Menu
Město Domažlice
Domažlice

31. zasedání ze dne 15.4.2009

-

U S N E S E N Í

z 31. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 15. 4. 2009Zastupitelstvo města Domažlice:

1331 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová
MUDr. Pavel Zeman
Vlastimil Konrády

1332 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1333 - schvaluje předložený program jednání

1334 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavle Faschingbauer
Jan Lažanský
Stanislav Antoš

1335 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, Dalibora Kubů

1336 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1337 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 79. - 80. schůze RM

1338 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro strategický rozvoj ze dne 23.3.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 24.3.2009
c) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro dopravu, bezpečnosti a informatiku
ze dne 1.4.2009
d) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 6.4.2009
e) bere na vědomí zápis z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 7.4.2009
f) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 8.4.2009

1339 - a) bere na vědomí rezignaci člena výboru pro strategický rozvoj Ing. Dušana Lišaníka
b) bere na vědomí zánik členství člena stavebního výboru pana Václava Karbana
c) stanovuje volbu členů výborů veřejným hlasováním

1340 - volí podle § 84 odst. 2 písm.m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru pro strategický rozvoj RSDr. Václava Junga

1341- volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem stavebního výboru Jiřího Regala

1342 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6398/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6398/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1343 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1344 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1345 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6436/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6436/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1346 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6409/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6409/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1347 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1348 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 6536/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6536/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1349 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 6475/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6475/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1350 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4384/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1351- schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4192/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1352- schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4216/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1353 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1354 - schvaluje uzavření kupní smlouvy  na spoluvlastnický podíl ve výši 8082/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1355 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/76112 ke stpč. 2610, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1356 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na obnovu severní fasády (do náměstí) včetně podloubí, na repliky oken na severním průčelí a opravu části střechy a úžlabí – měšťanského domu čp. 35, nám. Míru, v MPR Domažlice

1357- schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků, na opravu komínů a krovu – měšťanského domu čp. 43, nám. Míru, v MPR Domažlice

1358 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na opravu omítek, nátěru a klempířských prvků severní fasády (do náměstí) včetně podloubí, na repliku vstupních dveří do domu v podloubí, měšťanského domu čp. 44, nám. Míru, v MPR Domažlice

1359 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na obnovu jižní fasády (do náměstí) včetně opravy oken a žaluziových okenic, měšťanského domu čp. 125, nám. Míru, v MPR Domažlice

1360 - schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na restaurování nástěnné malby v nice válcové věže kostela Narození Panny Marie, nám. Míru, parc.č. 1/2 k.ú. Domažlice, v MPR Domažlice

1361- schvaluje příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na opravu severní (do ulice) a východní fasády, na opravu krovu a výměnu krytiny, měšťanského domu čp. 93, Hradská ul., v MPR Domažlice

1362 - schvaluje záměr odkoupení pozemků p.č. 2915/1(PK) a 2915/2(PK) vše k.ú. Domažlice za cenu 30,- Kč/m2

1363 - schvaluje Smlouvu o zajištění administrace dotace na CzechPOINT ve znění dle předloženého návrhu s obcemi:
Babylon, Bělá nad Radbuzou, Brnířov, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Luženičky, Mezholezy, Milavče, Mnichov, Mrákov, Mutěnín, Nemanice, Němčice, Nevolice, Nová Ves, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Spáňov, Srbice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd, Únějovice, Úsilov, Vlkanov, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov

1364 - a) ruší usnesení č. 1246 ze dne 28. 1. 2009
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 - 4 850 000,-- Kč (nákup nemovitostí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 4 850 000,-- Kč (investiční rezerva)

1365 - schvaluje záměr prodat nebo směnit část pozemkových parcel č. 980/5 a 5185/4, k.ú. Domažlice, na které se nachází stavba regulační stanice plynu v ul. Prokopa Velikého (pod jatkami), včetně přilehlého oploceného pozemku

1366 - schvaluje záměr nabytí stavby regulační stanice plynu umístěné na pozemku č. st. 2562 v k.ú. Domažlice a tohoto pozemku do vlastnictví Města Domažlice

1367 - schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. 3679/1 k.ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc.č. 3679/5 o výměře 836 m2 za cenu 240,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

1368 - schvaluje záměr prodeje nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci), pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1, vše v k.ú. Domažlice

1369 - schvaluje záměr směnit nemovitosti - pozemky nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447 (vše ve zjednodušené evidenci), vše v k.ú. Domažlice

1370 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi a chodníky v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/22, 4807/23, 4807/24, 4807/25, 4807/27, 4807/28, 4807/31, 4807/32, 4807/33, 4807/34, 4807/36, 4807/38, 4807/39, 4807/40, 4807/41, 4807/43, 4807/48, 4807/49, 4807/51, 4807/54, 4807/56, 4807/58, 4807/61, 4807/62, 4807/66, 4807/67, 4807/72 vše k.ú. Domažlice

1371- schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků vedených jako ostatní plocha, zeleň v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/29, 4807/30, 4807/35, 4807/42, 4807/44, 4807/45, 4807/47, 4807/50, 4807/53, 4807/55, 4807/57, 4807/59, 4807/60, vše k.ú. Domažlice

1372 - a) schvaluje záměr uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 11.3.2008 mezi městem Domažlice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou na koupi nemovitostí - částí pozemků č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3 a 707/4 vše k.ú. Havlovice
b) ruší usnesení č. 1068 ze dne 27.8.2008
c) schvaluje záměr směnit nemovitosti - části pozemkových parcel č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3 a 707/4 vše k.ú. Havlovice ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - stavební parcelu č. 100 a parcelu č. 509, vše v k.ú. Bořice ve vlastnictví ČR - Zemědělská vodohospodářská správa s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu

1373 - mění a doplňuje "Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice" pro 1. vlnu privatizace, a to v Čl. 7 - Závěrečná ustanovení. odst. 2, dle předloženého návrhu

1374 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 4247/1(PK), 5075/2 (PK), 5088/1(PK) a 4253/8 KN vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky dle předloženého návrhu kupní smlouvy

1375 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí tvořících stavbu skládky, tj. zpevněné plochy tvořící vlastní skládku na pozemku ppč. 2567/12 a 2567/4 v k.ú. Domažlice, včetně jejího příslušenství, dvou přístřešků POT/AL na skládce pevných paliv Havlovice - staveb technické vybavenosti na pozemku stpč. 3316 a 3317 v k.ú. Domažlice, asfaltové plochy tvořící příjezdovou komunikaci na pozemku ppč. 2567/18 v k.ú. Domažlice a pozemku ppč. 108/4 v k.ú. Havlovice u Domažlic a záchytné jímky - jiné stavby na pozemku stpč. 152 v k.ú. Havlovice u Domažlic mezi městem Domažlice a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle předloženého návrhu

1375 - bere na vědomí podkladovou zprávu o výsledcích měření čistoty ovzduší v Domažlicích (duben - únor 2008/2009) předloženou Zdravotním ústavem v Plzni v rámci provádění monitoringu ovzduší v Domažlicích

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 21. 4. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)