Obsah

22. schůze ze dne 09.07.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 22. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 09.07.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

843 - schvaluje upravený program schůze

 

844 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

845 - schvaluje proplacení vložených investic do bytu č. 4 v ul. Kovařovicova 255 v Domažlicích ve výši 18.731 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

846 - schvaluje proplacení vložených investic do bytu č. 1 v ul. Kovařovicova 256 v Domažlicích ve výši 25.000 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

847 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 38, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

848 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Baseballové hřiště Domažlice“ uzavřené dne 21.04.2017 s Ing. Eliškou Chrášťanskou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16, IČ 05371872 dle předloženého návrhu(OSM)

 

849 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Baseballové hřiště Domažlice“ s Ing. Eliškou Chrášťanskou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16, IČ 05371872 ve výši 142.000 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5169 + 111.350 Kč (PD – dodatečné povolení stavby baseball)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 111.350 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

850 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na provedení svislého a vodorovného odizolování vlhkých stěn budovy Hvozdu jakožto součásti stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ společnosti HABEŠ – stálé sucho s. r. o., se sídlem Pod Všemi svatými 110/73, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26397048

b) schvaluje zadání zakázky na provedení svislého a vodorovného odizolování vlhkých stěn budovy Hvozdu jakožto součásti stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ společnosti HABEŠ – stálé sucho s. r. o., se sídlem Pod Všemi svatými 110/73, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26397048 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 303.750 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121  + 367.538 Kč (Pivovar, izolace Hvozdu)

org. 0434 § 6399 pol. 5362  -    63.788 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901   - 303.750 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

851 - a) schvaluje zadání zakázky na propojení vzduchotechnických jednotek se systémem teplé užitkové vody v budově „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ společnosti BSJ group s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 27869407

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 +  148.402 Kč (Pivovar, propojení VZT a TUV)
org. 0434 § 6399 pol. 5362  -    25.756 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  -  122.646 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

852 - a) bere na vědomí průvodní dopis společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567 k budoucímu provozování plynárenského zařízení v souvislosti se schválením budoucí nájemní smlouvy na provozování plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby „Bytové domy Domažlice – Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ (Domažlice, STL plynovod a přípojky, 8 MO_BD, p. č. 5545/1 aj.)

b) schvaluje záměr pronajmout plynárenské zařízení (Domažlice, STL plynovod a přípojky, 8 MO_BD, p. č. 5545/1 aj.), jež bude vybudováno v rámci stavby „Bytové domy Domažlice – Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ na pozemku p. č. 5545/1, k. ú. Domažlice společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567(OSM)

 

853 a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené 27.06.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér restaurace“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14.05.2019 mezi Městem Domažlice a se společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

854 a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 28.06.2019 mezi městem Domažlice a společností QUERCUS NÁBYTEK,s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo pivnice“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 06.06.2019 mezi městem Domažlice a se společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo komunitní centrum v 1. a ve 2.NP“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

855 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

856 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

857 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

858 schvaluje zpětvzetí žaloby města Domažlice podané proti žalovaným o zaplacení částky 94.471 Kč s příslušenstvím a vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp.zn. 9 C13/2018(OSM)

 

859 - nesouhlasí se záměrem stavby „Domažlice, 2019/7, Horn – kNN“ popsané v projektové dokumentaci vyhotovené společností MONTPROJEKT, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, zakázka č. 25154279 a označené datem 04/2019, jejíž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s.(OSM)

 

860 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 367.385 Kč bez DPH/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 444.535,85 Kč (Příkazní smlouva Jiskra)

org. 0304 § 6399 pol. 5362 - 77.150,85 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 367.385 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

861 - bere na vědomí ukončení nájmu z nájemní smlouvy dne 11.10.2018 uplynutím doby nájmu, tj. dne 31.07.2019(OSM)

 

862 - bere na vědomí informaci o konání opakované dražby pozemku p.  č. st. 137, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 5, Město, ul. Branská, Domažlice, vyhlášené ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Územní pracoviště Plzeň(OSM)

 

863 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 953/17 a části pozemku p. č. 953/16, označené geometrickým plánem č. 2986-183-2006 novým parcelním číslem 953/34, oba v k. ú. Domažlice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 31.08.2019(OSM)

 

864 - a) určuje JUDr. Zdeňka Nováka, starostu města, jako zástupce města na jednáních v rámci přípravy výstavby bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí se společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn

b) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost spolupracovat se společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn a určeným zástupcem města při přípravě studie a příslušných projektových dokumentací pro realizaci výstavby bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí

Termín splnění: průběžně

c) nesouhlasí s realizací přeložky zařízení distribuční soustavy vedení vysokého napětí pro plánovou rozvojovou lokalitu pro bytovou zástavbu (resp. společné přeložky pro lokalitu pro výstavbu bytových domů soukromým investorem a navazující rozvojovou lokalitu pro bytovou zástavbu)

d) nesouhlasí se změnou textu memoranda o spolupráci při výstavbě bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí spočívající v doplnění závazku města k úhradě možných ekologických škod s tím, že pokud se ekologické zátěže zjistí v rámci projektové přípravy na základě průzkumů, je možné řešit otázku financování jejich odstranění v rámci dalšího jednání (na základě konkrétních a zjištěných skutečností)(OSM)

 

865 - a) bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice za účelem umístění přístřešku pro posezení

b) ukládá odboru správy majetku vypracovat příslušnou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice za účelem umístění přístřešku pro posezení a dodatky k nájemním smlouvám o nájmu bytu se zbývajícími nájemci bytových domů čp. 59 a 169 v ulici Dukelská v Domažlicích, kterými bude omezen předmět nájmu - část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: příští schůze rady(OSM)

 

866 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemků p. č. 4296/1, 4304, 4312/3, 4315, 4316, 4312/2, 4312/12, 4312/7, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

b) schvaluje záměr propachtovat části pozemků p. č. 4312/3, 4315, 4312/12, 4312/7, vymezené situačním plánkem a pozemky p. č. 4322 a 4319/12, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

867 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 320/4, k. ú. Bořice u Domažlice, vymezenou situačním plánkem ve vlastnictví města Domažlice za pozemky ve vlastnictví soukromých osob (ve společné jmění manželů)

Termín splnění: 02.09.2019(OSM)

 

868 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Malování bytových domů v Domažlicích“ nabídku společnosti MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r. o., se sídlem K Terénu 96, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 07770782 za cenu 613.860,85 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Malování bytových domů v Domažlicích se společností MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r. o., se sídlem K Terénu 96, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 07770782 dle předloženého návrhu(OSM)

 

869 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce BJ Dukelská 169, byt č. 5 nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za cenu 814.641 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce BJ Dukelská 169, byt č. 5 se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

870 - a)schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce BJ náměstí Míru 62, byt č. 4 nabídku společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 za cenu 854.975 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce BJ náměstí Míru 62, byt č. 4 se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu(OSM)

 

871 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce BJ Vojtěchova 115, byt č. 8 nabídku společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 za cenu 679.900 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce BJ Vojtěchova 115, byt č. 8 se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu(OSM)

 

872 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce střechy - Vojtěchova 223 nabídku společnosti ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25236164 za cenu 450.320 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce střechy - Vojtěchova 223 se společností ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25236164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

873 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 781/2, v k. ú. Domažlice vymezený situačním plánkem

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 4781/21 v k. ú. Domažlice vymezený situačním plánkem

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 4781/18 v k. ú. Domažlice, vymezený situačním plánkem

Termín splnění: 02.09.2019(OSM)

 

874 - nesouhlasí jako vlastník nemovitostí – pozemků p. č. 4779/3, 4814/46, oba v k. ú. Domažlice dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se změnou užívání stavby označené číslem popisným 74, Týnské předměstí, Domažlice, jež je součástí pozemku p. č. st. 509/1, k. ú. Domažlice, dle návrhu předloženého vlastníkem nemovitosti(OSM)

 

875 - souhlasí s odběrem povrchové vody z rybníků Černý (na pozemku p. č. 28/1, k. ú. Babylon) a Jezero (2503/4, k. ú. Domažlice) pro účely zavlažování venkovních sportovišť městského stadionu Střelnice v Domažlicích(OSM)

 

876 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 483 44958, do dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“(OF)

 

877 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

878 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu(OF)

 

879 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 5.000 Kč na financování projektu ,,Oslavy osvobození v Domažlicích 2019“

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. M040/19 o poskytnutí účelové dotace č. ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0549 pol. 4122 + 5.000 Kč (dotace PK – oslavy osvobození r. 2019)

org. 0219 § 3319 pol. 5169 - 1.250 Kč (nákup služeb - kultura)

org. 0549 § 3319 pol. 5169 + 6.250 Kč (nákup služeb – oslavy osvobození r. 2019)(OKS)

 

880 - schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.j.: V/2300/84/2019 uzavíranou mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 a městem Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

881 - a) bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Č. j.: PK-ŠMS/7669/19

b) bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Č. j.: PK-ŠMS/7651/19

c) bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, Č. j.: PK-ŠMS/7655/19(OKS)

 

882 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení ve věci schválení právního jednání v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 129/2018, 8 P a Nc 140/2019

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 144/2016 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

883 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2019(MP)

 

884 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Lenka Králová/ Bc. Michal Hájek a Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková(OSM)

 

885 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 dle předloženého návrhu(OSM)

 

886 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování odborného posudku kvality provedení skladby střech řadových domů B 1.11 – B1.13, B 1.15 a B 1.18, které vybudovala v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o. Plzeň, se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, Ing. Jaroslavu Brychtovi, Csc., fyzické osobě podnikající, se sídlem Praha 5, PSČ 152 00, IČ 47096659 dle předložené nabídky v celkové ceně 13.400 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 13.400 Kč (OZ Na Bábě - odborný posudek střechy B 1.11 – B1.13, B 1.15 a B 1.18 ŘD Višňová, OZ Na Bábě)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 13.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

887 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení autorského dozoru při realizaci interiérů v objektu „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předložené nabídky v celkové částce 24.648 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 24.684 Kč (Autorský dozor, interiéry Kulturní centrum – Pivovar Domažlice)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 4.284 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 20.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

888 - schvaluje Dodatek č. 2 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

889 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.01.2019 se společností REVIT projekt s. r. o., se sídlem Hlavní 777, Tlučná, PSČ 330 26, IČ 29104530 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlice – zateplení objektu klubovny Junák“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0532 § 3639 pol. 6121 + 237.269 Kč (zateplení objektu Junák - Zahradní 518, dodatek č. 1)

org. 0532 § 6399 pol. 5362 -    41.179 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 196.090 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

890 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 04.07.2019

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 11. 7. 2019
Poslední aktualizace: 11. 7. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná