Menu
Město Domažlice
Domažlice

11. zasedání ze dne 26. 9. 2007

-

U S N E S E N Í
z 11. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 26. 9 . 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

602 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Dalibor Kubů
Ing. Pavel Faschingbauer

603 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

604 - schvaluje předložený program jednání

605 - volí návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Konrády
Jaroslav Bauer
JUDr. Milan Mrázek

606 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Pavla Zemana a Jiřího Muchku

607 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

608 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 26. - 27. schůze RM

609 - bere na vědomí rezignaci p. Martina Císaře na jeho členství v kontrolním výboru ZM

610 - a) stanovuje volbu člena KV veřejným hlasováním
b) nevolí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru p. Ondřeje Tauchmanna, bytem Drahotínská 87, Poběžovice

611 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 28.8.2007
b) bere na vědomí zápis výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 29.8.2007
c) bere na vědomí zápisy výboru pro životní prostředí ze dne 3.9.2007
d) bere na vědomí zápis rozpočtového a cenového výboru ze dne 19.9.2007
e) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 19.9.2007
f) bere na vědomí zápis výboru školství, mládeže a sportu ze dne 30.8.2007
g) doporučuje radě města poskytnout finanční příspěvky dle zápisu výboru školství, mládeže a sportu

612 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod bytové jednotky č. 6, včetně příslušných spoluvlastnických podílů v budově čp. 548, v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

613 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/12, spoluvlastnického podílu ve výši 648/12174 na stavebních parcelách č. st. 2611, 2612 a spoluvlastnický podíl ve výši 648/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

614 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 541/11, spoluvlastnického podílu ve výši 607/15276 na stavebních parcelách č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

615 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnické podíly ve výši 3013/257176 ze stavební parcely č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

616 - schvaluje darování bytové jednotky č. 2, v budově čp. 133, v ulici 28. října v Domažlicích s příslušenstvím, za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

617 - bere na vědomí petici občanů bydlících v ulici Srnova v Domažlicích ze dne 29.8.2007

618 - schvaluje poskytnutí fin. příspěvku občanskému sdružení Sídliště Šumava ve výši 150.000,- Kč na pořízení herních prvků na dětské hřiště

619 - neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 959/1 k.ú. Domažlice

620 - neschvaluje záměr směnit stavební parcelu č. 2343/6 k.ú. Domažlice za parcelu č. 3781/4 v k.ú. Domažlice

621 - schvaluje směnu stavební parcely č. 443 k.ú. Babylon za parcelu č. 7/3 k.ú. Babylon

622 - schvaluje uzavření smlouvy kupní a směnné se zřízením věcného břemene se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 dle předloženého návrhu

623 - schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0401 § 3412 pol. 2210 + 7.134.427,00 Kč (zimní stadion, příjem za nesplnění závazku SP Klatovy a.s.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 7 134 427,00 Kč (investiční rezerva)

624 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 2.231.678,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 + 2.231.678,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 8.520.000,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 + 8.520.000,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)

625 - a) ruší platnost usnesení č. 945 ze dne 20. 4. 2005
b) schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí na převod pozemkových parcel č. 2398/11, 2398/55, 4783/33, 4783/34, 4783/35, 4783/37, 4783/38, 4783/40, 4783/41, 4783/42, 4783/43, 4783/45, 4783/46, 4783/47, 4818/65, 4827/14, 4827/15, 4938/4, vše v k.ú. Domažlice mezi městem Domažlice a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, dle předloženého návrhu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 8. 10. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)