Menu
Město Domažlice
Domažlice

7. ZASEDÁNÍ ZE DNE 22.04.2015

-

U S N E S E N Í

7. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 22.04.2015

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

189 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Ivo Kadlece, MUDr. Michala Havlovice

 

190 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, JUDr. Zdeněk Novák

 

191 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

192 - a) schvaluje doplnění programu zasedání o bod 27) Rozpočtové opatření na akci "Zkapacitnění toku Zubřina most M - 09, Domažlice - u silnice do Bořic"

b) schvaluje upravený program zasedání

 

193 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Kamil Jindřich

 

194 - bere na vědomí zprávu z 9., 10. a z 11. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní

Bc. Stanislav Antoš

 

195 - a) bere na vědomí zápis ze 3. schůze finančního výboru ze dne 15.04.2015

b) bere na vědomí zápis ze 3. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 15.04.2015

c) bere na vědomí zápis ze 4., 5. a 6. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 24.03.2015, ze dne 30.03.2015

d) bere na vědomí zápis ze 4. , 5. a 6. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 19.03.2015, ze dne 30.03.2015 a ze dne 08.04.2015

 

196 - a) mění a doplňuje usnesení č. 171 ze dne 18. 3. 2015 takto:

"schvaluje prodej jednotky č. 440/8 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 439, 440, 441 v ulici Dvořákova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na společných částech budovy č. p. 439, 440, 441 a spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na stavebních parcelách p. č. st. 1483, st. 1484 a st. 1485, vše v k. ú. Domažlice manželům a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 626.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B"

Termín splnění: 30.07. 2015                                         Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) mění a doplňuje usnesení č. 172 ze dne 18. 3. 2015 takto:

"schvaluje prodej jednotky č. 445/7 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na společných částech budovy č. p. 444, 445 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na stavebních parcelách p. č. st. 1489, 1490, vše v k. ú. Domažlice  a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 671.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A"

Termín splnění: 30.07. 2015                                           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

197 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2251/1, k. ú. Domažliceza cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2015                                            Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

198 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2255/1, k. ú. Domažlicza cenu 5.400 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2015                                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

199 - schvaluje prodej pozemku p. č. 160, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Babylon za cenu 115 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08. 2015                                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

200 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 4818/58, vymezenou přiloženým situačním plánem, za část pozemku p. č. 966/5 v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice, s tím, že výměra směňovaných pozemků bude shodná

Termín splnění: 04.05.2015                                               Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

201 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 4458/2, k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti se společností Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 30541, IČ 27961958, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015                                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

202 - schvaluje koupi pozemku p. č. 3705/4, k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice, a uzavření kupní smlouvy se společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2015                                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

203 - schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 na pozemku p. č. 4819/2 v k. ú. Domažlice za cenu 4.320 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015                                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

204 - ruší usnesení č. 1373 ze dne 25. 6. 2014

Termín splnění: 22. 4. 2015                                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

205 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky p. č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 4. 5. 2015                                                      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

206 - neodkládá bod 17) Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům pod byty - SBD

 

207 - schvaluje výši kupní ceny za prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích, na kterých se nachází stavby bytových domů (v nichž jsou vymezeny jednotky), na území města Domažlice, vlastníkům těchto jednotek ve výši 600 Kč/m2

Termín splnění: 22. 4. 2015                                                     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

208 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/72916 na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 14.320 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015                                                     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

209 - ruší usnesení č. 1459 ze dne 24.09.2014

Termín splnění: 22. 4. 2015                                                     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

210 - schvaluje záměr prodat části pozemku p. č. 3487/1 k. ú. Domažlice, označené dle geometrického plánu vyhotoveného společností Geodézie Jihozápad s. r. o., č. Plánu 4043- 1009/2015, novými parcelními čísly jako pozemek p. č. 3487/31 a pozemek p. č. 3487/32, jehož součástí je studna vedená v evidenci města Domažlice pod inv. č. 97006, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 4. 2015                                                     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

211 - schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2398/54 a č. 4804/4, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2015                                                      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

212 - vydává dle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22.04.2015                                                      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

213 - schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 333.300 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2015                                                       Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

214 – a) ruší usnesení č. 157 c) ze dne 18.02.2015

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6121 - 2.300.000 Kč (elektronická aukce – budova čp. 224 u DTS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.300.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 22. 4. 2015                                                       Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

215 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 + 5.212.587 Kč (dotace PK - Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 3.718.564 Kč (dotace PK – domov pro seniory)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 780.000 Kč (dotace PK – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 + 78.000 Kč (dotace PK – denní stacionář)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 + 636.023 Kč (dotace PK – odlehčovací služby)

Termín splnění: 30. 4. 2015                                                       Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

216 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2015, kterou se ruší OZV č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění OZV č. 8/2002 ze dne 23. 10. 2002, č. 4/2003 ze dne 21. 05. 2003, č. 2/2004 ze dne 25. 02. 2004, č. 4/2007 ze dne 28. 02. 2007 a č. 1/2008 ze dne 27. 02. 2008

Termín splnění: 15. 5. 2015                                                       Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

217 - schvaluje, aby finanční prostředky na účtu Fondu rozvoje bydlení města Domažlice č. 27- 6462700287/0100, včetně těch, které na uvedený účet budou přicházet do úplného splacení půjček, byly používány na financování investičních akcí města

Termín splnění: průběžně                                                         Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

218 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 - Cocker a.s., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, na akci obnovy kulturní památky – měšťanský dům čp. 133, nám. Míru - obnova jižní fasády i s loubím (směrem do náměstí) a severní fasády (směrem do dvora), včetně opravy oken a klempířských prvků, ve výši 60.000,- Kč

Termín splnění: 31.12.2015                                            Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

219 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015  na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 134, nám. Míru – oprava dvorních fasád a jižní fasády i s loubím (směrem do náměstí) včetně opravy oken a klempířských prvků, ve výši 90.000,- Kč

Termín splnění: 31.12.2015                                             Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

220 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 135, nám. Míru – oprava jižní fasády i s loubím (směrem do náměstí) včetně opravy oken a klempířských prvků, ve výši 50.000,- Kč

Termín splnění: 31.12.2015                                             Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

221 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

LTC Domažlice, z. s.

Elišky Krásnohorské 378, Do

31.000

Činnost

33.000

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

Vrchlického 656, Do

24.000

Sportovní příprava, účast na soutěžích

25.000

Velosport Domažlice, o. s.

Luženická 674, Do

62.000

Podpora v účasti na závodech

62.000

AC Domažlice

Palackého 215, Do

28.000

Atletika dospělých - jednotlivci

33.000

Judo-club Domažlice

Maškova 318, Do

10.000

Zabezpečení soutěží

16.000

Volejbal Domažlice, z. s.

E. Krásnohorské 39,Do

68.000

Činnost

69.000

Wolfs Domažlice, o. s.

Kovařovicova 255, Do

91.000

Turnaje

93.000

Basketbal Jiskra Domažlice, z. s.

Kozinova 45, Do

25.000

Činnost

27.000

TJ Jiskra Domažlice

Fügnerova 647, Do

92.000

Činnost „B“ kopané

88.000

TJ Sokol Domažlice, šachový oddíl

Benešova 281, Do

18.000

Činnost

17.000

SK Jiskra Domažlice-oddíl stolního tenisu

Paroubkova 535, Do

21.000

Sportovní činnost

21.000

SK Jiskra Domažlice-oddíl florbalu

Paroubkova 535, Do

30.000

Činnost B mužstva dospělých

13.000

Celkem

 

500.000

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                        Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

222 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka
2014 (v Kč)

Sportovní klub Policie Psohlavec Domažlice

Kosmonautů 165, Do

5.000

Velká cena SKP

nežádáno

Sportovní klub Policie Psohlavec Domažlice

Kosmonautů 165, Do

10.000

Chodský Čakan

nežádáno

                                                                                            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

223 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

Vrchlického 656, Do

68.000

Činnost

69.600

Velosport Domažlice, o. s.

Luženická 674, Do

40.000

Účast na závodech

40.000

AC Domažlice

Palackého 215, Do

148.000

Atletika dětí a mládeže

143.750

Judo-club Domažlice

Maškova 318, Do

84.000

Příprava dětí a mládeže

105.600

Volejbal Domažlice, z.s.

E. Krásnohorské 39, Do

95.000

Činnost

95.000

Wolfs Domažlice, o. s.

Kovařovicova 255, Do

174.000

Baseball mládež

145.850

Basketbal Jiskra Domažlice, z. s.

Kozinova 45, Do

293.000

Činnost mládeže

320.000

TJ Jiskra Domažlice

Fügnerova 647, Do

742.000

Činnost mládeže – oddíl kopané

736.000

Jednota Orla Domažlice

náměstí Míru 34

4.000

Cvičení dětí

Nežádáno

S. K. DoLez

Husova 31, Do

111.000

Činnost dětského oddílu

72.000

TJ Sokol Domažlice, šachový oddíl

Benešova 281, Do

69.000

Činnost

54.800

HC Domažlice, z. s.

Husova 42, Do

1.111.000

Činnost mládeže

1.111.800

Klub sportovního potápění Andros

Vodní 17, Do

19.000

Výcvik mládeže

57.600

LTC Domažlice, z. s.

Elišky Krásnohorské 378, Do

74.000

Činnost

89.600

TJ Sokol Domažlice, oddíl sportovní gymnastiky

Benešova 281, Do

198.000

Činnost

180.000

Gymnázium J. Š. Baara

Pivovarská 323, Do

70.000

Centrum volného času

70.000

SK Jiskra Domažlice – oddíl stolního tenisu

Paroubkova 535, Do

41.000

Sportovní činnost

32.000

SK Jiskra Domažlice – oddíl florbalu

Paroubkova 535, Do

234.000

Sportovní činnost dětí a mládeže

164.000

SK Jiskra Domažlice – oddíl krasobruslení

Paroubkova 535, Do

210.000

Činnost dětí a mládeže

180.000

SK Jiskra Domažlice – oddíl plaveckých sportů

Paroubkova 535, Do

582.000

Příprava dětí a mládeže

596.000

SK Jiskra Domažlice – oddíl karate

Paroubkova 535, Do

133.000

Činnost

108.000

Celkem

 

4.500.000

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                         Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

224 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Kristina Kazimourová

Husova 31, Do

50.000

Cvičení dětí od 3 měsíců do 3 let

40.000

Ivana Kozinová

Chrastavice 115

107.000

Dětský a juniorský aerobic

37.600

                                                                                           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

225 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

AC Domažlice

Palackého 215, Do

80.000

1. liga mužů

50.000

Volejbal Domažlice, z.s.

E. Krásnohorské 39,Do

120.000

2. liga mužů

110.000

Wolfs Domažlice, o. s.

Kovařovicova 255, Do

329.000

Baseball - CML

365.000

Basketbal Jiskra Domažlice, z. s.

Kozinova 45, Do

164.000

A tým mužů ve 2. lize a v Českém poháru

163.000

TJ Jiskra Domažlice

Fügnerova 647, Do

1.137.000

A mužstvo dospělých kopaná

1.245.000

SK Jiskra Domažlice – oddíl florbalu

Paroubkova 535, Do

170.000

Sportovní činnost A mužstva

68.000

Celkem

 

2.000.000

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                         Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

226 - schvaluje tato rozpočtová opatření:

org. 0114   § 3429   pol. 5229 – 36.000,- Kč (grant „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové
činnosti“)

org. 0114   § 3392   pol. 5229 + 36.000,- Kč (grant „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové
činnosti“)

org. 0114   § 3429   pol. 5229 – 12.000,- Kč (grant „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové
činnosti“)

org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 12.000,- Kč (grant „Reprezentace města“)

Termín splnění: 31. 5. 2015                                            Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

227 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Pionýr,z.s.-PS Čtyřlístek

Mánesova 697, Do

25.000

Činnost

Nežádáno

MCT CZ

Nový Spálenec 25

12.000

Zájmové aktivity pro post. děti

Nežádáno

SDH Domažlice

Břetislavova 243, Do

6.000

Obnova soutěžního materiálu

5.000

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

Pelnářova 302, Do

9.000

Oslava mezinárodního dne Země

Nežádáno

Celkem

 

52.000

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                       Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

228 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Fandíme rodině, z. s.

náměstí Míru 136, Do

8.000

Poznáváme poutní místa

Nežádáno

Pionýr, z. s. - PS Mír Domažlice

Komenského 17, Do

45.000

Výpravy za poznáním

Nežádáno

                                                                                          Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

229 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

SDH Domažlice

Břetislavova 243, Do

9.000

Činnost

8.000

Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s.

Máchova 131, Do

80.000

Provoz sboru

70.560

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

Pelnářova 302, Do

35.000

Činnost „Chodské žije“

Nežádáno

SOU Domažlice

Prokopa Velikého 640, Do

30.000

Činnost TS Avanti

Nežádáno

Revma Liga v ČR, klub v Domažlicích

Benešova 12, Do

1.500

Rehabilitační aktivity

Nežádáno

Okresní klub Svazu PTP ČR

Klenčí p/Čerchovem 290

4.500

Činnost

4.000

Český svaz chovatelů Domažlice, základní organizace

Vrchlického 122,Do

27.000

Činnost

25.960

TJ Sokol Domažlice,klub seniorů

Benešova 281, Do

7.000

Činnost

16.000

TJ Sokol Domažlice, TS Hanka

Benešova 281, Do

19.000

Činnost

16.000

Městská rada seniorů Domažlice

Baldovská 638, Do

20.000

Činnost

14.400

Městská rada seniorů Domažlice

Baldovská 638, Do

3.000

Sportovní aktivity

Nežádáno

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

Baldovská 638, Do

4.000

Činnost

2.400

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

Baldovská 638, Do

10.000

Činnost spolku Beseda

9.600

Klub českých turistů

Mánesova 512, Do

36.000

4 turistické akce

17.840

Celkem

 

286.000

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                         Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

230 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Jiří Kelíšek

Dvořákova 437, Do

40.000

Podpora umělecké produkce

18.000

                                                                                          Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

231- schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Americká 7, Plzeň

100.000

Činnost Klubu Fontána

100.000

Asociace rodičů a přátel ZDP dětí v ČR

Na Milotově 310, Do

20.000

Sociálně aktivizační služby

29.000

MCT CZ

Nový Spálenec 25

50.000

Raná péče

57.500

Člověk v tísni, o. p. s.

Šafaříkova 635, Praha

80.000

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nežádáno

Celkem

 

250.000

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

232 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Dítě, rodič, prarodič, z. s.

Železniční 119/7, Plzeň

218.628

Pomoc ohroženým dětem

Nežádáno

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5

Vlachova 1502/20, Praha

5.000

Raná péče pro rodiny z Domažlicka

Nežádáno

                                                                                              Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

233 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0112   § 4349   pol. 5229 – 19.500,- Kč (grant „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“)

org. 0114   § 3319   pol. 5229 + 19.500,- Kč (grant „Reprezentace města“)

Termín splnění: 31. 5. 2015                                             Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

234 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

STOP PPP, o. s.

Komenského 4, Do

10.000

Když je třeba prevence

12.300

SONS OO Domažlice

Kozinova 236, Do

8.500

Činnost

Neschváleno

Český červený kříž, obl. spolek

Fügnerova 647, Do

54.000

Činnost

54.400

Svaz tělesně postižených MO Domažlice

Msgre B. Staška 265, Do

9.000

Činnost

11.600

Centrum pro zdravotně postižené

Msgre B. Staška 265, Do

30.500

Činnost

24.250

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní organizace

Msgre B. Staška 265, Do

11.250

Odstraňování diskriminace ze života ZDP

22.200

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Do

Jindřichova 214, Do

4.900

Činnost

5.600

Network East-West

U Nemocnice 148, Do

62.500

Centrum Jana

62.500

Poradenské centrum SNN v ČR

Jindřichova 214, Do

19.100

Odborné sociální poradenství

33.000

Svaz postižených civil. chorobami v ČR, o. s., základní organizace Domažlice

Msgre B. Staška 265, Do

8.250

Činnost

11.200

Dia – Územní diabetická organizace 401

Příkopy 38, Hostouň

6.500

Činnost

5.750

Domácí péče Domažlice, s. r. o.

U Nemocnice 148, Do

56.000

Zkvalitnění sociálních služeb domácí péče

24.000

Celkem

 

280.500

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                              Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

235 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle upraveného návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Domažlice

Msgre B. Staška 265, Do

33.000

Provozní náklady organizace, seniorský pobyt

Neschváleno

Tichý svět, o. p. s.

Staňkovská 378, Praha

142.052

Tichý svět – Domažlice

Nežádáno

                                                                                              Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

236 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114   § 3421   pol. 5229 – 12.100,- Kč (grant „Jednorázové akce pro mládež“)

org. 0114   § 3319   pol. 5229 + 12.100,- Kč (grant „Reprezentace města“)

Termín splnění: 31. 5. 2015                                              Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

237 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Český červený kříž, obl. spolek

Fügnerova 647, Do

10.000

Soutež „Mladých zdravotníků“

9.600

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice

Zahradní 518, Do

7.700

Putování s velikonočním zajíčkem

5.600

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Dom.

Zahadní 518, Do

6.600

Vánočník VII.

4.640

SK Sněhaři Domažlice, o. s.

Klášterského 193, Do

7.000

38. ročník memoriálu M. Mauera

5.600

SK Sněhaři Domažlice, o.s.

Klášterského 193, Do

0

94. ročník Chodské třicítky – nekonalo se

Neschváleno

SK Sněhaři Domažlice, o. s.

Klášterského 193, Do

15.500

Lyžařské běžecké kritérium

Neschváleno

Sídliště Šumava, o. s.

Čerchovská 488, Do

2.200

Pálení čarodejnic

1.600

Sídliště Šumava, o. s.

Čerchovská 488, Do

10.500

Rozloučení s prázdninami

1.200

Klub českých turistů, odbor Domažlice

Mánesova 512, Do

2.700

Toulky zlatem podzimu

1.200

Klub českých turistů, odbor Domažlice

Mánesova 512, Do

2.700

Májová vycházka rodičů s dětmi

1.200

Pionýr, z.s., - Pionýrská skupina Mír Domažlice

Komenského 17, Do

4.000

Čertoviny

3.200

Pionýr, z. s., - Pionýrská skupina Mír Domažlice

Komeského 17, Do

4.000

Slavnost světel

3.200

Pionýr, z. s., - Pionýrská skupina Mír Domažlice

Komeského 17, Do

5.000

Pionýrská pětadvacítka

Nežádáno

Pionýr, z. s., - Pionýrská skupina Mír Domažlice

Komenského 17,Do

10.000

Maškarní karneval

9.600

Celkem

 

87.900

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

238 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Erbenova 184, Do

7.000

Soutěž v psaní na klávesnici

Neschváleno

Fandíme rodině, z. s.

nám. Míru 136, Do

29.300

Workshop pro děti na Perninku

Nežádáno

Pionýr, z. s., - Pionýrská skupna Safír Kdyně

Mlýnská ulice 755, Kdyně

10.000

Slet čarodějnic

Nežádáno

                                                                                            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

239 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle upraveného návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

SDH Domažlice

Břetislavova 243, Do

10.000

Festival přípravek Břehy

15.100

Volejbal Domažlice, z.s.

