Obsah

26. schůze ze dne 16.08.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 26. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16.08.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1017 - schvaluje předložený program schůze

 

1018 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti Stavby VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 10.370.553,88 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce" se společností Stavby VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města

c) ruší usnesení č. 1011 ze dne 13.08.2019

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 12.548.371 Kč (ZŠ Msgre B. Staška, bezbariérové úpravy, odborné učebny, stavební práce)
org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 2.177.817 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.370.554 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.08.2019(OSM)

 

1019 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s panem Ing. Janem Zelenkou, fyzickou osobou podnikající se sídlem Ústí nad Labem-město, PSČ 400 01, IČ 72751762 ve výši 7.747.912,85 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice" s panem Ing. Janem Zelenkou, fyzickou osobou podnikající se sídlem Ústí nad Labem-město, PSČ 400 01, IČ 72751762, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1020 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti FLAME System s. r. o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Dr. Maye 468/3, PSČ 709 00, IČ 26846888 ve výši 1.883.820 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika" se společností FLAME System s. r. o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Dr. Maye 468/3, PSČ 709 00, IČ 26846888 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření(OSM)

 

1021 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice ve výši 46.000 Kč na pořízení grafického lisu(OF)

 

1022 souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice ve výši 73.000 Kč na pořízení nábytku (školní lavice, židle a katedra)(OF)

 

1023 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 5192 + 500.000 Kč (soudní výlohy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 500.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1024 - a) schvaluje zapojení města Domažlice jako asociovaného partnera do projektu „Inovativní kroky do budoucnosti“ realizovaného Technische Hochschule Deggendorf a Západočeskou univerzitou v Plzni

b) schvaluje uzavření Účelu partnerské dohody dle předloženého návrhu(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 8. 2019
Poslední aktualizace: 21. 8. 2019 08:50
Autor: Hana Pokorná