Obsah

38. ZASEDÁNÍ ZE DNE 30.04.2014

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1276 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Vlastimila Konrádyho

 

1277 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Jan Anderle, Roman Kalous


1278 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1279 - schvaluje předložený program jednání

1280 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr.Radmila Růžičková Pflugová, Ing. Věstislav Křenek, Mgr. Václav Hruška

1281 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1282 - bere na vědomí zprávu z 97. a 98. rady města, kterou podal JUDr. Zdeněk Novák

1283 - bere na vědomí zápis z 36. schůze kontrolního výboru ze dne 22.04.2014

1284 - bere na vědomí zápisy z 28.a 29. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 25.03.2014 a 31.03.2014

1285 - bere na vědomí zápis z 30, 31, 33 a 34. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne
29.01.2014, ze dne 12.02.2014, ze dne 31.03.2014 a ze dne 08.04.2014
 

1286 - neschvaluje prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích

                                                                        Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1287 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4487 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 319, a pozemku p. č. 2446/51 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/73 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí za cenu 2.471.600,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2014                            Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1288 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4486 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 320, a pozemku p. č. 2446/50 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/72 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí  za cenu 2.471.600,- Kč

Termín splnění: 30. 6. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1289 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4484 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova rodinného domu č.p. 322, a pozemku p. č. 2446/48 (druh pozemku: orná půda), a pozemku p. č. 2446/70 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí za cenu 2.471.600,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1290 - schvaluje prodej jednotky č. 310/2 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na jednotce č. 310/6 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice za cenu 2.601.172,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrh

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1291 - schvaluje prodej jednotky č. 310/3 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice za cenu 2.628.573,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1292 - schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem prodej jednotky č. 310/5 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice za cenu 2.794.392,- Kč, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1293 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti uzavřené mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jakožto zástavním věřitelem, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1294 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 427/12174 na pozemcích p. č. st. 2611 a p. č. st. 2612, oba v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena bude činit 670,- Kč

Termín splnění: 30. 6. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1295 - schvaluje uzavření Dohody o partnerství na projekt „VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÍLY“ mezi obcí Díly a městem Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1296 - bere na vědomí prezentaci projektů Kulturní centrum – Pivovar - Domažlice a Rekonstrukce MKS a budovy radnice společností MEPRO s. r. o., Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721

Termín splnění: 30. 4. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1297 – a) ruší usnesení č. 1269 a) ze dne 26. 3. 2014
Termín splnění: 30. 4. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 1466 a části pozemku č. 369/13 (původně č. 369/1), označené dle geometrického plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly jako pozemek p. č. 369/7 a pozemek p. č. st. 416, vše v k.ú. Česká Kubice

Termín splnění: 12. 5. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1298 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 4824/1 – ostatní plocha nově označenou dle geometrického plánu č. 3873-163/2013 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. jako pozemek p. č. 4824/11 – druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města za pozemky v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti TREI Real Estate Czech Republic s. r. o., IČ 25708261

Termín splnění: 12. 5. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1299 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodu a kanalizace ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s organizacemi Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, IČ 72053119, Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 640, IČ 18230083 a Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, IČ 00073873 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1300 - a) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do Programu mobility pro všechny – 134D215 vyhlášeném Ministerstvem kultury ČR a s realizací projektu Bezbariérový přístup do MKS – I. etapa interiér
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu Bezbariérový přístup do MKS – I. etapa interiér do výše nákladů 3.664.733,05 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 30. 4. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1301 - ruší usnesení č. 1193, 1195 ze dne 18. 12. 2013, kterými byla schválena smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka a Smlouva o půjčce akcií

Termín splnění: 30. 4. 2014                            Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1302 - schvaluje smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě které vstupuje město Domažlice do tohoto svazku a pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha podpisem této smlouvy

Termín splnění: 30. 6. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1303- schvaluje stanovy Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice

Termín splnění: 30. 6. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1304 - schvaluje smlouvu o zápůjčce akcií uzavíranou mezi městem Domažlice a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění a pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha podpisem této smlouvy

Termín splnění: 30. 6. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1305 - schvaluje dohodu o změně závazku (o způsobu úhrady kupní ceny) mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1306 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 34, nám. Míru - výměna střešní krytiny Bobrovka za stejný typ, včetně výměny střešních latí, výměny klempířských prvků z pozinkovaného plechu za stejný typ  ve výši 50.000,- Kč

Termín splnění: 31.12.2014                        Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1307 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 60, nám. Míru - obnova severní fasády do náměstí Míru včetně podloubí a klempířských prvků ve výši 30.000,- Kč

Termín splnění: 31.12.2014                        Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1308 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 Draženov čp. 126, 344 01 Domažlice, na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 134, nám. Míru – výměna střešní krytiny včetně latí a klempířských prvků ve výši 170.000,- Kč

Termín splnění: 31.12.2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1309 - schvaluje záměr pořízení nového požárního vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Domažlice

Termín splnění: 31.5.2014                            Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1310 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

TJ Jiskra Do,oddíl basketbalu

Fügnerova 647, Do

27.000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

Fügnerova 647, Do

69.000

Sportovní činnost

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu

Fügnerova 647, Do

13.000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, oddíl st.tenisu

Fügnerova 647, Do

21.000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

Fügnerova 647, Do

33.000

Sportovní činnost

AC Domažlice

Palackého 215,Do

33.000

Atletika dospělých

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

Fügnerova 647, Do

88.000

Sportovní činnost „B“ mužstva

TJ Havlovice

Havlovice 123

2.000

Sportovní činnost oddílu

Wolfs Domažlice

Kovařovicova 255, Do

93.000

Baseball - dospělí

Judo-club Domažlice

Maškova 318, Do

16.000

Zabezpečení soutěží juda

Mílaři Domažlice

Vrchlického 656, Do

25.000

Sportovní příprava,soutěže

TJ Sokol Do, oddíl šachy

Benešova 281, Do

17.000

Sportovní činnost

Velosport Domažlice

Luženická 674, Do

62.000

Podpora členů-závody

Celkem

 

499.000

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1311 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Motorsportklub AMK Domažlice

Havlíčkova 508, Do

100.000

Pohár o Chodský čakan 2014,

Mezinárodní mistrovství Německa

                                                                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS
1312 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 278.800,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže-sport a tělovýchova)
Org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 278.800,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1313 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

TJ Jiskra Do, oddíl aikido

Fügnerova 647, Do

8.000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

Fügnerova 647, Do

320.000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

Fügnerova 647, Do

95.000

Zajištění činnosti mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl plavání

Fügnerova 647, Do

596.000

Sportovní plavání mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl karate

Fügnerova 647, Do

108.000

Celoroční podpora činnosti a rozvoje oddílu

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu

Fügnerova 647, Do

164.000

Sportovní činnost

TJ Jiskra Do, oddíl st.tenisu

Fügnerova 647, Do

32.000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

Fügnerova 647, Do

89.600

Sportovní činnost

TJ Jiskra Do, oddíl krasobruslení

Fügnerova 647, Do

180.000

Celoroční podpora oddílu

AC Domažlice

Palackého 215, Do

143.750

Atletika dětí a mládeže

Ivana Kozinová

Chr

37.600

Sportovní činnost

TJ Jiskra Do,oddíl kopané

Fügnerova 647, Do

736.000

Sportovní činnost

Klub sportovního potápění Andros

Vodní 17, Do

57.600

Plavecký výcvik dětí a mládeže

GJŠB

Pivovarská 323, Do

70.000

Centrum volného času

TJ Havlovice

Havlovice 123

21.600

Sportovní činnost

HC Domažlice, oddíl mládeže

Husova 42, Do

1.111.800

Lední hokej mládeže

Wolfs Domažlice

Kovařovicova 255, Do

145.850

Baseball - mládež

S.K.DoLez

Husova 31, Do

72.000

Možnosti častějších tréninků

Kristina Kazimourová

Do

40.000

Cvičení rodičů s dětmi

Judo-club Domažlice

Maškova 318, Do

105.600

Zabezpečení sportovní přípravy

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

Vrchlického 656, Do

69.600

Sportovní činnost

TJ Sokol Do, sportovní gymnastika

Benešova 281, Do

180.000

Sportovní činnost

TJ Sokol Do, oddíl šachy

Benešova 281, Do

54.800

Podpora činnosti mládeže

Velosport Domažlice

Luženická 674, Do

40.000

Podpora mladých členů

Celkem

 

4.478.800

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1314 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Motorsport AMK Domažlice

Havlíčkova 508, Do

100.000

Pohár o Chodský čakan 2014,

Mezinárodní mistrovství Německa

                                                                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1315 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 501.000,- Kč (grant– reprezentace města v dl.mistrovských soutěžích)
Org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 501.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1316 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

Fügnerova 647, Do

163.000

A tým mužů ve 2.lize

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

Fügnerova 647, Do

110.000

2.liga mužů

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu

Fügnerova 647, Do

68.000

A tým mužů ve 3.lize

AC Domažlice

Palackého 215, Do

50.000

1.celostátní liga atletů

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

Fügnerova 647, Do

1.245.000

Sportovní činnost A mužstva

Wolfs Domažlice

Kovařovicova 255, Do

365.000

Baseball-ČML

Celkem

 

2.001.000

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1317 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Velosport Domažlice, oddíl triatlonu

Luženická 674, Do

45.000

Český pohár v triatlonu-podpora závodníků

Velosport Domažlice

Luženická 674, Do

45.000

Podpora závodníků v účasti na seriálech mistrovských závodů

                                                                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1318 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Český svaz chovatelů

Vrchlického 122, Do

25.960

Chovatelská činnost

Konfederace politických vězňů

Hluboká 107

8.000

Zájezd Jáchymov

Okr. klub Svazu PTP ČR

Klenčí p.Č.290

4.000

Organizace činnosti klubu

Sbor dobrovolných hasičů

Břetislavova 243, Do

8.000

Startovné na memoriálech,Sv.Florian-OSA

Městské centrum soc.reh.služeb

Baldovská 638, Do

9.600

Činnost spolku Beseda

Městské centrum soc.reh.služeb

Baldovská 638, Do

2.400

Činnost Seniorského tanečního klubu

Moskyto klub

Dvořákova 437, Do

18.000

Podpora regionálních hudebních skupin a divadel

Městská rada seniorů Do

Baldovská 638, Do

14.400

Celoroční činnost

TJ Sokol Do, Klub seniorů

Benešova 281, Do

16.000

Podpora činnosti

TJ Sokol Do, TS Hanka

Benešova 281, Do

16.000

Celoroční činnost TS

PS Čerchovan

Máchova 131, Do

70.560

Roční provoz PS

Klub českých turistů

Mánesova 512, Do

17.840

Turistické akce

Celkem

 

210.760

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1319 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Činnost

Sbor dobrovolných hasičů

Břetislavova 243, Do

5.000

Vybavení, soutěžní materiál

Římskokatolická farnost Domažlice

náměstí Míru 136,Do

16.000

Rozvoj a podpora dětí

Celkem

 

21.000

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1320 - schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 0112 § 4329 pol. 5229 – 60.380,- Kč (grant Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast)
org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 60.380,- Kč (grant Podpora činnosti dospělých – sociální oblast)
Termín splnění: 31. 5. 2014                     Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF
 

1321 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Název projektu

MCT CZ

P.O.BOX 21, Do

57.500

Raná péče

Diakonie ČCE-stř.Západní Čechy

Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň

100.000

Služby pro děti

Asociace rodičů a přátel zdr.postiž.dětí

Msgre B.Staška 265,Do

29.000

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

MC Benjamínek

Komenského 4, Do

11.600

Dětství bez úrazu 2014

STOP PPP, o.s.

Komenského 4, Do

19.300

VÍŠ, CO SN(M)ÍŠ

Celkem

 

217.400

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1322 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

Český červený kříž

Fügnerova 647, Do

54.400

Zajištění činnosti spolku

Poradenské centrum SNN v ČR

Jindřichova 214, Do

33.000

Sociální služby pro osoby se sluchovým postižením

Svaz postižený civilizačními chorobami

Msgre B. Staška 265, Do

11.200

Činnost organizace 2014

Svaz tělesně postiž.v ČR

Msgre B.Staška 265,Do

22.200

Činnost organizace 2014

Centrum pro zdravotně postižené

Msgre B.Staška 265,Do

24.250

Činnost Centra 2014

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Jindřichova 214, Do

5.600

Udržení a podpora činnosti organizace

Dia-územní organizace

Příkopy 38,345 25 Hostouň

5.750

Činnost organizace 2014

Network East-West

U Nemocnice 148, Do

62.500

Centrum JANA

Svaz tělesně postižených

Msgre B.Staška 265, Do

11.600

Činnost organizace 2014

Domácí péče Domažlice

U nemocnice 148, Do

24.000

Podpora počítačové gramotnosti pracovníků v sociálních sl.

Člověk v tísni,o.p.s.

Šafaříkova 635, 120 00 Praha 2

43.580

Dluhová poradna v Domažlicích

STOP PPP, o.s.

Komenského 4, Do

12.300

KDY(Ž) JE TŘEBA PREVENCE III.

Celkem

 

310.380

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1323 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč)

Činnost

Diakonie ČCE

Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň

50.000

Poradna pro občany v nesnázích

OV SPCCH Domažlice

Msgre B. Staška 265, Do

20.000

Rekondiční pobyt

Vital life, o.s.

Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6

500.000

Instalace výtahu pro postižené osoby

Tyfloservis, o.p.s.

Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

15.000

Zase můžu číst

Mateřské centrum Benjamínek

Komenského 4, Do

47.500

Darovat krev nebolí

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Kozinova 236, Do

17.600

Činnost organizace 2014

                                                                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1324 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

Český červený kříž

Fügnerova 647, Do

9.600

Okresní kolo soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“

SKP ŠPS Domažlice

Kosmonautů 165, Do

2.960

Běh Škarmanem 2014

Sídliště Šumava

Čerchovská 488, Do

5.600

Rozloučení se školním rokem i

Sídliště Šumava

Čerchovská 488, Do

1.200

Rozloučení s prázdninami

Sídliště Šumava

Čerchovská 488, Do

1.600

Pálení čarodějnic

SK Sněhaři Domažlice o.s.

Klášterského 193, Do

5.600

Memoriál Matěje Mauera

Pionýr z.s.-PS Čtyřlístek Do

Mánesova 521, Do

5.600

Den otevřených kluboven

PS Mír Domažlice

Komenského 17, Do

9.600

Dětský maškarní karneval

Pionýrská skupina Mír

Komenského 17, Do

3.200

Čertoviny

Pionýrská skupina Mír

Komenského 17, Do

3.200

Slavnost světel

Okresní organizace ČSCH Domažlice

Kostelní 90, Do

2.400

Olympiáda mladých chovatelů

Pionýr z.s.-PS Ptáčata Domažlice

Zahradní 518, Do

5.600

Dílna velikonočního zajíčka

Pionýr z.s.-PS Ptáčata Domažlice

Zahradní 518, Do

4.640

Vánočník VI.

Klub českých turistů

Mánesova 512, Do

1.200

Májová vycházka rodičů s dětmi

Klub českých turistů

Mánesova 512, Do

1.200

Toulky zlatem podzimu

Celkem

 

63.200

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1325 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

DDÚ,SVP,ZŠ a ŠJ Plzeň

Kozinova 101, Do

6.000

Víkendový pobyt zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů a drogovou prevenci

Pionýr z.s.-PS Čtyřlístek Domažlice

Mánesova 521, Do

20.000

Cesta na Xapatan

VOŠ, OA a SZŠ Do

Erbenova 184, Do

7 .000

Soutěž v psaní na klávesnici pro žáky základních škol

OS Raubíři

Husova třída 31, Do

10.000

Příměstský tábor

SK Sněhaři Domažlice o.s.

Klášterského 193, Do

15.500

Lyžařské běžecké kritérium Domažlice

SK Sněhaři Domažlice o.s.

Klášterského 193, Do

13.500

93.ročník-Chodská třicítka

Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1326 - schvaluje tato rozpočtová opatření:
a) org. 0114 § 3421 pol. 5229 – 15.250,- Kč (grant Jednorázové akce pro mládež)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 15.250,- Kč (grant Reprezentace města)
org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 22.000,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 22.000,- Kč (grant Reprezentace města - Domažlická dudácká muzika)
org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 16000,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 16.000,- Kč (grant Reprezentace města 2. a 3. kolo)
org. 0114 § 3392 pol. 5229 – 39.240,- Kč (grant Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti)
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 39.240,- Kč (grant Reprezentace města 2. a 3. kolo)
Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1327 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle kulturního výboru:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč,Výbor kult.)

Akce

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

Fügnerova 647, Do

16.500

Budel - Holandsko

Sbor dobrovolných hasičů

Břetislavova 243, Do

15.100

Festival Soptíků, Břehy a Sušice

Městské centrum sociálně rehab.sl.

Baldovská 638, Do

2.400

9.přátelské setkání seniorů partnerských měst

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

Fügnerova 647, Do

25.600

Podpora v Poháru České pošty

Wolfs Domažlice

Kovařovicova 255, Do

13.200

Mezinárodní turnaj v Rakousku

Pěvecký sbor Čerchovan

Máchova 131, Do

3.300

Koncertní vystoupení

Domažlická dudácká muzika

Mánesova 531, Do

110.000

Koncertní turné v USA

Celkem

 

186.100

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1328 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

Motorsportklub AMK Domažlice

Havlíčkova 508, Do

105.000

Pohár o Chodský čakan 2014, Mezinárodní mistrovství Německa

SK Sněhaři Domažlice o.s.

Klášterského 193, Do

10.000

15.ročník Capartice-Gibacht

Okresní org.ČSCH Domažlice o.s.

Kostelní 90, Do

35.000

Reprezentace města-chovatelská

Veteran Car Club AMK Domažlice

Havlíčkova 508, Do

25.000

Pamětní medaile-40.ročník jízdy veteránů

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1329 - schvaluje tato rozpočtová opatření:
a) org. 0114 § 3421 pol. 5229 – 21.550,- Kč (grant Jednorázové akce pro mládež)
    org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 21.550,- Kč (grant Podpora významných počinů)
b) org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 41.000,- Kč (grant Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti)
    org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 41.000,- Kč (grant Podpora významných počinů)
Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1330 – a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0114 §3399 pol. 5229 + 35.000,- Kč (grant podpora významných počinů – Hvězdné házení na Chodsku)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 35.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
            b) schvaluje navýšení částky pro atletický oddíl Mílaři o 35.000,- Kč na částku 70.000,- Kč na Hvězdné házení
Termín splnění: 31. 5. 2014                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1331 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle upraveného návrhu v částkách navržených kulturním výborem:

Žadatel

Adresa

Částka

(v Kč,

výbor kult.)

Akce

Zdeněk Procházka

Do

44.000

Město Domažlice-Historicko turistický průvodce

Zdeněk Procházka

Do

28.800

Dokumentace domažlických kostelů

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

Fügnerova 647, Do

25.000

Přebor Chodska

AC Domažlice

Palackého 215, Do

64.000

Atletický mítínk, Chodská 1500

Městské centrum soc.reh.služeb

Baldovská 638, Do

3.000

40 let od otevření objektu Břetislavova 84

Mgr.Markéta Schubertová

Plz

16.000

Letní hudební kurzy

Westmusic

Pražská 39,301 00 Plzeň

40.000

Warm-up večírek

TJ Sokol Do, TS Hanka

Benešova 281, Do

3.000

10 let činnosti TS Hanka

Pěvecký sbor Čerchovan

Máchova 131, Do

205.000

Antonín Rejcha a Antonín Dvořák Te Deum

Veteran Car Club AMK Domažlice

Havlíčkova 508, Do

24.000

Mezinárodní jízda veteránů Chodskem

Judo-club Domažlice

Maškova 318, Do

4.750

Zabezpečení návštěvy sportovců z družebního města Ludres

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

Vrchlického 656, Do

70.000

Hvězdné házení na Chodsku a 5.ročník Memoriálu Jana Mazance

Velosport Domažlice

Luženická 674, Do

20.000

Velká cena Domažlic MTB

Karel Šmirkl

Do

50.000

Domažlický Kulturovar 2014

Celkem

 

597.550

 

Termín splnění: 30. 9. 2014                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS
 

1332 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

AC Domažlice

Palackého 215, Do

50.000

Mistrovství ČR v krosu

Jana Pavlíková

Do

78.000

Pohádky z kraje pod Čerchovem

Mílaři Domažlice

Vrchlického 656, Do

46.000

Český pohár amatérů-Chodský strongman

                                                                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1333 - bere na vědomí splnění usnesení č. 1211 k) ze dne 26.02.2014
Termín splnění: 30. 4. 2014                     Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice
 

1334 - bere na vědomí informaci o průběhu členské schůze nájemního družstva GOLEM, družstvo konané dne 09.04.2014

Termín splnění: 30.04.2014                       Odpovědná osoba: Novák, zastupitel


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 7. 5. 2014
Poslední aktualizace: 7. 5. 2014 00:00
Autor: