Obsah

42. ZASEDÁNÍ ZE DNE 27.08.2014

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í
Zastupitelstvo města Domažlice:
 


1406 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Václava Hrušku, Jaroslava Bauera

1407 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Věstislav Křenek, Jan Pangrác, MUDr. Radmila Pflugová Růžičková

1408 - bere na vědomí zprávu mandátové a volební komise

1409 - schvaluje předložený program jednání

1410 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, MUDr. Pavel Zeman, Roman Kalous

1411 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

1412 - bere na vědomí zprávu z 105. - 109. rady města, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

1413 - a) bere na vědomí zápis z 26. schůze finančního výboru ze dne 18.08.2014

b) bere na vědomí zápis z 39. schůze kontrolního výboru ze dne 19.08.2014

c) bere na vědomí zápisy z 30. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 10.06.2014

d) bere na vědomí zápis ze 35. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 19.06.2014

1414 - schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1415 - neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 646/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1416 - schvaluje koupi pozemku p. č. 4987/6 v k. ú. Domažlice za cenu 6.060,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1417 - schvaluje koupi pozemků p. č. 72/1 a 72/2, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice a zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 70 a 71, oba v k. ú. Havlovice u Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1418 - schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 285/2014 - SML s organizací Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, jejíž předmětem je zřízení práva služebnosti spočívající v umístění, provozování a běžné údržbě lávky vybudované v rámci stavby „Lávka přes Zubřinu – Domažlice“ k části pozemku p. č. 5154/2, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 11. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1419 - neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 128/40, k.ú. Babylon
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1420 - schvaluje prodej pozemků p.č. 3800/127 a p. č. 3800/130, oba v k. ú. Domažlice družstvu KOVOBEL, v. d., Cihlářská 503, Domažlice, IČ 00028894, za cenu 240,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1421 - schvaluje koupi části pozemku p. č. 5792 označenou dle geometrického plánu č. 3934- 132/2013 vyhotoveného Ing. Petrem Lahodou novým parcelním číslem 5792/2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 4.800,- Kč dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1422 - schvaluje koupi pozemků p. č. 2501/4, 2501/10, 2514/1, 2514/5, 2514/6, 251 4/12, 2501/11, 4946/3 a části pozemků p. č. 2526/16, 2526/21, 2526/20, vymezené situačním plánem, vše v k. ú. Domažlice o celkové výměře 3007 m2 za cenu 208.018,- Kč celkem, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny předloženou smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31.10. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1423 - a) schvaluje záměr prodat pozemky p. č. st. 2226/1, st. 2227/1, st. 2228/1, st. 2229/1, st. 2230/1, st. 2231/1, st. 2232/1, st. 2233/1, st. 2234/1, st. 2235/1, st. 2236/1, st. 2237/1, st. 2238/1, st. 2239/1, st. 2240/1, st. 2241/1, st. 2242/1, st. 2243/1, st. 2244/1, st. 2245/1, st. 2246/1, st. 2247/1, st. 2248/1, st. 2249/1, st. 2250/1, st. 2251/1, st. 2252/1, st. 2253, st. 2254,
st. 2255/1, vše v k. ú. Domažlice; součástí těchto pozemků nejsou stavby garáží, které se na těchto pozemcích nachází, neboť tyto stavby garáží jsou samostatnými nemovitými věcmi (§3055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
b) schvaluje výši kupní ceny za prodej pozemků nacházejících se pod stavbami garáží v lokalitě sídliště Kosmonautů v Domažlicích - Hořejší Předměstí ve výši 600,- Kč/m2
Termín splnění: 27. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1424 - schvaluje záměr bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 3504/2 a 3504/13, obě v k. ú. Domažlice z vlastnictví soukromé osoby do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 27. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1425 - neschvaluje uzavření dohody o narovnání ve věci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ se společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, IČ45356815 dle předloženého návrhu
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1426 – a) bere na vědomí nabídky společnosti S T A V E B N Í   M O N T Á Ž E spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, IČ 45356815 ze dne 4. 6. 2014 na odkoupení nemovitých věcí dle zveřejněných záměrů dispozice s nemovitým majetkem města Domažlice č. 24/2014 a 26/2014, pozemků - pozemku p. č. st. 4485, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 321, pozemků p. č. 2446/49, 2446/71; pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 323, pozemků p. č. 2446/47, 2446/69; pozemků p. č. 2446/58, 2446/57, 2446/56, vše v k. ú. Domažlice
b) odmítá nabídky společnosti S T A V E B N Í   M O N T Á Ž E spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, IČ 45356815 ze dne 4. 6. 2014, na odkoupení nemovitých věcí dle zveřejněných záměrů dispozice s nemovitým majetkem města Domažlice č. 24/2014 a 26/2014, pozemků - pozemku p. č. st. 4485, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 321, pozemků p. č. 2446/49, 2446/71; pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 323, pozemků p. č. 2446/47, 2446/69; pozemků p. č. 2446/58, 2446/57, 2446/56, vše v k. ú. Domažlice, neboť jsou v rozporu se zveřejněnými záměry dispozice s nemovitým majetkem města Domažlice č. 24/2014 a 26/2014 a rozhodnutí o přijetí nabídek by bylo v rozporu se zásadami péče řádného hospodáře
Termín splnění: 27. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1427 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4485, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 321, pozemků p. č. 2446/49, 2446/71, vše v k. ú. Domažlice za cenu 2.471.600,- Kč
Termín splnění: 27. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1428 - a) mění a doplňuje usnesení č. 1288 ze dne 30. 4. 2014 takto:
„schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4486 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 320, a pozemku p. č. 2446/50 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/72 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí za cenu 2.471.600,- Kč“
Termín splnění: 27. 8.2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemku č. st. 4486, jehož součástí je budova č.p. 320, a pozemků č. 2446/50 a č. 2446/72, vše v k. ú. Domažlice za cenu 2.471.600,- Kč dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1429 - schvaluje koupi částí pozemků p. č. 2466/5 a 4948/31 označených dle geometrického plánu č. zak. 3950-1053/2014 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., kancelář Domažlice novými parcelními čísly 2466/19 a 4948/47, vše v k. ú. Domažlice za cenu 200.000,- Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1430 - a) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č.p. 318 (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek p. č. 2446/52 dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4483, jehož součástí je budova č.p. 323 (řadový rodinný dům B 1.16 – řadový dům 4.8), a pozemky p. č. 2446/47 a č. 2446/69; dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č.p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek p. č. 2446/45 dle předloženého návrhu
d) schvaluje záměr prodat nemovité věci - jednotky nacházející se v bytovém domě tvořícím součást pozemku p. č. st. 4480, když k užívání společně s tímto pozemkem je určen také pozemek p. č. 2446/24, oba v katastrálním území Domažlice; jedná se o jednotku č. 310/4 zahrnující byt jako prostorově oddělenou část bytového domu, jehož součástí jsou sklepy, příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku p. č. 2446/24, a o spoluvlastnický podíl ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 zahrnující nebytové prostory garáže jako prostorově oddělené části bytového domu, jehož součástí jsou příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku p. č. 2446/24, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky p. č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu
Termín splnění: 10. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1431 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19. 9. 2012 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 26. 2. 2013 dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1432 - a) schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2272/8, 2272/29 a 2272/30, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Domažlice podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
b) schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1007991430 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 01312774, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1433 - volí do návrhové komise namísto Mgr. Karla Štípka pana Josefa Kříže

1434 - a) schvaluje účast města Domažlice v elektronické aukci na prodej nemovitostí - pozemku p.č.st. 3635, jehož součástí je budova č.p. 224, pozemku p.č. 599/24, pozemku p.č. 599/30 a budovy bez č.p./č.e. umístěné na pozemku p.č.st. 4019, vše v k. ú. Domažlice, vyhlášené společností EURODRAŽBY.CZ, a. s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice, IČ 25023217, s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města s tím, že nabídka ceny bude podána v mezích schváleného rozpočtu města
Termín splnění: 22. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 + 2.300.000,- Kč (výkup pozemků vč. budovy č.p. 224)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.300.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění:31. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1435 - a) schvaluje podání žádosti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, Odboru správy majetku, Plzeň o bezúplatný převod částí pozemku č. st. 1651 označených dle geometrického plánu č. 3843-1045/2013 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., kancelář Domažlice novými parcelními čísly 5800 a 5801, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví města
Termín splnění: 30. 9. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje podání žádosti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, Odboru správy majetku, Plzeň o bezúplatný převod pozemku č. 5372/3 v k. ú. Domažlice do vlastnictví města
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1436 – upouští od uložení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč společnosti Artes natur s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315, IČ 26366282, která představuje smluvní pokutu dle čl. II. odst. 7 Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi touto společností a městem Domažlice dne 18. 10. 2013
Termín splnění: 27. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1437 - schvaluje uzavření dohody o prominutí dluhu uzavírané mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností Artes natur s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315, IČ 26366282 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1438 - schvaluje v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění odůvodnění veřejné zakázky na dodávku „Dodávka tepla do budovy kotelny v ul. Švabinského na pozemku p.č. st. 2623 k.ú. Domažlice a do budovy kotelny v ul. Kovařovicova čp. 274 na pozemku p.č. st. 3285 k.ú. Domažlice" zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín splnění: 30. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1439 - a) souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 2.4) o poskytnutí dotace na projekt “ Vybudování jazykové učebny ZŠ Msgre B. Staška“ a s realizací tohoto projektu
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Vybudování jazykové učebny ZŠ Msgre B. Staška“ do výše nákladů 950 tis. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
c) souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 2.4) o poskytnutí dotace na projekt “Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd, praktických dovedností a informačních technologií, ZŠ Komenského 17“ a s realizací tohoto projektu
d) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd, praktických dovedností a informačních technologií, ZŠ Komenského 17“ do výše nákladů 2,6 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 31. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1440 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0516 § 3326 pol. 6121 + 1.000.000,- Kč (socha Kalichu – Baldovské návrší)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.000.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje zajištění financování zbývající části ceny díla - zhotovení kamenného Kalichu – pomníku bitvy u Domažlic ve výši nákladů 2,025 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice v roce 2015
Termín splnění: 27. 8. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1441 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13305 +2.703.000,- Kč (dotace MPSV –Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory)
org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ13305 +1.786.800,- Kč (dotace MPSV – domov pro seniory)
org. 0225 § 4351 pol. 5336 ÚZ13305 + 420.000,- Kč (dotace MPSV – pečovatelská služba)
org. 0225 § 4356 pol. 5336 ÚZ 13305 + 42.600,- Kč (dotace MPSV – denní stacionář)
org. 0222 § 4359 pol. 5336 ÚZ13305 + 453.600,- Kč (dotace MPSV – odlehčovací služby)
Termín splnění: 31.8.2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1442 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 3.000.000,- Kč (nájem od DML s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.000.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31.8.2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1443 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0513 § 2212 pol. 6121 + 3.432.125,- Kč (rekonstrukce ul. Máchova - realizace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.432.125,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 8. 2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1444 - se zavazuje použít dotaci ve výši 20.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 15.000,- Kč v souladu s Programem regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu (restaurování) pomníku MUDr. Antonína Steidla na p.č. 412/1 a další související práce
Termín splnění: 30.9.2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1445 - bere na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2014
Termín splnění: 27.8.2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1446 - mění a doplňuje usnesení č. 1200 a) z 18. 12. 2013 takto:
„schvaluje poskytování podpory města pro rok 2014 formou příspěvku na poplatek za dítě s trvalým pobytem v Domažlicích za podmínky, že alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) dítěte je evidován k trvalému pobytu v Domažlicích, takto:
- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 5.000,- Kč/měsíc
- za 1 den péče v týdnu ve výši 1.000,- Kč/měsíc
- za 2 dny péče v týdnu ve výši 2.000,- Kč/měsíc
- za 3 dny péče v týdnu ve výši 3.000,- Kč/měsíc
- za 4 dny péče v týdnu ve výši 4.000,- Kč/měsíc
s účinností od 1. 9. 2014“
Termín splnění: 27. 08. 2014
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1447 - schvaluje poskytování podpory města pro rok 2015 formou příspěvku na poplatek za dítě s trvalým pobytem v Domažlicích za podmínky, že alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) dítěte k 31.12.2014 je evidován k trvalému pobytu v Domažlicích, takto:
- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 5.000,- Kč/měsíc
- za 1 den péče v týdnu ve výši 1.000,- Kč/měsíc
- za 2 dny péče v týdnu ve výši 2.000,- Kč/měsíc
- za 3 dny péče v týdnu ve výši 3.000,- Kč/měsíc
- za 4 dny péče v týdnu ve výši 4.000,- Kč/měsíc
Termín splnění: 27. 08. 2014
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1448 - a) neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 2. kolo“ dle předloženého návrhu výborem školství, mládeže a sportu zpracovaného do tabulky v podkladových materiálech:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

Střední odborné učiliště Domažlice, Taneční skupina Avanti

Prokopa Velikého 640, Domažlice

14.000,- Kč

Mistrovství ČR v plesových formacích v Chrudimi

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice

17.000,- Kč

Republikové finále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu

TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu

Fügnerova 647, Domažlice

25.000,-Kč

Kvalifikace o postup do ligy volejbalových juniorek 2014/2015

Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKSb) schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

Střední odborné učiliště Domažlice, Taneční skupina Avanti

Prokopa Velikého 640, Domažlice

14.000,- Kč

Mistrovství ČR v plesových formacích v Chrudimi

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice

17.000,- Kč

Republikové inále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu

Termín splnění: 30. 9. 2014
Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS


c) neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu

Fügnerova 647, Domažlice

25.000,- Kč

Kvalifikace o postup do ligy volejbalových juniorek 2014/2015

Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.


 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 4. 9. 2014
Poslední aktualizace: 4. 9. 2014 00:00
Autor: