Obsah

9. schůze ze dne 19.02.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 9. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.02.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

356 - schvaluje upravený program schůze

 

357 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 1, Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

358 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytu č. 23, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

359 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytu č. 17, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

360 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytu č. 23, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

361 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2 (A2) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 30.04.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

362 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10 (B6) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 13.04.2017 dle předloženého návrhu(OSM)

 

363 - schvaluje navýšení roční výše sazby nájemného od 01.04.2019 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 2,1 % u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 66,27 Kč/m2/měsíčně (41,43 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou)(OSM)

 

364 - schvaluje přidělení bytu č. 7 nacházejícího se v budově čp. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

365 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Vojenský camp OUTPOST CLINT FLEAGLE" v rámci Oslav svobody ve dnech 30. dubna – 6. května 2019 Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

366 - souhlasí s pokácením 1 kusu akátu nacházejícího se na pozemku p. č. 980/5, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

367 - bere na vědomí upozornění SVJ Palackého 132, Domažlice ve věci padání větví borovice v ul. Palackého ulici čp. 132 v Domažlicích na pozemku p. č. 2586/36, k. ú. Domažlice a trvá na svém usnesení č. 264 c) ze dne 22.01.2019(OSM)

 

368- a) bere na vědomí konání akce „45. ročník jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 17.08.2019

b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od křižovatky nám. Míru a ul. Boženy Němcové (od č. p. 70, 120) k č. p. 49, 135 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem konání akce „45. ročník jízdy historických vozidel“ dne 17.08.2019 v době od 8:00 do 13:00 hodin pro AMK Domažlice Veteran car club, Havlíčkova 508, 344 01 Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

369 - a) bere na vědomí návrh změny dopravního značení v Petrovické ul. v Domažlicích dle zápisu z komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 21.01.2019

b) ukládá odboru správy majetku zajistit doplnění vodorovného dopravního značení v ulicích U Jezera, U Pískovny v Domažlicích

Termín splnění: 30.06.2019

c) neschvaluje záměr změny v dopravním značení spočívající ve změně hlavní silnice z “Petrovická – U Zimního stadionu“ na “Petrovická – U Pískovny“ dle doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost(OSM)

 

370 a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jež bude uzavřena se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 27.02.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízené k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

371 - doporučuje zastupitelstvu města vybrat pro další jednání ve věci výstavby bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí a uzavření memoranda o spolupráci jednu z těchto společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn , První chodská develop, a. s., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320(OSM)

 

372 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci odboru správy majetku o situaci ve věci majetkoprávního vypořádání k pozemkům p. č. 2382/42, 2382/39, 2382/40, 2382/41, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 27.02.2019(OSM)

 

373 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba RD Domažlice“ vypracovanou Ing. Vlastou Kůtovou, opatřenou datem 01/2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.10.2018 (OSM)

 

374 - a) bere na vědomí nesouhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 06.04.1982 dle návrhu schváleného usnesením rady města č. 5602 ze dne 19.06.2018

b) neruší usnesení č. 5602 ze dne 19.06.2018

c) souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

375 - bere na vědomí žádost jednatele společnosti Správy sportovních zařízení města Domažlice spol. s r. o. ze dne 01.02. 2019 o podnájem tělocvičny v Městském sportovním centru E. Krásnohorské(OSM)

 

376 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

377 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

378 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností Domažlické městské lesy spol. s r. o, se sídlem Tyršova 611, 344 01 Domažlice, IČ 26322994, jejíž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít nájemní smlouvu, jejíž předmětem bude část nebytových prostor budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a budovy č. p. 10, jež je součástí pozemků p. č. st. 498/10, vše v k. ú. Domažlice, a to místností pivovaru a pivnice za účelem provozování pivovaru a pivnice, dle předloženého návrhu (OSM)

 

379 - schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa dle předloženého návrhu(OSM)

 

380 - souhlasí v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 6. nájemní smlouvy uzavřené dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, sady 5. května 348/8, 301 00 Plzeň, IČ 49774034, s umístěním chladírenského kontejneru na části pozemku p. č. 2404/6 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle žádosti ze dne 06.02.2019 dle varianty 2(OSM)

 

381 schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru při výstavbě přípojky plynu v rámci stavby „Domažlice, Chodský hrad, stavební úpravy restaurace na informační centrum“ organizace Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745 dle předložené nabídky za cenu 6.377 Kč vč. DPH(OSM)

 

382 schvaluje zadání zakázky na provedení projektových prací „Interiér Chodského hradu, přestavba restaurace na informační centrum“ společnosti MEPRO s. r. o. - architektonický ateliér, se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721, za cenu 52.300 Kč bez DPH(OSM)

 

383 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.01.2019 mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 na vypracování projektové dokumentace na odstranění staveb v oblasti Čerchov, Bystřice dle předloženého návrhu(OSM)

 

384 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení uložení napájecího kabelu NN k parkovacímu automatu umístěnému na parkovišti v ulici Msgre B. Staška (proti budově „koulárny“ v Domažlicích společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice, se sídlem Cihlářská 511, Domažlice, PSČ 344 23, IČ 48035599, dle předložené nabídky za cenu 33.831 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na provedení výměny napájecího kabelu NN k výsuvnému rozvaděči umístěnému u kašny na náměstí Míru v Domažlicích (proti budově radnice) společnosti SWITELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice, se sídlem Cihlářská 511, Domažlice PSČ 344 23, IČ 48035599, dle předložené nabídky za cenu 121.664 Kč bez DPH(OSM)

 

385 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2018 ve výši 1.492.222,62 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice(OF)

 

386 - bere na vědomí informaci o způsobu financování dodávky „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“, realizovanou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994(OF)

 

387 - schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Městské sportovní centrum, E. Krásnohorské 373, Domažlice s platností od 01.01.2019 dle předloženého návrhu(OF)

 

388 - a) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

d) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B.Němcové 118, 344 58 Domažlice dle předloženého návrhu

e) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

f) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

g) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

h) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

i) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Msgre. B.Staška 232 , Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

j) schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

389 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.03.2019(OKS)

 

390 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.03.2019(OKS)

 

391 - a) neschvaluje prezentaci města Domažlice v magazínu pro volný čas Náš kraj, vydávaném mediální skupinou MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, IČ 45313351,

b) neschvaluje prezentaci města Domažlice formou Okénka z měst a obcí v MF Dnes/5plus2, vydávané mediální skupinou MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, IČ 45313351(OKS)

 

392 - a) schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30.04.2019 (úterý)

b) schvaluje konání akce „Oslavy svobody“ dne 05.05.2019 (neděle)

c) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 08.05.2019 (středa)

d) schvaluje konání akce „Město dětem“ dne 31.05.2019 (pátek)

e) schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť“ ve dnech 09. - 11.08.2019 (pátek - neděle)

f) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28.10.2019 (pondělí)

g) schvaluje konání akce „Den boje za svobodu a demokracii“ dne 15.11.2019 v 11.00 hodin (pátek)

h) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 30.11.2019 v 16.00 hodin (sobota)

ch) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 18. - 23.12.2019 (středa - pondělí)

i) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne  01.01.2020 v 18.00 hodin (středa)(OKS)

 

393 - nesouhlasí s použitím znaku města Domažlice na magnetku s přiloženou samolepkou vyráběnou vydavatelstvím Ivan Rillich, se sídlem Frymburk, PSČ 382 79, IČ 18418082(OKS)

 

394 - schvaluje pořádání akce: „Den sociálních služeb 2019“ ve středu 17.04.2019 v MKS v Domažlicích(OSVZ)

 

395 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 21.01.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 06.02.2019

 

396 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2019(MP)

 

397 - schvaluje návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27.02.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

398 neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.01.2019 mezi městem Domažlice a společností REVIT Projekt, s. r. o., se sídlem Hlavní 777, Tlučná, PSČ 330 26, IČ 29104530, kterým bude prodloužen termín pro doložení bankovní záruky č. 1, dle předloženého návrhu(OSM)

 

399 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích od 01.03.2019 do 12.07.2019 pro vozidla:

RZ povolená hmotnost

Rypadlo JCB 444TA-81E B2A  C024816    8,95 t

Rypadlo Volvo BL 71   P001566     8,85 t

Mercedes-benz 970.05    5C4 2497     22 t

Škoda – sklápěcí    2P8 9332     35 t(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 22. 2. 2019
Poslední aktualizace: 22. 2. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná