Menu
Město Domažlice
Domažlice

53. schůze ze dne 12.05.2020

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 53. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 12.05.2020

 

Rada města v Domažlicích:

 

1888 - schvaluje upravený program schůze

 

1889 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 1619 ze dne 04.02.2020 do 30.06.2020

b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1890 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat jednotku č. 392/12 vymezenou v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.433.324 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31.07.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 25.05.2020(OSM)

 

1891 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zrušení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 12.03.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2446/58, k. ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.06.2020

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5192 + 311.650 Kč (OZ Na Bábě - vratka)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 311.650 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1892 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 700.000 Kč

Termín splnění: 01.06.2020(OSM)

 

1893 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 5318, 5042/16, 525/1 a 2675/5, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačními plánky, za účelem umístění poštovních odkládacích schránek(OSM)

 

1894 - nesouhlasí v souladu s čl. IV odst. 6 pachtovní smlouvy uzavřené dne 15.07.2019, s provedením stavebních úprav dle žádosti - výstavbou dřevěné zástěny (výška 1,8 m), dřevěného plotu (výška 0,8 m) a dřevěné podlahy (3x3 m) - vše bez pevných základů, a to na náklady pachtýře(OSM)

 

1895 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat vedlejší stavbu (kůlnu), která je součástí pozemků p. č. st. 1074 a p. č. 2585/13, oba v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 115 v ulici Vojtěchova, Domažlice - Hořejší Předměstí, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1896 - bere na vědomí informaci o konání dražby nemovitosti nařízené usnesením soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, č. j. 134 EX 17390/11-191 ze dne 22.04.2020, jejíž předmětem je dražba stavby bez čp./če. umístěné na pozemku p. č. st. 4028 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1897 - ukládá odboru správy majetku sdělit xx, zastoupenému insolvenčním správcem, společností Paclík - insolvenční správce a spol., IČ 24836133, se sídlem U Trojice 1042/2, Praha 5, PSČ 150 00 jakožto nájemci dle nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 01.06.2000, že nájem založený citovanou nájemní smlouvu skončí uplynutím sjednané doby nájmu dne 01.06.2020 a nedojde k jeho prodloužení, a vyzvat xx k odevzdání předmětu nájmu - pozemku p. č. st. 4028 a pozemků p. č. 3705/10 a 3705/11, vše v k. ú. Domažlice - při skončení nájmu (ve smyslu ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku)

Termín splnění: ihned(OSM)

 

1898 - souhlasí v souladu s čl. IV odst. 6 nájemní smlouvy uzavřené dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Výhodní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 49774034 jakožto nájemcem, s provedením terénních úprav dle oznámení ze dne 04.05.2020 - odstranění dvou pařezů a dorovnání terénu zeminou, a to na náklady nájemce(OSM)

 

1899 - neschvaluje propachtování pozemků nebo jejich částí vymezených situačními plánky, a to pozemků p. č. 2283/3, 4865/1, 2299/13, 4865/13, 2831/7, 2483/25, 2483/26 a 2483/29, vše v k. ú. Domažlice a pozemků p. č. 260/47 a 641/2, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 19.12.2018 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a spol. AgroKol s. r. o., se sídlem Tyršova 33, Koloveč, PSČ 345 43, IČ 06701248 jakožto pachtýřem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1900 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 1518/1 v k. ú. Chrastavice a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 25.09.2019 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, IČ 25223216 jakožto pachtýřem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1901 - schvaluje propachtování pozemků nebo jejich částí vymezených situačními plánky, a to pozemků p. č. 4937/1, 2207/4, 4348/2, 4818/68, 4872/10, 2207/2, 2284/2, 4872/11, 4864/3, 1121/10, 1501/7, 4865/1, 1501/6, 1501/8, 4872/9, 2299/13, 4817/21, 4865/13, 2207/5, 4885/10, 4817/1, 4872/4, 4900/14, 2283/3, 4935/1, vše v k. ú. Domažlice a pozemku p. č. 370/49 v k. ú. Havlovice u Domažlic k zemědělskému hospodaření společnosti Baldovská s. r. o., se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 01494872 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1902 - schvaluje propachtování pozemků nebo jejich částí vymezených situačními plánky, a to pozemků p. č. 4937/1, 1996/10, 2207/4, 2208/6, 2207/2, 2208/8, 2760/14, 2391/1, 1996/5, 2207/3, 2238/8, 2238/9, 2831/7, 2208/7, 1996/7, 1996/6, 2207/5, 1996/11, vše v k. ú. Domažlice a pozemků p. č. 637/2, 260/47, 641/2, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 21.11.2014 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, IČ 00115436 jakožto pachtýřem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1903 - schvaluje propachtování částí pozemků p. č. 5048/4, 5048/1, 3800/50, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačními plánky, k zemědělskému hospodaření panu Janovi Paroubkovi, zemědělskému podnikateli, se sídlem Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 64350703 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1904 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2492/12 v k. ú. Domažlice a části pozemku p. č. 641/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezených situačními plánky, k zemědělskému hospodaření společnosti Draženovská zemědělská s. r. o., se sídlem Havlíčkova 264, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 07586680 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1905 - schvaluje propachtování částí pozemků p. č. 4464, 5104/1, 4847/8, 4847/12, 4840/1, 717/8, 4850/25, 625/2, 4851/1, 838/5, 918/19, 4847/7, 4462, 4854/4, 4412/1, 4412/3, 4834/21, vše v k. ú. Domažlice, částí pozemků p. č. 1526/5, 1455/2, 1500/2, 1507/5, vše v k. ú. Chrastavice a částí pozemků p. č. 1675, 1655, 1659, 1666, vše v k. ú. Radonice u Milavčí, vymezených situačními plánky, k zemědělskému hospodaření společnosti MIRABO a. s., se sídlem Milavče 119, PSČ 344 01, IČ 47719621 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1906 - schvaluje propachtování částí pozemků p. č. 2483/26, 2483/29, 2483/25, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačními plánky a části pozemku p. č. 1477/25 vymezeného situačním plánkem a celého pozemku p. č. 1481/63, vše v k. ú. Chrastavice, k zemědělskému hospodaření panu Jakubovi Hruškovi, zemědělskému podnikateli, se sídlem Pasečnice - Nová Pasečnice, PSČ 344 01, IČ 05029252 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1907 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 911/2 v k. ú. Pasečnice a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků ze dne 15.04.2009 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Lenkou Hruškovou, zemědělským podnikatelem, se sídlem Pasečnice - Nová Pasečnice, PSČ 344 01, IČ 73731561, jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1908 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 1453/3 v k. ú. Chrastavice k zemědělskému hospodaření panu Janovi Královcovi, zemědělskému podnikateli, se sídlem Milavče, PSČ 344 01, IČ 45381828 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1909 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 1476/9 a 1481/38, oba v k. ú. Chrastavice, k zemědělskému hospodaření, na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1910 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení nového oplocení pláže u rybníka Babylon Zdeňkovi Kurcovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63501309 ve výši 161.570 Kč bez DPH, tzn. 195.500 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 195.500 Kč (Babylon – plot, zábradlí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 195.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1911 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti „Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost“, Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, na vypracování hodnocení realizace Strategie rozvoje města Domažlice ve výši 39.930 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0501 § 3636 pol. 5169 + 39.930 Kč (Strategie rozvoje města – hodnocení 2020)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 39.930 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1912 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Plynovodní přípojka, Spálená 164“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Slavomírem Babejem, IČ 74096192 a označené datem 03/2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4779/7 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

1913 - a) schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, pro zadání zakázky na vypracování dokumentace pro provádění stavby s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben“ Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 34401, IČ 73374792

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17, Domažlice a vybudování odborných učeben“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 34401, IČ 73374792 ve výši 541.800 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 655.578 Kč (PD – ZŠ Komenského)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 113.778 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 541.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1914 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec(OSM)

 

1915 - a) bere na vědomí průběh veřejné zakázka malého rozsahu s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) ruší usnesení č. 1845 a), b), a c) ze dne 14.04.2020(OSM)

 

