Obsah

35. zasedání ze dne 18.12.2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

35. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 18.12.2013


Zastupitelstvo města Domažlice:

1175 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Jana Anderleho

1176 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina, Mgr. Iván Rybár

1177 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1178 - schvaluje předložený program jednání

1179 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Milan Mrázek, Mgr. Václav Hruška, Jan Pangrác

1180 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1181 - bere na vědomí zprávu z 86 - 88. rady města, kterou podal Mgr. Karel Štípek

1182 – a) bere na vědomí zápis z 25. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 04.12.2013
b) bere na vědomí zápis z 32. schůze kontrolního výboru ze dne 10.12.2013

1183 – odkládá projednání žádosti o prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5 v budově čp. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích na další jednání ZM
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1184 - schvaluje záměr prodat části pozemkových parcel č. 228/6 a 228/7, obě v k.ú. Havlovice u Domažlic, nově označené geometrickým plánem č. 352-396/2013 parcelním č. st. 183 o výměře 6 m2 za cenu 800,- Kč/m2
Termín splnění: 30. 12. 2013
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1185 - schvaluje záměr směnit pozemkovou parcelu č. 1477/4, k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemkovou parcelu č. 2575/3, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 12. 2013
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1186 - schvaluje převzetí stavby Mezinárodní cyklostezka Regensburg - Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice silnice III/19367 - Hadrovec - II. etapa - objekt "Lávka pro pěší a cyklisty SO201 včetně aquaduktu" do vlastnictví města Domažlice a uzavření předávacího protokolu dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 12. 2013
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1187 - souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do programu (dotační titul 2) „Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů“ (vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) a s realizací projektu “ Bezbariérový přístup do budovy městského úřadu – radnice – I. etapa interiér“
Termín splnění: 28.02.2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1188 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Bezbariérový přístup do budovy městského úřadu – radnice – I. etapa interiér“ do výše nákladů 4.644.067,- Kč vč. DPH a zařazení do rozpočtu města Domažlice na rok 2014
Termín splnění: 31.03.2014
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1189 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 5.000.000,- Kč (nájemné  DML)
org. 0240 § 3612 pol. 3119   - 5.000.000,- Kč (příjmy z prodeje z majetku)
Termín splnění: 31. 12. 2013
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1190 - ruší usnesení č. 1139  ze dne 23. 10. 2013, kterým schválilo rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu města zařazuje příjem nerozděleného zisku minulých let od společnosti Domažlické městské lesy s.r.o. ve výši 5 000 000,- Kč
Termín splnění: 18. 12. 2013
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1191 - schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1192 - souhlasí se vznikem dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“ se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
Termín splnění: 18. 12. 2013
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1193 - schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“ se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě které vstupuje město Domažlice do tohoto svazku a pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha podpisem této smlouvy
Termín splnění: 31. 12. 2013
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1194 - pověřuje zastupováním města Domažlice v dobrovolném svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“ se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice p. Ing. Miroslava Macha, Domažlice
Termín splnění: 18. 12. 2013
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1195 - schvaluje Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi městem Domažlice a „Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka“ se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění a pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha podpisem této smlouvy
Termín splnění: 31. 3. 2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1196 - schvaluje nákup 1.213 ks akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice od společnosti M3V Praha, a. s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, IČ 25614011 za nákupní cenu do výše 1.300.000,- Kč
Termín splnění: 31. 3. 2014
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1197 - prodlužuje splatnost půjčky ve výši 1.500.000,- Kč, poskytnuté městem Domažlice Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 na základě usnesení zastupitelstva č. 713 ze dne 12. 12. 2007, do doby uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18. 1. 2010
Termín splnění: 31. 12. 2013
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1198 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her společnosti BONVER WIN, a.s. a informaci o zahájeném správním řízení vedeném Ministerstvem financí ČR se společností BONVER WIN, a.s.
Termín splnění: 18.12.2013
Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1199 – a) neschvaluje poskytování podpory města pro rok 2014 a 2015 formou příspěvku na poplatek za dítě s trvalým pobytem v Domažlicích takto:
- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 5.500,- Kč/měsíc
- za 1 den péče v týdnu ve výši 1.100,- Kč/měsíc
- za 2 dny péče v týdnu ve výši 2.200,- Kč/měsíc
- za 3 dny péče v týdnu ve výši 3.300,- Kč/měsíc
- za 4 dny péče v týdnu ve výši 4.400,- Kč/měsíc
Odpovědná osoba: Murínová, OKS
b) neschvaluje poskytování podpory města pro rok 2014 a 2015 formou příspěvku na poplatek za dítě s trvalým pobytem v Domažlicích takto:
- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 5.000,- Kč/měsíc
- za 1 den péče v týdnu ve výši 1.000,- Kč/měsíc
- za 2 dny péče v týdnu ve výši 2.000,- Kč/měsíc
- za 3 dny péče v týdnu ve výši 3.000,- Kč/měsíc
- za 4 dny péče v týdnu ve výši 4.000,- Kč/měsíc
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1200 - a) schvaluje poskytování podpory města pro rok 2014 formou příspěvku na poplatek za dítě s trvalým pobytem v Domažlicích takto:
- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 5.000,- Kč/měsíc
- za 1 den péče v týdnu ve výši 1.000,- Kč/měsíc
- za 2 dny péče v týdnu ve výši 2.000,- Kč/měsíc
- za 3 dny péče v týdnu ve výši 3.000,- Kč/měsíc
- za 4 dny péče v týdnu ve výši 4.000,- Kč/měsíc
Termín splnění: 31.12.2014
Odpovědná osoba: Murínová, OKS
b) neschvaluje poskytování podpory města pro rok 2015 formou příspěvku na poplatek za dítě s trvalým pobytem v Domažlicích takto:
- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 4.000,- Kč/měsíc
- za 1 den péče v týdnu ve výši 800,- Kč/měsíc
- za 2 dny péče v týdnu ve výši 1.600,- Kč/měsíc
- za 3 dny péče v týdnu ve výši 2.400,- Kč/měsíc
- za 4 dny péče v týdnu ve výši 3.200,- Kč/měsíc
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1201 - schvaluje dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.12.2013
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1202 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:
 
 POŘADOVÉ Č.  ŽADATEL  NÁVRH
 1.  Wolfs Domažlice  22.850,-
 2.  Gymnázium J.Š Baara  19.251,-
 3.  Oddíl krasobruslení  3.000,-
 Celkem    45 101,-

Termín splnění: 31.12.2013 Odpovědná osoba: Murínová, OSM

1203 - neschvaluje záměr vzniku ulic v lokalitách U Baldovské rokle, V Pískovně, V potocích, Pod Vavřincem, Horní Baldov, Na Dlouhých Mezích, Staňkův Mlýn, Vlčí Hrdlo
Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 10. 1. 2014
Poslední aktualizace: 10. 1. 2014 00:00
Autor: