Menu
Město Domažlice
Domažlice

39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

39. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 22.09.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1061 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Viktora Krutinu, Ing. Pavla Faschingbauera

 

1062 - schvaluje předložený program zasedání

 

1063 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kříž, Mgr. Ivan Rybár, Josef Kuneš

 

1064 - bere na vědomí zprávu ze 102. - 103. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní

Bc. Stanislav Antoš

 

1065 - a) bere na vědomí zápis ze 17. zasedání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 04.09.2021

b) bere na vědomí zápis z 19. schůze Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 14.09.2021

 

1066 - volí Václava Beštu, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 22.09.2021

 

1067 - bere na vědomí Prezentaci „Horské chaty na Čerchově“

Termín splnění: 22.09.2021

 

1068 - a) vyhrazuje si právo rozhodnout o možnosti zpřístupnění důlního díla „Na Kole“ a důlního díla „Škarmaň“ dle žádostí spolku Domažlický dějepis, z. s., se sídlem Radonice 57, Milavče, IČ 06465595

b) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Na Kole“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí do 31.12.2021 za podmínky zamezení vstupu třetích osob

c) souhlasí jako vlastník pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/11, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 4865/2, 4865/10, 4865/12, vše v k. ú. Domažlice se vstupem na tyto pozemky za účelem umožnění přístupu do důlního díla „Na Kole“ nacházejícího se na pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice

d) nesouhlasí jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo „Na Kole“, s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

e) neschvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/11, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 4865/2, 4865/10, 4865/12, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla „Na Kole“

f) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Škarmaň“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí do 31.12.2021 za podmínky zamezení vstupu třetích osob

g) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice se vstupem na tento pozemek za účelem umožnění přístupu do důlního díla „Škarmaň“ nacházejícího se na tomto pozemku

h) nesouhlasí jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo „Škarmaň“, s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

i) neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 644/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla „Škarmaň“

Termín splnění: 22.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec OSM

 

1069 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxxxx jako kupující, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2483/17, p. č. 2483/31 a p. č. st. 4643, vše v k. ú. Domažlice oddělených ze stávajícího pozemku p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice geometrickým plánem pro vyznačení obvodu budovy, číslo plánu 4590-1136/2021, vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, za kupní cenu ve výši 250.750 Kč do výlučného vlastnictví kupující, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1070 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxxxx jakožto kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2483/15, p. č. 2483/30 a p. č. st. 4642, vše v k. ú. Domažlice za kupní cenu ve výši 266.500 Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, kdy podíl každého z nich na každém z pozemků tvořících předmět koupě bude jedna ideální polovina, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1071 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.07.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2490/2 v k. ú. Domažlice o 12 měsíců, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.10.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1072 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.09.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2446/62 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy do 18.09.2023

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1073 - ruší usnesení č. 1051 ze dne 25.08.2021

Termín splnění 22.09.2021       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1074 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 272/1 a p. č. 303, vše v k. ú. Spáňov za cenu         12 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy s xxxxx dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.10.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1075 - neschvaluje koupi ¼ podílu pozemku p. č. 2506/1, druh pozemku zahrada v k. ú. Domažlice za cenu 30.000 Kč a uzavření kupní smlouvy s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1076 - a) schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného platebním výměrem č.j. MeDO-34861/2021-Kuc, ve výši 456.514,43 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

Termín splnění: 22.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

b) schvaluje splátkový kalendář příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice, ve věci vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 456.514,43 Kč, takto: 8 splátek ve výši 50.724 Kč, splatné vždy k 20. dni v měsíci, poslední splátka dne 20.06.2022 ve výši 50.722,43 Kč

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

Domažlice, 22.09.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Z důvodu technické závady na hlasovacím zařízení není zveřejněno hlasování z 39. zasedání ZM

Datum vložení: 23. 9. 2021 15:31
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2021 15:37
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)