Obsah

36. ZASEDÁNÍ ZE DNE 26.02.2014 a 05.03.2014

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1204 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Mgr. Jana Anderleho

1205 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: JUDr. Milan Mrázek, Jan Látka, Vlastimil Konrády

1206 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1207 - schvaluje předložený program jednání

1208 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Jaroslav Bauer, Ing. Jitka Heřmanová

1209 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1210 - bere na vědomí zprávu z 89.- 94. rady města, kterou podala Ing. Jitka Heřmanová

1211 – a) bere na vědomí zápis z 22. schůze finančního výboru ze dne 10.02.2014
b) doporučuje místopředsedovi Nájemního družstva Golem svolat členskou schůzi NDG za účelem volby předsedy družstva a schválení nových stanov družstva do konce dubna 2014
Termín splnění: 30.04. 2014
c) bere na vědomí zápis z 33. schůze kontrolního výboru ze dne 21.01.2014
d) bere na vědomí zápis z 34. schůze kontrolního výboru ze dne 11.02.2014
e) bere na vědomí zápis o provedené kontrole k prověření oprávněnosti požadavků Nájemního družstva GOLEM (dále NDG)
f) doporučuje místopředsedovi NDG dodatečně zveřejnit ve Sbírce listin Obchodního rejstříku Neauditované Účetní závěrky za roky 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, v souladu s § 40, zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění do 31.12.2013
Termín splnění: 30.06. 2014
g) doporučuje místopředsedovi NDG na členské schůzi NDG konané v termínu do 30.4. 2014 dodatečně schválit účetní závěrky za rok 2007, 2010, 2012 v souladu s § 239, odst. 4, písm. c), zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění do 31.12.2013
Termín splnění: 31. 5. 2014
h) ukládá schválenému zástupci Města Domažlice pro účast na členských schůzích NDG informovat ZM zasedáních ZM, vždy po konaných členských schůzích NDG, podat informaci zastupitelům o obsahové náplni a průběhu těchto schůzí“
Termín splnění: průběžně a trvale
ch) doporučuje místopředsedovi NDG uplatňovat ze stanov NDG čl. 22/2/m o plnění působnosti členské schůze jako kontrolní komise a výsledky této kontrolní působnosti vždy zahrnout do každého Zápisu z členské schůze jako samostatný bod, tento úkol uplatnit i v aktualizované verzi stanov NDG ve smyslu § 726, odst. 2, zákona č 90/2012 Sb., zákon o obchod. korporacích
Termín splnění: průběžně a trvale
i) neukládá tajemnici MěÚ zjistit odpovědnost za porušení vnitřních předpisů MěÚ týkající se nekontrolovatelného pohybu dokumentů a jejich následnou ztrátu, včetně sdělení o vyvození postihů a dalších opatření; jedná se o ztrátu stavebního deníku k výstavbě 38 bytových jednotek a předávacího protokolu ze dne 8. 9. 2005, včetně příloh k 38 bytovým j ednotkám mezi zhotovitelem a objednatelem, kterým bylo Město Domažlice
j) neukládá Radě města Domažlice předložit zastupitelstvu města návrh na narovnání vztahů s NDG s ohledem na potvrzené a oprávněné požadavky NDG, včetně návrhů na případné řešení škod
k) ukládá Radě města Domažlice prošetřit vnitřními orgány města poznatky kontrolní skupiny získané v době kontroly, o neoprávněném vybudování půdního prostoru (podlahy, zateplení, stropy, elektrické rozvody atd., atd.), čímž došlo k neoprávněnému rozšíření bytové jednotky člena NDG a a k neoprávněnému užívání tohoto půdního prostoru bez řádných písemných povolení; zároveň prověřit všechny ostatní bytové jednotky, zda u nich nedošlo k neoprávněnému rozšíření úpravám a užívání těchto podobných prostor Zprávu o vyšetření a způsobu vyřešení předložit 30. 4. 2014 na zasedání ZM.
Termín splnění: 30. 4. 2014 Odpovědná osoba: Mach, starosta

