Obsah

35. schůze ze dne 19.11.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 35. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.11.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1309 - schvaluje upravený program schůze

 

1310 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 20(C6) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 13.12.2017 dle předloženého návrhu, za předpokladu, že dlužné nájemné včetně úroků z prodlení bude uhrazeno v plné výši, a to do 09.12.2019(OSM)

 

1311 - schvaluje přidělení bytu č. 5 nacházejícího se v budově čp. 56, v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1312 - souhlasí v souladu s usnesením rady města č. 4149 ze dne 11.06.2013 s výměnou vany za sprchový kout v bytě č. 38 v ulici Baldovská 638 v Domažlicích z hospodářské činnosti města v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1313 - souhlasí s přednostním umístěním nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Břetislavova 209, Domažlice do zařízeních dle předloženého návrhu společnosti Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OSM)

 

1314 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha Domažlice, p. o. – ul. Boženy Němcové v Domažlicích pro vozidlo BOVA FUTURA – autobus, RZ: 6P1 8500, povolená hmotnost 21,5 t dne 06.12.2019 a 08.12.2019(OSM)

 

1315 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce ul. Kosmonautů v Domažlicích“ uzavřené dne 03.05.2019 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 23.595 Kč (PD, DÚR rekonstrukce ulice Kosmonautů - Dodatek 1, VO)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 23.595 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1316 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 02.05.2019 mezi městem Domažlice a společností UNIS – JAKOS, s. r. o., se sídlem Vodní 110, PSČ 686 01, Uherské Hradiště, IČ 46974822 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – gastronomické vybavení restaurace, pivnice a degustačního baru“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 - 183.340 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice - technologie stravování - Dodatek č. 1)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 + 31.819 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 151.521 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1317 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrhy na úpravy dopravního značení dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1318 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 291, 292/1, 292/3, 293, 667, 317/2, 318/1, 317/1, 318/2, 280, 319, 275/1, 300, 315, 316/3, 668/1, vše v k. ú. Spáňov a pozemků p. č. 320/17 a 350/1, oba v k. ú. Bořice u Domažlic a uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se rozšiřuje a omezuje předmět pachtu a mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1319 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131 - 8.005.600 Kč (Domažlické městské lesy - pachtovné za pozemky)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 8.005.600 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 27.11.2019(OF)

 

1320 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2020, dle upraveného návrhu(OSM)

 

1321 - a) bere na vědomí informaci o splnění podmínky sjednané v čl. V., odst. 2, písm. a), b) a c) darovací smlouvy uzavřené dne 27.03.2019

b) schvaluje prominutí dluhu, a to dluhu v celkové výši 6.669,88 Kč, který mají jmenovaní vůči městu Domažlice z titulu povinnosti nahradit újmu podle čl. V odst. 2 darovací smlouvy uzavřené dne 27.03.2019 mezi městem Domažlice jako obdarovaným a skupinou dárců, mezi nimiž byli i jmenovaní dlužníci, neboť byla splněna podmínka sjednaná v čl. V., odst. 2, písm. a), b) a c) darovací smlouvy a městu skutečná újma na majetku nevznikla, ani nebylo výrazněji a po delší dobu omezeno ve svém vlastnictví a v nakládání s majetkem

c) schvaluje prominutí dluhu, a to dluhu v celkové výši 6.669,88 Kč, který mají jmenovaní vůči městu Domažlice z titulu povinnosti nahradit újmu podle čl. V odst. 2 darovací smlouvy uzavřené dne 27.03.2019 mezi městem Domažlice jako obdarovaným a skupinou dárců, mezi nimiž byli i jmenovaní dlužníci, neboť byla splněna podmínka sjednaná v čl. V., odst. 2, písm. a), b) a c) darovací smlouvy a městu skutečná újma na majetku nevznikla, ani nebylo výrazněji a po delší dobu omezeno ve svém vlastnictví a v nakládání s majetkem

d) schvaluje prominutí dluhu, a to dluhu v celkové výši 13.339,75 Kč, který mají jmenovaní vůči městu Domažlice z titulu povinnosti nahradit újmu podle čl. V odst. 2 darovací smlouvy uzavřené dne 27.03.2019 mezi městem Domažlice jako obdarovaným a skupinou dárců, mezi nimiž byli i jmenovaní dlužníci, neboť byla splněna podmínka sjednaná v čl. V., odst. 2, písm. a), b) a c) darovací smlouvy a městu skutečná újma na majetku nevznikla, ani nebylo výrazněji a po delší dobu omezeno ve svém vlastnictví a v nakládání s majetkem(OSM)

 

1322 - bere na vědomí stanovisko právního zástupce města ve věci vlastnických práv k podzemním prostorům nacházejících se na území MPR a souhlasí se zaslání odpovědi zájmovému spolku Domažlický dějepis, z. s., se sídlem Radonice 57, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1323 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3421 pol. 5153 + 5.464 Kč (DDM plyn)

org. 0239 § 3421 pol. 2324 + 5.464 Kč (příjem náhrad za plyn DDM)(OSM)

 

1324 - a) ukládá odboru správy majetku jednat s organizací Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451 o možnosti prodloužení smlouvy o pachtu uzavřené s městem Domažlice dne 12.03.2015, a to na 5 let

b) ukládá odboru správy majetku jednat se spolkem Sportovní klub Sněhaři Domažlice o. s., IČ 48344877 o možnosti prodloužení podpachtovní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 23.03.2015, a to na 5 let

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1325 - a) bere na vědomí konání akce „20. MEZINÁRODNÍ SRAZ VOZŮ CORVETTE“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 18.07.2020

b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od budovy čp. 120 a 68 k čp. 131 a 56 v sobotu 18.07.2020 od 8:00 do 16:00 hodin, a to za účelem konání akce „20. MEZINÁRODNÍ SRAZ VOZŮ CORVETTE“ s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

1326 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2020 do 31.12.2020 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2020 pro následující vozidla -

Stavební mechanizmy: RZ povolená hmotnost

KOMATSU WB 93R-5 P00 1763 9 t

KOMATSU PW 180-7EO P01 4846 18,63 t

KOMATSU WB 97S5 P00 9407 9,5 t

KOMATSU WB 97S2 P00 1764 9,5 t

Nákladní vozidla:

MAN TGA 18.360 4x4 BB 3P4 4945 18 t

MAN LE 10.180 4x4 BB 2P9 8052 10,8 t

LIAZ 110.850 CAK-8 DO 5706 17 t

PRAGA V3-S FEKÁL DO 4002 10,7 t

MAN L.2007.46.004 6P91645 26 t

b) nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nákladní vozidla:

MAN TGA 26.390 6x6 BB 2P9 8189 26 t

MAN TGS 33.400 6x4 BB 7P6 5312 26 t

TATRA T815 CAV 4P0 3110 22,4 t

MAN TGS 26.440 6x6 BB 6P7 7306 26 t(OSM)

 

1327 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 987/7 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem umístění kůlny a k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za cenu 6.780 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1328 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění administrace projektu „Domažlice – MŠ Petrovická“, v souladu s pravidly programu IROP, v rámci 15. výzvy MAS Český les – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 330.330 Kč (Výstavba MŠ v Petrovické ul. – administrace projektu)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 57.330 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 273.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1329 - bere na vědomí žádost obce Pasečnice o vydání souhlasu s prodloužením povolení k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na akci Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových, Pasečnice pro obec Pasečnice ze dne 01.11.2019 a odkládá své rozhodnutí v této věci do doby doplnění žádosti o vysvětlení způsobu financování stavby nové kanalizace a doložení příslušných dokladů k registraci či rozhodnutí o přidělení dotací dle předloženého návrhu, předložení informace o plnění podmínek stávajícího rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí ze dne 18.05.2017 a předložení harmonogramu výstavby nové kanalizace(OSM)

 

1330 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka nového provozního datového úložiště pro informační systém města Domažlice“ nabídku společnosti IXPERTA s.r.o., se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00, IČ 27599523 za cenu 2.129.600 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka nového provozního datového úložiště pro informační systém města Domažlice“ se společností IXPERTA s. r. o., se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00, IČ 27599523 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 6122 + 213.100 Kč (OICT - datové úložiště)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  213.100 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.11.2019(OSM)

d) ukládá odboru finančnímu zařadit do návrhu rozpočtu města Domažlice na rok 2020 servisní podporu datového pole dle veřejné zakázky

Termín splnění: 29.02.2020(OF)

 

1331 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení od záměru koupě části pozemku p. č. 4781/18, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 27.11.2019(OSM)

 

1332 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 403/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 09.12.2019(OSM)

 

1333 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2239/1 v k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1334 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 4067 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 09.12.2019(OSM)

 

1335 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí stanovisko Domažlické správy nemovitostí ze dne 12.11.2019 k výměně oken v budově č. p. 84 v Břetislavově ul., Domažlice(OSM)

 

1336 - a) bere na vědomí informaci o řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Územního plánu města Domažlice ve vztahu k vymezení ploch P25 podaného u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 59 A 3/2019

b) zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta se sídlem v Rakovníku, osvědčení ČAK č. 11279 k zastupování města v tomto řízení(OSM)

 

1337 - a) bere na vědomí žádosti prodejců na vánočních trzích, které se konají ve dnech od 18.12.2019 do 23.12.2019

b) schvaluje přidělení dřevěného stánku na Vánočních trzích ve střední části náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 18.12.2019 do 23.12.2019 takto:

- stánek č. 1: Jan Šturma, Domažlice

- stánek č. 2: Jan Březina, Horšovský Týn

- stánek č. 3: Jaroslav Lagron, Sedlice

- stánek č. 4: Restaurace u Svatého Jána s.r.o., Na Viničce 446/3, Praha 6

- stánek č. 5: SAPPORO MY s. r. o., Na Roudné 443/18, Plzeň

- stánek č. 6: Václav Bočan, Domažlice

- stánek č. 7: Jiřina Fialová, Plzeň

- stánek č. 8: Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice + Diecézní charita Plzeň, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Kozinova 297, Domažlice(OSM)

 

1338 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 24.10.2019

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

1339 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DDM Domino Domažlice takto:

Účet 518 – ostatní služby - 300.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu + 300.000 Kč(OF)

 

1340 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:

a) Účet 521 – mzdové náklady - 77.000 Kč

Účet 524 – zákonné sociální pojištění - 26.000 Kč

Účet 527 – zákonné sociální náklady - 3.000 Kč

Účet 67 – příspěvek na provoz - 106.000 Kč

b) Účet 518 – nákup služeb - 300.000 Kč

Účet 6xx – přijaté dotace - 300.000 Kč (OF)

 

1341 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 30.000 Kč (náhrady zaměstnanců v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 30.000 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)(OF)

 

1342 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0231 § 3412 pol. 5011 + 48.200 Kč (Plavecký bazén p.o. - platy zaměstnanců, srpen )

org. 0231 § 3412 pol. 5031 + 11.726 Kč (Plavecký bazén p.o. – sociální zabezpečení)

org. 0231 § 3412 pol. 5032 + 4.256 Kč (Plavecký bazén p.o. – zdravotní pojištění)

org. 0231 § 3412 pol. 5038 + 418 Kč (Plavecký bazén p.o. – pojistné na úrazové pojištění)

org. 0231 § 3412 pol. 5161 + 107 Kč (Plavecký bazén p.o. - poštovné)

org. 0231 § 3412 pol. 5062 + 626 Kč (Plavecký bazén p.o. - telekomunikace)

org. 0231 § 3412 pol. 5169 + 19.260 Kč (Plavecký bazén p.o. – nákup služeb)

org. 0231 § 3412 pol. 5499 + 600 Kč (Plavecký bazén p.o. – příspěvek na penzijní připojištění)

org. 0231 § 6310 pol. 5163 + 456 Kč (Plavecký bazén p.o. – bankovní poplatky)

org. 0231 § 6399 pol. 5362 + 5.547 Kč (Plavecký bazén p.o. – platby daní)

org. 0231 § 3412 pol. 2111 + 79.663 Kč (Plavecký bazén p.o. – příjmy ze služeb, přefakturace)

org. 0231 § 3412 pol. 2310 + 32.380 Kč (Plavecký bazén p.o. – příjmy z prodeje majetku)

org. 0231 § 3412 pol. 2324 + 1.960 Kč (Plavecký bazén p.o. – přijaté příspěvky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 22.807 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1343 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 15.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 15.000 Kč (Městská policie – platy)(OF)

 

1344 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OF)

 

1345 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OF)

 

1346 - doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OF)

 

1347 - doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o úvěru č 2019016606, na přijetí bankovního úvěru ve výši 14.500.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na předfinancování projektu Bezbariérové úpravy základní školy a vybudování odborných učeben cizích jazyků, výpočetní techniky a přírodních věd včetně zajištění vnitřní konektivity, realizovaného v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice

Termín splnění: 13.12.2019(OF)

 

1348 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu(OF)

 

1349 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1350 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5137 - 125 Kč (JSDHO Havlovice – DHM)

org. 0221 § 5512 pol. 5139 - 1.000 Kč (JSDHO Havlovice – materiál)

org. 0221 § 5512 pol. 5156 - 650 Kč (JSDHO Havlovice – pohonné hmoty)

org. 0221 § 5512 pol. 5169 - 600 Kč (JSDHO Havlovice – služby)

org. 0221 § 5512 pol. 5154 + 2.375 Kč (JSDHO Havlovice – elektřina)(OKS)

 

1351 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 31. října 2019

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 31. října 2019(OKS)

 

1352 - schvaluje poskytnutí záštity starosty města Domažlice JUDr. Zdeňka Nováka nad oslavami 150 let dobrovolných hasičů v Domažlicích, které se budou konat v roce 2020 v Domažlicích(OKS)

 

1353 - doporučuje zastupitelstvu města zahrnout do rozpočtového provizoria na rok 2020 částku 300.000 Kč jako příspěvek pro Římskokatolickou farnost Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, na opravu elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019(OKS)

 

1354 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2020“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2020“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2020“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2020“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahujících se k městu Domažlice 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019(OKS)

 

1355 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociální oblast – registrované sociální služby pro rok 2020“ dle upraveného návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast pro rok 2020“ dle upraveného návrhu

Termín splnění: 27.11.2019(OKS)

 

1356 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami žádosti o dotaci poskytnuté na základě smlouvy č. 76/2019 SK Jiskře Domažlice, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039, dle předloženého návrhu

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit proplacení cestovních nákladů trenérů na tréninky do plaveckého bazénu Furth im Wald od 01.01.2019 do 30.09.2019 z dotačního programu ,,Podpora činnosti mládeže-sport a tělovýchova v roce 2019“ SK Jiskře Domažlice, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039

Termín splnění: 27.11.2019(OKS)

 

1357 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 330/2019, 4 P a Nc 309/2019 ve věci jmenování opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 327/2019, 8 P a Nc 378/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 329/2019, 8 P a Nc 402/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

1358 bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 04.11.2019

 

1359 bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2019(MP)

 

1360 schvaluje návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27.11.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1361 - a) ruší usnesení 1253 a), d), g)

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2020“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů - sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019(OKS)

 

1362 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 114 s účinností od 01.01.2020 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 26. 11. 2019
Poslední aktualizace: 26. 11. 2019 10:48
Autor: Hana Pokorná