Obsah

32. schůze ze dne 22.10.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 32. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22.10.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1201 - schvaluje upravený program schůze

 

1202 - a) ruší usnesení č. 1053 ze dne 10.09.2019

b) schvaluje záměr pronajmout byt č. 5 nacházející se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1203 - schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 293/3 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22.02.2011, mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, IČ 49774034, kterým se rozšiřuje předmět výpůjčky, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1204 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, IČ 49774034, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1205 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/39, k. ú. Domažlice za cenu 667.550 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1206 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 320/4 označenou dle geometrického plánu č. 200-178/2019 novým parcelním číslem 320/28, za pozemky p. č. 320/17 a p. č. 350/1, vše v k. ú. Bořice u Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu, za podmínky uhrazení nákladů spojených s vydáním rozhodnutí o odnětí pozemku p. č. 320/28 plnění funkcí lesa, včetně tohoto poplatku

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1207 doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit tyto nemovitosti - pozemek p. č. st. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 275 - stavba občanského vybavení, Hořejší Předměstí, Domažlice a pozemky p. č. 5403, p. č. 5704 a p. č. 5708, vše v k ú. Domažlice

Termín splnění: 11.11.2019(OSM)

 

1208 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a část pozemku p. č. 5704, vše v k. ú. Domažlice, kterým bude prodloužena doba nájmu do 31.12.2020

Termín splnění: 18.11.2019(OSM)

 

1209 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků p. č. 4296/1, p. č. 4304, p. č. 4312/3, p. č. 4315 a p. č. 4316, vše v k. ú. Domažlice označených dle geometrického plánu č. 4438-1130/2019 novým parcelním číslem 4296/23 o výměře 3533 m2 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemků p. č. 4296/3 označenou dle geometrického plánu č. 4382-1222/2018 novým parcelním číslem 4296/21, část pozemku p. č. 4296/12 označenou dle geometrického plánu č. 4382-1222/2018 novým parcelním číslem 4296/22 a část pozemku p. č. 5177/14 označenou dle geometrického plánu č. 4382-1222/2018 novým parcelním číslem 5177/16 o celkové výměře 3533 m2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ49788761 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1210 - neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 2398/9 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění kotce pro psa(OSM)

 

1211 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, Kozinova č.p. 297, výtahová svislá plošina“ nabídku společnosti M A N U S Prostějov, spol. s r. o., se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ 796 87, IČ 47900440 za cenu 613.500 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, Kozinova č. p. 297, výtahová svislá plošina“ se společností M A N U S Prostějov, spol. s r. o., se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ 796 87, IČ 47900440 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1212 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha Domažlice, p. o. – ul. Boženy Němcové a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo BOVA FUTURA – autobus, RZ: 6P1 8500, povolená hmotnost 21,5 t dne 15.11.2019(OSM)

 

1213 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“ realizovanou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

1214 a) schvaluje úhradu nákladů společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, za opravu klimatizační jednotky malého bazénu v budově Plaveckého bazénu v Domažlicích dle předložené kupní smlouvy v celkové výši 22.452 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 22.452 Kč (SSZMD, oprava klimatizace malého bazénu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 22.452 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1215 - ukládá odboru správy majetku zajistit nákup energií pro město Domažlice a jeho organizace na 2 roky (2021 a 2022) na komoditní burze PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE dle předložené nabídky aukce elektřiny a plynu

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

1216 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0287 § 3639 pol. 6121 +   13.096 Kč (EPS Chodský hrad a MIC- víceprace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -   13.096 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1217 - a) schvaluje zadání zakázky autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka nad prováděním s ověřenou projektovou dokumentací při realizaci stavby „Zajištění bezbariérového přístupu do budovy Diecézní Charity v Domažlicích“ Ing. Zbyňku Wolfovi fyzické osobě podnikající, se sídlem 34401 Domažlice, IČ 73374792 dle předložené cenové nabídky v celkové částce 12.100 Kč s DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0556 § 4377 pol. 6121 +   12.100 Kč (Diecézní charita, bezbariérový přístup - Autorský dozor)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -   12.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1218 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení, provozování a udržování stavby reléového domku, kabelů SSZT a přípojky NN a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 24/9 v k. ú. Babylon, ve prospěch organizace Správa železniční dopravní stavby, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234 v souvislosti se stavbou „Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u Mariánských Lázní“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti(OSM)

 

1219 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.07.2019 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.10.2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1220 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 41792019 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, na akci „Zajištění bezbariérového přístupu do budovy Diecézní charity v Domažlicích“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1221 - a) schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu objektového zařízení STX23A/F/D a užívání rádiové sítě PCO RADOM u HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, se společností RADOM, s. r. o., se sídlem Jiřího Potůčka 259, Pardubice, PSČ 530 09, IČ 48153451, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3319 pol. 5169 + 7.260 Kč (služby RADOM s. r. o.)

org. 0241 § 3319 pol. 2324 + 7.260 Kč (služby RADOM s. r. o. - příjem náhrad)

c) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 19.10.1993 mezi městem Domažlice a organizací Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, IČ 00073873, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 v k. ú. Domažlice (Chodský hrad)

d) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 11.07.2017 mezi městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 51, IČ 00073865, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 a budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, vše v k. ú. Domažlice (Chodský hrad)(OSM)

 

1222 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, pro Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s. – náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo – autobus, RZ: 4K2 6259, povolená hmotnost 19 t dne 03.11.2019(OSM)

 

1223 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2“ uzavřené dne 10.09.2018 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská 495, České Budějovice, PSČ 370 04, provozovna: Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01, IČ 48035599 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0246 § 2219 pol. 6121 - 287.963 Kč (Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška, úsek ke K2 – realizace Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 287.963 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1224 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 28.06.2019 mezi městem Domažlice a společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo - interiér pivnice“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1225 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 06.06.2019 mezi městem Domažlice a společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo - komunitní centrum v 1. a ve 2.NP“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1226 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 15.05.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1227 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 27.06.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér restaurace“ dle předloženého návrhu (OSM)

 

1228 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování nového komínového tělesa v budově hasičské zbrojnice v Havlovicích Václavu Suchému, fyzické osobě podnikající, se sídlem Tlumačov, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 64351661 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 36.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5512 pol. 6121 + 44.153 Kč (komínové těleso hasičská zbrojnice Havlovice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.153 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1229 - schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3319 pol. 5171 + 24.042 Kč (MKS - havárie topení)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 – 4.173 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.869 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1230 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy chodníků v areálu mateřské školy v Michlově ulici č. p. 565 v Domažlicích panu Ladislavovi Mrázovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Prapořiště, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73688118 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 180.480 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 5171 + 218.381 Kč (oprava chodníků u MŠ Michlova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 218.381 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1231 - a) bere na vědomí žádost zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., se sídlem Milavče – Radonice 57, Domažlice, PSČ 344 01 o pronájem historického podzemí nacházejícího se pod náměstím Míru v Domažlicích

b) ukládá odboru správy majetku zajistit právní stanovisko k charakteru vlastnických vztahů k souboru podzemních chodeb nacházejících se v MPR

Termín splnění: 31.3.2020(OSM)

 

1232 a) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

c) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

d) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

e) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

f) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

g) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

h) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

ch) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. povinnost podávat další exekuční návrhy na pohledávky na nájemném, poplatcích a úrocích z prodlení a náhrad soudních výloh

Termín splnění: 30.11.2019(OSM, místostarosta Wiesner)

 

1233 - schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – bazény dle upraveného návrhu s účinností od 22.10.2019(OF)

 

1234 - schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – Fitness Wellness dle předloženého návrhu s účinností od 22.10.2019(OF)

 

1235 - souhlasí s použitím finančních prostředků peněžních fondů k financování investičních akcí města dle předloženého návrhu(OF)

 

1236 - jmenuje členy komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek na poskytnutí úvěru na předfinancování projektu Bezbariérové úpravy základní školy a vybudování odborných učeben cizích jazyků, výpočetní techniky a přírodních věd včetně zajištění vnitřní konektivity, realizovaného v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Ing. Alena Kučerová, člen rady města Bc. Stanislav Antoš(OF)

 

1237 - a) souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 ve výši 124.630 Kč na úhradu nákladů na stěhování knihovního fondu ze skladu Petrovická 117, Domažlice

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 takto:

účet 518 – nákup služeb + 124.630 Kč(OF)

 

1238 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4351 pol. 5331 + 510.000 Kč (M.centrum – příspěvek na provoz pečovatelská služba)

org. 0225 § 4350 pol. 5331 + 1.990.000 Kč (M.centrum – příspěvek na provoz pobytové služby)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 – 2.500.000 Kč (Rekonstrukce plaveckého bazénu)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 - 3.612.797 Kč (dotace na financování sociálních služeb)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 - 3.612.797 Kč (převod dotace příspěvkové organizaci M.centrum)

Termín splnění: 30.10.2019

c) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory za předpokladu schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města takto:

účet 521 – mzdové náklady (pečovatelská služba) + 250.000 Kč

účet 524 – zákonné sociální pojištění (pečovatelská služba) + 85.000 Kč

účet 518 – ostatní služby (pobytové služby) + 65.000 Kč(OF)

 

1239 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 2212 + 2.956.660 Kč (přijaté sankční platby)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 2.956.660 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 30.10.2019(OF)

 

1240 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4116 ÚZ 33063 + 3.129.548 Kč (dotace–Šablony II, ZŠ a MŠ, Msgre B. Staška)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 + 3.129.548 Kč (převod dotace ZŠ a MŠ, Msgre B. Staška)

Termín splnění: 30.10.2019(OF)

 

1241 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0211 pol. 4116 ÚZ 33063 + 1.270.806 Kč (dotace MŠMT – projekt Šablony II, ZUŠ)

org. 0211 § 3231 pol. 5336 ÚZ 33063 + 1.270.806 Kč (převod dotace ZUŠ)

Termín splnění: 30.10.2019(OF)

 

1242 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 9.160 Kč (pojištění vozidel)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 9.160 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1243 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1244 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

1245 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 24. září 2019

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 27. září 2019

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 3. října 2019(OKS)

 

1246 a) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o podporu z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 na projekt Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Plzeňského kraje a souhlasí s případným přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.

b) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky v rámci výzvy Regionální a národnostní kultura/Podpora uměleckých aktivit na projekt Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť(OKS)

 

1247 - schvaluje spolupořádání 11. ročníku „Regionální soutěže ve stolování oboru vzdělání kuchař – číšník“ na téma „Cestování s Hanzelkou a Zikmundem“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 22. ledna 2020 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

1248 - schvaluje spolupořádání 7. ročníku soutěže „Beauty Cup“ na téma „Show of the Arabian night“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 4. listopadu 2019 v Městském kulturním středisku v Domažlicích(OKS)

 

1249 - souhlasí s vyřazením pračky, inv. číslo DDHM 279, pořízené v roce 2006 v pořizovací ceně 10.129 Kč a dětské kuchyňky, inv. číslo DDHM 113, pořízené v roce 2003 v pořizovací ceně 13.676,20 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace(OKS)

 

1250 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 60.000 Kč (kulturní akce – nákup materiálu)

org. 0115 § 2143 pol. 5169 + 60.000 Kč (spolupráce s partnerskými městy – výbor ZM – koncert Ludres)(OKS)

 

1251 - jmenuje otvírací komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace v tomto složení:

Bc. Stanislav Antoš/ Ing. Radek Wiesner

Ing. Hana Vaňková/ Hana Klufová(OKS)

 

1252 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3419 pol. 5169 - 25.000 Kč (Záležitosti kultury – turnaj 4 měst nákup služeb)

org. 0229 § 6112 pol. 5173 + 25.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné funkcionáři)(OKS)

 

1253 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2020“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2020“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů - sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

h) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2019(OKS)

 

1254 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města pro oblast školství, mládeže a sportu dle předloženého návrhu výboru školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 30.10.2019(OKS)

 

1255 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 324/2019, 8 P a Nc 343/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. Nc 428/2019, 8 P a Nc 350/2019, 8 P a Nc 351/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. Nc 430/2019, 8 P a Nc 365/2019, 8 P a Nc 366/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

1256 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 14.10.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 10.10.2019

 

1257 - schvaluje návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 30.10.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1258 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5154 + 167.111 Kč (Plavecký bazén - dodávky elektřiny)

org. 0239 § 3412 pol. 2324 + 167.111 Kč (příjem náhrad - PB dodávky el.)(OSM)

 

1259 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek udělení výjimky na dodání a montáž transformační stanice pro plavecký bazén v Domažlicích

b) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž (vč. připojení, revize a geodetického zaměření) transformační stanice pro plavecký bazén v Domažlicích společnosti ESMOS plus s. r. o., se sídlem Bylinková 430/23, Plzeň - Lhota, PSČ 301 00, IČ 26409780 dle předložené nabídky v celkové částce 772.240 Kč bez DPH(OSM)

 

1260 - a) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 13.431 Kč (Oprava chodníků v Poděbradově ulici v Domažlicích - vícepráce)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 13.431 Kč (investiční rezerva)

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 5171 + 37.631 Kč (Oprava asfaltové plochy před ZŠ Komenského 17 - vícepráce)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 37.631 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 24. 10. 2019
Poslední aktualizace: 30. 10. 2019 12:21
Autor: Hana Pokorná