Obsah

27. schůze ze dne 27.08.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 27. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27.08.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1025 - schvaluje upravený program schůze

 

1026 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 3, Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

1027 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 33, Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

1028 schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 17, v budově čp. 258 v ul. Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1029 - a) schvaluje změnu a doplnění zadání zakázky dodání a montáž betonových stříšek soklu oplocení řadového domu B 1.18 (Višňová č. p. 325), vybudovaného v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37 spočívající ve změně rozměru a počtu dodávaných stříšek společnosti DOZAPO s. r. o., se sídlem Slovanská 406/11, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 26390965 v rozsahu dle předloženého návrhu v celkové výši 24.220 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 18.403 Kč (OZ Na Bábě – oplocení ŘD B 1.18)

org. 0240 § 6399 pol. 5362 - 3.194 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.209 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1030 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“ zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro Domažlické městské lesy spol. s r. o. a bere na vědomí jmenování komise k této veřejné zakázce(OSM)

 

1031 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ nabídku Ing. Miroslava Macha, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 16737385 za cenu 78.988 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ s Ing. Miroslavem Machem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 16737385 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 95.576 Kč (TDI – Bezbariérové úpravy, ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 16.588 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 78.988 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1032 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, Chotíkov, PSČ 330 17, IČ 26339269 za cenu 4.500.425 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ se společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, Chotíkov, PSČ 330 17, IČ 26339269 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1033 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru na veřejnou zakázku s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice – interiér, nábytek” a “Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice – interiér, IT a elektro vybavení” s Ing. Václavem Holým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 74356186 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6122 + 19.000 Kč (TDI – IC Chodský hrad – interiér, nábytek, IT a elektro vybavení)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1034 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5704 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění reklamního zařízení - směrové plachty(OSM)

 

1035 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup kancelářských potřeb“ nabídku společnosti ORVEST, s. r. o., se sídlem Koterovská 154, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 25201042

b) schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup kancelářských potřeb“ se společností ORVEST, s. r. o., se sídlem Koterovská 154, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 25201042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1036 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o nesplnění podmínky sjednané v čl. V. odst. 2 darovací smlouvy uzavřené dne 27.03.2019 a schvaluje, aby město Domažlice uplatnilo u právo na náhradu újmy v souladu s čl. V. odst. 3 této darovací smlouvy(OSM)

 

1037 - bere na vědomí předloženou upravenou projektovou dokumentaci stavby „Kontrolní stanice - Babylon / Ředitelství silnic a dálnic - I/26-70,9 - E - 0 - N" (mýtné brány a elektropřípojky) a souhlasí s provedením této stavby s tím, že pozemek p. č. 128/31, k. ú. Babylon bude dotčen pouze za účelem zřízení stavby, vstupu a vjezdu na staveniště, případně umístění dočasných zpevněných ploch za podmínek dle předloženého návrhu(OSM)

 

1038 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČO 26351951 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 +   61.952 Kč (ZŠ Msgre B. Staška, bezbariérové úpravy, odborné učebny - BOZP)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 -    10.752 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -    51.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1039 - a) bere na vědomí vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, provozovatele distribuční soustavy k žádosti města Domažlice č. 8120071154 o přeložku distribučního zařízení (kabelů NN) v Petrovické ul. v Domažlicích na pozemku p. č. 5545/1, k. ú. Domažlice

b) schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S14_12_8120071154 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 335.000 Kč (Bytové domy - Kasárna II, přeložka ČEZ, smlouva budoucí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 335.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1040 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 - 37.350 Kč (příjem náhrady meliorační dřeviny)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 +37.350 Kč (výsadba melioračních dřevin)(OF)

 

1041 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13011 + 96.720 Kč (dotace – sociálně právní ochrana dětí)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ 13011 + 96.720 Kč (školení – čerpání dotace OSPOD)(OF)

 

1042 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118 dle předloženého návrhu(OF)

 

1043 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích ve výši 270.238,14 Kč na pořízení divadelních světel(OF)

 

1044 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 105.000 Kč (MKS, účet 521 – mzdové náklady, Komunitní centrum)

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 35.000 Kč (MKS, účet 524 – zákonné sociální pojištění)

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 4.000 Kč (MKS, účet 527 – zákonné sociální náklady)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 144.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1045 - bere na vědomí zprávu MP Domažlice o průběhu Chodských slavností 2019(MP)

 

1046 - a) schvaluje závazek hostitelského města Domažlice být zodpovědným za konání a organizování 2020/21 a2021/22 UEFA Finálový turnaj Evropského mistrovství mládeže dle předloženého návrhu

b) schvaluje Smlouvu o převzetí povinnosti mezi Fotbalovou asociací České republiky se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČ 00406741 a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1047 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 32342019 na projekt „Arboristické ošetření významných stromů města Domažlice“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního programu Plzeňského kraje – Ochrana přírody 2019, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1048 - schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 134372598 o přímém bankovnictví, uzavřený mezi městem Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

1049 a) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČ 60193492 v souvislosti s dodávkou plynu do budovy plaveckého bazénu v Domažlicích, Palackého 230 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5153 +  496.100 Kč (Plavecký bazén - dodávky plynu)
org. 0239 § 6399 pol. 5362  -    86.100 Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901  -  410.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)        

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 29. 8. 2019
Poslední aktualizace: 30. 8. 2019 07:23
Autor: Hana Pokorná