Obsah

40. zasedání ze dne 25.06.2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
Zastupitelstvo města Domažlice:


1362 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Pavla Wolfa, Ing. Jitku Heřmanovou

1363 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, Mgr. Václav Hruška

1364 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1365 - schvaluje předložený program jednání

1366 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, JUDr. Zdeněk Novák, Mgr. Jan Anderle

1367 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1368 - bere na vědomí zprávu ze 103. a 104. rady města, kterou podala Ing. Jitka Heřmanová

1369 - a) bere na vědomí zápis z 25. schůze finančního výboru ze dne 16. 6. 2014
b) bere na vědomí zápis z 38. schůze kontrolního výboru ze dne 17. 6. 2014

1370 - schvaluje prodej nemovitostí - bytové jednotky č. 534/8, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 534, 535 ve výši 427/12168, spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. st. 2602, st. 2603 ve výši 427/12168 v Domažlicích - Týnské Předměstí a uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 611.252,- Kč
Termín splnění: 30. 9. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1371 - neschvaluje účast města Domažlice ve výběrovém řízení na prodej nemovitostí - pozemku p.č.st. 767/1, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č.p. 157, vyhlášeném společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1372 - a) mění a doplňuje usnesení č. 1265 ze dne 18. 3. 2014 takto:
schvaluje koupi objektu bývalé městské vodárny - stavbu technického vybavení č. p. 586 umístěnou na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcelu č. st. 1203 a pozemkovou parcelu č. 2772/13, vše v k. ú. Domažlice za cenu 1.600.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy“
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 2310 pol. 6121 + 1.393.420,- Kč (koupě objektu bývalé městské vodárny)
org. 0252 § 2310 pol. 6130 + 206.580,- Kč (výkup pozemku - bývalá městská vodárna)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.600.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1373 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/14, k. ú. Domažlice manželům Soldánovým, Domažlice a zřídit k němu v jejich prospěch právo stavby a uzavření Smlouvy o právu stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1374 - schvaluje koupi pozemku p.č. 2835/3, k. ú. Domažlice a pozemků p.č. 707/12 a p.č. 707/13, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, a to za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1375 - schvaluje koupi pozemku p.č. 2835/1, k.ú. Domažlice, a to za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1376 - schvaluje uzavření dohody o změně vedlejšího ujednání směnné smlouvy uzavřené dne 6. 6. 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1377 - souhlasí se záměrem nabytí nově vybudované kanalizační stoky DN 250 v předpokládané délce 199,92 bm z vlastnictví společnosti KARPEM a. s., nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342 do vlastnictví města, a to bezplatně za podmínek uvedených ve stanovisku společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s. jakožto provozovatele kanalizačního a vodovodního systému města
Termín splnění: 25. 6. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1378 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku p. č. st. 1204/3, k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 31. 7. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1379 - schvaluje nabytí pozemků p.č. 5307/1, 5307/3 a 5307/5, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, IČ 6979711 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1380 - schvaluje nabytí pozemku č.st. 1541, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - objekt občanské vybavenosti, do vlastnictví města Domažlice, a to darováním od Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice o. s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1381 - bere na vědomí informaci o vlastnictví stavby Kaple Nejsvětější Trojice na Baldově městem Domažlice
Termín splnění 25. 6. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1382 - zmocňuje Ing. Miroslava Macha, starostu k zastupování města Domažlice jakožto obce, v jejímž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, v řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Domažlice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění
Termín splnění: 25. 6. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1383 - schvaluje v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice – stavební úprava, přístavba a nástavba“ zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín splnění: 14. 7. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1384 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.805.203,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 +1.805.203,- Kč (rekonstrukce mostů M02, M12 v Havlovicích)
Termín splnění: 30. 6. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1385 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.888.890,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 5512 pol. 6122 + 2.188.890,- Kč (nákup DA pro JSDH)
org. 0287 § 5512 pol. 3113 + 300.000,- Kč (příjem z prodeje stávající CAS)
Termín splnění: 30. 6. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1386 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2013
Termín splnění: 30. 6. 2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
b) schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2013 – zisku ve výši 62.934.795,02 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let
Termín splnění: 30. 6. 2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1387 - a) schvaluje Závěrečný účet města Domažlice za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
b) schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 6.642.877,52 Kč za rok 2013 takto: do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 6.642.877,52 Kč a daň z příjmů ve výši 1.558.380,- Kč
Termín splnění: 31.07.2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4131 + 2.138.610,- Kč (převod z hospodářské činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.138.610,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31.07.2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1388 - schvaluje závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2013 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1389 - stanovuje dle § 67 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2014 – 2018 21 členů zastupitelstva města Domažlice
Termín splnění: 25. 6. 2014           Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 3. 7. 2014
Poslední aktualizace: 3. 7. 2014 00:00
Autor: