Obsah

37. zasedání ze dne 19. 10. 2005

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 37. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 19. 10. 2005
 

Zastupitelstvo města Domažlice:

1107 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Pangrác
Josef Pitter
Mgr. Karel Mojžíš


1108 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1109 - schvaluje vypuštění bodu č. 12 – Rozpočtové opatření – dostavba sídliště Kozinovo pole z programu jednání

1110 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu č. 12

1111 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Antonín Nikodém
Ing. Jitka Peterová


1112 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Vlastimila Konrádyho a Jiřího Muchku

1113 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

1114 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Ing. Vítězslava Brodyho o činnosti rady města z 93. - 96. schůze RM

1115 - schvaluje Zásady pro lokalizaci investorů - Průmyslová zóna v lokalitě „Za kasárny“ dle předloženého návrhu s tím, že doporučená kupní cena pozemků se stanoví ve výši 340,- Kč/m2

1116 - neschvaluje prodej parcely č. 357/16 k.ú. Česká Kubice

1117 - schvaluje prodej parcely č. 86/14 k.ú. Babylon

1118 - schvaluje prodej parcely č. 86/14 k. ú. Babylon za cenu 100,- Kč/m2

1119 - schvaluje záměr odkoupení budovy č.p. 176 na stavební parcele č. 25/1, st. p.č. 25/1, budovy č.p. 147 na stavební parcele č. 25/2, st. p.č. 25/2 a st. parcely č. 25/3 společný dvůr vše k.ú. Domažlice

1120 - schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení č. Z S12 50 4500509729, kterou předložila Západočeská energetika a.s.

1121 - nesouhlasí se změnou v silniční síti spočívající ve vyřazení části silnice III. tř. č. 19364 v délce 1,382 km (od vyústění ze silnice II. tř. č. 193 v Domažlicích za Benzinou na křižovatku se silnicí III. tř. č. 19365 Petrovice – Havlovice) a neschvaluje převzetí této části silnice III. tř. č. 19364 včetně pozemků do vlastnictví města Domažlice

1122 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice nově označené č. 369/4 o výměře 144 m2 obci Česká Kubice, IČ 253294

1123 - neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice nově označené č. 369/4 o výměře 144 m2 obci Česká Kubice, IČ 253294 za cenu 500,- Kč/m2

1124 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice nově označené č. 369/4 o výměře 144 m2 obci Česká Kubice, IČ 253294 za cenu 1.000,- Kč/m2

1125 - schvaluje koupi těchto parcel v areálu manipulační plochy u Havlovic dle předloženého návrhu za cenu 150,-Kč/m2:
pozemková parcela č. 2567/11 – ostatní plocha , pozemková parcela č. 2567/12 – ostatní plocha, stavební parcela č. 3316- zastavěná plocha, stavební parcela č. 3317 –zastavěná plocha, stavební parcela č. 3315/1 - zastavěná plocha, pozemková parcela č. 2567/13 – ostatní plocha, pozemková parcela č. 2567/17 - ostatní plocha , pozemková parcela č. 2567/18 - ostatní plocha , pozemková parcela č. 2567/10 – ostatní plocha, část parcely č. kat. 2567/1 PK, pozemková parcela č. 2567/14 – ostatní plocha , část parcely č. kat. 2567/3 PK , pozemková parcela č. 2567/2 – ostatní plocha , pozemková parcela č. 2567/5 – ostatní plocha, pozemková parcela č. 2567/7 – ostatní plocha, pozemková parcela č. 2567/6 – ostatní plocha, pozemková parcela č. 2567/8 - ostatní plocha , pozemková parcela č. 2567/4 - ostatní plocha, pozemková parcela č. 2567/16 - ostatní plocha, stavební parcela č. 3315/2 – zastavěná plocha , pozemková parcela č. 2567/9 – ostatní plocha , pozemková parcela č. 2567/15 – ostatní plocha, vše k. ú. Domažlice a pozemková parcela č. 108/3 - trvalý travní porost, pozemková parcela č. 108/2 – trvalý travní porost , stavební parcela č. 152 – zastavěná plocha, pozemková parcela č. 108/4 – ostatní plocha, vše k.ú. Havlovice u Domažlic

1126 - schvaluje koupi parcel č. kat. 2704/1, 2732, 2733, 2751/1, 2798/1, 2799, 2800/1, 2806, 2808, 2810, 2811, 2813/3, 2814, 2863, 2865, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2892, 2926, 3001, 3002, vše k.ú. Domažlice od ČR – Ministerstva obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 za celkovou kupní cenu 641.270,-- Kč dle předloženého návrhu kupní smlouvy

1127 - schvaluje odpis dlužného nájemného a neuhrazených faktur VFA č. 3018503 a VFA č. 3023703 za služby k bydlení ve výši 62.611,- Kč za zemřelého

1128 - schvaluje realizaci opravy veřejného osvětlení v ulicích Janáčkova, Hruškova, Doubova a Dvořákova v Domažlicích v roce 2005

1129 - schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavby „Oprava VO II. etapa na sídlišti „Kavkaz“ v ulicích Janáčkova, Hruškova, Doubova a Dvořákova v Domažlicích" takto:
org. 0417 § 3639 pol. 6121 – 800.000,- Kč (POZ- páteřní infrastruktura)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 800.000,- Kč (inženýrské sítě - veřejné osvětlení v ulicích Janáčkova, Hruškova, Doubova a Dvořákova)

1130 - schvaluje rozpočtové opatření na realizaci akce - oprava vjezdů do nemovitostí v ul. U nemocnice, Komenského, Poděbradova, Dukelská a Husova takto:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 600.000,- Kč (Místní komunikace)
org. 0417 § 3639 pol. 6121 - 600.000,- Kč (POZ etapa I/20)

1131 - schvaluje změnu zřizovací listiny - dodatek č.1 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

1132 - schvaluje změnu zřizovací listiny – dodatek č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu

1133 - schvaluje změnu zřizovací listiny – dodatek č. 1 příspěvkové organizace Zvláštní škola Domažlice, Msgre Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

1134 - schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny č. 26 příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

1135 - schvaluje bezúplatný převod části pozemku pč. 4251/4, k.ú. Domažlice pod stavbou autobusové zastávky v Masarykově ulici, od Pozemkového fondu ČR

1136 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 506/3 v k. ú. Havlovice u Domažlic od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč dle předloženého návrhu kupní smlouvy o prodeji nemovitosti

1137 - schvaluje prodej podílu 12/36 nemovitosti č.p. 75 na stavební parcele č. 675 a prodej podílu 12/36 stavební parcely č. 675, vše k.ú. Domažlice v Tovární ulici v Domažlicích za cenu 600.000,- Kč, pokud nebude uplatněno předkupní právo ostatních spoluvlastníků k těmto nemovitostem

 

Jan Látka
starosta města
v. r.

 

Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.

 


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 3. 1. 2006
Poslední aktualizace: 3. 1. 2006 00:00
Autor: