Obsah

37. schůze ze dne 10.12.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 37. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10.12.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1407 - schvaluje doplněný program schůze

 

1408 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/53, k. ú. Domažlice za cenu 683.200 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového jih v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 29.02.2020(OSM)

 

1409 - bere na vědomí návrh JUDr. Miroslava Tichého, advokáta advokátní kanceláře Špičková, Tichý, Poulík, Říčanská 1984/5, Praha 10 – Vinohrady, 101 00 ze dne 19.11.2019 a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 12.02.2018 dohodou dle návrhu JUDr. Miroslava Tichého

Termín splnění: 18.12.2019(OSM)

 

1410 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku - parcely ve zjednodušené evidenci č. 1117/1(zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr) označených dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/19, 1120/20 a 1120/22, vše v k. ú. Česká Kubice obci Česká Kubice, se sídlem č. p. 82, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ 00253294 za cenu 93.600 Kč bez DPH, uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.02.2020(OSM)

 

1411 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Starý Spálenec a části katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava

Termín splnění: 18.12.2019(OSM)

 

1412 bere na vědomí informaci odboru správy majetku o schůzce konané dne 22.11.2019 za účelem posouzení technického stavu budovy Augustiniánského kláštera v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem(OSM)

 

1413 a) schvaluje konání pravidelných středečních trhů v roce 2020 od 8. dubna 2020 do 23. prosince 2020 dle předloženého návrhu

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru od domu č. p. 50 k domu č. p. 43 za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2020 ve dnech 8., 15., 22. a 29., dubna, 6., 13., 20. a 27. května, 3., 10., 17. a 24. června, 1., 8., 15., 22. a 29. července, 5., 12., 19. a 26. srpna, 2., 9., 16., 23. a 30. září, 7., 14. a 21. října, 4., 11., 18. a 25. listopadu, 2., 9., 16. a 23. prosince 2020(OSM)

 

1414 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Suchá nádrž Týnské předměstí“ uzavřené dne 05.10.2019 mezi městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1415 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu rozvaděče v areálu městského stadionu Střelnice v Domažlicích společnosti Gabriel a Pangrác, spol. s r. o., se sídlem Školní 112, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 45349576, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za opravu v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 35.700 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 43.197 Kč (SSZMD - oprava rozvaděče na stadionu Střelnice)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 7.497 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 35.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1416 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Demolice objektů na Čerchově“ uzavřené dne 16.10.2019 mezi městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1417 - schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby „Park na Dolejším Předměstí“ uzavřené 10.02.2013 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1418 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení dokumentace zadání stavby pro výběr zhotovitele stavby Novostavba mateřské školy – Petrovická ulice, Domažlice s fyzickou osobou podnikající Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 za cenu 121.800 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 147.378 Kč (Výstavba MŠ v Petrovické ul. – PD pro výběr zhotovitele)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 25.578 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 121.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1419 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3319 pol. 5153 + 5.000 Kč (Informační centrum - plyn)

org. 0239 § 3319 pol. 2324 + 5.000 Kč (příjem náhrad za plyn v IC)(OSM)

 

1420 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Pavlína Fišerová(OSM)

 

1421 - schvaluje uzavření Dohody o započtení pohledávek týkající se akce „Domažlice, Zahradní 518, zateplení objektu klubovny Junák CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006587„ mezi městem Domažlice a společností REVIT projekt s. r. o, se sídlem Tlučná 777, Tlučná, PSČ 330 26, IČ 29104530, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1422 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.09.2019 mezi městem Domažlice a Ing. Janem Zelenkou fyzickou osobou podnikající, se sídlem Ústí nad Labem, PSČ 400 01 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1423 - a) schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 za cenu 16.000 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2143 pol. 5171 + 16.000 Kč (Čerchov – připojení ČEZ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1424 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu veřejného osvětlení v Sadové ulici od Ing. Jaroslava Rojta, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 12285447 v celkové výši 9.000 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 10.890 Kč (VO Sadová ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.890 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1425 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování prověřovací studie rozšíření objektu Domova se zvláštním režimem v Benešově ulici č. p. 97 v Domažlicích uzavřené dne 15.11.2019 mezi městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 dle upraveného návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 24.200 Kč (DZR přístavba – studie, dodatek č. 1)

org. 0503 § 6399 pol. 5362  - 4.200 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 20.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1426 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 08.10.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Plavecký bazén Domažlice – interiér“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 08.10.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Plavecký bazén Domažlice – interiér“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1427 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. kalkulovanou cenu tepelné energie pro rok 2020 výši 570,60 Kč/GJ bez DPH(OF)

 

1428 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2020 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a.s. takto:

a) cena vodného: 39,46 Kč bez DPH /m3

b) cena stočného: 35,38 Kč bez DPH/m3(OF)

 

1429 - schvaluje převedení pohledávek odboru životního prostředí ve výši 1.000 Kč za náklady řízení do podrozvahové evidence dle předloženého návrhu(OF)

 

1430 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1431 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 pol. 4116 ÚZ 14004 + 64.706 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Domažlice)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 ÚZ 14004 + 40.106 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 22.670 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 ÚZ 14004 + 3.930 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0221 pol. 4116 ÚZ 14004 + 4.400 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Havlovice)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 4.400 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné pomůcky)(OF)

 

1432 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4122 UZ 13014 +176.185,80 Kč (dotace - projekt Obědy do škol)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 UZ 13014 + 176.185,80 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B.Staška - obědy do škol)(OF)

 

1433 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 328.563 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 +328.563 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

1434 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 - 74.950 Kč (příjem náhrady meliorační dřeviny)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 +74.950 Kč (výsadba melioračních dřevin)(OF)

 

1435 - a) schvaluje Dohodu o zániku závazku ze smlouvy o účtu číslo 194707126/0300, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

b)schvaluje Dohodu o zániku závazku ze smlouvy o účtu číslo 194606632/0300, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

c) schvaluje Dohodu o zániku závazku ze smlouvy o účtu číslo 246318959/0300, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu (OF)

 

1436 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle upraveného návrhu s účinností od 01.01.2020(OF)

 

1437 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle upraveného návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1438 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1439 - schvaluje platový výměr Bc. Haně Hruškové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle upraveného návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1440 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1441 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1442 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1443 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1444 - schvaluje platový výměr  Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1445 - schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1446 - schvaluje platový výměr Mgr. Veronice Beránkové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1447 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2018/2019

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2018/2019

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2018/2019(OKS)

 

1448 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, B. Němcové 118, PSČ 344 58, IČ 48344117, o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2020 poskytovanou Plzeňským krajem, případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1449 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5169 - 100.000 Kč (Správa budov - služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5161 + 100.000 Kč (Správa budov – poštovné)(OKS)

 

1450 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 41.000 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)
org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 25.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 11.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy a údržba)(OKS)

 

1451 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

MeDo-72241/2019-OKS

Judo-club Domažlice

32 448,00

20 000,00

Podpora mladých sportovců na mistrovských soutěžích juda v roce 2019

MeDo-72190/2019-OKS

Basketbal Jiskra Domažlice

26 000,00

23 000,00

Mezinárodní Vánoční turnaj

MeDo-71479/2019-OKS

SK Jiskra Domažlice, z.s. stolní tenis

2 400,00

2 400,00

Kvalifikace MČR

MeDo-71482/2019-OKS

SK Jiskra Domažlice, z.s. stolní tenis

7 500,00

4 800,00

Satellite Tour

MeDo-71484/2019-OKS

SK Jiskra Domažlice, z.s. stolní tenis

5 550,00

3 800,00

Mezinárodní turnaj-mládež

MeDo-71460/2019-OKS

SK Jiskra Domažlice, z.s. stolní tenis

1 000,00

1 000,00

MČR st. žáci

CELKEM

 

74 898,00

55 000,00

 

Termín splnění: 18.12.2019(OKS)

1452 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - dospělých-sport a tělovýchova v roce 2019‘‘ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Číslo jednací

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

MeDo-72240/2019-OKS

Judo-club Domažlice

10 054,00

2 300,00

Podpora dospělých sportovců na mistrovských soutěžích juda v roce 2019

CELKEM

 

10 054,00

2 300,00

 

Termín splnění: 18.12.2019(OKS)

 

1453 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle vzorové smlouvy(OKS)

 

1454- a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 95/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 96/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 97/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 98/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 99/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 100/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 101/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OKS)

 

1455 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 05.11.2019

 

1456 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2019(MP)

 

1457 - schvaluje návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18.12.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)


1458 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0561 pol. 4222 + 1.000.000 Kč (příjem dotace - sněhová rolba)

org. 0561 § 3412 pol. 6123 + 1.000.000 Kč (čerpání dotace - sněhová rolba) OSM

 

1459 - souhlasí jako vlastník pozemku p. č. st. 2977/1, k. ú. Domažlice s provedením prací v souvislosti s prohloubením stávající studny nacházející se na výše uvedeném pozemku za podmínky, že žadatel ponese veškeré náklady a poplatky spojené s povolením a realizací stavby(OSM)

 

1460 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1, p. č. 4956/4, vše v k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2020(OSM)

 

1461 - a) schvaluje zadání zakázky na kliky a samozavírače do budovy Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti ALU, a. s., se sídlem U Lihovaru 577, Černá Hora, PSČ 679 21, IČ 27693864, v rozsahu dle předložené cenové nabídky a úhradu nákladů za opravu v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 50.601 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 61.228 Kč (SSZMD - PB, kliky + samozavírače)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 10.627 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.601 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1462 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl VP_2019_161418, uzavíranou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Praha 6, Čs. armády 786/20, PSČ 160 56, IČ 63839997, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1463 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1464 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Karlu Štípkovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1465 - schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1466 - schvaluje odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1467 - schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvková organizace, Mgr. Lence Žákové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1468 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232 příspěvková organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 16. 12. 2019
Poslední aktualizace: 17. 12. 2019 07:31
Autor: Hana Pokorná