Menu
Město Domažlice
Domažlice

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

7. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 26.04.2023

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

197 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Jakuba Faschingbauera, Mgr. Ivana Rybára

 

198 - schvaluje předložený program zasedání

 

199 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, Ing. Miroslav Mach, Ing. Zbyněk Wolf

 

200 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

201 - bere na vědomí zprávu z 15. - 16. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Pavel Faschingbauer

 

202 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne        11.04.2023 

b) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 12.04.2023 a 17.04.2023

c) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro věci sociální ze dne 05.04.2023

d) bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 19.04.2023

 

203 - neschvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 10.11.2021 mezi městem Domažlice a panem XXX (dále též jen „Smlouva“), dle předloženého návrhu upraveného v souvislosti se žádostí pana XXX doručenou městu dne 26.01.2023 s tím, že v čl. II odst. 3 se stanoví lhůta do 30.06.2023 a v čl. III odst. 2 se stanoví smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč

Termín splnění: 26.04.2023                                          Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

204 - bere na vědomí 3 předložená řešení investičního záměru na Čerchově a ukládá radě města předložit tyto 3 investiční varianty komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost

Termín splnění: 2.5.2023               Odpovědná osoba: Ing. P. Faschingbauer, místostarosta 

 

205 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 5152/4 a p. č. 5152/5, oba v k. ú. Domažlice ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, odbor Odloučené pracoviště Domažlice

Termín splnění: 03.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

206 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 20.03.2019 mezi městem Domažlice a panem XXX, jejíž předmětem je zřízení práva stavby řadového domu k pozemku p. č. 2483/16, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 12 měsíců

Termín splnění: 09.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

207 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 711/20 označenou dle geometrického plánu č. 508-170/2023 jako díl „b“ ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 403/1 označenou dle geometrického plánu č. 508-170/2023 jako díl „a“, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření směnné smlouvy s panem XXX dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2023                                        Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

208 - souhlasí s projektovou dokumentací stavby „I/26 BABYLON, OBCHVAT“ (koordinační situační výkres č. 1, č. 2, č. 3) vyhotovenou společností Valbek, spol. s r. o., středisko Plzeň, se sídlem Parková 1205/11, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 48266230, zak. č. 17PL22013, opatřenou datem 08/2021

Termín splnění: 26.04.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

209 - odkládá projednání bodu č. 14 na příští zasedání zastupitelstva města Domažlice

Termín splnění: 24.5.2023                                         Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

210 - odkládá projednání bodu č. 15 na příští zasedání zastupitelstva města Domažlice

Termín splnění: 24.5.2023                                         Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

211 – schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 6171 pol. 6121 + 5.500.000 Kč (rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  5.500.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 10.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

212 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0269 § 1036 pol. 6119 + 2.253.020 Kč (Lesní hospodářský plán – LHC Městské lesy Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  2.253.020 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 10.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

213 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215                pol.  4122 + 1.579.487 Kč (dotace PK – výkon regionálních funkcí knihoven)

org. 0215 § 3314 pol.  5336 + 1.579.487 Kč (převod dotace – Městská knihovna Boženy Němcové)

Termín splnění: 10.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

214 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229    -   48.786 Kč (č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města            Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2023“)

org. 0114 § 3392 pol. 5229    +  48.786 Kč (č. 2„Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2023“)

b) schvaluje poskytnutí částek z programu č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2023“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

 

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80 % uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

1.

Zdeňka Bohmannová

26.560

26.560

Činnost taneční skupiny na rok 2023

2.

Městská rada seniorů, pobočný spolek Domažlice

41.600

41.600

Celoroční činnost MRS 2023

3.

CB klub Domažlice, z. s.

80.000

80.000

Podpora radioamatérské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

4.

Klub českých turistů

13.040

12.649

Roční činnost KČT, Májová vycházka rodičů s dětmi, Jarní sraz turistů, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

5.

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

36.500

35.405

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

6.

Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s.

85.000

85.000

Roční činnost pěveckého sboru Čerchovan

Celkem

282.700

281.214

 

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

215 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3319 pol. 5229  -  14.925 Kč (č. 4 „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2023“)

org. 0114 § 3392 pol. 5229  + 14.925 Kč (č. 2„Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města

Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2023“)

org. 0114 § 3319 pol. 5229  -  40.075 Kč (č. 4 „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2023“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229  + 40.075 Kč (č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města

Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2023“)

Termín splnění: 26.04.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS          

 

216 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3316 pol. 5229   -   55.000 Kč (č. 5 „Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice - 2023“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229   +  55.000 Kč (č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2023“)

Termín splnění: 26.04.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

217 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2023“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

 

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80 % uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

1.

Klub českých turistů-odbor Domažlice

29.600

28.711

Česká studánka – odemykání a zamykání

2.

Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s.

135.000

135.000

Tradiční podzimní koncert

Celkem

164.600

163.711

 

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

218 - schvaluje poskytnutí částek z programu č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2023“ dle upraveného návrhu zpracovaného do tabulky:

 

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

1.

Jan Militký

59.000

59.000

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

2.

Westmusic s.r.o.

80.000

64.075

Chodrockfest 2023

3.

Ludmila Darjaninová Peterková

62.000

62.000

14. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice

Celkem

201.000

185.075

 

 

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

219 - a) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury a ostatní zájmové činnosti pro rok 2023

Termín splnění: 26.04.2023                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

b) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1-11/2023 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách dle návrhu výboru pro oblast kultura a ostatní zájmová činnost

Termín splnění: 31.08.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

220 - schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 26.560 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Zdeňka Bohmannová, XXX, dle  předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31.08.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

221 - schvaluje uzavření smlouvy č. 2/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 41.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Městská rada seniorů města Domažlice, pobočný spolek, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 06397531 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

222 - schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a CB klub Domažlice, z. s. se sídlem Domažlice, Švabinského 550, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571908 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

223 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.649 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

224 - schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.405 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

225 - schvaluje uzavření smlouvy č. 6/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 85.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ 344 01, IČ 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

226 - schvaluje uzavření smlouvy č. 7/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 28.711 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

227 - schvaluje uzavření smlouvy č. 8/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 135.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ 344 01, IČ 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

228 - schvaluje uzavření smlouvy č. 9/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 59.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Jan Militký, XXX, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

229 - schvaluje uzavření smlouvy č. 10/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 64.075 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316  a  Westmusic s. r.o. se sídlem Plzeň, Pražská 114/39, Východní Předměstí, PSČ 301 00, IČ 29125511 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                     Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

230 - schvaluje uzavření smlouvy č. 11/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková, XXX, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

                            

Domažlice, 26.04.2023                                                                     

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta města

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_WEB.pdf (196.82 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 27. 4. 2023 12:46
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 13:16
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)