Menu
Město Domažlice
Domažlice

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

 

USNESENÍ

 

41. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 24.11.2021

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1092 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Ing. Pavla Faschingbauera

 

1093 - schvaluje předložený program zasedání

 

1094 - volí návrhovou komisi ve složení: Jiří Štangl, Jan Pachl, Rudolf Špoták

 

1095 - bere na vědomí zprávu ze 107. - 109. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1096 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 02.11., 05.11. a 06.11.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 14.10., 01.11.2021

c) ukládá OICT aktualizovat formuláře žádostí o dotace pro rok 2022

Termín splnění 31.12.2021

d) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro věci sociální ze dne 18.10.2021

e) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 29.10.2021

f) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16.11.2021

g) ukládá OSM odstranit nesoulad skutečného stavu využití budov a mapového podkladu s informací v katastru nemovitostí

Termín splnění: 6 měsíců

 

1097 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4827/27 v k. ú. Domažlice, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace vymezeného situačním plánem za minimální kupní cenu ve výši 720 Kč/m2

Termín splnění 06.12.2021                                          Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1098 - mění a doplňuje usnesení č. 1068 b) a f) ze dne 22.09.2021 takto:

b) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Na Kole“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost bez časového omezení za podmínky zamezení vstupu třetích osob a za podmínky pravidelného informování vlastníka pozemku (nejméně jedenkrát za tři měsíce) o průběhu činností prováděných v důlním díle

f) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Škarmaň“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí bez časového omezení za podmínky zamezení vstupu třetích osob a za podmínky pravidelného informování vlastníka pozemku (nejméně jedenkrát za tři měsíce) o průběhu činností prováděných v důlním díle

Termín splnění: 24.11.2021                                         Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1099 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 11.01.2018 mezi městem Domažlice a XXX, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného domu k pozemku p. č. 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 6 měsíců

Termín splnění: 30.11.2021                                         Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1100 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a XXX, jakožto kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2446/61, p. č. 2446/78 a p. č. st. 4640, vše v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 317.950 Kč do společného jmění, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2021                                         Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1101 - bere na vědomí žádost společnosti PROKONZULTA a. s., IČ 26307367 o „sdělení k nevyužití předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku“ a schvaluje vzdání se předkupního práva k budově bez čp./če. - stavbě technického vybavení umístěné na pozemku p. č. st. 4028 v k. ú. Domažlice pro případ prodeje této budovy v dražbě či aukci organizované společností PROKONZULTA a. s., IČ 26307367

Termín splnění: 24.11.2021                                         Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1102 - schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2022 - zařazení do anketního dotazníku - akce obnovy kulturní památky měšťanský dům čp. 46, nám. Míru, parc. č. 178 k. ú. Domažlice - provedení výměny střešní krytiny včetně klempířských prvků

Termín splnění: 30.11.2021                                    Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1103 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2022“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2022“ dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2022“ dle předloženého návrhu

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2022“ dle předloženého návrhu

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahujících se k městu Domažlice 2022“ dle předloženého návrhu

f) schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021                                    Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1104 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2022“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2022“ dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2022“ dle předloženého návrhu

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2022“ dle předloženého návrhu

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2022“ dle předloženého návrhu

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2022“ dle předloženého návrhu

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2022“ dle předloženého návrhu

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2022“ dle předloženého návrhu

ch) schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021                                    Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1105 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2022– registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2022“ dle předloženého návrhu

c) schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021                                    Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1106 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021                                        Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

Domažlice, 24.11.2021

41_ZM_2411_Hlasování.pdf (56.28 kB)

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

41_ZM_2411_Hlasování.pdf

41_ZM_2411_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,28 kB
Datum vložení: 25. 11. 2021 9:59
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2021 10:08
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)