Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2013

-

Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2013 
schválený usn. ZM č. 949 ze dne 27. 3. 2013
Výdaje rozpočtu na rok 2013
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0094 DSO Domažlicko 85,66 Příspěvky DSO Domažlicko
0095 DSO Lazce 11,13 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a soc. oblast 1 000,00 Diecézní charita Plzeň , grant sociální obl.dospělí (250),
      grant sociální oblast mládež (300)
0113 Příspěvky na sport 6 200,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4200)
      grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1500)
0114 Příspěvky na kulturu 2 940,05 věcné dary (10),grant kultura mládež (100) ,dospělí (250)
      grant-významné počiny (500),reprezentace města(150)
      grant- jednorázové akce pro mládež (100),
      den s integr. záchranným systémem (15)
      mimořádný příspěvek z loterií (1815,05)
0115 Cestovní ruch 550,00 propagační materiály,příspěvek Regiontour,nákup služeb
0116 Odbor životního prostředí 68,00 výkon st.správy ŽP
0117 Odbor dopravy 29,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 125,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP
0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 110,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 25,00 zast.nezletilých,protidrog.činnost,překlady
0219 Záležitosti kultury 828,11 Univerzum třetího věku (80),kulturní akce,
      kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy
0223 Správa budov 7 439,00 výdaje na činnost úřadu
0224 Kancelář starosty 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,překlady,dary
0229 Personální záležitosti 45 492,75 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
      zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné,
      ochranné pomůcky,závodní lékař.péče
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0230 Informační technologie 1 808,20 Techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236 Pohřebnictví 30,00 obstarávání pohřbů
0239 Provozní náklady 3 707,50 el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí,
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 1 011,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z převodu
0241 Majetek města – nájmy, prodej 1 290,27 znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovitostí
0242 Odvoz odpadů 70,00 odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství
0243 Nebezpečné odpady 210,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 750,00 dopravní značení, dopravní obslužnost
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 796,00 znal.posudky,věc.břemena, daň z převodu, geom.plány
0253 Úroky z úvěrů 838,00 Domov pro seniory,Havlovice-kanalizace,Technologické
      centrum ORP, Čistá Berounka
0258 Sociální fond 1 503,67 výdaje sociálního fondu
0259 Fond rozvoje bydlení 260,00 půjčky občanům
0260 Správa sportovních zařízení 100,00 právní služby
0263 Fond vodárenské infrastruktury 12 000,00 výdaje FVI
0266 Opravy památek v MPR 500,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 550,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice, porušení rozp.kázně TJ Jiskra
0410 DSO Povodí Berounky 555,00 neinv.příspěvek svazku obcí
0820 Výdaje ostatní 17 518,72 daň z příjmů za město,FV dotací,bankovní popl, úroky kont.
0821 Daň z přidané hodnoty -11 460,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0212 Jesle 2 021,79 potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize,údržba
0220 JSDH Domažlice 694,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221 JSDH Havlovice 87,00 materiál,pojištění členů,ochran.pomůcky,PHM
0222 Městská policie 7 165,24 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
  Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 67 074,95 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
  Neinvestiční příspěvek- knihovna 974,68 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 182 977,52  
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
    5021 - Ostatní osobní výdaje
    5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0212 Jesle- pol. 5011 1 205,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0222 Městská policie – pol. 5011 4 832,34 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti-pol 5011 31 225,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
  Výdaje na platy celkem 37 262,34  
0212 Jesle- pol. 5021 6,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 10,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDH Domažlice – pol.5021 24,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0222 Městská policie – dohody 30,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 120,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
  Výdaje- dohody celkem 390,00  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 1 805,00 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členům zastupitelstva 1 805,00  
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0220 JSDH Domažlice 120,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 8,00 pohonné hmoty
0222 Městská policie 140,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 300,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 568,00  
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0212 Jesle 13,00 telekomunikace
0220 JSDH Domažlice 20,00 telekomunikace
0222 Městská policie 45,00 telekomunikace
0223 Správa budov 600,00 telekomunikace
0230 Informační technologie 170,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 856,00  
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0212 Jesle 1,20 školení
0220 JSDH Domažlice 10,00 školení
0221 JSDH Havlovice 4,00 školení
0222 Městská policie 42,00 školení
0229 Personální záležitosti 5,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 500,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 50,00 školení
  Školení a vzdělávání celkem 612,20  
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0220 JSDH Domažlice 5,00 cestovné
0222 Městská policie 10,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 305,00  
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 15,00 věcné dary
0224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 53,50  
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0224 Kancelář starosty 29,00 peněžité dary
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0200 Mateřská škola 3 343,28 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207 Základní škola Komenského 17 6 238,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208 Základní škola Msgre B.Staška 4 733,60 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209 Základní škola praktická 495,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0211 Základní umělecká škola 469,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0214 Městské kulturní středisko 7 842,50 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 5 041,64 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce
0215 Městská knihovna B.Němcové 974,68 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 197,14 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231 Plavecký bazén a ubytovna 5 036,79 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251 DTS Domažlice 28 528,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0293 Dům dětí a mládeže 150,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
  Neinvestiční příspěvky celkem 68 049,63 vč. dotace na regionální funkce knihovny
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 52xx –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 250,00 grant- sociální oblast dospělí
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 300,00 grant- sociální oblast mládež
0113 Příspěvky na sport 500,00 grant - sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 4 200,00 grant – sport mládeže
0113 Příspěvky na sport 1 500,00 grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – kultura a zájmová činn.- mládež
0114 Příspěvky na kulturu 250,00 grant- kultura a zájmová činn.-dospělí
0114 Příspěvky na kulturu 500,00 grant – podpora významných počinů
0114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant – reprezentace města
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – jednorázové akce pro mládež
0114 Příspěvky ostatní 1 815,05 mimořádný příspěvek z loterií
0114 Příspěvky ostatní 15,00 den s integrovaným záchranným systémem
0123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 10,00 protidrogová prevence
0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219 Záležitosti kultury 25,00 Dívka Šumavy
0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224 Kancelář starosty 106,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra – areál Střelnice
  Položka 522x celkem 11 116,46  
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0119 Odbor výstavby a ÚP 612,00 nový územní plán Domažlice- I.etapa
0223 Správa budov 300,00 nákup auta
0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
0230 Informační technologie 100,00 výpočetní technika
0252 Majetek města – prodeje,výkupy 1 500,00 výkupy pozemků
0252 Majetek města 1 360,00 nákup akcií CHVaK
0260 Správa sportovních zařízení 1 500,00 příplatek mimo základní kapitál
0263 Fond vodárenské infrastruktury 1 285,00 výdaje fondu
  CELKEM 6 757,00  
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0251 DTS Domažlice 1 500,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
  Investiční transfery p.o. Celkem 1 500,00  
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901  
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0264 Investiční rezerva rozpočtu 119 641,45 financování investičních akcí města
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 127 898,45  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 310 875,97  
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013
Nedaňové příjmy rozpočtu   pol. 2xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0116 Odbor životního prostředí 25,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0120 Odbor správní 60,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 575,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0212 Jesle 346,00 stravné, příspěvek na služby
0220 Jednotka SDH Domažlice 15,40 příjmy z pronájmu
0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
0223 Správa 50,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0229 Personální záležitosti 330,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 380,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady
0239 Provozní náklady – majetek 160,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241 Majetek města – nájmy 17 839,50 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241 Majetek města - nájmy 3 269,00 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 500,00 příspěvek od EKO-KOM
0263 Fond vodárenské infrastruktury 13 285,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 160,00 splátky půjček
0259 Fond rozvoje bydlení 260,00 splátky půjček od občanů
0820 Ostatní příjmy 7 012,77 z parkovacích automatů a karet, úroky, fin.vypořádání
  Nedaňové příjmy celkem 48 367,67  
Daňové příjmy rozpočtu   pol. 1xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0800 Příjmy daně a poplatky 146 189,93 podíl na daňových příjmech, místní poplatky
0700 Správní poplatky 10 000,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 156 189,93  
Přijaté dotace   pol. 4xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0100 Příspěvky od obcí 96,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy
0215 Městská knihovna B.Němcové 974,68 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
0810 Přijaté dotace 22 693,20 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
    11 724,66 převod z hospodářské činnosti
    462,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
    1 737,28 dotace Optimalizace řízení lidských zdrojů
    5 110,01 dotace Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP
  Neinvestiční dotace a přísp.celkem 42 797,83  
    235,41 dotace – vrt HV 01
    298,76 dotace- varovný monitorovací systém před povodněmi
  investiční dotace celkem 534,17  
  Přijaté dotace celkem 43 332,00  
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0252 Majetek města-prodeje 3 400,00 příjmy z prodeje pozemků
0252 Majetek města-prodeje 500,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 3 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 19 900,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
0363 Čistá Berounka 21 651,00 proúčtovaná dotace Čistá Berounka
  Kapitálové příjmy celkem 48 451,00  
  PŘÍJMY CELKEM 296 340,60  
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0200 Mateřská škola 450,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000)
    2 000,00 502-spotřeba energie
    693,00 511-opravy a udržování
    800,00 518-ostatní služby
    50,00 521-mzdové náklady (dohody o provedení práce)
    14,00 524- zákonné sociální pojištění
       
0207 ZŠ Komenského 17 800,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (4000)
    2 400,00 502-spotřeba energie
    750,00 511-opravy a udržování
    1 498,00 518-ostatní služby
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0208 ZŠ Msgre B.Staška 850,00 501- spotřeba materiálu
    2 734,00 502-spotřeba energie
    400,00 511-opravy a udržování
    10,00 512 - cestovné
    800,00 518-ostatní služby
       
0209 ZŠ praktická 145,00 501- spotřeba materiálu
    60,00 511-opravy a udržování
    260,00 518-ostatní služby
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0211 Základní umělecká škola 190,00 501- spotřeba materiálu
    500,00 502-spotřeba energie
    200,00 511-opravy a udržování
    20,00 512 - cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    650,00 518-ostatní služby
    34,00 525 – ostatní sociální pojištění
    190,00 528 - ostatní sociální náklady
       
0214 Městské kulturní středisko 580,00 501-spotřeba materiálu
    985,00 502-spotřeba energie
    180,00 504-prodané zboží
    100,00 511-opravy a udržování
    19,50 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 099,00 518-ostatní služby
    4 660,00 521-mzdové náklady
    1 518,00 524-zákonné sociální pojištění
    106,00 527 - zákonné sociální náklady
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0215 Městská knihovna B.Němcové 823,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    278,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
    69,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
  regionální funkce knihovny 5,00 513-náklady na reprezentaci
  jsou hrazeny z dotace Plzeňského 327,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
  kraje 2 534,40 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    886,90 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    6,00 525 – ostatní sociální pojištění
    25,34 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    65,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
       
0231 Plavecký bazén a ubytovna 190,50 501-spotřeba materiálu
    2 515,00 502-spotřeba energie
    213,90 511-opravy a udržování>
    3,00 512-cestovné
    0,70 513-náklady na reprezentaci
    592,08 518-ostatní služby
    2 888,28 521-mzdové náklady
    977,94 524-zákonné sociální pojištění
    11,50 525 – ostatní sociální pojištění
    135,98 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    12,00 528-ostatní sociální náklady
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb
    1 700,00 501-spotřeba materiálu
    1 100,00 502-spotřeba energie
    210,00 511-opravy a udržování
    10,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 263,00 518-ostatní služby
    5 216,00 521-mzdové náklady
    1 773,44 524-zákonné sociální pojištění
    90,00 527 - zákonné sociální náklady
       
    1 976,60 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory
    1 607,00 502-spotřeba energie- domov pro seniory
    95,00 511-opravy a udržování - domov pro seniory
    4,00 512-cestovné- domov pro seniory
    3,00 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory
    1 100,80 518-ostatní služby - domov pro seniory
    8 700,00 521-mzdové náklady- domov pro seniory
    2 958,00 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory
    78,00 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0251 DTS Domažlice 5 800,00 501-spotřeba materiálu
    400,00 502-spotřeba energie
    30,00 504-Prodané zboží
    460,00 511-opravy a udržování
    2,00 512-cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    9 000,00 518-ostatní služby
    11 200,00 521-mzdové náklady
    3 808,00 524-zákonné soc.pojištění
    520,00 527-zákonné sociální náklady
    110,00 528- ostatní sociální náklady
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Poznámka
0251 DTS Domažlice 1 500,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
Peněžní fondy města    
Sociální fond
0258 Příjmy 160,00 splátky půjček
    976,06 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 136,06  
  Výdaje 1 503,67 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
 
Fond rozvoje bydlení
0259 Příjmy 260,00 splátky poskytnutých půjček občanům
  Výdaje 260,00 poskytnuté půjčky občanům
 
Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263 Příjmy 13 285,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 13 285,00 vodárenská infrastruktura
 
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240 Příjmy 3 000,00 příjmy z prodeje bytů
    19 900,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
  Příjmy celkem 22 900,00  
  Výdaje 1 011,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daň z převodu nem.
       
FINANCOVÁNÍ
8123 dl. přijaté finanční prostředky 14 535,37 Dočerpání úvěru ČSOB a.s. - Čistá Berounka
8124 Splátka jistiny – úvěr Domov pro seniory -6 923,07 úvěr ČSOB a.s.
8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace -1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s
8124 Splátka jistiny – úvěr Technologické cent. -4 462,14 úvěr Česká spořitelna a.s.
8124 Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka -1 632,80 úvěr ČSOB a.s.
8115 Změna stavu fin.prostředků na BÚ 14 724,46 změna stavu finančních prostředků
  Financování celkem 14 535,37  
       
  PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 296 340,60  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 310 875,97  
  FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 535,37  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -14 535,37  
       
V Domažlicích dne 28. 3. 2013
Ing. Alena Kučerová
vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 8. 4. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2017 11:17
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)