Menu
Město Domažlice
Domažlice

11. ZASEDÁNÍ ZE DNE 23.09.2015

-

U S N E S E N Í

 

11. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 23.09.2015

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

573 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Ivo Kadlece, MUDr. Michala Havlovice

 

574 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, MUDr. Pavel Zeman, Zdeněk Procházka

 

575 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

576 - schvaluje předložený program zasedání s vypuštěním bodu č. 10

 

577 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, Ing. Vítězslav Brody, MUDr. Ivo Kadlec

 

578 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

579 - bere na vědomí zprávu z 25. - 29. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

580 - a) bere na vědomí zápis z 5. schůze finančního výboru ze dne 16.09.2015

b) bere na vědomí zápis ze 7. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 9.9.2015

 

581 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2170/9, k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 408 Kč/m2, a to v souladu s ujednáními článku IV. kupní smlouvy uzavřené s touto společností dne 19. 10. 2006 s výhradou ustanovení čl. IV. odst. 4 a odst. 5 této kupní smlouvy

 

582 - schvaluje koupi části pozemku p. č. 435/2, k. ú. Domažlice, oddělenou geometrickým plánem č. 4097-1151/2015 a označenou novým parcelním číslem 435/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 22 m2 za cenu 5.280 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy  dle předloženého návrhu

 

583 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2253, k. ú. Domažlice za cenu 13.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

584 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2246/1, k. ú. Domažlic za cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

585 - schvaluje koupi pozemků p. č. 3300/13, 3319/13, 3321/2 a 3322/2, vše v k. ú. Domažlice za cenu 167.010 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

586 - schvaluje koupi pozemků p. č. 3302/2, p. č. 3310, p. č. 3311, p. č. 3312 a p. č. 3314/1, vše v k. ú. Domažlice za cenu 453.290,00 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

587 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku: zbořeniště, o výměře 193 m2, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem zástavby dle platného územního plánu města Domažlice

 

588 - souhlasí s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 13584324 z titulu úvěru bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Hypoteční banky, a. s. k právu stavby zřízenému k pozemku p. č. 2446/40, k. ú. Domažlice; tento souhlas je zároveň souhlasem dle článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 8. 9. 2015 ve kterém si město Domažlice ve smyslu § 1252 občanského zákoníku vyhradilo souhlas k zatížení práva stavby

 

589 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2498/14791 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlic za cenu ve výši 22.394 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

590 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2496/14791 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlic za cenu ve výši 22.376 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

591- schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3319/24330 na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlic za cenu ve výši 13.914 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

592 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

593 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1633/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1,k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.649 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

594 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3194/71890 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.292 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

595 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 577/11060 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.387 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

596 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

597 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

598 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1597/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.291 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

599 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 9175/36897 na pozemku p. č. st. 2328, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 32.078 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

600 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 341/7944 na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.259 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

601 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.211 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

602 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4399/125098 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.081 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

603 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7034/80639 na pozemku p. č. st. 2924, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.509 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

604 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2846/22855 na pozemku p. č. st. 3355,k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.288 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

605 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4342/34929 na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.334 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

606 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 337/12836 na pozemcích p. č. st. 3261 ast. 3262, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.482 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

607 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12452/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.818 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

608 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2475/14603 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.677 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

609 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 781/6076 na pozemku p. č. st. 1955, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.957 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

610 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

611- schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1597/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1,k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.503 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

612 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

613 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/143816 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.636 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

614 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

615 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

616 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 305/7944 na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.598 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

617 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3461/59471 na pozemku p. č. st. 2565,k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.485 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

618 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4544/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.599 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

619 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 698/12059 na pozemku p. č. st. 2576,k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.370 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

620 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/369163 na pozemcích p. č. st.2583, st. 2584 a st. 2585, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.042 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

621 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6071/229596 na pozemcích p. č. st.2586 a st. 2587, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.568 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

622 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3263/114798 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, k. ú. Domažlic za cenu ve výši 8.135 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

623 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3537/121412 na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.515 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

624 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3527/121412 na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.480 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

625 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 888/30353 na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.568 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

626 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2108/62549 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.745 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

627 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2136/12845 na pozemku p. č. st. 2937, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 19.556 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

628 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4342/34929 na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.334 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

629 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1011/38513 na pozemcích p. č. st. 3259a st. 3260, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.450 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

630 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1011/38513 na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.450 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

631 - ruší usnesení č. 395 ze dne 17. 6. 2015

 

632 - ruší usnesení č. 399 z 17.6. 2015 a usnesení č. 459 z 26.08.2015

 

633 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 304/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 , se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

 

634 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 401/2015 ve výši 130.000 Kč dle předloženého návrhu

 

635 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 402/2015 ve výši 170.000 Kč  dle předloženého návrhu

 

636 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 403/2015 ve výši 100.000 Kč dle předloženého návrhu

 

637 - zmocňuje JUDr. Zdeňka Nováka, místostarostu, zastoupením Města Domažlice na všech soudních jednáních konaných v soudním řízení vedeném u OS Domažlice pod č.j. 12 C 420/2014

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 29. 9. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2015 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)