Menu
Město Domažlice
Domažlice

Sdělení k volbám prezidenta republiky

Sdělení k volbám prezidenta republiky, které se konají v roce 2023

Sdělení k volbám prezidenta republiky

          Dne 27. června 2022 předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volby prezidenta republiky. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky bylo vydáno ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částce 93.

 

Volba prezidenta republiky

se uskuteční v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023.

Případné druhé kolo volby prezidenta (pokud žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení)

se uskuteční v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

 

Právní předpisy pro volbu prezidenta republiky

  • Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta)
  • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Volič, který ve dnech voleb v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023 (1. kolo voleb), případně v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023 (2. kolo voleb), nebude moci volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu je zapsán pro volby prezidenta republiky, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat od 01. července 2022

  • osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hodin středy 11. ledna 2023), o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam 
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hodin pátku 6. ledna 2023) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

 

Obecní úřad nejdříve 29. prosince 2022 předá voliči voličský průkaz osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

 

Ve dnech voleb (13. a 14. ledna 2023, případně 27. a 28. ledna 2023) voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky a v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Datum vložení: 17. 10. 2022 11:06
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2022 14:35
Autor: Lenka Vrchotová