Obsah

3. ZASEDÁNÍ ZE DNE 17.12. 2014

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í
 


Zastupitelstvo města Domažlice:

54 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřnanovou, Mgr. Karla Štípka

55 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Karel Štípek,
Mgr.Ivan Rybár

56 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

57 - schvaluje předložený program jednání

58 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, MUDr. Michal Havlovic, Vlastimil Konrády

59 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

60 - bere na vědomí zprávu z 1. - 3. rady města, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

61 - a) bere na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru ze dne 08.12.2014
b) bere na vědomí zápis ze 1. schůze kontrolního výboru ze dne 04.12.2014

62 - stanovuje volbu přísedících Okresního soudu v Domažlicích veřejným hlasováním

63 - volí paní Jaroslavu Váchalovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17.12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

64 - volí paní Alenu Houškovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17.12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

65 - volí paní Alenu Salvovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17.12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

66 - volí pana Jana Hodana přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17.12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

67 - volí pana Rudolfa Vančuru přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17.12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

68 - volí pana Lubomíra Minaříka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17.12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

69 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4333 pol. 5221 + 200.000 Kč (DCHP – sociální služby 2014)
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

70 – a) schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru čp. 136, 344 01 Domažlice, na opravu krovu a střechy kostela Narození Panny Marie, nám. Míru, v Domažlicích, ve výši 300.000 Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 § 3322 pol. 5223 + 300.000 Kč (příspěvek na opravu krovu a střechy kostela Narození Panny Marie v Domažlicích)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 300.000 Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

71- schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2249/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

72 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2233/1, k. ú. Domažlice  za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

73 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2254, k. ú. Domažlice  za cenu 13.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

74 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2231/1, k. ú. Domažlice  za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

75 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2237/1, k. ú. Domažlice  za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

76 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2236/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

77 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2252/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

78 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2228/1, k. ú. Domažlice  za cenu 9.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

79 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2243/1, k. ú. Domažlice za cenu 11.400 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

80 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2230/1, k. ú. Domažliceza cenu 9.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

81 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 1537/11, k. ú. Domažlice
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

82 - schvaluje koupi pozemků p. č. 4312/2 a 4316, oba v k. ú. Domažlice za celkovou cenu 296.040,00 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

83 - nevzdává se předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 222/5 nacházející se v bytovém domě č. p. 221, 222 v ul. Vojtěchova v Domažlicích - Hořejší Předměstí postavené na pozemku p. č. st. 1942, st. 1943, vše v k. ú. Domažlice zřízeného ve prospěch města Domažlice na základě smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, uzavřené mezi městem Domažlice a paní ... dne 14. 8. 2006, právní účinky vkladu vznikly dne 21. 8. 2006
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

84 - schvaluje koupi p. č. 2501/4, 2501/10, 2501/11, 2514/1, 2514/5, 2514/6, 2514/12, 4946/3 a části pozemků p. č. 2526/16, 2526/20, 2526/21, nově označených dle geometrického plánu č. 4030-1216/2014 parcelními čísly p. č. 2526/25, 2526/26, vše v k. ú. Domažlice za cenu 212.368,00 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy  dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

85 - neschvaluje záměr odkoupit pozemek p. č. 71, k. ú. Havlovice u Domažlic, do vlastnictví města Domažlice
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

86 - a) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 445/7 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na společných částech budovy č. p. 444, 445 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na stavebních parcelách p. č. st. 1489, 1490, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/10 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

c) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/9 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/9 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

d) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/3 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/3 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

e) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/2 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/2 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

f) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 404/4 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 404, 410, 411 v ulici Masarykova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 7407/92390 na společných částech budovy č. p. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl ve výši 7407/92390 na stavebních parcelách p. č. st. 1390/1, st. 1390/2 a st. 1390/3, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 530.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

g) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 440/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 439, 440, 441 v ulici Dvořákova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na společných částech budovy č. p. 439, 440, 441 a spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na stavebních parcelách p. č. st. 1483, st. 1484 a st. 1485, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

h) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 394/9 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

ch) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 394/2 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy č. p. 3941 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015

i) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/1 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

87 - schvaluje záměr odkoupit pozemek p. č. 3705/4, k. ú. Domažlice, za cenu 45.000,00 Kč, do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

88 - schvaluje dodatek prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 1328, jehož součástí je dům č. p. 392 v ul. Pelnářova, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, a pozemku p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice, na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

89 - schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 5307/7 a p. č. 5307/8, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

90 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1418/2014 - SML ohledně umístění stavby výústního objektu pro přepad z tůně zřizované v rámci akce „Park na Dolejším Předměstí“s Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

91 - mění a doplňuje usnesení č. 1231 b)ze den 5.3. 2014, takto:
„schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů na financování realizace projektu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na Domov se zvláštním režimem“ v rámci rozpočtu města Domažlice“
Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

92 - a) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II Jihozápad – prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ a s realizací projektu „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ do výše nákladů 5,1 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

93 - schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015 dle předloženého návrhu
Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

94 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her společnosti BONVER WIN, a. s. a informaci o probíhajícím správním řízení vedeném Ministerstvem financí ČR se společností BONVER WIN, a. s.
Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

95 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1098/13/5642, uzavřený mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.12. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

96 - schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru, uzavřenou mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

97 - vydává obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č.2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení
Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

98 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Adresa

Částka (Kč)

Akce

JUDO-CLUB Domažlice

Maškova 318, Domažlice

18.390 Kč

Reprezentace města na mistrovstvích

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice

5.000 Kč

Republikové finále CORNY SŠ atletického poháru

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice

2.000 Kč

Republikové finále v přespolním běhu

Celkem

 

25.390 Kč

 

Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

99 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se ruší OZV č.3/1993, č. 9/1993, č. 5/1994, č. 9/1994 a č. 1/2003 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

100 - schvaluje volbu předsedů a členů výborů veřejným hlasováním

101 - a) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Ivana Rybára
b) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Jana Anderleho
c) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Ing. Martina Janovce
d) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Petra Skalu
e) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Karla Štípka
f) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Romana Kalouse
g) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Václava Hrušku
h) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Martina Pangráce
ch) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Olgu Votavovou
i) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Pavla Voldána
j) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Josefa Kříže
k) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Hynka Šindeláře
l) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Jana Látku ml.
m) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Sokola
n) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Ing. Vítězslava Fronka
Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

102 - a) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru pro kulturu a cestovní ruch Vlastimila Konrádyho
b) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Janu Hruškovou
c) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Josefa Stočese
d) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Štěpána Thomayera
e) nevolí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Zdeňka Peroutku
f) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Jaroslavu Kauckou
g) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Igora Šlechtu
h) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Josefa Kuneše
ch) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Bc. Lenku Schirovou
i) neodkládá volbu posledního člena do výboru pro kulturu a cestovní ruch
j) volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Kamila Jindřicha
Termín splnění: 17. 12. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

103 - a) nevolí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru pro spolupráci s partnerskými městy Jana Látku
b) nevolí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha
c) odkládá volbu členů výboru pro spolupráci s partnerskými městy
Termín splnění: 21. 01. 2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 29. 12. 2014
Poslední aktualizace: 29. 12. 2014 00:00
Autor: