Obsah

5. zasedání ze dne 23. 3. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

180 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, Josefa Kříže

181 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Pflugová Růžičková, Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek

182 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

183 - schvaluje předložený program jednání

184 - volí návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády, Jaroslav Bauer, Ing. Vítězslav Brody

185 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

186 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jaroslava Bauera o činnosti rady města z 5. - 7. schůze RM

187 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního a cestovního ruchu ze dne 15.2.2011
b) bere na vědomí zápisy z jednání výboru školství, mládeže a sportu ze dne 16.2.2011 a 22.2.2011
c) bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru ze dne 7.3.2011 a 15.3.2011
d) ukládá vedoucím pracovníkům MěÚ, aby v návrzích pro ZM uváděli termín a odpovědnou osobu
e) neukládá KV provést šetření podnětu „občana Všímavého“ a jeho výsledek zveřejnit v Domažlickém zpravodaji Termín: do 31.3.2011 Odpovídá: Křenek
f) ukládá KV provést kontrolu u DTS Domažlice, s důrazem na plnění platných právních předpisů a na oblast řídící práce Termín: do 30.9.2011 Odpovídá: Křenek
g) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14.3.2011

188 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137979 na společných částech budovy č.p. 159 a č.p. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137979 na stavebních parcelách č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

189 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5577/137979 na společných částech budovy č.p. 159 a č.p. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5577/137979 na stavebních parcelách č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

190 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8538/68565 ze stavební parcely č. st. 3355, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

191 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8538/68565 ze stavební parcely č. st. 3355, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

192 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8538/68565 ze stavební parcely č. st. 3355, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

193 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ze stavebních parcel č. st. 3261 a st. 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

194 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/161084 ze stavebních parcel č. st. 2925 a st. 2926, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

195 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161084 ze stavebních parcel č. st. 2925 a st. 2926, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

196 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/161084 ze stavebních parcel č. st. 2925 a st.2926, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

197 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7041/161084 ze stavebním parcelám č. st. 2925 a st. 2926, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

198 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ze stavebních parcel č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

199 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7660/91880 ze stavebních parcel č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

200 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7660/91880 ze stavebních parcel č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

201 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ze stavebních parcel č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

202 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7660/91880 ze stavebních parcel č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

203 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7660/91880 ze stavebních parcel č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

204 - schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Raiffeisen stavební spořitelnou a.s., kterou se dává do zástavy nemovitost - pozemková parcela č. 2490/37, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

205 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 24. 9. 2010 dle předloženého návrhu

206 - neschvaluje darování pozemkové parcely č. 3552/4, k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

207 - schvaluje prodej nemovitostí nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkových parcel č. 2483/23, 2483/24, obě v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.8 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

208 - neschvaluje vzdát se předkupního práva spojeného s vlastnictvím bytové jednotky č. 465/4, Dvořákova ul., Bezděkovské Předměstí, Domažlice, spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 465 v rozsahu 546/3236 a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 546/3236 na stavební parcele č. 1478 v katastrálním území Domažlice, založeného kupní smlouvou uzavřenou dne 9. 5. 2002

209 - schvaluje záměr prodat rodinný dům č.p. 22 nacházející se na stavební parcele č. st. 605 v Dukelské ul. v Domažlicích - Dolejší Předměstí, stavební parcela č. st. 605 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu č. 481 - zahrada, obě v k. ú. Domažlice, a to prostřednictvím realitní kanceláře

210 - souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu “Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích“

211 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích“ ve výši min. 6,1 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

212 - souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu “Propojení křižovatky ulice 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“

213 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Propojení křižovatky ulice 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ ve výši min. 6,6 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

214 - souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu “Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích“

215 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích“ ve výši min. 11,6 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

216 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, ve výši 328.710,00 Kč dle předloženého návrhu za podmínky schválení rozpočtu města na rok 2011, v němž bude příslušná částka zahrnuta

217 - ruší vnitřní směrnici č.6/2006 Hospodářská činnost města vč. Dodatku č. 1

218 - odkládá schválení vnitřní směrnici č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice na dubnové zastupitelstvo roku 2011

219 - schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřenou mezi Povodím Berounky, dobrovolný svazek obcí, a Městem Domažlice

220 - schvaluje Dohodu o zániku zástavního práva, uzavřenou mezi Povodím Berounky, dobrovolný svazek obcí a Městem Domažlice

221 - a) mění položku rozpočtu takto:
org. 0464 pol.4116 +5.334.600,- Kč (příjem dotace Technologické centrum)
b) schvaluje zařazení položky do čerpání investiční rezervy takto:
org. 0464 § 6171 pol. 6122 +6.276.000,- Kč (realizace Technologické centrum)
c) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0113 § 3429 pol. 5229 -300.000,- Kč (grant reprezentace v dl. mistrovských soutěžích)
d) mění položku rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 -200.000,- Kč (grant – sport dospělí)
e) mění položku rozpočtu takto:
org. 0113 § 3429 pol. 5229 +300.000,- Kč (grant reprezentace v dl. mistrovských soutěžích)
f) mění položku rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 400.000,- Kč (grant – sport mládeže)
g) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5151 +10.000,- Kč (JSDH Domažlice -vodné,stočné)
h) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5132 +30.000,- Kč (JSDH Domažlice – ochranné pomůcky)
ch) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5154 +5.000,- Kč (JSDH Domažlice – el. energie)
i) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 -200.000,- Kč (příspěvek DTS Domažlice, účet 521- mzdové náklady)
j) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 +500.000,- Kč (příspěvek DTS Domažlice, účet 501- spotřeba materiálu)
k) nemění položku rozpočtu takto:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 +125.000,- Kč (příspěvek DTS Domažlice, účet 60x- tržby
snížení o 125.000,- Kč)

222 - schvaluje rozpočet Města Domažlice na rok 2011 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 727.858.960,- Kč, s výší investiční rezervy 537.147.970,- Kč dle upraveného návrhu, včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice

223 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu ve výši 534.186.260,- Kč na financování investičních akcí na rok 2011 dle upraveného návrhu

224 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.008.325,- Kč


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 31. 3. 2011
Poslední aktualizace: 31. 3. 2011 00:00
Autor: