurátorů pro děti a mládež – viz. záložka Kurátor pro děti a mládež).

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Zpracované Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany jsou uložené v kanceláři vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve II. patře, v kanceláři č. 318,  budovy Městského úřadu v Domažlicích na adrese U Nemocnice 579, Domažlice. Na požádání je možné nahlédnout do dokumentů či vytvořit kopii vypracovaných standardů.

Pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí najdete na adrese:

Městský úřad Domažlice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

2. patro vpravo, č. dveří 319

Iva Zemanová: e-mail: iva.zemanova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 291

Bohuslava Šperlová, DiS.: e-mail: bohuslava.sperlova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 298

2. patro vpravo, č. dveří 320

Adriana Šindelářová, DiS.: e-mail: adriana.sindelarova@mesto-domazlice.cz,

tel. č.: 379 719 284

Bc. Veronika Sladká, DiS.: e-mail: veronika.sladka@mesto-domazlice.cz,

tel. č.: 379 719 292

2. patro vpravo, č. dveří 321

Duchková Marie, DiS.:e-mail: marie.duchkova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 287

Mgr. Jana Stauberová,  DiS.: e-mail: jana.stauberova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 286

Kateřina Raunerová Kozinová, DiS.: e-mail: katerina.raunerova@mesto-domazlice.cz

tel. č.  379 719 293

2. patro vpravo, č. dveří 322

Bc. Václava Němcová, DiS.: e-mail: vaclava.nemcova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 282

Kateřina Dikanová, DiS.: e-mail:katerina.dikanova@mesto-domazlice.cz,

tel. č.: 379 719 295

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)