1916 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 298/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, č.parc. 2238/1 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1917 - souhlasí v souladu s odst. 9 čl. VI. nájemní smlouvy uzavřené dne 16.02.2006 mezi městem Domažlice a společnosti Komerční banka, a. s., se sídlem Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město, PSČ 114 07, IČ 45317054 s osazením mobilních klimatizačních jednotek včetně osazení jejich vývodů a dle předloženého návrhu s tím, že po ukončení provozu mobilních klimatizačních jednotek, budou výplně oken odbornou osobou vráceny zpět do rámu okna(OSM)

 

1918 - neschvaluje záměr pronájmu části pozemků p. č. 525/1 a 525/10, oba v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1919 - schvaluje záměr propachtovat část nebytových prostor, vymezenou v situačním plánku, v budovách bez č. p./č. e., jež je součástí pozemku p. č. st 498/11, a č. p. 10, jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, vše v k. ú. Domažlice, v ulici Pivovarská v Domažlicích za účelem provozování restaurace, a to včetně vybavení, dle předloženého návrhu s tím, že termín pro podání nabídek se stanoví do 08.06.2020(OSM)

 

1920 - schvaluje zařazení území města Domažlice do území působnosti MAS Český les, z. s., na programové období 2021 – 2027(OSM)

 

1921 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.07.2017 mezi městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice - Město, IČ 00073865, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 a budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, vše v k. ú. Domažlice (Chodský hrad), dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví dle varianty 2(OSM)

 

1922 - schvaluje pronájem movitých věcí uvedených v místním seznamu majetku organizačního hlediska: ORG: 0540 ke dni 21.04.2020 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice - Město, IČ 00073865, na dobu určitou do 28.02.2025, za cenu 7.210 Kč bez DPH/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1923 - mění a doplňuje usnesení č. 1818 ze dne 31.03.2020 takto:

"bere na vědomí žádost paní Lidmily Haasové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 45383693 o odložení plateb nájemného dle smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 28.05.2018 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného“(OSM)

 

1924 - mění a doplňuje usnesení č. 1819 ze dne 31.03.2020 takto:

"bere na vědomí žádost pana Tomáše Jirouta, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 72269251 o odpuštění plateb nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2008 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného“(OSM)

 

1925 - mění a doplňuje usnesení č. 1820 ze dne 31.03.2020 takto:

"bere na vědomí žádost pana Tomáše Strejce, fyzické osoby podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 o řešení plateb nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného“(OSM)

 

1926 - mění a doplňuje usnesení č. 1821 ze dne 31.03.2020 takto:

"bere na vědomí žádost paní Miroslavy Palkovičové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 61150339 a paní Stanislavy Ludvíkové, fyzické osoby podnikající, se sídlem, Domažlice, IČ 76268349 o prominutí plateb nájemného dle smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 21.02.2017 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného“(OSM)

 

1927 - mění a doplňuje č. 1822 ze dne 31.03.2020 takto:

"bere na vědomí žádost společnosti RENGL, s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec, PSČ 460 14, IČ 25420160 o odložení platby nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené dne 06.02.2018 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného“(OSM)

 

1928 - mění a doplňuje usnesení č. 1857 ze dne 14.04.2020 takto:

"bere na vědomí žádost pana Františka Vanického, fyzické osoby podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 o snížení plateb nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného“(OSM)

 

1929 - schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 12.11.2015 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. NÁPOJE HRUBÝ s. r. o., se sídlem Stráž, PSČ 344 01, IČ 02850427 jakožto nájemcem na pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/17 v k. ú. Domažlice, a to dohodou ke dni 15.05.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

1930 - ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro zvýšení cen parkovného dle návrhu komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost

Termín splnění: 30.08.2020(OSM)

 

1931 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku zdravotních kompenzačních pomůcek pro provoz Vzdělávacího centra společnosti WIDEX LINE spol. s r.o. se sídlem Bohušovická 230/12, Praha - Střížkov, PSČ 190 00, IČ 45786381, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6122 + 13.413 Kč (Vzdělávací centrum, zdravotní kompenzační pomůcky)

org. 0530 § 6399 pol. 5362  - 2.328 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.085 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1932 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy střechy na budově kotelny v Kovařovicově ulici v Domažlicích panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Horní 382, Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky ve výši 100.287 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 5171  + 121.347 Kč (Kotelna Kovařovicova ul. - oprava střechy)

org. 0287 § 6399 pol. 5362  -    21.060 Kč (odpočet DPH)       

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.287 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1933 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121  + 39.834 Kč (Pivovar - podružné měření elektřiny)

org. 0434 § 6399 pol. 5362  -    6.913 Kč (odpočet DPH)       

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 32.921 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1934 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5512 pol. 6121 + 2.844 Kč (komínové těleso hasičská zbrojnice Havlovice - vícepráce)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.844 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1935 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace na realizaci opravy oplechování atik bytových domů fyzické osobě podnikající Ing. Zbyňku Wolfovi, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 za cenu 26.000 Kč bez DPH dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 31.460 Kč (PD - oprava oplechování, Revitalizace BD)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 31.460 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1936 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku vzdělávacích pomůcek – stavebnic Merkur pro Vzdělávací centrum, společnosti Merkurtoys s. r. o., se sídlem Husova 363, Police nad Metují, PSČ 549 54, IČ 25997386, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje zadání zakázky na dodávku vzdělávacích pomůcek – stavebnic LEGO pro Vzdělávací centrum, společnosti EDUXE, s. r. o., se sídlem Hlavní 179/28, Velké Pavlovice, PSČ 691 06, IČ 47914203, v rozsahu dle předložené nabídky

c) schvaluje zadání zakázky na dodávku vzdělávacích pomůcek – stavebnic Merkur pro Vzdělávací centrum, společnosti Internet Mall, a. s., se sídlem U garáží 1611/1, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 26204967, v rozsahu dle předložené nabídky

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org.0530 § 3314 pol. 6122 + 189.438 Kč (Vzdělávací centrum, výukové pomůcky - stavebnice

org. 0530 § 6399 pol. 5362  - 32.878 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901- 156.560 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1937 - a) bere na vědomí zápisy z mostních prohlídek roku 2019 dle ČSN 73 62 2

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, Domažlice provést běžné udržovací práce v rozsahu dle protokolů provedených mostních prohlídek u objektů:

M- 01 – Havlovice (u prodejny č. p. 38)

M- 02 – na Valše (směr Pasečnice, spodní cesta na Valchu)

M- 03 – pražcový u staré vodárny ( cyklostezka Hruškova ulice na Havlovice)

M- 04 – u plaveckého bazénu z Hruškovy ulice

M- 05 – ul. Elišky Krásnohorské

M- 06 – ul. Npor. O . Bartoška ( proti služebně Policie ČR, ul. Hruškova č. p. 152)

M- 07 – Chodská ul. ( u kruh. křižovatky Chodská, Hruškova, ulice na Havlovice)

M- 08 – ul. Břetislavova (u hasičů)

M- 09 – u silnice na Bořice (u Chvaku, směr Staňkův mlýn, Vodolenka)

M- 12 – Havlovice u č. p. 31 (odbočka mezi domy č. p. 72 a č. p. 73)

M- 13 – železobetonový u tankové cesty (cyklostezka Hruškova, ulice na Havlovice)

M- 14 – most v obci Havlovice přes řeku Zubřina

L- 01 – Havlovice (u budovy kuželníku č. p. 105)

L- 03 – u plaveckého bazénu a hřiště s umělým povrchem

L- 04 – u stadionu Střelnice

L- 07 – ul. Na Ostrůvku ( u č. p. 90)

L- 11 – ul. Branská (pod brankou č. p. 2, před domem Havlíčkova č. p. 82)

L- 12 – propojení ul. Srnova – Havlíčkova (křižovatka u budovy ČEZ)

L- 14 – ul. Havlíčkova (u restaurace U Kocoura č. p. 149)

P- 11 – ul. na Hvízdalce (k zahrádkám přes potok Škarman za č. p. 103)

P- 13 – parkoviště u Všech svatých (pod budovou SOU č. p. 232)

Termín splnění: průběžně(OSM)

 

1938 - a) ruší usnesením č. 5310 c) ze dne 17.04.2018

b) ruší usnesením č. 2398 d) ze dne 18.04.2016

c) ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku na na provedení rekonstrukce lávek L-01, L-07, L-13 do konce roku 2020 s termínem plnění rok 2021

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

1939 - a) bere na vědomí navrhovaný postup řešení na zajištění opravy vad souvisejících s realizací anglických dvorků na objektu BD Kozinova, č.p. 235-236

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci opravy vady anglických dvorků, BD Kozinova s fyzickou osobou podnikající Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 za cenu 90.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 108.900 Kč (PD - oprava vady anglických dvorků, BD Kozinova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 108.900 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1940 - a) ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku vyhlášenou dne 04.03.2020 ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“

b) ruší usnesení č. 1846 b) ze dne 14.04.2020(OSM)

 

1941 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, ul. B. Němcové 118, Domažlice ve výši 136.232 Kč na pořízení počítačového dovybavení VC Pivovar a souboru RFID kódů dle předloženého návrhu(OF)

 

1942 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 3639 pol. 2322 + 29.935 Kč (městská policie – přijaté pojistné náhrady)

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 70.000 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 40.065 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

1943 souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 89.958 Kč na pořízení 2 kusů zinkových sestav pro květinovou výsadbu(OF)

 

1944 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, týkající se pořízení 2 ks zinkových sestav na květinovou výsadbu dle předloženého návrhu(OF)

 

1945 - schvaluje zrušení spořícího účtu města č. 286745218/0300, vedeného u ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

1946 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 2141 pol. 5179 + 20.000 Kč (Městský pivovar – ochranné známky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1947 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Domažlice na rok 2020, a to snížení daňových příjmů ve výši 30.000.000 Kč dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0800 pol. 1111 - 8.000.000 Kč (DPFO placená plátci)

org. 0800 pol. 1112 - 200.000 Kč (DPFO placená poplatníky)

org. 0800 pol. 1113 - 500.000 Kč (DPFO vybíraná srážkou)

org. 0800 pol. 1121 - 6.300.000 Kč (Daň z příjmů právnických osob)

org. 0800 pol. 1211 - 15.000.000 Kč (Daň z přidané hodnoty)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000.000 Kč (Investiční rezerva)

Termín splnění: 20.05.2020(OF)

 

1948 - doporučuje zastupitelstvu města schválit novou vzorovou smlouvu pro poskytování účelových dotací v oblasti sportu a kultury dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.05.2020(OF)

 

1949 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 54.107 Kč (č.1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 54.107 Kč (č.3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-3910/2020-Bo

Městská rada seniorů

35.000

35.000

Celoroční činnost MRS 2020

MeDo-4551/2020-Bo

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

57.000

50.508

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

MeDo-5231/2020-Bo

TJ Sokol Domažlice- TS Hanka

6.400

6.364

Celoroční činnost taneční skupiny Hanka pro rok 2020

MeDo-6231/2020-Bo

Klub českých turistů

7.600

7.558

Roční činnost KČT: Májová vycházka rodičů s dětmi, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

MeDo-7227/2020-Bo

CB klub Domažlice

44.000

38.011

Podpora radioamatérské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

MeDo-7312/2020-Bo

Pěvecký sbor Čerchovan

80.000

80.000

Roční činnost pěveckého sboru Čerchovan

Celkem

 

230.000

217.441

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1950 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-6234/2020-Bo

Klub českých turistů-odbor Domažlice

24.800

12.400

Česká studánka – odemykání a zamykání

Celkem

 

24.800

12.400

odemykání se neuskutečnilo, zamykání nezrušeno - částka o 1/2 ponížena

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1951 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A vyjma akcí, které se neuskuteční:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-3159/2020-Bo

Mgr. Miloš Novotný

45.000

44.464

Jazzový Baldov

MeDo-5616/2020-Bo

Westmusic s.r.o.

80.000

30.000

Chodrockfest 2020

MeDo-7093/2020-Bo

V+K, z.s.

60.000

59.643

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

MeDo-7102/2020-Bo

Chodsko bez hranic

174.400

0

Pivní slavnosti v Domažlicích, akce zrušena - částka nebude vyplacena (62.210 Kč)

Celkem

 

185. 000

134.107

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1952 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 4 „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-6549/2020-Bo

Chodsko žije !

50.000

50.000

Chodský mariáš, Autorské hrací karty

Celkem

 

50.000

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1953 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 5 „Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-6549/2020-Bo

Chodsko žije!

50.000

50.000

„Pozor hranice. Průvodce česko-bavorským pohraničím od pravěku po současnost“ česko německá publikace

Celkem

 

50.000

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1954 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle nové „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.08. 2020(OKS)

 

1955 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací sociální oblast - registrované sociální služby pro rok 2020“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDO-5757/2020-Bo

MCT CZ - Josef Holý

112.840

107.000

Regionální sociální služba Rané péče

MeDo-6495/2020-Bo

Centrum pro zdravotně post.Plz.Kr.

30.000

30.000

Činnost CZP Domažlice v roce 2020- udržení kvality života zdrav. Postižených a seniorů

MeDo-6493/2020-Bo

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

148.000

148.000

Podpora terénní pečovatelské služby

MeDo-7238/2020-Bo

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

350.000

115.000

Archa, Fontána a Plus-služby pro děti, rodiny a osoby v krizové situaci

CELKEM

 

640.840

400.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1956 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 2 „Program pro poskytování dotací sociální oblast – sociálně zájmová oblast pro rok 2020“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MeDo-1512/2020-Bo

Oblastní spolek Čes.červ. Kříže

52.000

52.000

Zajištění činnosti během roku

MeDo-4820/2020-Bo

Svaz postižených civilizačními chorobami

51.600

17.000

Činnost spolku na rok 2020

MeDo-5886/2020-Bo

DDÚ, SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň

5.000

5.000

Preventivně výchovné víkendové pobyty+zážitková pedagogika v rámci internátního pobytu v roce 2019

MeDo-7021/2020-Bo

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.MO Domažlice

23.000

23.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

MeDo-7260/2020-Bo

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní org.

33.520

33.000

Postupné odstraňování diskriminace za života tělesně postižených a jejich integrace do běžného života

CELKEM

 

165.120

130.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1957 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1958 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Dance Group A&D Domažlice

205.000

205.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež v roce 2020

LTC Domažlice

208.000

132.000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Basketbal Jiskra Domažlice

315.000

245.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

MCT CZ. z.s.

155.000

138.000

Volno časové aktivity jako způsob integrace osob se zdrav.postižením

AC Domažlice

250.000

210.000

Atletika dětí a mládeže

Judo-club Domažlice

183.500

74.000

Trénink juda v Domažlicích

Volejbal Domažlice

185.000

105.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice

HC Domažlice z.s.

1.785.000

1.331.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

950.000

755.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2020

TJ Sokol Domažlice-šachy

111.500

79.000

Činnost oddílu mládeže-šachy TJ Sokol Domažlice

PK Rejnoci Domažlice

472.000

178.000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Sportovní klub Samuraj Domažlice z.s.

245.000

159.000

Celoroční podpora a rozvoj mládežnického karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.

202.000

133.000

Podpora činnosti mládeže

Wolfs Domažlice z.s.

149.000

95.000

Baseball-mládež

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.-plavání

829.000

563.000

Sportovní plavání mládeže, příprava dětí v plaveckých dovednostech, výuka plavání

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.-krasobruslení

366.770

211.000

Činnost mládeže-sport a tělovýchova v roce 2020-oddíl krasobruslení

Mílaři Domažlice z.s.

371.000

199.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu

Gymnastický klub Domažlice

246.000

188.000

Roční činnost klubu sportovní gymnastiky

Celkem

7.228.770

5.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1959 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

56.000

20.000

Podpora sportovní činnosti dospělých spolku Basketbal Jiskra Domažlice

LTC Domažlice

92.000

39.000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

AC Domažlice

70.000

28.000

Atletika dospělých-jednotlivci

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice-fotbal

248.000

177.000

Sportovní činnost B mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2020

TJ Sokol Domažlice-šachový oddíl

41.000

21.000

Činnost oddílu dospělých-šachy TJ Sokol Domažlice

HC Domažlice, z.s.

250.000

106.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích

Volejbal Domažlice, z.s.

100.000

75.000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal Domažlice z.s.

Wolfs Domažlice z.s.

74.000

32.000

Baseball, softball-dospělí

Mílaři Domažlice z.s.

130.300

52.000

Systematická sportovní příprava, účast v atletických soutěžích všech typů

Celkem

1.061.300

550.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1960 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

187.000

162.000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouh.mistr.soutěží spolku Baketbal

AC Domažlice

109.000

109.000

Liga mužů

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

1.628.000

1.289.000

Sportovní činnost a mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2020-dlouhodobá reprezentace

Volejbal Domažlice z.s.

150.000

150.000

2. liga mužů ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice z.s.

246.500

173.000

Baseball-1. liga

Sportovní klub Jiskra Domažlice-florbal

131.000

117.000

Podpora dospělých-sport a tělovýchova reprezentace města dlouhodobé soutěže

Celkem

2.451.500

2.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1961 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

70.000

70.000

Centrum volného času

Celkem

70.000

70.000

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1962 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A vyjma akcí, které se neuskuteční:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice

31.000

24.000

Celostátní turnaj – 62. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

Basketbal Jiskra Domažlice

35.500

0

Mistrovství ČR v basketbale chlapců v kategorii U14 - Neuskuteční se

AC Domažlice

100.000

100.000

Atletický mítink na dráze Chodská 1500

Mílaři Domažlice, z.s.

22.500

0

Běh Zel.údolím - Neuskuteční se

Mílaři Domažlice, z.s.

181.500

100.000

Hvězdné házení

VELOSPORT Domažlice z.s.

40.000

26.000

MTB Čerchov

VELOSPORT Domažlice z.s.

40.000

0

VC MTB - Neuskuteční se

Celkem

450.500

250.000

 

Termín splnění : 31.08.2020(OKS)

 

1963 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2020“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A vyjma akcí, které se neuskuteční:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

ČČK Domažlice

9.500

0

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Neuskuteční se

Pionýr z.s., Pionýrská kupina Mír Domažlice

10.000

10.000

Maškarní ples

 

Gymnastický klub Domažlice, z.s.

6.900

0

 

Nesplňuje podmínky

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

5.000

2.400

Pohádkový les

 

Pionýr z.s., Pionýrská kupina Mír Domažlice

6.500

4.000

Slavnost světel

 

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

13.000

13.000

Xapatan

 

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

4.500

0

Pionýrské ohně

Neuskuteční se

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

6.000

4.200

Mikulášská nadílka

 

Celkem

61.400

33.600

 

 

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1964 doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle nové „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.08.2020(OKS)

 

1965 schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ 344 01, IČ 48344958, do dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1966 - souhlasí s otevřením Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, od 25.05.2020(OKS)

 

1967 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 70.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 70.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)(OKS)

 

1968 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci schválení právního jednání pod č. j. 13 P 203/2019, 8 P a Nc 74/2020

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci schválení právního jednání pod č. j. 13 P 129/2018, 4 P a Nc 99/2020

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka č. j. 13 P 412/2020, 8 P a Nc 79/2020 , 8 P a Nc 80/2020(OSVZ)

 

1969 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2020 MP

 

1970 - schvaluje návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 20.05.2020 dle předloženého návrhu tajemnice

 

1971 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537276 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537278 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537368 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537502 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

e) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537507 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

f) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537600 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

g) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537603 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

h) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537700 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu

i) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201537704 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1972 - a) schvaluje zadání zakázky na dokončení a zprovoznění zdroje páry pro technologii pivovaru v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti PROKAT invest s. r. o., se sídlem Břetislavova 85, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 25238876 dle předložené nabídky ve výši 250.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2413 pol. 6121 + 302.500 Kč (Pivovar - zdroj páry)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -  52.500 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 250.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 13. 5. 2020 10:46
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2020 16:55
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)