Obsah

23. schůze ze dne 25.07.2019

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

 

z 23. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 25.07.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

891- schvaluje upravený program schůze

 

892 - schvaluje záměr bezúplatně nabýt z vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., se sídlem Masarykova 523, Domažlice kanalizační stoku splaškovou (DN 400 a DN 250) propojující areál této společnosti s kanalizačním systémem města a kanalizaci dešťovou (DN 500) umístěnou souběžně s touto kanalizací, do vlastnictví města Domažlice (OSM)

 

893 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynové přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4779/3 v k. ú. Domažlice ve prospěch organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, se Domažlice, Týnské Předměstí, Erbenova 184, IČ 48342939 v rámci stavby „Domažlice, Boženy Němcové 115, Domov mládeže, výstavba nové plynové kotelny a přípojky zemního plynu“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč (OSM)

 

894 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 2.709.349 Kč na pořízení vozidla s vysokozdvižnou montážní plošinou (OF)

 

895 - a) schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč na transparentní účet č. 115-9528350237/0100, zřízený na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 3900 pol. 5492 + 10.000 Kč (finanční sbírka na podporu rodiny zastřeleného místostarosty obce Dražůvky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

896 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 360.580 Kč (drcení asfaltobetonových sutí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 360.580 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

897 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace pro Stavební povolení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu do budovy Diecézní charity v Domažlicích – výtahová svislá plošina“ s fyzickou osobou podnikající Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 73374792 za cenu 18.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje technické řešení v podobě vertikální výtahové plošiny

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0556 § 4377 pol. 6121  + 21.780 Kč (PD - Diecézní charita, bezbariérový přístup)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.780 Kč  (investiční rezerva) (OSM)

 

898 - schvaluje provedení rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Masarykova (v úseku od autosalonu Krčma k areálu společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s.) v členění dle předložené cenové nabídky společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí č. p. 388, Domažlice, IČ 49788761 s tím, že bude uhrazena dle skutečného provedení a že náklady s tímto spojené budou hrazeny z fondu vodárenské infrastruktury (OSM)

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 


Vytvořeno: 26. 7. 2019
Poslední aktualizace: 26. 7. 2019 00:00
Autor: Stanislava Mužíková