Elišky Krásnohorské 39, Do

16.500

Turnaj Budel

16.500

Wolfs Domažlice, o. s.

Kovařovicova 255, Do

13.500

Turnaj Attnang

13.200

SK Sněhaři Domažlice, o. s.

Kláštěrského 193, Do

10.000

15. ročník Capartice – Gibacht

Neschváleno

Tomáš Plojhar

Kosmonautů 159, Do

4.250

Tomáš Plojhar – Triatlon 2015

Nežádáno

Celkem

 

54.250

 

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                            Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

240 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Mgr. Ludmila Peterková

Stochovská 685, Praha

40.000

9. klarinetové kurzy

Nežádáno

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

Baldovská 638, Do

11.000

10. setkání partnerských měst

2.400

                                                                                                Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

241- schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Fandíme rodině, z. s.

náměstí Míru 136, Do

8.580

Vánoční scénka 24. 12. 2015

Nežádáno

Pavlína Schröpferová

Kozinova 97, Do

12.450

Mikuláš v kočáře

Nežádáno

Motorsportklub AMK Domažlice

Havlíčkova 508, Do

20.500

Pohár o Chodský Čakan v rallycrossu

Nežádáno

Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s.

Máchova 131, Do

88.140

J. J. Ryba – Stabat Mater

205.000

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

Vrchlického 656, Do

92.400

Hvězdné házení, 6. ročník memoriálu J. Mazance

70.000

V + K, o. s.

Polní 499, Štěnovice

46.020

Rockové kurzy a letní umělecká dílna

Nežádáno

Velosport Domažlice, o. s.

Luženická 674, Do

21.600

Velká cena Domažlic MTB

20.000

Velosport Domažlice, o. s.

Luženická 674, Do

16.800

Cyklistický závod horských kol „MTB Čerchov“, 8. ročník

Nežádáno

LTC Domažlice, z. s.

Elišky Krásnohorské 378, Do

35.100

57. ročník Přeboru Chodska

25.000

AC Domažlice

Palackého 215, Do

97.500

Atletický mítink Chodská 1500

64.000

Judo-club Domažlice

Maškova 318, Do

7.410

Návštěva z Ludres

4.750

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

Pelnářova 302, Do

52.800

Domažlický Kulturovar

50.000

Celkem

 

499.300

 

 

Termín splnění: 31. 10. 2015                                                Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

242 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Schválená částka r. 2014 (v Kč)

Westmusic s. r. o.

Pražská 114, Plzeň

80.000

Chodrockfest 2015

40.000

Václav Sika

Markova 567, Kdyně

65.000

Kniha memoárů V. Siky

Nežádáno

Mgr. Jana Pavlíková

Janáčkova 481,DO

35.000

Vydání knihy pro děti

Neschváleno

Muzeum Chodska v Domažlicích

Chodské náměstí 96, Do

640.000

Expozice muzea J. Jindřicha

Nežádáno

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

Baldovská 638, Do

7.000

5. výročí otevření Domova pro seniory

Nežádáno

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

Pelnářova 302, Do

55.000

140. výročí narození L. Klímy

Nežádáno

                                                                                                 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

243 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246   § 2219   pol. 6121 +1.933.875 Kč (Zkapacitnění toku Zubřina most M - 09, Domažlice - u silnice
                                                                              do Bořic)

org. 0264   § 6409   pol. 6901 -1.933.875 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2015                                                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

244 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 29. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2015 0:00
Autor: Miroslava Bauzová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)