Obsah

26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

26. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 25. 1. 2017

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1246 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Zdeňka Procházku

 

1247 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Jan Benda, Vlastimil Konrády, Jan Pagrác

 

1248 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

1249 - schvaluje předložený program zasedání

 

1250 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, MUDr. Pavel Zeman, JUDr. Miroslav Vokáč

 

1251 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1252 - bere na vědomí zprávu z 71. - 73. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1253 - a) bere na vědomí zápisy z 22. a 23. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 20. 12. 2016, 3. 1. 2017

b) bb) bere na vědomí zápis z 15. schůze finančního výboru ze dne 11. 1. 2017

 

1254 - bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o kontrole dodržování zákonnosti Programů (grantů) pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2015

Termín splnění: 25.1. 2017 Odpovědná osoba:Ing. Vlčková, tajemnice

 

1255 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.211 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1256 - neschvaluje uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 40, která stojí na pozemku p. č. st. 114 v k. ú. Babylon, a uzavření kupní smlouvy, na základě které město Domažlice koupí nemovitost - stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 40, která stojí na pozemku p. č. st. 114 v k. ú. a obci Babylon za celkovou kupní cenu ve výši 620.000 Kč

Termín splnění: 28. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1257 – a) bere na vědomí dopis právní zástupkyně JUDr. Lenky Kamišové, advokátky ze dne 28. 11. 2016 a informaci odboru správy majetku o průběhu a výsledku jednání o prodeji spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1 a p. č. 4956/4 v k. ú. Domažlice (kdy město učinilo návrh kupní smlouvy), a konstatuje, že uvedenou záležitost považuje odmítnutím návrhu kupní smlouvy za ukončenou

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

b) bere na vědomí dopis právní zástupkyně JUDr. Lenky Kamišové, advokátky ze dne 5. 1. 2017

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1258 - schvaluje prodej jednotky č. 394/1 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnického podílu ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a na pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 875.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31.06. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1259 - a) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 3473/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

b) stanovuje výši kupní ceny za prodej pozemku p. č. 3473/1 v k. ú. Domažlice za cenu minimálně 400 Kč/m2

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1260 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 6. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1261- schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 5545/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 6. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1262 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Bezbariérové úpravy základní školy a vybudování odborných učeben cizích jazyků, výpočetní techniky a přírodních věd včetně zajištění vnitřní konektivity“ ZŠ a MŠ Msgre B. Staška do výše 16,5 mil. Kč bez DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 15. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1263 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Bezbariérové úpravy ZŠ Domažlice, Komenského 17 a vybudování odborných učeben včetně zajištění vnitřní konektivity“ do výše 48 mil. Kč bez DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 15. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1264 - schvaluje uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Čj.: 560609/2016-O25 se společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226, jejímž předmětem je zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) a o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy plynoucích, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28. 2. 2017 Odpovědná osoba: Bc. Hájek, OSM

 

1265 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

1266 - vydává obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 o trvalém označování psů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

1267 - a) pořizuje změnu č. 1 Územního plánu Domažlice

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Sladká, OVÚP

 

b) určuje ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (pořizovatelem) ve věcech týkajících se změny č. 1 Územního plánu Domažlice zastupitele Ing. Miroslava Macha

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Sladká, OVÚP

 

c) rozhodlo v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o částečné úhradě nákladů na pořízení změny č. 1 Územního plánu Domažlice paušální částkou ve výši 5.000 Kč v případě, že návrh žadatele bude zapracován případně zapracován s podmínkami

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Sladká, OVÚP

 

1268 - ruší Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1269 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu

 

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu

 

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2017“- dle předloženého návrhu

 

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2017“ dle předloženého návrhu

 

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu

 

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu

 

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2017“ dle předloženého návrhu

 

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 1. 3. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1270 - odkládá rozhodnutí o schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast školství, mládeže a sportu na zasedání zastupitelstva v únoru 2017

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1271 - ruší Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1272 – a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“ dle předloženého návrhu

 

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu

 

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ - dle předloženého návrhu

 

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu

 

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu

 

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast“ dle předloženého návrhu

 

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „7 Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 1. 3. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1273 - odkládá rozhodnutí o schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální na zasedání zastupitelstva v únoru 2017

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1274 - rozhodlo, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté v rozpočtu města v roce 2017

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1275 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 25.01.2017 ponechání měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši dle usnesení zastupitelstva č. 36 a, b ze dne 19. 11. 2014. Odměny budou vypláceny měsičně.

Termín splnění: 25. 1. 2017 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

 

Domažlice, dne 25. 1. 2017

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_26_ZM_01_2017

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


 


Vytvořeno: 31. 1. 2017
Poslední aktualizace: 31. 1. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková