Obsah

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

Typ: ostatní
-

 

                                                                     U S N E S E N Í

21. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 20.05.2020

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

548 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Viktora Krutinu, Mgr. Ivana Rybára

 

549 - schvaluje předložený program zasedání

 

550 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Faschingbauer, Ing. Jitka Heřmanová,    MUDr. Ivo Kadlec

 

551 - bere na vědomí zprávu z 51. - 53. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní     Ing. Radek Wiesner

 

552 - a) bere na vědomí zápis z 10. jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 25.04.2020

b) bere na vědomí zápis z 13. jednání Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 04.05.2020

 

553 - rozhodlo, že pohledávka města, která byla v minulosti uplatněna v soudním řízení u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 12 C 310/2015 (ve výši 25.533 Kč s přísl.) nebude vymáhána soudní cestou

Termín splnění: 20.05.2020            Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

554 - schvaluje záměr prodat jednotku č. 392/12 vymezenou v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.433.324 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31.07.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 25.05.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

555 - schvaluje uzavření smlouvy o zrušení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 12.03.2020 s žadateli dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

556 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2446/58, k. ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.06.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

557 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 700.000 Kč

Termín splnění: 01.06.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

558 - a) schvaluje změnu rozpočtu města Domažlice na rok 2020, a to snížení daňových příjmů ve výši 30.000.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění:20.05.2020           Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0800 pol. 1111 - 8.000.000 Kč (DPFO placená plátci)

org. 0800 pol. 1112 - 200.000 Kč (DPFO placená poplatníky)

org. 0800 pol. 1113 - 500.000 Kč (DPFO vybíraná srážkou)

org. 0800 pol. 1121 - 6.300.000 Kč (Daň z příjmů právnických osob)

org. 0800 pol. 1211 - 15.000.000 Kč (Daň z přidané hodnoty)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000.000 Kč (Investiční rezerva)

Termín splnění:31.05.2020            Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

559 - schvaluje novou vzorovou smlouvu pro poskytování účelových dotací v oblasti sportu a kultury dle návrhu zpracovaného odborem finančním a výbory

Termín splnění: 20.05.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

560 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 26.012 Kč (č.1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 26.012 Kč (č.3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“)

Termín splnění: 01.06.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

b) schvaluje poskytnutí částky z programu č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-3910/2020-Bo

Městská rada seniorů

35.000

35.000

Celoroční činnost MRS 2020

MeDo-4551/2020-Bo

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

57.000

50.508

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

MeDo-5231/2020-Bo

TJ Sokol Domažlice- TS Hanka

6.400

6.364

Celoroční činnost taneční skupiny Hanka pro rok 2020

MeDo-6231/2020-Bo

Klub českých turistů

7.600

7.558

Roční činnost KČT: Májová vycházka rodičů s dětmi, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

MeDo-7227/2020-Bo

CB klub Domažlice

44.000

38.011

Podpora radioamatérské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

MeDo-7312/2020-Bo

Pěvecký sbor Čerchovan

80.000

80.000

Roční činnost pěveckého sboru Čerchovan

Celkem

 

230.000

217.441

 

Termín splnění: 31.08. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

561 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

 

Název projektu

MeDo-6234/2020-Bo

Klub českých turistů-odbor Domažlice

24.800

12.400

Česká studánka – odemykání a zamykání

Celkem

 

24.800

12.400

odemykání se neuskutečnilo, zamykání nezrušeno - částka o 1/2 ponížena

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

562 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 28.095 Kč (č.1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 28.095 Kč (č.3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“)

Termín splnění: 01.06.2020 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

b) schvaluje poskytnutí částky z programu č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A vyjma akcí, které se neuskuteční:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-3159/2020-Bo

Mgr. Miloš Novotný

45.000

44.464

Jazzový Baldov

MeDo-5616/2020-Bo

Westmusic s.r.o.

80.000

30.000

Chodrockfest 2020

MeDo-7093/2020-Bo

V+K, z.s.

60.000

59.643

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

MeDo-7102/2020-Bo

Chodsko bez hranic

174.400

0

Pivní slavnosti v Domažlicích, akce zrušena - částka nebude vyplacena (62.210 Kč)

Celkem

 

185. 000

134.107

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

563 schvaluje poskytnutí částky z programu č. 4 „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-6549/2020-Bo

Chodsko žije !

50.000

50.000

Chodský mariáš, Autorské hrací karty

Celkem

 

50.000

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

564 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 5 „Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-6549/2020-Bo

Chodsko žije!

50.000

50.000

„Pozor hranice. Průvodce česko-bavorským pohraničím od pravěku po současnost“ česko německá publikace

Celkem

 

50.000

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

565 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 10-21/2020 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast kultura a ostatní zájmová činnost dle nově schválené vzorové smlouvy

 

566 - schvaluje uzavření smlouvy č. 10/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Městská rada seniorů města Domažlice, pobočný spolek, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 6397531 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

567 - schvaluje uzavření smlouvy č. 11/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.508 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

568 - schvaluje uzavření smlouvy č. 12/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.364 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 18230113 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

569 - schvaluje uzavření smlouvy č. 13/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.558 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:18230423 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

570 - schvaluje uzavření smlouvy č. 14/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 38.011 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a CB klub Domažlice, z.s. se sídlem Domažlice, Švabinského 550, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 65571908 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

571 - schvaluje uzavření smlouvy č. 15/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s. , se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

572 - schvaluje uzavření smlouvy č. 16/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:18230423 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

573 - schvaluje uzavření smlouvy č. 17/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 44.464 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Mgr. Miloš Novotný dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

574 - schvaluje uzavření smlouvy č. 18/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Westmusic s.r.o. se sídlem Plzeň, Pražská 114/39, Východní Předměstí, PSČ: 30100, IČ: 29125511 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

575 - schvaluje uzavření smlouvy č. 19/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 59.643 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a V+K z.s.  se sídlem Štěnovice,Polní 499, PSČ: 332 09, IČ: 26574217 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

576 - schvaluje uzavření smlouvy č. 20/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 2997860 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

577 - schvaluje uzavření smlouvy č. 21/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj se sídlem Domažlice,Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 2997860 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

578 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací sociální oblast - registrované sociální služby pro rok 2020“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDO-5757/2020-Bo

MCT CZ - Josef Holý

112.840

107.000

Regionální sociální služba Rané péče

MeDo-6495/2020-Bo

Centrum pro zdravotně post.Plz.Kr.

30.000

30.000

Činnost CZP Domažlice v roce 2020- udržení kvality života zdrav. Postižených a seniorů

MeDo-6493/2020-Bo

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

148.000

148.000

Podpora terénní pečovatelské služby

MeDo-7238/2020-Bo

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

350.000

115.000

Archa, Fontána a Plus-služby pro děti, rodiny a osoby v krizové situaci

CELKEM

 

640.840

400.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

579 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 2 „Program pro poskytování dotací sociální oblast – sociálně zájmová oblast pro rok 2020“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-1512/2020-Bo

Oblastní spolek Čes.červ. Kříže

52.000

52.000

Zajištění činnosti během roku

MeDo-4820/2020-Bo

Svaz postižených civilizačními chorobami

51.600

17.000

Činnost spolku na rok 2020

MeDo-5886/2020-Bo

DDÚ, SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň

5.000

5.000

Preventivně výchovné víkendové pobyty+zážitková pedagogika v rámci internátního pobytu v roce 2019

MeDo-7021/2020-Bo

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.MO Domažlice

23.000

23.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

MeDo-7260/2020-Bo

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní org.

33.520

33.000

Postupné odstraňování diskriminace za života tělesně postižených a jejich integrace do běžného života

CELKEM

 

165.120

130.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

580 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1-9/2020 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast sociální

 

581 - schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 107.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ z.s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

582 - schvaluje uzavření smlouvy č. 2/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, PSČ: 326 00, IČ: 26594382 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

583 - schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 148.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Domácí péče Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ: 344 01, IČ: 29121060 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

584 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 115.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diakonie ČCE - Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ: 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

585 - schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 52.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže , se sídlem Fügnerova 647, Týnské Předměstí, Domažlice 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

586 - schvaluje uzavření smlouvy č. 6/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 17.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace  Domažlice, se sídlem Msgre B. Staška 265, Domažlice 344 01, IČ: 69457026 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

587 - schvaluje uzavření smlouvy č. 7/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, se sídlem Domažlice, Kozinova 101, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 49778129 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

588 - schvaluje uzavření smlouvy č. 8/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

589 - schvaluje uzavření smlouvy č. 9/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 33.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343510 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

590 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Dance Group A&D Domažlice

205.000

205.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež v roce 2020

LTC Domažlice

208.000

132.000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Basketbal Jiskra Domažlice

315.000

245.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

MCT CZ. z.s.

155.000

138.000

Volno časové aktivity jako způsob integrace osob se zdrav.postižením

AC Domažlice

250.000

210.000

Atletika dětí a mládeže

Judo-club Domažlice

183.500

74.000

Trénink juda v Domažlicích

Volejbal Domažlice

185.000

105.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice

HC Domažlice z.s.

1.785.000

1.331.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

950.000

755.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2020

TJ Sokol Domažlice-šachy

111.500

79.000

Činnost oddílu mládeže-šachy TJ Sokol Domažlice

PK Rejnoci Domažlice

472.000

178.000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Sportovní klub Samuraj Domažlice z.s.

245.000

159.000

Celoroční podpora a rozvoj mládežnického karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.

202.000

133.000

Podpora činnosti mládeže

Wolfs Domažlice z.s.

149.000

95.000

Baseball-mládež

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.-plavání

829.000

563.000

Sportovní plavání mládeže, příprava dětí v plaveckých dovednostech, výuka plavání

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.-krasobruslení

366.770

211.000

Činnost mládeže-sport a tělovýchova v roce 2020-oddíl krasobruslení

Mílaři Domažlice z.s.

371.000

199.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu

Gymnastický klub Domažlice

246.000

188.000

Roční činnost klubu sportovní gymnastiky

Celkem

7.228.770

5.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

591 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

56.000

20.000

Podpora sportovní činnosti dospělých spolku Basketbal Jiskra Domažlice

LTC Domažlice

92.000

39.000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

AC Domažlice

70.000

28.000

Atletika dospělých-jednotlivci

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice-fotbal

248.000

177.000

Sportovní činnost B mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2020

TJ Sokol Domažlice-šachový oddíl

41.000

21.000

Činnost oddílu dospělých-šachy TJ Sokol Domažlice

HC Domažlice, z.s.

250.000

106.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích

Volejbal Domažlice, z.s.

100.000

75.000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal Domažlice z.s.

Wolfs Domažlice z.s.

74.000

32.000

Baseball, softball-dospělí

Mílaři Domažlice z.s.

130.300

52.000

Systematická sportovní příprava, účast v atletických soutěžích všech typů

Celkem

1.061.300

550.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

592 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

187.000

162.000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouh.mistr.soutěží spolku Baketbal

AC Domažlice

109.000

109.000

Liga mužů

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

1.628.000

1.289.000

Sportovní činnost a mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2020-dlouhodobá reprezentace

Volejbal Domažlice z.s.

150.000

150.000

2. liga mužů ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice z.s.

246.500

173.000

Baseball-1. liga

Sportovní klub Jiskra Domažlice-florbal

131.000

117.000

Podpora dospělých-sport a tělovýchova reprezentace města dlouhodobé soutěže

Celkem

2.451.500

2.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

593 schvaluje poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

70.000

70.000

Centrum volného času

Celkem

70.000

70.000

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

594 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A vyjma akcí, které se neuskuteční:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice

31.000

24.000

Celostátní turnaj – 62. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

Basketbal Jiskra Domažlice

35.500

0

Mistrovství ČR v basketbale chlapců v kategorii U14 - Neuskuteční se

AC Domažlice

100.000

100.000

Atletický mítink na dráze Chodská 1500

Mílaři Domažlice, z.s.

