Obsah

13. zasedání ze dne 14. 12. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

465 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, MUDr. Radmilu Pflugovou Růžičkovou

466 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Josef Kříž, Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman

467 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

468 - schvaluje předložený program jednání

469 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Pflugová Růžičková, Ing. Věstislav Křenek, Jan Pangrác

470 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

471 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města pí Jitky Heřmanové o činnosti rady města ze 23. - 24. schůze RM

472 - a) schvaluje kronikářský zápis za rok 2010
b) bere na vědomí zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 5.12.2011
c) ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu u DSN s.r.o. se zaměřením na: „Kontrolu plnění platných právních předpisů, vnitřních směrnic a kontrolu řízení v hlavních oblastech činností DSN s.r.o.“
d) ukládá odboru správy majetku a dalším orgánům města poskytnout kontrolnímu výboru nezbytnou součinnost a pomoc související s činností Domažlické správy nemovitostí s.r.o.
e) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 6.12.2011
f) bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 7.12.2011

473 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 142/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na stavební parcele č. st. 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

474 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 6526/229596 ze stavební parcely č. st. 2586 a st. 2587, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

475 - souhlasí s darováním bytové jednotky č. 6 v domě čp. 558, Švabinského ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 647/15424 na stavebních parcelách číslo 2927 a 2928 a spoluvlastnického podílu ve výši 647/15424 na společných částech domu čp. 558 a 559 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

476 - schvaluje prodej pozemkových parcel č. 390/64, 390/65, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 444/5, 445/1, 449/15, 465/15, 466/12, vše v k.ú. Luženičky a pozemkových parcel č. 1579/6, 4815/28, 4848/3, vše v k.ú. Domažlice společnosti LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 432, IČ 27994929 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

477 - se nevzdává práva na úhradu části smluvní pokuty ve výši 100.000,-- Kč uplatněné na základě ustanovení odstavce 1.1. článku VI. smlouvy o dílo uzavřené se společností ANS STŘECHA s.r.o.dne 28. 7. 2011, jejímž předmětem je dodávka stavby "Oprava střechy Školní 169, Domažlice" a vyčíslené fakturou č. 30004511 ze dne 18. 11. 2011

478 - se vzdává práva na úhradu části smluvní pokuty ve výši 65.000,-- Kč uplatněné na základě ustanovení odstavce 1.1. článku VI. smlouvy o dílo uzavřené se společností ANS STŘECHA s.r.o. dne 28. 7. 2011, jejímž předmětem je dodávka stavby "Oprava střechy Školní 169, Domažlice" a vyčíslené fakturou č. 30004511 ze dne 18. 11. 2011

479 - schvaluje záměr prodat bytové a nebytové jednotky, které se budou nacházet v bytovém domě označeném v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 jako H 1.1., jehož výstavbu bude město realizovat v rámci obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům, a spoluvlastnické podíly na nebytových jednotkách v bytovém domě, dále pozemkovou parcelu č. 2446/24, k.ú. Domažlice, a to část, na níž se bude nacházet stavba bytového domu, jež bude geometricky oddělena a nově označena parcelním číslem jako stavební parcela (pozemek pod stavbou) a zbývající část této pozemkové parcely (zahradu) dle předloženého návrhu

480 - schvaluje záměr prodat nemovitosti - pozemkové parcely nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, v Domažlicích za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu

481 - schvaluje prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví prodávajícího a které bylo realizováno v rámci stavby „Středotlaké plynovody a přípojky pro obytnou zónu Na Bábě společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

482 - schvaluje zařazení částky 10.079.799,- Kč na realizaci stavby "Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna, Domažlice“ do rozpočtu města na rok 2012

483 - neschvaluje koupi nemovitostí - stavební parcely č. 70/2 a pozemkové parcely č. 5499, obě v k.ú. Domažlice za cenu 615.200,- Kč a uzavření kupní smlouvy smlouvy spojené s dohodou o narovnání s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 000 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 dle předloženého návrhu

484 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 281 pol. 4222 + 1.261.320,- Kč (přijetí dotace – MKIS Plzeňský kraj)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 1.261.320,- Kč (investiční rezerva)

485 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol. 6361 - 1.000.000,- Kč (DTS-příspěvek do investičního fondu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +1.000.000,- Kč (investiční rezerva)

486 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1347 + 1.000.000,- Kč (příjmy - poplatek VHP,VLT)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.000.000,- Kč (investiční rezerva)

487 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1122 + 2.743.740,- Kč (příjem - daň z příjmů PO za město)
org. 0820 § 6399 pol. 5362 + 2.743.740,- Kč (výdaj - daň z příjmů PO za město)

488 - a) schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
a) investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2012 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
b) investiční akce Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích
c) investiční akce Rekonstrukce Plaveckého bazénu – II. Etapa
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2011.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

b) schvaluje doplnění do Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2012:
- opravy komunikací po zimním období
- projektová dokumentace k žádostem o dotaci na odbahnění rybníků
- realizace stavby Mateřské školy Msgre B. Staška
- projektová dokumentace na rekonstrukci tří mostů v Havlovicích u Domažlic
- realizace stavby městského kamerového informačního systému Domažlice

489 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13235 +4.000.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ13235 +4.000.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 3. 2. 2012
Poslední aktualizace: 3. 2. 2012 00:00
Autor: