Menu
Město Domažlice
Domažlice

38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

USNESENÍ

 

38. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 25.08.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1029 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, JUDr. Miroslava Vokáče

 

1030 - schvaluje předložený program zasedání

 

1031 - volí návrhovou komisi ve složení: Jiří Štangl, Rudolf Špoták, Ing. Viktor Krutina

 

1032 - a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 11.08.2021

b) pověřuje kontrolní výbor kontrolou nájemních smluv "Kulturního centra – Pivovar Domažlice" dle uvedené specifikace v bodě 3. zápisu výboru ze dne 11.08.2021

kontrolované období : od kolaudace – 31.08.2021

Termín splnění: 24.11.2021

 

1033 - bere na vědomí zprávu z 97. - 101. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní

Ing. Radek Wiesner

 

1034 - a) bere na vědomí zápis ze 17. a 18. jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 04.08.2021 a 10.08.2021

b) bere na vědomí zápis z 23. jednání Výboru pro věci sociální ze dne 28.06.2021

c) bere na vědomí zápis z 16. jednání Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 08.07.2021

 

1035 - ruší usnesení č. 843 ze dne 07.04.2021

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1036 - a) bere na vědomí odstoupení xxxxx od koupě nemovitosti - jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice)

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

b) ruší usnesení č. 921 ze dne 26.05.2021

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1037 - schvaluje prodej jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice), xxxxx a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.161.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31.10.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1038 - souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.05.2020 mezi městem Domažlice a xxxxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1039 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. č. 5500/709858-02/21/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324 jako bankou (zástavním věřitelem), xxxxx jako zástavci a klienty a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/55 k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1040 - vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxxxx jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo 709858/2 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1041 - schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxxxx jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo 709858/2 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1042 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.07.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx , jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2490/2 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 12 měsíců

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1043 - schvaluje záměr prodat pozemky p. č.  2483/15 vedený jako orná půda,  p. č. 2483/30 vedený jako orná půda a p. č. st. 4642 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Domažlice xxxxx , a to do podílového spoluvlastnictví, kdy podíl každého z nich na pozemku bude jedna ideální polovina, za kupní cenu ve výši 266.500 Kč včetně DPH

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1044 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice xxxxx za kupní cenu ve výši 250.750 Kč včetně DPH

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1045 - neschvaluje vzdání se předkupního práva zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 10.02.1994 mezi městem Domažlice a xxxxx k nemovitostem - domu č. p. 7, stavební parcele č. st. 510/1 v k. ú. Domažlice, dnes označeným a vedeným v katastru nemovitostí jako nemovitost - pozemek p. č. st. 510/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 7, Týnské Předměstí v k. ú. a obci Domažlice

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1046 - neschvaluje záměr prodat pozemky p. č. 5061/5, 5061/6, 4139/6, 4139/7 a 4139/8, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1047 - a) bere na vědomí odstoupení xxxxx od koupě pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10.09.2021 Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

b) ruší usnesení č. 1013 c) ze dne 23.06.2021

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1048 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 500.000 Kč za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města xxxxx a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1049 - odkládá bod bezúplatný převod pozemků v Cihlářské ulici o 6 měsíců

Termín splnění: únor 2022      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1050 - neschvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 260/22 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem za spoluvlastnický podíl ve výši 2/4 na pozemku p. č. 783/8 v k. ú. Pasečnice v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1051 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 837, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Domažlice, za minimální kupní cenu ve výši 250 Kč/m2

Termín splnění: 07.09.2021      Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1052 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. st. 416 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti PROFIKO – stavební kování spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 s finančním vyrovnáním ve výši 1.100 Kč/m2 bez DPH

Termín splnění: 07.09.2021       Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1053 - schvaluje nabídku na bezúplatný převod pozemků p. č. 710/3, p. č. 710/4 a p. č. 434/16, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, které vlastní ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín splnění: 25.08.2021       Odpovědná osoba: J. Mráz, OSM

 

1054 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2021

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1055 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1337/10/5642, uzavřený mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1056 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.09.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1057 - a) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2020

b) bere na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2020

c) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2020

d) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2020

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1058 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 ÚZ13351 + 1.867.939 Kč (dotace MPSV - vícenáklady COVID-19)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 ÚZ13351 + 242.830 Kč (převod dotace - M.centrum, pečovatelská sl.)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 ÚZ13351 + 1.950 Kč (převod dotace - M.centrum, denní stacionář)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ13351 + 856.339 Kč (převod dotace - M.centrum, DPS)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 ÚZ13351 + 473.116 Kč (převod dotace - M.centrum, odleh.služby)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 ÚZ13351 + 293.704 Kč (převod dotace - M.centrum, DZR)

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1059 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98037 +2.036.525,74 Kč (Příspěvek MF - kompenzační bonus)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.036.525,74 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 25.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1060 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 pol. 4116 ÚZ 33063 + 1.703.977 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška - dotace Šablony III)

org. 0207 § 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 + 1.703.977 Kč (převod dotace ZŠ a MŠ, Msgre B. Staška)

Termín splnění: 25.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

Domažlice, 25.08.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

38_ZM_2508_2021_Hlasování.pdf (167.75 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

38_ZM_2508_2021_Hlasování.pdf

38_ZM_2508_2021_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,75 kB
Datum vložení: 26. 8. 2021 13:12
Datum poslední aktualizace: 26. 8. 2021 13:47
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)