1212 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 563/11 nacházející se v budově č.p. 562, 563 v ul. Švabinského, Domažlice - Týnské Předměstí, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 562, 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. st. 2931, st. 2932 ve výši 604/15224, k.ú. Domažlice a uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 652.009,- Kč
Termín splnění: 30. 4. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1213 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/9 nacházející se v budově č.p. 159, 160 v ul. Kosmonautů, Domažlice - Hořejší Předměstí, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 159, 160 ve výši 5538/137979 a spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. st. 1637, st. 1638 ve výši 5538/137979 v k. ú. Domažlice a uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 591.101,- Kč
Termín splnění: 30. 4. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1214 - neschvaluje prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5 v budově čp. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1215 – schvaluje udělení slova JUDr. Ludvíkovi Melisovi v bodu 11 programu jednání

1216 - a) hlasuje opětovně o usneseních předložených v bodu 11
b) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 11. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
c) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek č. 2446/52; pozemek č. st. 4487, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.12 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/51 a č. 2446/73; pozemek č. st. 4486, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.13 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/50 a č. 2446/72; pozemek č. st. 4485, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.14 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/49 a č. 2446/71; pozemek č. st. 4484, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.15 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/48 a č. 2446/70; pozemek č. st. 4483, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.16 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/47 a č. 2446/69; pozemek č. st. 4482, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek č. 2446/45, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 11. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
d) schvaluje záměr prodat nemovité věci - jednotky nacházející se v bytovém domě tvořícím součást pozemku p. č. st. 4480, když k užívání společně s tímto pozemkem je určen také pozemek p. č. 2446/24, oba v katastrálním území Domažlice; jedná se o jednotky č. 310/1, 310/2, 310/3, 310/4 zahrnující byty jako prostorově oddělené části bytového domu, jejichž součástí jsou sklepy, příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, a o jednotky č. 310/6, 310/7 zahrnující nebytové prostory garáže jako prostorově oddělené části bytového domu, jejichž součástí jsou příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 11. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1217 - neschvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 234/1, 708/1, 708/10, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, vymezené situačním plánkem
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1218 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 707/2, k.ú. Havlovice u Domažlic
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1219 - neschvaluje záměr prodat pozemky p. č. 456/1, 459/1, 459/2 a 459/4, vše v k.ú. Bořice u Domažlic
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1220 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 45/4, k.ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1221 - schvaluje prodej částí pozemků p. č. 228/6 a 228/7, obě v k. ú. Havlovice u Domažlic, nově označených geometrickým plánem č. 352-396/2013 parcelním č. st. 183 o výměře 6 m2 a uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1222 - schvaluje záměr odkoupit pozemky p. č. 72/1 a 72/2, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, za cenu 200,- Kč/m2, do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 10. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1223 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
Termín splnění: 30. 4. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s Plzeňským kraj, se sídlem Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, zastoupený organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 720 53 119 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
Termín splnění: 30. 4. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
c) schvaluje záměr směnit pozemek p. č. 5072/7 v k.ú. Domažlice za část pozemku p. č. 4254/1, k.ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 s tím, že výměra směňovaných pozemků bude shodná
Termín splnění: 10. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1224- schvaluje záměr směnit části nemovitostí pozemků p. č. 2592/2, 2596/2, 2596/1, 2596/3, 2548/3, 2548/14, 2548/11, 2548/13 ve vlastnictví města Domažlice, vymezené přiloženým situačním plánem, za nemovitosti - pozemky p. č. 2587/14, 2590/9, 2590/10, 2590/11, 2590/1 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1225 - schvaluje směnu pozemku p. č. 1477/4, k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 2575/3, k.ú. Domažlice , Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1226 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní  dne 31. 8. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 4. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1227 – schvaluje odložení bodu č. 22 – financování akce „Chodský květ“- úsek U1
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1228 - a) souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“ a s realizací projektu “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“ do výše nákladů 6,7 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
c) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“a s realizací projektu “Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“
d) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“ do výše nákladů 4,6 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
e) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ a s realizací projektu “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“
f) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ do výše nákladů 5,324 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
g) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ a s realizací projektu “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“
h) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ do výše nákladů 6,8 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 31. 03. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1229- souhlasí se zahájením příprav k realizaci trvalého pomníku na Baldově k výročí bitvy u Domažlic, a to dle již prezentovaného návrhu sochaře Václava Fialy
Termín splnění: 06.03.2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1230 - schvaluje sepis souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, AHNM č. 11/PLZ/2014 S Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6 - Hradčany dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1231 – a) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do programu reprodukce majetku 113 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s realizací projektu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na Domov se zvláštním režimem“
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na Domov se zvláštním režimem“ do výše nákladů 28.997.000,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 14. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1232 - schvaluje zařazení akce „Rekonstrukce místních komunikací“ („Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“, „Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“, „Rekonstrukce ulice Chodské v Domažlicích“, „Propojení křižovatky ulice 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“) do pravidel rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2014
Termín splnění: 05. 03. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1233 – a) zřizuje peněžní fond Sluníčko jako trvalý účelový fond
b) schvaluje Statut fondu Sluníčko dle předloženého návrhu
Termín splnění: 17.03. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1234 - a) nedoporučuje místopředsedovi NDG opravit formou dodatku č. 1 Dohodu o správě majetkových hodnot - § 729 čl. IV a § 724 čl. V a podepsat ho oběma smluvními stranami
b) bere na vědomí Oznámení k Dohodě o správě majetkových hodnot ze dne 16. 1. 2014, zaslané Nájemním družstvem GOLEM
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1235 - schvaluje uzavření Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů – listinných akcií, se společností M3V Praha a.s., IČ 25614011, se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, jejímž předmětem je koupě 1.213 ks kmenových akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.03. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1236 - mění a doplňuje usnesení č. 976 b) z 24. 4. 2013 takto:
„stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:
Mgr. Karel Štípek: ZŠ Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Mateřská škola, Sluníčko Domažlice, MKS, DTS Domažlice, ZUŠ, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., DDM Domino Domažlice
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory,  Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o., Domažlické městské lesy s.r.o., Knihovna B. Němcové“
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1237 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 - Požární řád obce dle předloženého návrhu
Termín splnění: 05.03.2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1238 - bere na vědomí žádost Okresního klubu Svazu PTPČR – VTNP o dotaci na činnost v roce 2014
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1239 - schvaluje udělení pamětní medaile pro p. Zdeňka Procházku
Termín splnění: 31.12.2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1240 - a) schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Městské policie Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Štípek, místostarosta
b) ruší pověření pana Bohuslava Perlovského plněním úkolů, kterými byl pověřen usnesením zastupitelstva města č. 343 z 15.06.2011
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Štípek, místostarosta
c) pověřuje plněním některých úkolů při řízení městské policie pana Radovana Plška, DiS.
Termín splnění: 06. 03. 2014 Odpovědná osoba: Štípek, místostarosta
d) nedoplňuje a neupravuje text podrobného popisu pracovního místa (pracovní náplň) v bodě 02.02. takto: ...provádí namátkové kontroly stavu nejméně 1x za měsíc, ...
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Štípek, místostarosta
e) doplňuje a upravuje text podrobného popisu pracovního místa (pracovní náplň) v bodě 02.03. takto: odpovídá za movité věci, které mu byly svěřeny a on jejich převzetí písemně potvrdil, při jejich ztrátě se přihlíží k jejich amortizaci.
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Štípek, místostarosta
f) nedoplňuje a neupravuje text podrobného popisu pracovního místa (pracovní náplň) v bodě 03.01. takto: vykonávat kontrolní a prověkovou činnost podle schváleného plánu na úseku …
Termín splnění: 05.03. 2014 Odpovědná osoba: Štípek, místostarosta

1241 - stanovuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši dle usnesení zastupitelstva č. 70 a, b ze dne 8. 12. 2010
Termín splnění: 06.03. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 13. 3. 2014
Poslední aktualizace: 13. 3. 2014 00:00
Autor: