Menu
Město Domažlice
Domažlice

42. zasedání ze dne 21. 4. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1818 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody
MUDr. Milan Mrázek
Jiří Muchka

1819 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1820 - schvaluje předložený program jednání

1821 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš
MUDr. Radmila Pflugová-Růžičková

1822 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, ing. Pavla Faschinbauera

1823 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1824 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Ing. Pavla Faschingbauera o činnosti rady města ze 117. - 119. schůze RM

1825 - ukládá KV provést kontrolu výstavby zimního stadionu

1826 - bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 14.4.2010

1827 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ke stavebním parcelám č. st. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1828 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ze stavebních parcel č. st. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1829- schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavebních parcel č. st. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1830 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6486/76098 ze stavební parcely č. st. 2604, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1831 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6099/76098 ke stpč. 2604, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1832 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu

1833 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu

1834 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 97/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 97/2270 dle předloženého návrhu

1835 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu

1836 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu

1837 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 97/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 97/2270 dle předloženého návrhu

1838 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu

1839 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu

1840 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/4 na nebytové jednotce č. 433/5 nacházející se v domě č.p. 433, Domažlice - Bezděkovské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 1513, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 250/2806 x 1/4 dle předloženého návrhu

1841 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 417/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č.p. 448, Domažlice - Bezděkovské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 417/36460 dle předloženého návrhu

1842 - ukončuje privatizaci bytového fondu města dle Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice - 1. vlna prodeje, které byly schváleny zastupitelstvem města v Domažlicích usnesením č. 404 ze dne 10. 9. 1997 a následně měněny usneseními č. 480 ze dne 22. 4. 1998, č. 333 ze dne 21. 6. 2000, č. 1260 ze dne 22. 2. 2006 , č. 1376 ze dne 21. 6. 2006 , č. 349 ze dne 28. 3. 2007, č. 594 ze dne 29. 8. 2007 a č. 1373 ze dne 15. 4. 2009 s tím, že bytové jednotky označené v době přijetí tohoto usnesení jako volné budou prodány v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice a zbývající bytové jednotky budou zařazeny k prodeji dle Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

1843 - schvaluje zařazení bytových domů - bytových jednotek do "Seznamu domů pro II. vlnu prodeje", 3. etapa:
Palackého 216, Domažlice - Hořejší Předměstí - bytová jednotka č. 216/3
Vojtěchova 219, Domažlice - Hořejší Předměstí - bytová jednotka č. 219/4
Dvořákova 440, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 440/8
- bytová jednotka č. 440/9
Dvořákova 442, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 442/4
Hruškova 445, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 445/7
Dvořákova 464, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 464/9
Kunešova 500, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 500/8
Kunešova 506, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 506/3
Kunešova 507, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 507/2
Mánesova 530, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 530/4

1844 - ruší usnesení č. 1110 ze dne 24. 9. 2008

1845 - schvaluje odstoupení od smlouvy (jejímž předmětem je prodej bytové jednotky č. 507/2, spoluvlastnického podílu ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnického podílu ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích)

1846 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0466 § 2341 pol. 6121 + 750.000,- Kč (PD - Revitalizace území u Jezera)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 750.000,- Kč (Investiční rezerva)

1847 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 641/2,641/9,641/10, 641/16,641/19, 260/24, 260/25, 631/1, vše k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice

1848 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, v MPR Domažlice - obnova střechy mezilehlého přístavku v patře nad uličkou a zastřešení tří prampouchů, ve výši 35.000,- Kč

1849 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na akci obnovy kulturní památky- měšťanský dům čp.83, Hradská ul., v MPR Domažlice – obnova dvorní pavlače (výměna dřevěného obložení pavlače v 1. a 2. patře a výměna dřevěných oken ve 2. patře), ve výši 50.000,- Kč

1850 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 - Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, nám. Míru, parc.č. 1/1, k.ú. Domažlice, MPR Domažlice - obnova omítek v chrámové předsíni a zádveří hlavního vstupu kostela, ve výši 135.000,- Kč

1851 - ruší usnesení č. 1260 ze dne 28. 1. 2009

1852 - neschvaluje záměr směnit nemovitost - pozemkovou parcelu č. 291/4 k.ú. Bořice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - pozemky ve zjednodušené evidenci č. 4312, 4284/2, 5096, vše v k.ú. Domažlice, pozemkovou parcelu č. 317/4 v k.ú. Bořice u Domažlic a pozemkovou parcelu č. 840 v k.ú. Smolov u Domažlic s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu

1853 - neschvaluje záměr prodat nemovitost - pozemkovou parcelu č. 291/4 k.ú. Bořice u Domažlic

1854 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 5185/1 v k.ú. Domažlice

1855 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 411 § 4357 pol. 6129 + 11.281.690,00 Kč (vybavení interieru - DpS)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 9.777.947,00 Kč (investiční rezerva)
org. 411 § 6399 pol. 5362 - 1.503.743,30 Kč (odpočet DPH)

1856 - a) zřizuje Fond investic
b) schvaluje Statut fondu investic dle předloženého návrhu

1857 - a) zřizuje Fond rezerv
b) schvaluje Statut fondu rezerv dle předloženého návrhu

1858 - schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

1859 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2010 – 2012 dle předloženého návrhu
 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 28. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2010 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)