22.500

0

Běh Zel.údolím - Neuskuteční se

Mílaři Domažlice, z.s.

181.500

100.000

Hvězdné házení

VELOSPORT Domažlice z.s.

40.000

26.000

MTB Čerchov

VELOSPORT Domažlice z.s.

40.000

0

VC MTB - Neuskuteční se

Celkem

450.500

250.000

 

Termín splnění : 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

595 - volí mandátovou komisi ve složení: Ing. Pavel Faschingbauer, Ing. Jitka Heřmanová,

MUDr. Ivo Kadlec

 

596 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A vyjma akcí, které se neuskuteční:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka

(v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

ČČK Domažlice

9.500

0

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Neuskuteční se

Pionýr z.s., Pionýrská kupina Mír Domažlice

10.000

10.000

Maškarní ples

 

Gymnastický klub Domažlice, z.s.

6.900

0

 

Nesplňuje podmínky

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

5.000

2.400

Pohádkový les

 

Pionýr z.s., Pionýrská kupina Mír Domažlice

6.500

4.000

Slavnost světel

 

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

13.000

13.000

Xapatan

 

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

4.500

0

Pionýrské ohně

Neuskuteční se

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

6.000

4.200

Mikulášská nadílka

 

Celkem

61.400

33.600

 

 

Termín splnění: 31.08.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

597 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 22-64/2020 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast školství, mládeže a sportu dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

598 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 22/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 205.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dance Group A&D Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Šumavská 573, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 04740564 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

599 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 23/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 132.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí,  PSČ: 344 01 , IČ: 03696154dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

600 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 24/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 245.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle nově schválené vzorové smlouvy.

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

601 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 25/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 138.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ, z.s., se sídlem Domažlice, Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

602 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 26/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 210.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

603 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 27/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 74.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 65571371 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

604 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 28/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 105.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle nově schválené vzorové smlouvy.

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

605 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 29/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.331.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

606 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 30/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 755.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 0524123 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

607 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 31/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 79.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle nově schválené vzorové smlouvy.

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

608 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 32/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 178.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Luženičky č.p. 61, PSČ: 344 01 , IČ: 06688071 dle dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

609 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 33/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 159.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Samuraj Domažlice, z.s. se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 05117003 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

610 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 34/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 133.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

611 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 95.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01 , IČ: 69980616 dle dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

612 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 36/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 563.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

613 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 37/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 211.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

614 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 38/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 199.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 26657031 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

615 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 39/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 188.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnastický klub Domažlice , se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ: 344 01, IČ: 08699275 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

616 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 40/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

617 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 41/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 39.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03696154 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

618 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 42/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 28.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

619 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 43/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 177.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379 , Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

620 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 44/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 21.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

621 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 45/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 106.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

622 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 75.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

623 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 47/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 32.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01 , IČ: 69980616 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

624 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 52.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 34401 , IČ: 26657031 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

625 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 49/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 162.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

626 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 50/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 109.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice,z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

627 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 51/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.289.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice,z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 524123 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

628 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 52/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

629 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 53/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 173.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

630 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 54/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 117.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

631 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 55/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:48342912 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

632 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 56/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03696154 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

633 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 57/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

634 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 58/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle nově schválené vzorové smlouvy.

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

635 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 59/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 26.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z.s. se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

636 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 60/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Komenského 17, Domažlice 344 01, IČ: 66365422 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

637 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 61/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice, se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01, IČ: 70874395 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

638 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 62/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Komenského 17, Domažlice 344 01, IČ: 66365422 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

639 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 63/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01, IČ: 70874395 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

640 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 64/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice, se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01, IČ: 70874395 dle nově schválené vzorové smlouvy

Termín splnění: 31. 8. 2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Domažlice, 20.05.2020

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

21_ZM_2005_2020_Hlasování.pdf (148.82 kB)  

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 21. 5. 2020
Poslední aktualizace: 19. 8. 2020 17:07
Autor: Stanislava Mužíková