Menu
Město Domažlice
Domažlice

43. ZASEDÁNÍ ZE DNE 24.09.2014

-

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Domažlice:


1449 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, JUDr. Milana Mrázka

1450 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Václav Kozina, MUDr. Pavel Zeman

1451 - bere na vědomí zprávu mandátové a volební komise

1452 - a) schvaluje doplnění bodu 22) o rozpočtové opatření - veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce „Domažlice, Palackého č. p. 224 Zateplení objektu mateřské školy“
b) schvaluje doplnění programu jednání o bod 29) Přijetí dotace Výzva 22 IOP – akce
„Město Domažlice – služby uživatelům“
c) schvaluje upravený program jednání

1453 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Pangrác, MUDr. Radmila Růžičková Pflugová, Ing. Věstislav Křenek
1454 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

1455 - bere na vědomí zprávu z 110 - 111. rady města

1456 - a) bere na vědomí zápis z 27. schůze finančního výboru ze dne 15.09.2014

b) bere na vědomí zápis ze 40. schůze kontrolního výboru ze dne 16.09.2014

c) bere na vědomí zápis z 31. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 09.09.2014

d) bere na vědomí zápis ze 36. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 10.09.2014
e) schvaluje doplnění možnosti čerpání v grantu „Podpora činnosti dospělých-kultura a
ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
f) schvaluje záměr vytvořit informační portál na webových stránkách města

1457 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 323, a pozemků p. č. 2446/47, 2446/69, vše v k.ú. Domažlice panu .... za cenu 2.472.550,00 Kč za předpokladu předložení čestného prohlášení kupujícího, ve kterém se zaváže na území města Domažlice bydlet
Termín splnění: 24. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1458 - schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4485, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č. p. 321, a pozemků p. č. 2446/49, 2446/71, vše v k. ú. Domažlice za cenu 2.471.600,00 Kč, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 11. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1459 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 3487/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, jehož součástí je veřejná studna (vedená v evidenci města Domažlice pod inv. č. 97006)
Termín splnění: 06.10.2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1460 - a) schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2548/1, 4956/4, vše v k. ú. Domažlice, za cenu 240,00 Kč/m2, tedy 789.000,00 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy  dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 789.000,00 Kč (výkupy pozemků - dopravní hřiště)
org. 0509 § 2321 pol. 6121 - 789.000,00 Kč (kanalizační řady Máchova, Hradská)
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1461 - schvaluje směnu pozemku p. č. 5072/7 v k. ú. Domažlice za část pozemkové parcely č. 4254/1, označenou dle geometrického plánu č. 3958-1075/2014 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759 nově jako pozemek p. č. 4254/3, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 12. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1462 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 4824/1 nově označenou dle geometrického plánu č. 3873-163/2013 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. jako pozemek p. č. 4824/11 za pozemky p. č. 532/9, 532/11, 5602/3 a část pozemku p. č. 5602/2 nově označenou dle téhož geometrického plánu jako pozemky p. č. 5602/4, 5602/5 a 5602/6, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy se společností TREI Real Estate Czech Republic s. r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha, IČ 25708261 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1463 - schvaluje přijetí daru - vodovodního řadu v délce 113 m (57 m litina JS 100 mm, 56 m PE DN 90mm) (uloženého v pozemcích p. č. 4458/2, 4841/7, 4841/9, vše v k. ú. Domažlice) a uzavření darovací smlouvy se společností Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 30541, IČ 27961958, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.10. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1464 - schvaluje podání žádosti organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 o převod části pozemků p. č. 715, 528/1, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic a část pozemku p. č. 148 v k. ú. Babylon, které jsou užívány jako cyklistická stezka a vymezeny jako veřejně prospěšná stavba cyklistická stezka Praha - Plzeň - Regensburg, do vlastnictví města
Termín splnění: 30. 10. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1465 – bere na vědomí informaci o průběhu dražby, jejímž předmětem byla koupě nemovitostí - pozemku p. č. st. 3635, jehož součástí je budova č. p. 224, pozemku p. č. 599/24, pozemku p. č. 599/30 a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. st. 4019, vše v k. ú. Domažlice,
Termín splnění: 24. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1466 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 4.000.000,00 Kč (nájem od DML spol. s r. o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 4.000.000,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1467 - a) schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi městem Domažlice a JUDr. Stanislavem Keršnerem - správcem konkurzní podstaty Stavebního podniku Klatovy, a. s. dle předlož eného návrhu
b) uděluje Mgr. Tomáši Kaplanovi, advokátu advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl, se sídlem Římská 104/14, Praha 2, PSČ 120 00, plnou moc k podpisu dohody o narovnání mezi městem Domažlice a JUDr. Stanislavem Keršnerem - správcem konkurzní podstaty Staveb ního podniku Klatovy, a. s.
Termín splnění: 30.11. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1468 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0457 § 3319 pol. 6121 +1.970.404,00 Kč (Rekonstrukce MKS - bezbariérový přístup)
org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 341.971,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0457 pol. 4216 +1.139.903,00 Kč (dotace ministerstva kultury)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 488.530,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1469 – a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.652.893,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 347.107,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 2.000.000,00 Kč (oprava fasády ZŠ Komenského-realizace)
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0519 § 3745 pol. 5171 +637.307,00 Kč (park na Dolejším předměstí SO 01 - rekonstrukce zeleně)
org. 0519 pol. 4113 +494.589,00 Kč (dotace SFŽP Park na Dolejším předměstí SO 01)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -142.718,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30.09.2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 -1.025.783,-- (výkup pozemků a budovy čp.224-dražba)
org. 0507 § pol. 4213 +1.027.000,-- (dotace SFŽP)
org. 0507 § 3111 pol. 6121 +2.052.783,-- (zateplení MŠ Palackého - realizace)
Termín splnění: 30.09.2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1470 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13011 + 701.880,98 Kč (doplatek dotace MPSV soc.-práv. ochrana dětí 2013)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 701.880,98 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1471 - schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, IČ 73733113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 3. 10. 2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1472 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4333 pol. 5221 + 200.000,- Kč (DCHP – sociální služby 2014)
Termín splnění: 31. 10. 2014
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1473 - schvaluje nové znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory městem Domažlice
Termín splnění: 24.9.2014
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1474 - a) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
b) vyhlašuje grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
c) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“dle předloženého návrhu
d) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
e) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
f) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
g) vyhlašuje grant „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
h) vyhlašuje grant „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu
ch) vyhlašuje grant „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu
i) vyhlašuje grant „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu
j) schvaluje termín pro vyhlášení grantů pro rok 2015: 25.9.2014 a termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 19.12.2014
k) schvaluje vyhlášení 2. kola grantu Reprezentace města: 30.3.2015 a termín uzávěrky příjmu grantových projektů 10.4.2015
l) schvaluje vyhlášení 3. kola grantu Reprezentace města: 9.11.2015 a termín uzávěrky příjmu grantových projektů 20.11.2015
Termín splnění: 25.9.2014
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1475 - a) schvaluje přijetí účelové finanční dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014“
Termín splnění: 24. 9. 2014
Odpovědná osoba: Pavle, OICT a GIS
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0471 pol. 4222 + 600.000,- Kč (dotace PK – Metropolitní síť)
org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 800.000,- Kč (realizace – Metropolitní síť)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 200.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Pavle, OICT a GIS

1476 - schvaluje přijetí dotace z Integrovaného operačního programu v rámci akce „Město Domažlice – služby uživatelům“ ve výši 4.843.953,00 Kč
Termín splnění: 24.09.2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.
Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 23. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2014 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)