Menu
Město Domažlice
Domažlice

33. ZASEDÁNÍ ZE DNE 23.10.2013

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1116 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Vlastimila Konrádyho, Mgr. Jana Anderleho

1117 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Václav Hruška, Ing. Věstislav Křenek, Jan Pangrác

1118 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1119 – schvaluje předřazení bodu č. 24 jako bod 6 a ostatní body se posouvají

1120 - schvaluje předložený program jednání s předřazením bodu č. 24

1121 - volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Bauer, Ing. Vítězslav Brody, Ing. Jitka Heřmanová

1122 - ruší organizační složku Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, k 31. 12. 2013 a schvaluje záměr zřídit příspěvkou organizaci s péčí o děti do 3 let věku v denním režimu od 1.1. 2014 v režimu školského zákona
Termín splnění: 30.11. 2013                             Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1123 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1124 – a) bere na vědomí zápis z 30. schůze kontrolního výboru ze dne 15.10.2013
b) bere na vědomí zápis z 24. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 08.10.2013

1125 - neschvaluje záměr prodat stavební parcelu č.st. 2976/1 a část pozemkové parcely č. 5747, vymezenou situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 23.10.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1126 - bere na vědomí zprávu z 80. a 81.rady města, kterou podal Ing. Vítězslav Brody

1127 - ruší usnesení č. 1039 ze dne 19. 6. 2013
Termín splnění: 23. 10. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1128 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 4814/62 v k.ú. Domažlice za cenu 240,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy s panem Janem Pachlem, bytem Císlerova 604, Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1129 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 980/5, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánem, paní Janě Váchalové, Milavče 21 za cenu 800,- Kč/m2 a uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny kupní smlouvou ve znění tohoto dodatku

Termín splnění: 31. 1. 2014                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1130 - schvaluje záměr nabýt část pozemkové parcely č. 435/2 k.ú. Domažlice o předpokládané výměře 13 m2, vymezenou situačním plánem, za cenu 700,- Kč/m2 do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 23. 10. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1131 - neschvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 45/4, k.ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Termín splnění: 23. 10. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1132 - schvaluje koupi pozemkových parcel č. 2874 a 2875, obě v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy s manžely Václavem a Marií Vaňkovými, Mrákov 16 dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30,- Kč/m2
Termín splnění: 28. 2. 2014                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1133 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 2543/18, k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy s Alenou Bláhovou, Puškinova 36, Horšovský Týn dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 240,- Kč/m2
Termín splnění: 28. 2. 2014                                    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1134 - schvaluje prodloužení platnosti Strategie rozvoje města Domažlice a strategické cíle do 31. 3. 2014
Termín splnění: 23.10.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1135 - a) schvaluje podání žádosti ROP NUTS II Jihozápad (prioritní osa 2, oblast podpory 2.4) o poskytnutí dotace a realizaci projektu „Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a praktických dovedností“ při ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
Termín splnění: 31. 10. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a praktických dovedností“ - při ZŠ Komenského 17 v Domažlicích do výše nákladů 2.370.000,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1136 – odkládá bod č. 19 – dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
Termín splnění: 20. 11. 2013                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1137 - a) schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401, IČ 25241958, a to v jejím čl. IV. - předmět podnikání tak , že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje novým zněním: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Termín splnění: 31. 12. 2013                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF
b) pověřuje starostu města, aby jménem zastupitelstva města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401, IČ 25241958, a to v jejím čl. IV. - předmět podnikání tak, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje novým zněním: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Termín splnění: 31. 12. 2013                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1138 - a) schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 6.500.000,- Kč na předfinancování závěrečné faktury FVDo00031 projektu Čistá Berounka mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2013                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 + 6.500.000,- Kč (DSO Povodí Berounky – předfinancování faktury č. 31 projektu Čistá Berounka)
pol. 8123 + 6.500.000,- Kč (financování – přijetí úvěru na předfinancování faktury 31 projektu Čistá Berounka)
Termín splnění: 31. 10. 2013                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1139 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 1039 pol. 2142 + 5.000.000,- Kč (DML s.r.o.- nerozdělený zisk minulých let)
org. 0240 § 3612 pol. 3119 - 5.000.000,- Kč (příjmy z prodeje majetku)
Termín splnění: 31.10.2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1140 - odkládá bod vyhlášení grantů na rok 2014 na příští listopadové zasedání
Termín splnění: 20. 11. 2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS


 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 15. 11. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)